Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

48

Společná zpráva,

výborů zdravotního a ústavně právního

k návrhu poslanců Zupky, Kozelky, Packa, Závěty a Mátla (tisk 40)

na vydání zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zdravotní výbor projednal ve své schůzi dne 13. června a ústavně právní výbor dne 15. června 1961 návrh poslanců Zupky, Kozelky, Paška, Závěty a Mátla na vydání zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (tisk 40).

Zpravodajskou zprávu ve zdravotním výboru přednesl posl. Kozelka a v ústavně právním výboru post. Dohnalová. Oba výbory provedly o předloženém návrhu zákona rozpravu a usnesly se doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 4 odst. 3 v sedmém řádku doplnit za slovem.... apod. závorku.

V § 6 odst. 2 písm. d) za slovem... "potřebné" doplnit výrazem "a účinné"...

V § 13 odst. 3 písm. c) za výrazem... k prototypům doplnit slovy "a ke kvalitě vyrobených", takže § 23 odst. 3 písm. c) zní: "vyjadřuje se k prototypům a ke kvalitě vyrobených ochranných pracovních prostředků".

V § 14 odst. 2 písm. e) nahradit v posledním řádku výraz "opodstatnění" slovem "odstranění". V § 17 odst. 1 písm. a) ve třetím řádku vypustit spojku "a" za slovem podmínek.

V § 18 v odst. 1 ve čtvrtém řádku vypustit výraz "též".

V § 23 upravit poslední větu takto: "Jednotná zemědělská družstva jsou povinna umožnit strojním a traktorovým stanicím kontrolu strojů."

§ 28 odst. 1 upravit takto: (1) Zákonem budou upraveny pracovní podmínky žen, mladistvých, osob se změněnou pracovní schopností a osob pracujících za zvláště obtížných podmínek (§ 4 odst. 3).

Navrhované změny jednak odstraňují tiskové chyby a jednak lépe stylisticky vystihují účel předloženého návrhu zákona.

V Praze dne 1. června 1961

Žiak v. r.,

Kozelka v. r.,

předseda zdravotního výboru

zpravodaj zdravotního výboru

dr. Škoda v. r.,

Dohnalová v. r.,

předseda ústavně právního výboru

zpravodajka ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP