Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

69

Společná zpráva

výborů ústavně právního a průmyslového

k vládnímu návrhu zákona (tisk 57)

o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Ústavně právní výbor projednal vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (tisk 57) dne 3. října 1961 a průmyslový výbor dne 24, října 1961. Oba výbory se usnesly doporučit projednaný vládní návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 25 odst. 1, druhý řádek za slovem "zákonem" uzavřít větu tečkou, škrtnout slovo "zejména" a nahradit je slovy "Zrušuje se...", jimiž začíná nová věta. Začátek § 25 odst. 1 bude tedy znít:

"(1) Zrušují se veškeré předpisy o věcech upravených tímto zákonem. Zrušuje se zákon č.147/1949 Sb.,..."

Navrhovaná měna ve znění § 25 je stylistického rázu.

V § 26 škrtnout slova "1. října 1961" a nahradit je slovem "vyhlášení", takže text tohoto paragrafu bude znít:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ť

V Praze dne 24. října 1961

Dr. Škoda v. r.

Inž. Bichler v. r.

předseda ústavně právního výboru

předseda průmyslového výboru

Kleč v. r.

Doupovec v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru

zpravodaj průmyslového výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP