Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

52

Vládní návrh

Zákon

ze dne............ 1961

o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Nároky československého státu a československých právnických a fyzických osob proti rumunským dlužníkům, pokud se považují za vypořádané podle čl. 1 a 2 Dohody o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věci č. 51/1961 Sb. (dále jen "Dohoda") zanikají dnem 24. března 1961.

(2) Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) a v jaké výši se poskytne náhrada osobám pozbyvším nároků, popřípadě jejich právním nástupcům. Dědicům ze zákona, kteří nepatří k okruhu osob uvedených v §§ 526 až 532 obč. zák., se však náhrada neposkytne, přitom je nerozhodné, kdy zůstavitel zemřel a jakou měl státní příslušnost.

§ 2

(1) Nároky rumunského státu a rumunských právnických a fyzických osob proti československým dlužníkům, pokud se podle čl. 1 a 2 Dohody považují za vypořádané, přecházejí na československý stát dnem 24. března 1961.

(2) Dlužníci jsou přechodem nároků podle ustanovení odstavce 1 zproštěni povinnosti plnit své závazky dosavadním věřitelem a jsou povinni plnit je československému státu. Vláda může stanovit, které z nároků, jež přecházejí na československý stát, nemají být vymáhány.

§ 3

Ministerstvo financí v rámci zásad stanovených vládou upraví podmínky, za kterých československý stát převezme od československých osob rumunské cenné papíry uvedené v čl. 6 Dohody.

§ 4

Rozhodovat ve věcech, na které se vztahují ustanovení 1, § 2 odst. 1. a 3, přísluší ministerstvu financí nebo orgánu jím pověřenému, o řízení v těchto věcech platí vládní nařízeni č. 91/1960 Sb., o správním řízení.

§ 5

Ministerstvo financí stanoví podrobnosti k provedení zákona a Dohody, zejména za jakých podmínek se náhrada (§ 1 odst. 2) poskytne, jakož i o zániku nároku na náhradu.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

b

Mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou byla dne 3. srpna 1960 podepsána Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek (dále jen "Dohoda"), která nabyla účinnosti výměnou ratifikačních listin dne 24. března 1961.

Vypořádáni podle Dohody týká se

a) pohledávek a nároků všeho druhu, pokud takové pohledávky a nároky vznikly přede dnem 31. prosince 1948 s výjimkou vzájemných nároku fyzických osob a vzájemných nároků socialistických podniků obou smluvních stran,

b) nároků vyplývajících z opatření učiněných do dne 3. srpna 1960 (do dne podepsání Dohody) podle znárodňovacích, vyvlastňovacích nebo jakýchkoli jiných zákonných předpisů, odnímajících nebo omezujících vlastnické právo.

Navržený zákon vnitrostátně provádí Dohodu. V souladu s ní vylučuje především ustanovením § 1 odst. 1 uplatňování nároků československých osob proti rumunským osobám, a to tím, že stanoví zánik těchto nároků.

Zásady, za které zaniklé nároky podle § 1 odst. 1, popřípadě za které jejich druhy poskytne československý stát náhradu, stanoví vláda (§ 1 odst. 2). Podle těchto zásad poskytne se náhrada za rodinné domky, drobné zemědělské usedlosti a malé živnostenské provozovny. Náhrada za půdu bude zásadně poskytnuta jen v pudě. Náhrada za majetky, které by i v Československu podléhaly zásahům do vlastnického práva (znárodnění, výkupu podle předpisů o pozemkových reformách apod.), bude se řídit československými předpisy o náhradách za takový majetek. Podrobnosti v rámci těchto zásad upraví prováděcí předpis ministerstva financí (§ 5). V prováděcím předpise bude též stanoveno, že nárok na náhradu zanikne, nebude-li žádost o náhradu podána do stanovené lhůty u příslušného orgánu.

Nárok na náhradu vůči československému státu (§ 1 odst. 2) bude příslušet osobám, kterým zaniklý nárok patřil, případně jejich právním nástupcům, jestliže však právním nástupcem osoby, které by příslušel nárok na náhradu, bude dědic ze zákona, přizná se mu nárok jen tehdy, bude-li patřit k okruhu osob uvedených v §§ 526 až 532 občanského zákoníka (tj. zůstavitelovy děti, event. vnuci a pravnuci, pozůstalý manžel, rodiče, sourozenci a staří rodiče). Toto omezení netýká se dědiců ze závěti.

Rumunští věřitelé nemohou již požadovat plnění závazků od československých dlužníků. Aby českoslovenští dlužníci nebyli v důsledku toho obohaceni, stanoví se v § 2 přechod těchto pohledávek (nároků) na československý stát. Nebylo by však hospodářsky účelné, aby československý stát požadoval plnění nároků, které na něj přešly, od organizací státního socialistického sektoru. Právní podklad pro potřebná opatření poskytuje § 2 odst. 2 věta druhá.

Podle čl. 6 Dohody je československý stát povinen vydat rumunskému státu rumunské cenné papíry, které jsou v držbě československého státu nebo československých fyzických a právnických osob. Tyto cenné papíry musí ovšem československý stát od těchto osob získat. Ustanovením § 3 umožňuje se proto ministerstvu financí v mezích zásad stanovených vládou určit podmínky pro převzetí těchto papírů od československých osob.

V zájmu rychlého a pružného provádění zákona bude o věcech, na které se vztahuji ustanovení § 1, § 2 odst. 1 a § 3 rozhodováno podle vl. nař. č. 91/60, o správním řízení (§ 4).

Finanční dosah

Rozsah majetku vypořádaného Dohodou bude možno zjistit teprve na základě přihlášek oprávněných osob, které budou k přihlášení svých nároků vyzvány ministerstvem financí.

Předpokládáme, že k tomuto vypořádání bude podle hrubého odhadu potřebí cca 2,5 miliónů Kčs.

V Praze dne 13. července 1961.

Předseda vlády:

v z. dr. Dolanský v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP