Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

6

Vládní návrh

Zákon

ze dne……………………………1960

o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Rostoucí význam vodního hospodářství a úzká souvislost mezi plánovitým využíváním vodních zdrojů pro účely zemědělství a pro účely celého národního hospodářství i pro uspokojování stále rostoucích potřeb obyvatelstva vyžadují soustředit ústřední řízení vodního hospodářství do jednoho místa. Na ministerstvo zemědělství se převádí z dosavadního ministerstva energetiky a vodního hospodářství působnost, kterou toto ministerstvo vykonávalo na úseku řízení vodního hospodářství, zejména působnost ústředního vodohospodářského orgánu podle zákona č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb.

(2) Ministerstvo zemědělství se přeměňuje v ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 2

Zřizuje se ministerstvo paliv a energetiky. Toto ministerstvo vzniká sloučením dosavadního ministerstva paliv a dosavadního ministerstva energetiky a vodního hospodářství, z něhož se podle § 1 převádí řízení vodního hospodářství na ministerstvo zemědělství. Ministerstvu paliv a energetiky zůstává řízení vodních energetických děl včetně zabezpečování jejich výstavby, údržby a provozu.

§ 3

Ministerstva dopravy a ministerstvo spojů se slučují v ministerstvo dopravy a spojů.

§ 4

Ministerstvo stavebnictví se s dosavadní působností v sboru stavebnictví, výroby stavebních hmot a výstavby mění v ministerstvo výstavby.

§ 5

V čele Státního výboru pro rozvoj techniky je předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, kterého jmenuje vláda.

§ 6

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých ústředních orgánů státní správy v souvislosti s přesuny působností podle tohoto zákona provede vláda. Vláda zejména vymezí též působnost mezi ministerstvem dopravy a spojů a Československým rozhlasem a Československou televizí v oboru výstavby, údržby, a provozu technických rozhlasových a televizních zařízení.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. července 1960.

 

Důvodová zpráva

Uplatnění nových principů řízení národního hospodářství spolu se zvýšením pravomocí a odpovědnosti výrobních hospodářských jednotek a národních výborů umožňuje provést některé změny v organizaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy, směřující k zjednodušení celkové struktury ústředních orgánů a k účelnému soustředěni působnosti.

Především se předložený návrh zákona zabývá otázkou ústředního řízení vodního hospodářství. Platný vodní zákon svěřuje ústřední řízení vodního hospodářství ministerstvu energetiky a vodního hospodářství, zároveň však vyhrazuje ministerstvu zemědělství otázky vodního hospodářství souvisící se zemědělstvím a lesním hospodářstvím. Stále se zvyšující význam hospodaření s vodou, jak pro zemědělskou výrobu, tak i pro energetiku a ostatní průmyslovou výrobu, pro dopravu i pro uspokojování potřeb obyvatelstva zdůvodňuje návrh směřující k tomu, aby se ústřední řízení vodního hospodářství sjednotilo v celém rozsahu. Předložený návrh zákona soustřeďuje toto řízení do ministerstva zemědělství. V souvislosti s tím se navrhuje změnit název tohoto ministerstva na ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Po převedení ústředního řízení vodního hospodářství do ministerstva zemědělství se ukazuje účelné, spojit řízení energetiky s ministerstvem paliv. V novém ministerstvu paliv a energetiky se účelně sloučí řízení těžby našeho hlavního energetického zdroje - uhlí s řízením energetiky. Ministerstvu paliv a energetiky zůstává i nadále řízení vodních energetických děl včetně zabezpečování jejich výstavby, údržby a provozu.

V moderní železniční a letecké dopravě vystupuje stále více do popředí využití nové techniky v oboru spojů. Oba resorty - ministerstvo dopravy i ministerstvo spojů - byly povolány řešit obdobné úkoly v technickém rozvoji a jeho využití. Po provedeném zvýšení pravomoci národních výborů na úseku dopravy lze přikročit ke sloučení ministerstva dopravy a spojů v jeden resort.

Název ministerstva stavebnictví nevystihuje plně náplň jeho činnosti, která se vztahuje nejen na stavebnictví, ale i na výrobu stavebních hmot a po zrušení Státního výboru pro výstavbu i na širší otázky investiční výstavby. Proto je třeba změnit název ministerstva na ministerstvo výstavby.

Charakter Státního výboru pro rozvoj techniky, který je orgánem vlády, nevyžaduje, aby v jeho čele stál člen vlády. Předložený návrh zákona provádí v tomto směru novelizaci vládního nařízení č. 3/1959 Sb. o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky.

Provedení navrhovaného zákona si nevyžádá zvýšených rozpočtových výdajů, naopak bude znamenat rozpočtové úspory.

V Praze dne 8. července 1960

 

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP