Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

4

Vládny návrh

Zákon

zo dňa……………………1960

o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

(1) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto úsekoch štátnej správy:

a) v plánovaní

b) vo financiách

c) v pôdohospodárstve

d) vo výstavbe

e) v školstve a kultúre

f) v zdravotníctve

g) v spravodlivosti

h) v Štátnej kontrole.

(2) Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady okrem úloh zverených im v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady pôsobia v úsekoch štátnej správy pudla odseku 1 v rozsahu určenom vládou.

§ 2

(1) Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.

(2) Predsedom Slovenskej plánovacej komisie je podpredseda Slovenskej národnej rady.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Dôvodová správa

Podľa čl. 85 odsek 2 ústavy povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v úsekoch štátnej správy, ktoré určuje zákon. Odsek 3 tohto článku ustanovuje, že povereníci Slovenskej národnej rady, okrem úloh zverených im v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady, plnia ďalšie úlohy v hospodárskej a kultúrnej výstavbe Slovenska v rozsahu určenom vládou.

Osnova v § 1 vypočítava úseky štátnej správy, v ktorých pôsobia Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady.

V ods. 2 § 1 v zhode s ústavou sa vyslovuje, že Slovenská plánovacia komisia a povereníci Slovenskej národnej rady okrem úloh, ktoré sú im zverené ako členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady v medziach jej pôsobnosti, vykonávajú pôsobnosť v tých úsekoch štátnej správy, ktoré určuje odsek 1 tohto paragrafu, a to v rozsahu určenom vládou.

So zreteľom na to, že v Československej socialistickej republike všetky orgány vykonávajú v medziach pôsobnosti určenej im ústavou a zákonmi jednotnú štátnu moc, predpokladá sa najužšia, súdružská spolupráca povereníka s ministrom, prípadne príslušného odboru Slovenskej národnej rady s príslušným ministerstvom.

Zákon č. 41/1959 Zb. ustanovuje, že Slovenská plánovacia komisia je orgánom Zboru povereníkov a jej predsedom je podpredseda Zboru povereníkov.

Vzhľadom na to, že na základe novej ústavy zaniká Zbor povereníkov, je treba stanoviť zákonom, že Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady, pričom je tiež účelné vyjadriť, že ostáva oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie.

V Prahe dňa 8. júla 1960

Predseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP