Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

12

Vládní návrh

Zákon

ze dne……………………1960

o lesích a lesním hospodářství

(lesní zákon)

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti a slouží všestranně socialistické společnosti. Jsou hlavním a trvalým zdrojem dřeva, vyrovnávají a zlepšuji podnebí a vodní poměry, jsou zdrojem zdraví a osvěžení a uchovávají přírodní krásy. Pro tento význam lesů je třeba toto bohatství chránit jako lesní fond, soustavně a plánovitě pečovat o zachování a zvelebování lesů a o hospodaření v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a ekonomiky a tím přispívat k rozvoji národního hospodářství a k zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujících.

 

Část prvá

Lesní fond

§ 2

(1) Součástí lesního fondu jsou:

a) pozemky, jejichž hospodářské využití podle zásad řádného lesního hospodářství vytváří hlavni a trvalý zdroj dřeva nebo slouží jiným úkolům, které má lesní hospodářství plnit, a to včetně porostů na nich,

b) pozemky porostlé kosodřevinou,

c) pozemky nezalesněné, které slouží lesnímu hospodářství (např. lesní cesty, plochy lesních skladů).

(2) Za součást lesního fondu mohou být prohlášeny pozemky,

a) které lze nejhospodárněji využít zalesněním,

b) které zalesněním mají chránit půdu, stavby a jiná technická zařízení na ní před účinky vody, větru, lavin a sesouvání, působit na vyrovnávání klimatických poměrů, zajišťovat pramenné oblasti a léčivá zřídla, vytvářet vhodné zdravotní podmínky zvlášť kolem velkých sídlišť, přispívat k estetickému rámci krajiny nebo uchovávat krajinný ráz, vzácnou květenu nebo zvířenu,

c) které slouží převážně lesnímu hospodářství,

d) vyžaduje-li to jiný obecný zájem.

(3) Za součást lesního fondu mohou být též prohlášeny stavby a technická zařízení na pozemcích sloužící provozu lesního hospodářství.

§ 3

O tom, že jde podle § 2 odst. 1 o součást lesního fondu, rozhoduje v pochybnostech okresní národní výbor, jemu také přísluší prohlašovat pozemky, stavby a technická zařízení podle § 2 odst. 2 a 3 za součást lesního fondu.

§ 4

Rozšiřování lesního fondu

Místní a městské národní výbory a organizace lesního hospodářství zjišťují v obcích pozemky, které by měly být prohlášeny za součást lesního fondu (§ 2 odst. 2), a oznamují je okresnímu národnímu výboru.

§ 5

Vedení přehledu o lesním fondu

(1) Okresní národní výbory ve spolupráci s místními a městskými národními výbory jsou povinny vést v rámci jednotné evidence pády řádný přehled o lesním fondu.

(2) Vlastníci (uživatelé) pozemků, které jsou součástmi lesního fondu, jsou povinni neprodleně hlásit každou změnu ve vlastnictví a v osobě uživatele okresnímu národnímu výboru.

(3) Podrobnosti upraví prováděcí předpisy (§ 55 odst. 1).

(4) Předpisy o jednotné evidenci půdy nejsou ustanoveními o vedení přehledu o lesním fondu dotčeny.

§ 6

Ochrana lesního fondu před jeho odnímáním lesnímu hospodářství

(1) Všechny součásti lesního fondu musí být co nejúčelněji využity pro lesní hospodářství a žádná jeho součást nesmí být tomuto hospodářství odňata, pokud nebyla vyňata z lesního fondu (§ 10).

(2) Aby ochrana lesního fondu byla včas zajištěna, musí být již perspektivní plány výstavby a územní plány vzájemně uvedeny v soulad s perspektivními plány lesního hospodářství a s ochranou lesního fondu.

(3) Musí-li dojít k odnětí lesní půdy lesnímu hospodářství, je třeba dbát, aby

a) byla vyňata co nejmenší plocha z lesního fondu,

b) umístění výstavby bylo pokud možno v souladu se zájmy lesního hospodářství,

c) po skončení stavebních prací byla neprodleně provedena taková terénní úprava, aby lesní půda při výstavbě dotčená byla opět způsobilá k lesnímu hospodářství.

(4) Při projednávání investičních úkolů, nejpozději však při vydání územních rozhodnutí, musí být rozhodnuto o vynětí půdy z lesního fondu. Rozhodnutí se vydají společně, pokud o vynětí půdy z lesního fondu nabylo rozhodnuto předem. Při rozhodování o umístění nadzemních a podzemních vedení musí být přihlédnuto zejména k tomu, aby jimi bylo co nejméně ztíženo obhospodařováni lesního fondu.

Ochrana lesního fondu při provozu průmyslových podniků, zejména báňských, a při budování komunikaci a vodohospodářských děl

§ 7

Aby bylo zabráněno škodám na lesním fondu provozem průmyslových, zejména báňských podniků, popřípadě aby škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou podniky povinny:

a) současně s generelem těžby vypracovat generely zahlazení následků dolování na povrchu a rekultivace těžbou dotčených lesních pozemků,

b) ukládat odklizové hmoty ve vytěžených prostorech vlastních nebo sousedních závodů, a není-li to technicky možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je na plochách neplodných nebo na půdách, které byly za tím účelem vyňaty z lesního fondu, popřípadě ze zemědělského půdního fondu,

c) provádět již v průběhu provozu vhodné terénní opravy lesních pozemků provozem dotčených tak, aby vyhovovaly potřebám jejich příštího hospodářského využití,

d) provádět soustavnou rekultivaci narušených pozemků určených pro opětné lesní využití tak, aby bylo vytvořeno takové půdní prostředí, které by umožňovalo využít rekultivovaných pozemků pro zalesnění,

e) po zastavení provozu provést neprodleně dokončení půdních úprav pozemků za účelem jejich rekultivace a plán těchto úprav předložit ke schválení okresnímu národnímu výboru.

§ 8

Při budování silnic, železnic, nadzemních a podzemních vedení, vodohospodářských děl a zařízení musí investor učinit taková opatření, aby sít lesnicko-technických meliorací a jiných lesnicko-technických zařízení nadále plnila svůj účel.

§ 9

Ochrana lesního fondu při geologickém a hydrologickém průzkumu a při budování nadzemních a podzemních vedení

Při geologickém a hydrologickém průzkumu a při budování nadzemních a podzemních vedení na součástech lesního fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni:

a) oznámit včas zamyšlené provádění prací okresnímu a místnímu (městskému) národnímu výboru,

b) provádět práce tak, aby na součástech lesního fondu, zejména na lesních porostech, došlo k co nejmenším škodám,

c) po skončení prací uvést pozemek do původního stavu.

§ 10

Vynětí součástí lesního fondu

(1) O povolení, aby lesní pozemky byly vyňaty z lesního fondu, rozhodují okresní národní výbory. Krajské národní výbory mohou si vyhradit rozhodnutí, půjde-li o závažnější zásahy do lesního fondu, které podstatnou měrou nepříznivě naruší lesní hospodářství, nebo půjde-li o vynětí značnější plochy lesní půdy.

(2) Národní výbor, rozhodující podle odstavce 1, přihlédne zejména k politickému a ekonomickému zdůvodnění vynětí, k odhadu ztrát na lesním hospodářství, k nimž tímto vynětím dojde, podle potřeby uloží žadateli o vynětí předložit zdůvodnění zamýšleného vynětí a odhad ztrát na lesním hospodářství.

(3) Národní výbor, rozhodující podle odstavce 1, může uložit žadateli o vynětí provést opatření v zájmu ochrany lesního fondu a lesního hospodářství, zejména aby žadatel na vlastní náklad provedl skrývku kulturní vrstvy půdy, přitom musí dbát na hospodárnost a účelnost takových opatření.

Část druhá

Užívání lesního fondu, práva a povinností vlastníka (uživatele lesa)

§ 11

Uživatelé lesů jsou povinni hospodařit v nich tak, aby úrodnost lesní půdy a produkce dřevní hmoty se zvyšovaly a aby nebyly ohrožovány ani ostatní funkce lesa.

§ 12

(1) Každý smí užívat nezahájených lesních cest, chodníků a vstupovat do nezahájených lesních, porostů, rovněž smí sbírat lesní plodiny, léčivé rostliny, suchou odpadlou klest, prázdné šišky a odpadovou kůru. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může upravit využití i ostatních užitků, které poskytuje les.

(2) Vlastník, popřípadě uživatel lesa (dále jen "uživatel lesa") může se souhlasem okresního národního výboru prohlásit části lesního fondu, např. některé cesty, chodníky a místa v lese, za zahájené, a to buď zcela nebo zčásti, na určitou dobu nebo pro určitý způsob užívání.

§ 13

Dobývání kamene, písku, hlíny a rašeliny na součástech lesního fondu se řídí příslušnými předpisy, nejde-li o dobývání v nepatrném rozsahu, musí si však uživatel lesa, popřípadě třetí osoba, které takové dobývání povolil, vyžádat souhlas okresního národního výboru.

§ 14

V zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, jež by mohly být způsobeny sesouváním půdy, padáním kamenů, pádem stromů, lavinami apod., může okresní národní výbor uložit provedení potřebných opatření a stanovit, kdo nese náklady s tím spojené. Pokud tato opatření nejsou v zájmu uživatele lesa nebo nejsou vyvolána jeho jednáním, mohou mu být uložena pouze omezení ve způsobu lesního hospodaření, popřípadě může mu být též uloženo, aby na svých pozemcích bezplatně dovolil provést opatření potřebná k ochraně sousedních pozemků, staveb a jiných zařízení na těchto pozemcích.

§ 15

(1) Uživatel lesa je oprávněn užívat v nezbytně nutném rozsahu cizích pozemků k lesní dopravě, jestliže na pozemek, který je součástí lesního fondu, nelze se dostat buď vůbec nebo jen s takovými výlohami, které by byly nepoměrně vyšší než škoda vznikající tímto užíváním. Jestliže tím vlastníku (uživateli) pozemku vznikne majetková újma, nikoliv nepatrná, přísluší mu náhrada.

(2) Uživatel lesa je povinen projednat s vlastníkem (uživatelem) pozemku podmínky lesní dopravy. Nedojde-li k dohodě, rozhodne okresní národní výbor o způsobu, rozsahu a trvání lesní dopravy po cizích pozemcích, popřípadě i o výši náhrady.

§ 16

(1) Hospodárné využití lesů obhospodařovaných organizacemi státního socialistického sektoru vyžaduje, aby byly obhospodařovány v ucelených lesních částech. Organizace proto projedná s uživateli lesních pozemku, které rušivě zasahují do lesů jí obhospodařovaných a nejsou sdruženy v jednotném zemědělském družstvu, opatření k vytvoření ucelené lesní části. Nedojde-li k dohodě, může okresní národní výbor přikázat organizaci k jejímu návrhu takové lesní pozemky do užívání přiměřeně podle předpisů o opatřeních k zajištění zemědělské výroby.

(2) Jde-li o lesní pozemky, které rušivě zasahují do lesů obhospodařovaných organizací státního socialistického sektoru a jsou sdruženy v jednotném zemědělském družstvu, projedná tato organizace s jednotným zemědělským družstvem opatření k vytvoření ucelené lesní části. Nedojde-li k dohodě, může okresní národní výbor dát rozhodnutím takové lesní pozemky do užívání organizaci státního socialistického sektoru a naproti tomu dát do užívání jednotnému zemědělskému družstvu jiné lesní pozemky, které obhospodařuje organizace státního socialistického sektoru, přitom dbá, aby hodnota užívání byla přibližně stejná.

(3) Užívání založené podle odstavce 2 rozhodnutím okresního národního výboru opravňuje uživatele k užívání lesního pozemku ve stejném rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku, uživatel však nemůže pozemek zatížit ani zcizit. Uživateli náleží proto zejména vše, co na pozemku vzešlo, má právo měnit jeho podstatu a čerpat z ní a provádět na něm stavby.

Část třetí

Péče a lesy, organizace lesního hospodářství, odborná správa lesů

§ 17

Státní péči o lesy vykonávají ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství jako ústřední orgán státní péče o lesy a krajské a okresní národní výbory. Jejich úkolem je pečovat o lesní fond, o zachovávání a zvelebování lesů a rozvoj lesnictví, jakož i dozírat na hospodaření v lesích a provádět dohled na odbornou správu lesů. Krajské a okresní národní výbory též sledují a kontrolují hospodaření dřevem.

§ 18

(1) Lesní národní majetek, pokud není ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany, spravují organizace lesního hospodářství, které zřizuje ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Výjimky z tohoto ustanovení může povolit ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

(2) Právní poměry, organizaci, činnost, hospodaření a řízení organizací lesního hospodářství upraví ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle zásad schválených vládou.

§ 19

(1) Řádné hospodaření v lesích, které nejsou obhospodařovány organizacemi lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství nebo ministerstva národní obrany, se zajišťuje odbornou správou lesů.

(2) K úkolům odborné správy lesů náleží zejména:

a) dbát o vyhotovování lesních hospodářských plánů a provádět jejich obnovu, popřípadě inventarizaci lesa,

b) dozírat, aby se v lesích pod odbornou správou hospodařilo podle schválených lesních hospodářských plánů,

c) sestavovat podklady pro návrhy výhledových plánů pro lesy pod odbornou správou lesů a podle nich vyhotovovat roční plány výroby (těžební, zalesňovací apod.),

d) vyznačovat těžbu dřeva a organizovat lesní práce (zalesňování, ošetřování kultur, prořezávky, těžbu, manipulaci apod.),

e) pečovat, aby uživatelé lesů pod odbornou správou prováděli všechna opatření potřebná pro udržení a zlepšení plodnosti lesní půdy, schopnosti lesa zadržovat vodu, jakož i pro řádnou a včasnou obnovu a výchovu lesních porostů.

§ 2.

(1) Odbornou správu lesů vykonávají organizace lesního hospodářství v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství (§ 18). Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může však v jednotlivých případech svěřit výkon odborné správy lesů zcela nebo zčásti jiné organizaci, omezit rozsah odborné správy lesů, popřípadě si vyhradit její provádění.

(2) Organizace provádějící odbornou správu lesů může požadovat od uživatele lesa, aby provedl opatření potřebná k zajištění řádného lesního hospodaření.

(3) Neprovedl-li uživatel lesa potřebná opatření (odstavec 2), může okresní národní výbor k návrhu organizace provádějící odbornou správu lesů uložit mu jejich provedení, popřípadě je dát provést na jeho náklad.

(4) Náklady na opatření, jež slouží lesnímu hospodářství v lesích více uživatelů, uhradí tito uživatelé podle míry prospěchu, který mají z provedeného opatření.

§ 21

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady může stanovit, že uživatelé lesů jsou povinni k úhradě nákladů spojených s odbornou správou lesů platit roční příspěvky, určit jejich výši a upravit způsob vybírání těchto příspěvků.

§ 22

Jestliže uživatel lesa nezajistí plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo předpisy vydanými k jeho provedení, může okresní národní výbor přikázat les organizaci vykonávající odbornou správu lesů do užívání přiměřeně podle předpisů o opatřeních k zajištění zemědělské výroby.

Část čtvrtá

Hospodářská úprava lesů

§ 23

(1) Hospodářská úprava lesů spočívá

a) v dlouhodobém plánování rozvoje lesního hospodářství tak, aby co nejdokonaleji a nejhospodárněji dosahovalo svého účelu, jenž spočívá ve stále se zvyšující produkci jakostní dřevní hmoty a v plnění všech ostatních užitečných funkcí lesa pro společnost,

b) v poskytování základních údajů a směrnic pro operativní plánování a hospodaření v lese,

c) ve vytváření souladu mezi plánováním lesního hospodářství a státními výhledovými plány rozvoje národního hospodářství,

d) v běžném sledování vývoje stavu lesa a vlivu plnění stanovených úkolů na funkce lesa a ve vyvozovaní důsledků pro další plánování a hospodaření.

(2) Výslednými díly hospodářské úpravy lesů jsou lesní hospodářské plány, v nichž musí být zhodnoceny a uplatněny výsledky speciálních průzkumů.

Lesní hospodářské plány

§ 24

(1) Lesní hospodářské plány se vypracovávají na desetileté období pro všechny lesy v rámci lesních hospodářských celků, které se vytvářejí bez ohledu na vlastnictví, se zřetelem k produkčním a ostatním ekonomickým podmínkám.

(2) Lesní hospodářské plány obsahují přehled přírodních a hospodářských poměrů, účel a směr hospodářské činnosti v lesích, zejména z hlediska jejich pěstění a ochrany, těžby a dopravy dřeva, myslivosti a ostatních užitků z lesa, jakož i údaje o územích chráněných podle předpisů o ochraně přírody.

(3) Hospodářská opatření stanovená lesními hospodářskými plány musí zvláště při určení těžeb sledovat stálé zvyšování produkce a zlepšováni ostatních funkcí lesa.

(4) V lesních hospodářských celcích jsou zásadně přípustné pouze těžby dřeva, odpovídající stavu lesa a lesních porostů, stanovené schválenými lesními hospodářskými plány. Pro stanovení výše těžeb jsou rozhodující přírůstkové poměry, jakož i výše a rozložení zásob dřeva.

(5) Stanoví-li státní plán rozvoje národního hospodářství, výjimečně a pro přechodnou dobu, zvýšení těžby stanovené podle odstavce 4, vyjádří se tyto změny v lesních hospodářských plánech vypracováním hospodářských opatření pro nejbližší hospodářské období.

§ 25

Návrhy na vytvoření lesních hospodářských celků, lesní hospodářské plány a ostatní díla hospodářské úpravy lesů vypracovávají organizace pro hospodářskou úpravu lesů, které zřizuje ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Právní poměry, organizaci, činnost, hospodaření a řízení těchto organizací upraví ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle zásad schválených vládou.

§ 26

Návrhy na vytvoření lesních hospodářských celků schvalují krajské národní výbory, které též schvalují lesní hospodářské plány a ostatní díla hospodářské úpravy lesů a kontrolují jejich provádění.

§ 27

Uživatelé lesa jsou povinni hospodařit podle schválených lesních hospodářských plánů a vést přehled o výsledcích hospodaření podle těchto plánů.

Část pátá

Členění, tvorba a pěstění lesů

§ 28

Podle svého hlavního poslání se lesy člení na lesy hospodářské (výnosové) a lesy zvláštního významu nebo určení (dále jen "lesy účelové").

§ 29

Hlavním posláním lesů hospodářských je produkce dřevní hmoty, i v nich se však musí hospodařit tak, aby se nenarušovaly ostatní funkce lesa, zejména jeho příznivé účinky na vodní režim krajiny.

§ 30

V lesích účelových se musí hospodařit tak, aby les mohl co nejlépe plnit především své zvláštní poslání. Zvláštní způsob hospodaření v účelových losích stanoví lesní hospodářské plány. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a v případech stanovených prováděcím předpisem krajské národní výbory, popřípadě okresní národní výbory mohou prohlásit za účelové:

a) lesy v oblastech vodohospodářsky státně důležitých,

b) lesy v bezprostředním okolí zdrojů vody, nádrží pitné vody a vodních děl,

c) lesy v ochranných pásmech pro přírodní léčivé zdroje,

d) pokusné lesy výzkumných ústavů lesnických a lesnických škol,

e) uznané obory a bažantnice,

f) lesy v horských polohách na přechodu mezi horskými lesy ochrannými a lesy výnosovými, pokud to vyžadují zvláštní důvody (ochranářské apod.),

g) lesy lázeňské a rekreační, lesy v okolí léčebných zařízení a zelené pásy v okolí sídlišť,

h) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích,

ch) ochranné lesní pásy,

i) ochranné lesy nad vegetační hranicí hospodářských dřevin (pásmo kosodřevin),

j) ochranné lesy pod vegetační hranicí hospodářských dřevin,

k) ochranné lesy v oblasti lavin,

l) lesy, u nichž to vyžadují zájmy ochrany přírody, kulturních památek, popřípadě jiný důležitý obecný zájem.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP