Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

49

Zpráva

výboru zemědělského

k vládnímu návrhu zákona (tisk 42)

o veterinární péči

Zemědělský výbor projednal ve své schůzi dne 21. června 1961 vládní návrh zákona o veterinární péči (tisk 42).

Zemědělský výbor se usnesl doporučit předloženy vládní návrh zákona ke schválení Národnímu shromáždění s těmito změnami:

V § 1 v pátém řádku vložit za slovo "zvířat" čárku a dále slova "tím aby přispívala k předcházení chorob přenosných ze zvířat na člověka"...

Tato změna je odůvodněna tím, že některé nákazy se přenášejí na člověka nejen zdravotně závadnými potravinami ale také přímým stykem se zvířaty.

V § 6 odst. 2 v prvním řádku nahradit slovo "zabezpečují" výrazem "zodpovídají za". Navrhovanou změnou se zvyšuje odpovědnost národních výborů za komplexní rozvoj veterinární péče.

V § 9 odst. 1 v třetím řádku vložit za výraz... národnímu výboru slova "a veterinárnímu středisku",...

Doplněk je odůvodněn tím, že se v praxi mnohdy ohlásí vznik nákazy a jiných hromadných onemocnění národnímu výboru, ale veterinární středisko se dozví o hlášení opožděně.

§ 20 upravit takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1981".

Posunutí je odůvodněno žádostí ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, aby mohlo v době mezi publikací a účinností zákona seznámit s obsahem zákona a prováděcími předpisy k němu vydanými pracovníky veterinární služby, zootechniky, apod.

V Praze dne 21. června 1961.

inž. V. Lohr,

inž. L. Benešová,

v z. předsedy zemědělského výboru

zpravodajka zemědělského výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP