Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

30

Vládní návrh

Rozpočtový zákon na rok 1961

ze dne……………………1961

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úkoly státního rozpočtu na rok 1961

Státní rozpočet na rok 1961 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení úkolů prvního roku třetí pětiletky.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 112.534,445.000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 111.915,307.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 619,138.000 Kčs.

(2) V státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 34.253,796.000 Kčs.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1961.

1. příloha zákona č. /1961 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1961

Příjmy

Kčs (v tisících)

Výdaje

Kčs(v tisících)

Příjmy od socialistického sektoru

97.255,420

Hospodářství

57.222,243

   

Kulturní a sociální opatření

42.440,932

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

11.777,304

Obrana a bezpečnost

9.512,271

Ostatní příjmy

3.501,721

Správa

2.739,861

Úhrn

112.534,445

Úhrn

111.915,307


Přebytek 619,138.000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy

Kčs(v tisících)

Výdaje

Kčs (v tisících)

Přímé příjmy

14.648,917

Hospodářství

13.224,416

Příděl ze státního rozpočtu

19,604,879

Kulturní a sociální opatření

19.488,430

   

Správa

1.542,950

Úhrn

34.253,796

Úhrn

34.253,796


2. příloha zákona č. /1961 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

(v tisících Kčs)

Kraj

Přímé příjmy

Příděly ze státního rozpočtu

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Národní výbor hl. m. Prahy

1.246,978

1.091,056

2.338,034

2.338,034

Středočeský

1.602,738

1.178,537

2.781,275

2.781,275

Jihočeský

780,231

1.139,897

1.920,128

1.920,128

Západočeský

904,308

1.903,049

2.807,357

2.807,357

Severočeský

1.389,392

1.869,701

3.259,093

3.259,093

Východočeský

1.464,728

1.371,973

2.838,701

2.836,701

Jihomoravský

2.238,244

1.649,590

3.887,834

3.887,834

Severomoravský

1.795,149

2.682,288

4.477,437

4.477,437

Západoslovenský

1.461,191

2.367,251

3.828,442

3.828,442

Středoslovenský

933,564

1.955,523

2.889,077

2.889,077

Východoslovenský

832,404

2.396,014

3.228,418

3.228,418

Úhrn

14648,917

19.604,879

34.253,796

34.253,796


Důvodová zpráva

Část všeobecná

Rozpočtový zákon na rok 1961 stanoví celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů.

Ve státním rozpočtu na rok 1961 jsou obsaženy rozpočty ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů, rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty národních výborů.

V rozpočtech ministerstev jsou obsaženy i rozpočty jitro podřízených rozpočtových organizací, odvody zvláštních rozpočtových organizací a příděly těmto organizacím, jakož i odvody a příděly hospodářských organizací.

V rozpočtu Slovenské národní rady je obsažen rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty organizací řízených komisemi Slovenské národní rady.

V rozpočtech krajů jsou obsaženy jak rozpočty krajských národních výborů, tak i rozpočty národních výborů nižších stupňů.

Státní rozpočet na rok 1961 navazuje na úspěšný rozvoj národního hospodářství v roce 1960 a zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení úkolů prvního roku třetí pětiletky. Státní rozpočet na rok 1961 zabezpečuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství prostředky pro rozvinutou výstavbu socialismu, pro další upevňování Socialistických výrobních vztahů a dosažení ještě většího a mohutnějšího rozmachu národního hospodářství.

Dovršení výstavby socialismu v naší vlasti a s ním spojené změny ve výrobních vztazích, vysoká úroveň a tempo růstu výroby, přeměna třídní struktury naší společnosti, rozsáhlá kulturní revoluce, růst morálně politické jednoty lidu vytváří podmínky pro shromažďování sil a prostředků k postupnému přechodu ke komunismu.

Při vytyčování velikých úkolů vychází státní rozpočet z vysoké tvůrčí aktivity a iniciativy pracujících, kterou je třeba plně využít zejména stálým zvyšováním přímé účasti pracujících na řízení.

Státní rozpočet na rok 1961 zabezpečuje prostředky pro další rozvoj všech odvětví národního hospodářství a z nich na prvém místě pro rozvoj průmyslu. Do popředí vystupuje především široké uplatnění a využití nové techniky a technologie a dokonalá organizace práce jako hlavních činitelů vysokého růstu produktivity práce. Velký význam má uskutečňování rozsáhlého programu modernizace a rekonstrukce všech odvětví národního hospodářství, zejména průmyslu, zavádění mechanizace, vytváření podmínek pro automatizaci, chemizaci, zavádění nových druhů materiálů.

Veliké prostředky zabezpečuje státní rozpočet pro další rychlý rozvoj našeho zemědělství. Před zemědělstvím stojí veliké úkoly zaměřené k zabezpečení dostatku potravin pro další růst životní úrovně pracujících i technických plodin pro průmysl. Mnoho z těchto úkolů musí pracující v zemědělství zabezpečit právě již v prvním roce třetí pětiletky, aby byl zajištěn dobrý nástup k uskutečňování programu splnit pětiletku v zemědělství za 4 roky. K tomuto účelu bude zemědělství nadále vybavováno moderní technikou, bude v široké míře pokračováno v zúrodňování půdy. Rozvoj a hospodářské upevňování jednotných zemědělských družstev a další zlepšování hospodaření státních statků jsou nezbytnou podmínkou ke splnění úkolů v zemědělství.

Státní rozpočet na rok 1961 počítá s velkými prostředky i pro rozvoj ostatních odvětví národního hospodářství, jako např. stavebnictví a dopravy.

Vedle prostředků na rozvoj výrobních sil zabezpečuje státní rozpočet mobilizací zdrojů předpoklady pro další zvyšování životní úrovně pracujících.

Nová území organizace a opatření k dalšímu prohloubení socialistické demokracie zvyšují pravomoc a odpovědnost národních výborů, které jako nejmasovější organizace stále více přibližují řízení národního hospodářství pracujícím. Nové úkoly národních výborů dále zvyšují jejich podíl na řízení hospodářství a správě státu.

Spolu s tím se zvyšuje i objem rozpočtů národních výborů a jejich aktivní působení na hospodářskou a kulturní výstavbu státu za nejširší účasti všech pracujících.

Státní rozpočet na rok 1961 je těsně spjat se státním plánem rozvoje národního hospodářství s napomáhá ke splnění a překročení kvantitativních a zejména kvalitativních úkolů plánu.

Část zvláštní

Ustanovení týkající se rozpočtového hospodaření a zmocnění pro vládu a ministr a financí, nutná k zajištění plynulého hospodaření podle státního rozpočtu, jsou obsažena v zákoně č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

V Praze dne 21. prosince 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP