Čtvrtek 30. ledna 1964

(Začátek schůze v 10 hod. 00 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové Valo, Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, Beran, dr. Škoda.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, Dolanský, první tajemník ÚV KSS Dubček, Hendrych, Kolder, místopředseda vlády Šimůnek; kandidát předsednictva ÚV KSČ Vaculík; tajemník ÚV KSČ Koucký; místopředsedové vlády Černík, Krajčír, Piller; ministři dr. h. c. Plojhar, David, Dvořák, Chudík, Indra, Korčák, Krutina, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, inž. Takáč, Uher, inž. Krejčí, inž. Burian, dr. Císař, Hamouz, Odvárka, inž. Púčik, dr. Vlasák.

264 poslanců podle prezenční listiny

Z Kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Fierlinger (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi! Zahajuji 23. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došlo rozhodnutí presidenta republiky ze dne 24. ledna 1964, kterým podle článku 50 odst. 1 ústavy Československé socialistické republiky svolává zasedání Národního shromáždění.

Je mou smutnou povinností požádat vás, abychom uctili památku soudruha Josefa Jurana, (shromáždění povstává), jednoho ze zakládajících členů KSČ, člena předsednictva jihomoravského KV KSČ a dlouholetého poslance Národního shromáždění.

Po celý svůj dlouhý a nesnadný život byl soudruh Juran statečným bojovníkem revolučního dělnického hnutí. Od roku 1925 byl poslancem a od roku 1935 senátorem Národního shromáždění, na jehož půdě neohroženě hájil zájmy dělnické třídy.

V roce 1939 odešel soudruh Juran na pokyn strany do Sovětského svazu, kde se aktivně zúčastnil boje proti fašistickým okupantům. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou dal všechny své síly a zkušenosti budování socialistické republiky. Zastával řadu stranických funkcí, byl členem ústřední revizní komise KSČ a dlouhá léta tajemníkem KV KSČ.

Od roku 1954 byl soudruh Juran poslancem našeho Národního shromáždění zde pracoval obětavě a s nadšením a byl tak příkladem nám všem. V uznání této jeho záslužné práce byl vyznamenán vysokými státními vyznamenáními. Čest jeho památce! Děkuji. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi, byl proveden hlubší rozbor stavu našeho celého národního hospodářství. S tím souvisela i nutnost pečlivé přípravy plánu rozvoje našeho národního hospodářství na rok 1964 To si také vyžádá zrušení zákonného ustanovení o pětiletém plánu.

K našemu zasedání dochází po opatřeních ÚV KSČ, která jsou plně zaměřena na zdolání vyskytnuvších se obtíží v naší ekonomice Jsme přesvědčeni, že společným úsilím všech našich pracujících podaří se v duchu těchto důležitých usnesení plně mobilizovat iniciativu pracujících na závodech, úřadech i v zemědělství a tím úspěšně realizovat plán rozvoje našeho hospodářství na rok 1964, který dnes. schválíme a který tak bude pevnou a spolehlivou základnou k dalšímu úspěšnému rozvoji naší ekonomiky. Proto má toto naše plenární zasedání obzvláštní význam.

Nyní mi, soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, na jehož návrhu se předsednictvo Národního shromáždění usneslo. Proti tištěnému dennímu pořadu, který byl poslancům Národního shromáždění rozeslán, navrhuje se vypustit projednání vládního návrhu občanského zákoníku a vládního návrhu zákona o dráhách, o kterých budou příslušné výbory ještě dále jednat.

Návrh denního pořadu je tedy následující:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

2. Zpráva výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 171) o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964.

3. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o evidenci nemovitostí.

4. Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 154) o notářských poplatcích.

5. Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 159) o vnitrozemské plavbě.

6. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 157) o Československém rozhlasu.

7. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 158) o Československé televizi.

8. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu ústavního zákona (tisk 170) o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.

9. Zpráva výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 168), kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů.

10. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 169), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963.

11. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů.

12. Doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění.

13. Doplňovací volba soudců Nejvyššího soudu.

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nikdo.)

Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

Zprávu přednese předseda mandátového výboru poslanec Harus.

Žádám, aby se ujal slova.

Předseda mandátového výboru posl. Harus: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Mandátový výbor Národního shromáždění mě ve své dnešní schůzi pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby nově zvolených poslanců Národního shromáždění, a to

Martina Vaculíka a

Jiřiny Turečkové

Vzdáním se funkce poslance soudruhem Juliem Ďurišem a soudružkou Ludmilou Jankovcovou se uprázdnila místa poslanců Národního shromáždění ve volebních obvodech č. 138 - Brno I. v kraji Jihomoravském a č. 197 - Opava v kraji Severomoravském.

Bylo proto třeba provést doplňovací volby ve shora uvedených obvodech. Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 9. října 1963 stanovilo doplňovací volby v uvedených volebních obvodech na neděli dne 8. prosince 1963.

V doplňovacích volbách ve volebním obvodu č. 138 - Brno I. byl zvolen poslancem Národního shromáždění Martin Vaculík, vedoucí tajemník Jihomoravského KV KSČ, dlouholetý veřejný a politický pracovník. Je nositelem dvou státních vyznamenání.

Ve volebním obvodu č. 197 - Opava byla zvolena poslankyní Národního shromáždění Jiřina Turečková, předsedkyně komise pro školství a kulturu ONV v Opavě, aktivní veřejná a politická pracovnice.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady, týkající se těchto doplňovacích voleb, a to:

1. Přihlášky kandidátů k registraci a písemné prohlášení kandidátů, že kandidaturu přijímají.

2. Zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů.

3. Zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů.

4. Zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 30. ledna 1964 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volby v obou uvedených volebních obvodech byly provedeny v plném souladu se všemi zákonnými předpisy, týkajícími se voleb do Národního shromáždění.

Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že ve volebním obvodu č. 138 - Brno I. z počtu 35 090 odevzdaných platných hlasů bylo 35 074 odevzdáno pro navrženého. kandidáta, tj. jen o 16 hlasů méně a ve volebním obvodu č. 197 - Opava z celkového počtu 33 830 odevzdaných platných hlasů bylo 33 813 hlasů odevzdáno pro navrženou kandidátku, tj. jen o 17 hlasů méně.

Téměř 100 % odevzdaných hlasů pro oba kandidáty vyjadřuje naprostou důvěru, kterou politice našeho státu a Národní fronty projevují naši pracující. Výsledky voleb vyjadřují také důvěru kandidátům, o nichž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanci Národního shromáždění budou dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život, a že budou ze všech svých sil pomáhat k dalšímu rozvoji naší socialistické společnosti a pro zachování míru ve světě.

Poněvadž doplňovací volby byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není tedy důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb, doporučuje mandátový výbor, aby Národní shromáždění podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, volbu poslance Martina Vaculíka a poslankyně Jiřiny Turečkové ověřilo.

Předseda NS Fierlinger:

Děkuji posl. Harusovi za přednesenou zprávu.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslanců Martina Vaculíka a Jiřiny Turečkové.

Poněvadž se jmenovaní poslanci dostavili do dnešní schůze, přistoupíme k vykonání poslaneckého slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanci Martin Vaculíka Jiřina Turečková ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

(Vedoucí kanceláře NS Kováčik čte slib nově zvolení poslanci přistupují k předsedovi a slovem "slibuji" a podáním ruky skládají poslanecký slib.)

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 171) o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964.

Zpravodajem je místopředseda Národního shromáždění Valo, dávám mu slovo.

Podpredseda NZ Valo:

Súdružky, súdruhovia poslanci!

Z poverenia výboru pre plán a rozpočet predkladám Vám, ako najvyššiemu zákonodárnému sboru, návrh plánu a rozpočtu Československej socialistickej republiky k prerokovaniu a schváleniu. Štátny plán a rozpočet bol v mesiaci decembri prerokovaný vo všetkých výboroch Národného zhromaždenia podľa príslušných kapitol, takže vláda pri konečnom schvaľovaní štátneho plánu a rozpočtu mala k dispozícii predbežné stanovisko návrhov, doporučení i zmien, ktoré jednotlivé výbory Národného zhromaždenia k rezortným rozpočtom a k rozpočtom krajských národných výborov zaujali. Vláda pri konečnom schvaľovaní štátneho plánu a rozpočtu na rok 1964 prijala celý rad doporučení, ktoré vyšli z výborových jednaní.

Výbor pre plán a rozpočet obdržal návrh štátneho plánu a rozpočtu na rok 1964 k prerokovaniu, na ktorom už v predbežnom prejednávaní spolupracovali odborné výbory Národného zhromaždenia. Takže Vám je, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, predkladaný vládny návrh štátneho plánu a rozpočtu k prerokovaniu a schváleniu, dôkladne prejednaný a prepracovaný Vami zvolenými a z Vás pozostávajúcimi výbormi.

Tento môj úvod nemá znamenať, že by plénum Národného zhromaždenia nemalo k štátnemu plánu a rozpočtu čo povedať, prípadne navrhovať zmeny alebo doplňky. Štátny plán a rozpočet na r. 1964 si vyžadoval dôkladného štúdia. Ako Vám je známo, naše národné hospodárstvo v posledných rokoch predchádzalo značnými ťažkosťami a nepriaznivý rok 1963, zvlášť v zimných mesiacoch, naše ťažkosti ešte zväčšil. Plán, najmä v prvých mesiacoch roku 1963, v dôsledku našej nepripravenosti na mimoriadnu zimu, ktorou sme boli postihnutí, nebezpečne zaostal. Situáciou v našom národnom hospodárstve sa zaoberal ÚV KSČ na májovom zasadnutí. Ústredný výbor sa obrátil s výzvou na našich pracujúcich, dohnať zaostávanie a vyrobiť za jednu miliardu viac produktov, ako stanovil plán na rok 1963. Táto výzva sa stretia s veľkou ozvenou v širokých masách našich robotníkov, technikov a aj u našich družstevných roľníkov. A dnes môžeme povedať, že s dobrým výsledkom.

Štátny plán na rok 1963 bol mnohými rezortmi nielen splnený, ale aj prekročený. Aj naši družstevní poľnohospodári, aj keď sa im plán nepodarilo splniť na všetkých úsekoch výroby, plán splnili a na niektorých úsekoch prekročili. Takže si jak priemysel, tak i poľnohospodárstvo vytvorili základňu pre úspešný štart do roku 1964. Nesplnilo plán naše stavebníctvo a zaostalo zvlášť v investičnej výstavbe na niekoľkých, pre ďalší rozvoj dôležitých stavbách. Ani naša doprava nesplnila plán prepravy, zvlášť prepravy nákladovej, čo spôsobilo mnoho ťažkostí v plynulosti priemyselnej výroby. I keď je nutno priznať, že tuhá zima a snehová kalamita najviac postihli našu dopravu, predsa je nutno hľadať nedostatky v doprave aj mimo týchto objektívnych príčin. A tie spočívajú v nedostatočnej organizácii a povedzme si otvorene, že aj v nedostatočnej a uvoľnenej disciplíne. Nechceme a nemôžeme zostať len pritom, že by sme vinu za nedostatky hádzali len na zamestnancov v doprave. Je nutno priznať, že doprava u nás nepokročila takým tempom rozvoja a ani takým vybavením, akým sme šli na iných úsekoch nášho národného hospodárstva. Preto rozpočet na rok 1964 podstatne zvyšuje prostriedky na lepšie vybavenie a zmodernizovanie dopravy, zvlášť železničnej.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP