Digitální knihovna

Národní shromáždění Československé socialistické republiky
1960 - 1964


Tisky

1   2

č. 101Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění; kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
č. 102Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
č. 103Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
č. 104Vládní návrh zákona o statní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
č. 105Společná zprava výborů zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 97) o boji proti alkoholismu
č. 106Netištěno.
č. 107Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
č. 108Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet, průmyslového, ústavně právního a zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 100) o hospodářské arbitráži
č. 109Společná zpráva výborů zemědělského, pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 104) o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
č. 110Společná zpráva výborů zemědělského, pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 107), kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
č. 111Vládní návrh zákona o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
č. 112Vládní návrh zákona o zřízení Státního cenového výboru
č. 113Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
č. 114Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru
č. 115Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
č. 116Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, podepsaná za Československou socialistickou republiku ve Vídni dne 18. dubna 1961
č. 117Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1963
č. 118Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet, průmyslového a zemědělského o státním hospodářském, plánu a o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1963
č. 119Vládní návrh zákona o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
č. 120Vládní návrh zákona o organizaci řízení zemědělství
č. 121Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě
č. 122Vládní návrh zákona o Československé akademii věd
č. 123Vládní návrh zákona o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
č. 124Vládní návrh zákona o advokacii
č. 125Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti
č. 126Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu
č. 127Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě a ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku
č. 128Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 1. července 1949 v Ženevě
č. 129Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě
č. 130Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1962
č. 131Vládní návrh zákona o národních umělcích
č. 132Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963
č. 133Společná zpráva výborů kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 122) o Československé akademii věd
č. 134Vládní návrh zákona o Státní plánovací komisi
č. 135Vládní návrh zákona, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
č. 136Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 123) o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
č. 137Vládní návrh zákona o rybářství
č. 138Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou podepsaná dne 14. ledna 1963 v Hanoji
č. 139Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší; v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963
č. 140Návrh předsednictva Národního shromáždění na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
č. 141Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu
č. 142Návrh zahraničního výboru na rezoluci Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova
č. 143Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 24. června 1963
č. 144Vládní návrh zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
č. 145Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
č. 146Vládní návrh zákona o rodině
č. 147Vládní návrh občanského soudního řádu
č. 148Vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby
č. 149Vládní návrh zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
č. 150Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů
č. 151Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 139); kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovená souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963.
č. 152Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
č. 153Vládní návrh zákona o dráhách
č. 154Vládní návrh zákona o notářských poplatcích
č. 155Vládní návrh zákona o evidenci nemovitostí
č. 156Vládní návrh občanského zákoníku
č. 157Vládní návrh zákona o Československém rozhlase
č. 158Vládní návrh zákona o Československé televizi
č. 159Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě
č. 160Návrh residenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963
č. 161Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 144) o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
č. 162Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch /tisk 24-P/
č. 163Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (tisk 150)
č. 164Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu občanského soudního řádu (tisk 147)
č. 165Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 145) o mezinárodním právu soukromém a procesním
č. 166Společná zpráva výboru ústavně prvního a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 149) o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
č. 167Společná zpráva výborů zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o rodině (tisk 146)
č. 168Vládní návrh zákona, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
č. 169Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963
č. 170Vládní návrh ústavního zákona o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
č. 171Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
č. 172Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
č. 173Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 158) o Československé televizi
č. 174Vládní návrh zákona o hospodaření s byty
č. 175Vládní návrh zákona o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
č. 176Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou, podepsaná dne 8. listopadu 1963 v Praze
č. 177Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasy Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací ze dne 26. října 1961
č. 178Návrh výboru ústavně právního na vydání zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
č. 179Návrh výboru ústavně právního na vydání zákona o organizaci soudů a o volbách soudců
č. 180Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 153) o dráhách
č. 181Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu občanského zákoníku /tisk 156/
č. 182Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 175) o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
č. 183Vládní návrh zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
č. 184Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 185Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 148) o rozvoji rostlinné výroby
č. 186Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 16. prosince 1963
č. 187Vládní návrh zákona o technické normalizaci
č. 188Vládní návrh hospodářského zákoníku
č. 189Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslavií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964
č. 190Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou podepsaná dne 20. prosince 1963 v Praze
č. 191Vládní návrh zákona o dani z motorových vozidel
č. 192Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv
č. 193Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení
č. 194Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 195Vládní návrh zákona o telekomunikacích
č. 196Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964
č. 197Vládny návrh zákona o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
č. 198Společná zpráva výborů průmyslového, zemědělského, ústavně právního a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu hospodářského zákoníku (tisk 188)
č. 199Společná zpráva výborů ústavně právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 193) o sociálním zabezpečení
č. 200Společná zpráva výborů zemědělského, ústavně právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 194) o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 201Zpráva výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 191) o dani z motorových vozidel

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP