Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

23

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou spolu s dodatkovými protokoly k ní, které byly podepsány v Bukurešti dne 3. srpna 1960

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a s dodatkovými protokoly k ní podepsanými v Bukurešti dne 3. srpna 1960.

 

Důvodová zpráva

Mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou zůstaly z dřívější doby nevyřešeny některé finanční otázky. Šlo zejména o vzájemně předválečné, válečné a poválečné pohledávky, o náhradu válečných škod, o nároky a závazky vzniklé z držby cenných papírů, o náhradu za znárodnění československého majetku V Rumunsku nebo rumunského majetku v Československu a za majetek ponechaný v Rumunsku československými reemigranty.

O těchto majetkových a finančních otázkách byla sjednána a dne 3. srpna 1960 v Bukurešti podepsána Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou a dodatkové protokoly k ní.

Dohodou jsou zlikvidovány a zcela vypořádány všechny pohledávky a nároky obou států a jejich právnických a fyzických osob, vzniklé do dne 31. prosince 1948, s výjimkou pohledávek a nároků mezi fyzickými osobami a mezi podniky socialistického sektoru obou stran. Nároky z hmotných škod, způsobených československým státním příslušníkům válečnými událostmi Československo vzhledem k spojeneckým a přátelským vztahům mezi oběma socialistickými státy neuplatnilo. Dohodou nejsou dotčena práva zakládající nároky na opětovná plnění (např. autorská práva), peněžité a jiné pohledávky, pokud jsou splatné po 31. prosinci 1948. Pozemky a stavby v Rumunské lidové republice a patřící československým reemigrantům z Rumunska, které nepřešly do vlastnictví rumunského státu a nebyly ani jinak včleněny do socialistického sektoru, mohou být likvidovány jejich vlastníky prodejem nebo darováním. Transfer výnosů z takových odprodejů do Československa bude prováděn podle zásad platných pro neobchodní platy. Obdobně bude postupováno, ukáže-li se, že dosud existuje na území Rumunské lidové republiky nějaký movitý majetek čs. reemigranta z Rumunska. U majetků československých reemigrantů, které přešly do vlastnictví rumunského státu podle rumunských zákonných předpisů nebo byly jinak včleněny do socialistického sektoru, československá strana upustila od požadování náhrady. Takové nároky československých reemigrantů budou uhrazeny v rámci vnitrostátního vypořádání.

Dohodou se obě strany zřekly nároků z titulu znárodňovacích a jiných zákonných opatření odnímajících nebo omezujících vlastnické právo. Dohodou uznávají vzájemně obě strany zákonná opatření, kterými byl postižen nemovitý majetek jejich právnických a fyzických osob na území druhá smluvní strany. Obě strany si vzájemně předají veškeré cenné papíry (dluhopisy, akcie, obligace), původní listiny a doklady, týkající se majetků, práv a zájmů vypořádaných a zlikvidovaných Dohodou. Dohodou jsou zlikvidovány dále nároky obou stran na úhradu výloh, vzniklých při repatriaci jejich státních příslušníků v poválečném údobí. Též jsou zlikvidovány vzájemné nároky na vrácení železničních vozidel, jakož i nároky vyplývající z užívání těchto vozidel. Podle Dodatkového protokolu k Dohodě rumunská strana převádí na československý stát vlastnické právo k budovám, které dříve patřily československým firmám (např. Škodovy závody, Poldina huť), byly znárodněny podle rumunských znárodňovacích předpisů a jsou nyní v užívání československého zastupitelského úřadu v Bukureští.

Dohoda podléhá ratifikaci a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Dohodou jsou vzájemně vypořádány a tím definitivně vyřešeny dosud otevřené finanční a majetkové otázky mezi oběma socialistickými státy. Dohoda spočívá na zásadách proletářského internacionalismu a vzájemné pomoci a vychází ze snahy posílit socialistické hospodářství obou zemí. Dohoda přispěje k dalšímu rozvoji a upevnění přátelských vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou. Doplňuje soustavu smluv Československé socialistické republiky, jejichž cílem je upravit otevřené finanční a majetkové otázky z dřívější doby ve vztahu k lidově demokratickým státům. Uzavřením Dohody s Rumunskou lidovou republikou je tato smluvní soustava úplná a dřívější otevřené finanční a majetkové otázky jsou nyní již upraveny ve vztahu ke všem lidově demokratickým státům.

V Praze dne 17. října 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

DOHODA

o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek

mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

President Československé socialistické republiky a Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky

ve snaze vypořádat nevyřízené finanční a majetkové otázky, vyplývající z opatření, učiněných k posílení socialistického hospodářství obou zemí, jakož i některé další otevřené finanční a majetkové otázky,

v duchu vzájemného přátelství a dalšího rozvoje spolupráce mezi oběma zeměmi,

rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

President Československé socialistické republiky Dr. IVANA ROHAĽA-IĽKIVA, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky v Rumunské lidové republice,

Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky IONA CRAIU, náměstka ministra financí,

kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Touto Dohodou prohlašují obě smluvní strany za konečně zlikvidované a zcela vypořádané:

pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických a fyzických osob vůči rumunskému státu a rumunským právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických osob vůči rumunským fyzickým osobám,

pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických a fyzických osob vůči československému státu a československým právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických osob vůči československým fyzickým osobám,

pokud takové pohledávky a nároky vznikly přede dnem 31. prosince 1948 a pokud nejde o pohledávky a nároky, které vznikly mezi socialistickými podniky obou smluvních stran.

Touto Dohodou nejsou upraveny pohledávky a nároky československých fyzických osob vůči rumunským fyzickým osobám, jakož i pohledávky a nároky rumunských fyzických osob vůči československým fyzickým osobám, tyto pohledávky a nároky mohou být likvidovány přímo mezi věřiteli a dlužníky v souhlase se zákonnými předpisy platnými v každé zemi.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva zakládající nároky na opětovná plnění (na příklad autorská práva), jakož i peněžité a jiné pohledávky, vyplývající z těchto práv, pokud jsou splatné po 31. prosinci 1948.

Pohledávky a nároky, likvidované tímto článkem, týkají se jen právnických a fyzických osob, které se nacházejí ke dni podpisu této Dohody pod zákonodárstvím smluvních států.

Článek 2

Československá strana se zříká všech nároků vzniklých do dne podpisu této Dohody z jakýchkoliv opatření znárodňovacích, pozemkové reformy, vyvlastňovacích dekretů, jakož i jakýchkoliv jiných zákonných opatření, jimiž byly postiženy (omezeny nebo odejmuty) majetky, práva a zájmy československého státu a československých právnických a fyzických osob v Rumunské lidové republice.

Rumunská strana se zříká všech nároků vzniklých do dne podpisu této Dohody z jakýchkoliv opatření znárodňovacích, pozemkové reformy, vyvlastňovacích dekretů, jakož i jakýchkoliv jiných zákonných opatření, jimiž byly postiženy (omezeny nebo odejmuty) majetky, práva a zájmy rumunského státu a rumunských právnických a fyzických osob v Československé socialistické republice.

Za majetky, práva a zájmy, likvidované tímto článkem, považují se majetky, práva a zájmy právnických a fyzických osolí, které se nacházejí ke dni podpisu této Dohody pod zákonodárstvím smluvních států.

Článek 3

Pozemky a stavby v Rumunské lidové republice, náležející osobám, které přesídlily do Československé socialistické republiky podle "Protokolu uzavřeného mezi Republikou československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" ze dne 10. července 1946, pokud do dne podpisu této Dohody nepřešly do vlastnictví rumunského státu podle rumunských zákonných opatření nebo pokud nebyly jinak včleněny do socialistického sektoru, manou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky získané prodeji budou transferovány způsobem, stanoveným v článku 5 této Dohody.

Touto Dohodou jsou považovány za vypořádané nároky všeho druhu, týkající se majetků bývalých českých a slovenských organizací, které byly zlikvidovány v souvislosti s provedením přesídlení podle výše uvedeného Protokolu.

Ustanovení tohoto článku nahrazuje konvenci, jež měla tvořit nedílnou součást "Protokolu uzavřeného mezi Republikou československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" z 10. července 1946.

Článek 4

Pozemky a stavby v Československé socialistické republice, které náležejí rumunským právnickým a fyzickým osobám, pokud nepřešly do dne podpisu této Dohody do vlastnictví československého státu podle československých zákonných opatření, mohou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky, vzniklé z prodeje, budou v případech, kde o to bude požádáno, transferovány způsobem, stanoveným v článku 5 této dohody.

Pozemky a stavby v Rumunské lidové republice, která náležejí československým právnickým a fyzickým osobám, pokud nepřešly do dne podpisu této Dohody do vlastnictví rumunského státu podle rumunských zákonných opatření (s výjimkou pozemků a staveb těch fyzických osob, které přesídlily podle "Protokolu uzavřeného mezi Republikou československou a Královstvím rumunským o transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa" ze dne 10. července 1946, jejichž majetková práva jsou řešena v článku 3 této Dohody) mohou být likvidovány jejich vlastníky prodeji, darováním atd. Částky vzniklé z prodeje budou v případech, kde o to bude požádáno, transferovány způsobem stanoveným v článku 5 této Dohody.

Částky, nacházející se u peněžních ústavů v obou zemích ke dni vstupu této Dohody v platnost, vzniklé z dřívějších odprodejů nemovitostí, provedených osobami uvedenými v článku 3 této Dohody a odstavci prvém a druhém tohoto článku, budou rovněž transferovány způsobem stanoveným v článku 5 této Dohody.

Článek 5

Vyúčtování částek vzniklých z likvidace majetků uvedených v článku 3 a 4 této Dohody bude prováděno v rámci všeobecné kompenzace.

Technický způsob provádění ustanovení tohoto článku dohodnou mezi sebou státní banky obou zemí.

Článek 6

Československá strana odevzdá rumunské straně veškeré cenné papíry (dluhopisy, akcie, obligace), které byly vydány rumunským státem a rumunskými právnickými osobami, jakož i podle možnosti jiné původní listiny a doklady týkající se majetků, práv a zájmů, vypořádaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokud jsou v držbě československého státu nebo československých právnických a fyzických osob se sídlem nebo bydlištěm na území Československé socialistické republiky.

Rumunská strana odevzdá československé straně veškeré cenné papíry (dluhopisy, akcie, obligace), které byly vydány československým státem a československými právnickými osobami, jakož i podle možnosti jiné původní listiny a doklady týkající se majetků, práv a zájmů, vypořádaných a zlikvidovaných touto Dohodou, pokud jsou v držbě rumunského státu nebo rumunských právnických a fyzických osob se sídlem nebo bydlištěm na území Rumunské lidové republiky.

Způsob a dobu předání těchto cenných papírů dohodnou Státní banka československá a Státní banka Rumunské lidové republiky.

Článek 7

Smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou pomoc za účelem zjištění nároků a závazků, které se s konečnou platností likvidují a vypořádávají touto Dohodou.

Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou všemožnou pomoc v těch případech, kdy některý nárok, který je předmětem této Dohody, bude uplatněn třetí stranou nebo prostřednictvím třetí strany (státem, jeho organy nebo právnickými a fyzickými osobami).

Každá ze smluvních stran upraví podle potřeby svými vnitřními předpisy otázky, na které se vztahuje tato Dohoda.

Smluvní strany při provádění této Dohody budou brát zřetel na účinky měnových reforem, které byly provedeny v obou zemích po jejich osvobození.

Článek 8

Touto Dohodou jsou zcela zlikvidovány:

jakékoliv nároky československého státu a rumunského státu na úhradu výloh, vzniklých v souvislosti s pomocí poskytnutou při repatriaci československých a rumunských státních příslušníků v letech 1945 až v letech 1947,

vzájemné nároky na vrácení železničních vozidel podle "Úmluvy o vzájemném vrácení vozidel", podepsané dne 10. října 1947 v Bělehradě, jakož i nároky plynoucí z užívání těchto vozidel. Smluvní strany vyslovují současně příslib, že budou-li v budoucnosti zjištěna na území jednoho státu vozidla druhého státu, jež byla předmětem výše uvedené bělehradské Úmluvy, budou tato vozidla z vlastní vůle vrácena.

Článek 9

Tato Dohoda podléhá ratifikaci a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Tato Dohoda byla sepsána v Bukurešti dne 3. srpna 1960, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a rumunském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho jmenovaní zmocněnci podepsali tuto Dohodu a připojili k ní pečeti.

ZA ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKU:

dr. Rohaľ v. r.

 

ZA RUMUNSKOU LIDOVOU REPUBLIKU:

Craiu v. r.

 

 

DODATKOVÝ PROTOKOL

k "Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou"

Během jednaní, které vedlo k podpisu "Dohody o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou" (dáte jen "Dohoda") obé smluvní strany se dohodly dále takto:

1. K článku 3 "Dohody"

Rumunská strana prohlašuje, že poskytne všemožnost pomoc při individuálních odprodejích majetků československých přestěhovalců, jež jsou předvídány ustanovením článku 3 "Dohody".

2. K článku 6 "Dohody"

Ustanovení článku 6 "Dohody" nevztahuje se na ty cenné papíry, u nichž existují nároky třetí strany, nebo předpoklady, že takové nároky budou vzneseny třetí stranou (státem, jeho orgány nebo právnickými a fyzickými osobami). Smluvní strany si vzájemně vymění seznamy těchto cenných papírů. Tyto cenné papíry budou předány ihned po vyřešení nároků třetí strany.

Dlužné depozitní poplatky v Kčs nebo Lei a jakékoliv jiné závazky, týkající se cenných papírů, jež mají být vzájemně předány, považují se za vypořádané.

3. Touto "Dohodou" rumunský stát převádí bez jakýchkoliv nároků a poplatků československému státu vlastnické právo k níže uvedeným budovám a pozemkům:

a) budova a pozemek v Bukurešti, ul. Ermil Pangrati č. 19,

 

b) pozemek v Bukurešti, ul. Ojetari č. 1,

c) pozemek v Bukurešti, B-dul Nicolae Balcescu č. 27/33,

d) budova a pozemek v Bukurešti, ul. Logofatul Tautu č. 64,

e) budova a pozemek v Braile, B-dul Marasti č. 6,

f) budova a pozemek v Giurgiu, ul. Maxim Gorki č. 30,

g) budova a pozemek v Busteni, ul. Codrului č. 16,

h) pozemek v Bukurešti, ul. Aleea Strandurilor č. 4.

Československý stát současně převádí na rumunský stát vlastnické právo na pozemek v Bukurešti B-dul Nicolae Bálcescu č. 27/33, uvedený v bodu c) a naproti tomu rumunský stát převádí na československý stát vlastnické právo na budovu a pozemek v Bukurešti ul. Otetari č. 5.

4. Rumunský stát současně uznává vlastnické právo československého státu k níže uvedeným budovám a pozemkům:

a) pozemek a budovy v Bukurešti, ul. Ion Ghica č. 11,

b) pozemek a budova v Bukurešti, ul. Otetari č. 3,

c) pozemek a budova v Bukurešti, ul. Otetari č. 7.

Tento Dodatkový protokol nabude účinnosti současně s "Dohodou".

Tento Dodatkový protokol byl sepsán v Bukurešti dne 3. srpna 1960 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKU:

dr. Rohaľ v. r.

 

ZA RUMUNSKOU LIDOVOU REPUBLIKU:

Craiu v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP