Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

46

Zpráva

výboru mandátového

o ověření platnosti volby nových poslanců

Mandátový výbor přezkoumal ve své schůzí konané dne 26. června 1961 podle § 50 zákona č. 27/1955 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslance Bohuslava Stainera zvoleného ve volebním obvodu č. 26 Beroun v kraji Středočeském a poslankyně Veroniky Majtanové zvolené se volebním obvodu č. 178 Krnov v kraji Severomoravském. Oba poslanci byli zvoleni v doplňovací volbě podle § 48 zák. č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 26/1961 Sb.

Doplňovací volby do Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 26 a 178 byly stanoveny usnesením předsednictva Národního shromáždění ze dne, dubna 1961 na den 4. června 1961.

Mandátovému výboru Národního shromáždění byly předloženy k přezkoumání tyto doklady týkající se voleb obou poslanců přihlášky kandidátů k registraci orgány Národní fronty a písemná prohlášeni obou kandidátů, že kandidaturu přijímají, zápisy obvodních volebních komisí o registraci obou kandidátů zápisy obvodních volebních komisí obou obvodů o sčítání hlasů a zápisy Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Po prozkoumání uvedených dokladů zjistil mandátový výbor, že doplňovací volba ve volebním obvodu č. 26 Beroun v kraji Středočeském i doplňovací volba ve volebním obvodu č. 178 Krnov v kraji Severomoravském byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly zprávy nebo stížnosti na porušení těchto předpisů.

Mandátový výbor doporučuje proto Národnímu shromáždění k přijetí toto usnesení:

Doplňovací volba poslance NS Bohuslava Stainera i doplňovací volba poslankyně Veroniky Majtanové byla provedena v souladu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb. Národní shromáždění ověřuje proto podle čl. 5.5 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění volby poslanců Bohuslava Stainera a Veroniky Majtanové.

V Praze dne 26. června 1961.

Gemrot v. r.,

Harus v. r.,

místopředseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP