Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

32

Návrh presidenta republiky,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, podepsaná v Praze dne 27. listopadu 1960

Návrh schvalovacího unesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a kambodžským královstvím, podepsanou v Praze dne 27. listopadu 1960.

Důvodová zpráva

Ve dnech 21. až 28. listopadu 1960 byl na pozvání presidenta republiky na oficiální návštěvě v ČSSR hlava Kambodžského království princ Norodom Sihanuk, kterého doprovázeli další význační představitelé kambodžského státu.

Návštěva N. Sihanuka byla sjednána v rámci kontaktů, navázaných u příležitosti zasedání XV. Valného shromáždění OSN s řadou delegací asijských a afrických států v souladu se zaměřením naší zahraniční politiky rozvíjet přátelské styky a spolupráci se zeměmi, které se vymanily z koloniální nadvlády, se všemi hospodářsky méně vyvinutými zeměmi, které usilují o upevnění své politické a hospodářské nezávislosti. Pobyt N. Sihanuka navazoval na obdobné návštěvy vykonané v Československu v roce 1959 hlavami státu Etiopského císařství a Guinejské republiky.

V průběhu návštěvy došlo k četným rozhovorům, které potvrdily, že Kambodža, vycházejíc ze své pozice aktivní neutrality, úspěšně čelí snaze USA a svých proamerických sousedů o změnu své zahraniční politické orientace a zejména o zatažení do útočného vojenského bloku SEATO.

Rozhovory potvrdily shodu názorů představitelů Kambodže a ČSSR na základní otázky mezinárodních vztahů, zejména na politiku mírového soužití, na nutnost všeobecného a úplného odzbrojení pod účinnou mezinárodní kontrolou, jakož i shodné stanovisko obou stran v otázce nutnosti definitivní likvidace koloniálního systému ve světě.

V rozhovorech bylo oboustranně s uspokojením konstatováno, že vzájemné vztahy Kambodže a ČSSR se úspěšně rozvíjejí zejména na úseku hospodářském a kulturním. Představitelé obou zemí, vedeni přáním, aby byly vytvořeny podmínky pro další všestranný rozvoj jejich přátelských vztahů na zásadách mírového soužití, podepsali dne 27. listopadu 1960 Smlouvu o přátelství a spolupráci, která svým obsahem odpovídá smlouvě téhož typu, uzavřené s Etiopským císařstvím.

V preambuli smlouvy je vyjádřeno přání prohloubit hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi oběma zeměmi a odhodlání přispívat vzájemnými styky k zmírnění mezinárodního napětí, k vytvoření důvěry mezi státy a k rozvoji mezinárodní spolupráce.

Článek I. smlouvy obsahuje slavnostní prohlášení o tom, že mezi oběma zeměmi bude věčný mír a trvalé přátelství, a závazek řešit všechny eventuální sporné otázky výlučně mírovými prostředky v rámci Charty Organizace spojených národů.

Články II. a III. smlouvy konkretizují formy přátelských vztahů a obsahují závazek rozvíjet kulturní, vědeckou, technickou a hospodářskou spolupráci a tak přispívat k vzájemnému porozumění a k mírové výstavbě obou zemí.

Smlouva je uzavřena na dobu 10 let a pokud nebude vypovězena 6 měsíci před uplynutím právě probíhajícího období, bude její platnost mlčky prodlužována vždy na další desítileté období.

Sjednaná smlouva je politickou smlouvou ve smyslu ustanovení čl. 42. ústavy a je proto předkládána Národnímu shromáždění k vyslovení souhlasu.

Smlouva bude ratifikována a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin.

Smlouva o přátelství a spolupráci významně přispěje k dalšímu rozvíjení československo-kambodžských vztahu a je konkretizací myšlenky mírového soužití mezi státy s různým společenským zřízením.

V Praze dne 11. ledna 1961

President Československé socialistické republiky:

Novotný v. r.

 

SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Československá socialistická republika a Kambodžské království,

přejíce si upevnit přátelské vztahy, které se již delší dobu rozvíjejí mezi oběma zeměmi,

vedeny snahou prohlubovat a posilovat vzájemné přátelské hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi Československem a Kambodžou za vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,

pevně odhodlány přispívat vzájemnými styky ke zmírnění mezinárodního napětí, k vytvoření ovzduší důvěry mezi státy a k rozvoji mezinárodní spolupráce,

přesvědčeny o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům obou zemí,

přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Charty Organizace spojených národů,

se rozhodly uzavřít tuto Smlouvu.

Článek I

(1) Mezi Československem a Kambodžou bude věčný mír a trvalé přátelství.

(2) Vysoké smluvní strany budou řešit všechny sporné otázky, které by mohly mezi nimi vzniknout, výlučně mírovými prostředky v rámci Charty Organizace spojených národů.

Článek II

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet a upevňovat vzájemné styky na poli vědy, kultury, techniky a školství a přispívat tak k lepšímu vzájemnému porozumění mezi národy Československa a Kambodže.

Článek III

Vysoké smluvní strany vycházejíce z přesvědčení, že vzájemná hospodářská spolupráce je pevným základem jejich mírových a přátelských vztahů a je v zájmu mírové výstavby a pokroku jejich zemí, si budou vzájemně pomáhat a rozvíjet tak hospodářskou spolupráci prospěšnou oběma zemím.

Článek IV

(1) Tato Smlouva bude ratifikována podle ústavních předpisu každé z Vysokých smluvních stran a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin.

(2) Zůstane v platnosti po dobu 10 let ode dne, kdy vstoupí v platnost, a její platnost bude mlčky prodlužována vždy na další desítileté období, pokud ji jedna z Vysokých smluvních stran písemné šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího desítiletého období nevypoví.

Dáno v Praze dne 27. listopadu 1960 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, khmérském a francouzském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost, v případě rozdílného výkladu bude francouzské znění rozhodující.

Za Československou socialistickou republiku

Ant. Novotný v. r.

Za Kambodžské království

N. Sihanuk v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP