Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

44

Vládní návrh

Zákon

ze dne...............1961

o zrušení daně z výkonů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tamto zákoně:

§ 1

Rozvoj prací a služeb, poskytovaných socialistickými organizacemi obyvatelstvu, vytváří podmínky, aby částky odváděné dosud formou daně z výkonů byly odváděny do státního rozpočtu ekonomicky vhodnějším způsobem.

§ 2

(1) Částky, které se dosud jako daň z výkonů zahrnují do cen oprav, služeb a prací, stávají se, nejde-li o opravy a práce v oboru stavebním, sou, částí zisku.

(2) U oprav a prací v oboru stavebním se tyto částky stávají součástí daně z obratu.

§ 3

Zrušuje se zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

Důvodová zpráva

Dosavadní daň z výkonů (zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů) slouží obdobně jako daň z obratu k odčerpávání a odvádění části hospodářského výsledku, docilovaného podniky socialistického sektoru v odvětví oprav, služeb a prací, do státního, rozpočtu.

Daň z výkonů odvádějí podniky z cen za služby, práce a opravy. Sazba daně činí 3% z ceny účtované za provedenou práci nebo službu, přičemž za dodaný nebo použitý materiál se odvádí daň z obratu. U hromadné přepravy osob a zavazadel provozované na drobných drahách (včetně elektrických drah a trolejbusů) činí sazba daně 5% a u dopravy provozované silničními motorovými vozidly činí 6%. U pronajímání pokojů v hotelích činí sazba daně z výkonů 12%.

Daň z výkonů je nyní prakticky omezena na opravy, služby a práce prováděné pro obyvatelstvo, takže zúžením její působnosti se již vytvořily politickoekonomické podmínky, aby částky odváděné dosud do státního rozpočtu jako daň z výkonů se staly součástí zisku. Proto se navrhuje zrušit odvod této daně jako samostatné složky rozpočtových příjmů a nahradit její odvádění jiným ekonomicky vhodnějším a administrativně jednodušším způsobem.

Její zrušení a nahrazení jiným způsobem odvodu bude provedeno takto:

1. v případech, kdy v cenách oprav, služeb a prací, případně v hodinových zúčtovacích sazbách, je daň z výkonů zakalkulována, stane se dosavadní částka daně součástí zisku, jehož odvod do státního rozpočtu bude nově upraven. U výrobních družstev bude celý objem zrušené daně z výkonů odváděn do rozpočtu formou důchodové daně družstev a jiných organizací. U podniků místního hospodářství, komunálních služeb a výrobních družstev bude v důsledku toho upraven kalkulační vzorec (pro účely kalkulační tvorby cen) tak, že dosavadní zisk se zvýší o 3%;

2. u oprav a prací v oboru stavebním bude dosavadní částka daně z výkonů sloučena s daní z obratu tak, že bude u těchto oprav a prací v cenách účtována 7% daň z obratu (dosud byla účtována 4% jako daň z obratu a 3% jako daň z výkonů).

Finanční dosah navrhovaného zákona:

Jako rozpočtový příjem představuje daň z výkonů částku 220 mil. Kčs ročně, tj. jen 0,2% z celkových příjmů, a její zrušení nebude mít pro státní rozpočet žádných nepříznivých důsledků, neboť částky odpovídající zrušené dani z výkonů budou plynout do rozpočtu jinými formami (vyšším odvodem zisku, důchodové daně družstev, popřípadě daně z obratu).

Dnešní cenová hladina prací, služeb a oprav obyvatelstvo bude i po této úpravě zachována.

V Praze dne 2. června 1961.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP