Úterý 9. července 1963

(Začátek schůze v 9 hod. 03 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové

Valo, Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, dr. Škoda.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Široký, místopředseda vlády dr. Dolanský, Lenárt, místopředseda vlády inž. Šimůnek; místopředseda vlády Krajčír; ministři dr. Neuman, Černík, David, Machačová-Dostálová, dr. Kahuda, Hamouz, Vokáč.

249 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Fierlinger (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi! Zahajuji 20. schůzi Národního shromáždění. Dovolte mi, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, na jehož návrhu se předsednictvo Národního shromáždění usneslo. Proti tištěnému dennímu pořadu, který byl poslancům Národního shromáždění rozeslán, navrhuje se, aby pořad dnešní schůze byl rozšířen o projednání vládního návrhu zákona, jímž se mění § 203 trestního zákona, dále vládního návrhu zákona o Státní plánovací komisi, jakož i vládního návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou.

Návrh denního pořadu je proto následující:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

2. Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení (tisk 130), jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1962.

3. Zpráva výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona o Státní plánovací komisi.

4. Společná zpráva výboru kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 122) o Československé akademii věd.

5. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 123) o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně).

6. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 131) o národních umělcích.

7. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 124) o advokacii.

8. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

9. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 125), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti.

10. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 132), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963.

11. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 126), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu.

12. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 127), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě a ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku.

13. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 128), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 1. července 1949 v Ženevě.

14. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 129), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě.

15. Doplňovací volba předsednictva NS a výborů Národního shromáždění.

16. Doplňovací volba soudců Nejvyššího soudu.

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nikdo.)

Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad. Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců. Zprávu přednese předseda mandátového výboru poslanec Harus.

Žádám, aby se ujal slova.

Předseda mandátového výboru posl. Harus: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Mandátový výbor Národního shromáždění mě ve své dnešní schůzi pověřil, abych Vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby nově zvolených poslanců Národního shromáždění, a to:

Gustava Imramovského a

Jana Červinky.

Úmrtím poslanců Národního shromáždění Františka Dudače a Anežky Hodinové-Spurné se uprázdnila místa poslanců NS ve volebních obvodech č. 22 - Praha 10-Vršovice v Hlavním městě Praze a č. 210 - Zábřeh v kraji Severomoravském.

Bylo proto třeba provést doplňovací volby ve shora uvedených obvodech. Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 12. dubna 1963 stanovilo doplňovací volby v uvedených volebních obvodech na neděli dne 16. června 1963.

V doplňovacích volbách ve volebním obvodu č. 22 - Praha 10-Vršovice byl zvolen poslancem NS Gustav Imramovský, svářeč kovů v Lokomotivním depu ve Vršovicích, aktivní veřejný a politický pracovník. Ve volebním obvodu č. 210 - Zábřeh byl zvolen poslancem NS Jan Červinka, předseda JZD v Lošticích, vyznamenaný jako vynikající pracovník socialistického zemědělství.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady, týkající se těchto doplňovacích voleb, a to:

1. Přihlášky kandidátů k registraci a písemné prohlášení kandidátů, že kandidaturu přijímají.

2. Zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů.

3. Zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů-

4. Zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 9. července 1963 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volby v obou uvedených volebních obvodech byly provedeny v plném souladu se všemi zákonnými předpisy, týkajícími se voleb do Národního shromáždění.

Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že ve volebním obvodu č. 22 - Praha 10 - Vršovice z počtu 37 417 odevzdaných platných hlasů bylo 37 410 odevzdáno pro navrženého kandidáta a ve volebním obvodu č. 210 - Záhřeb z celkového počtu 30 079 odevzdaných platných hlasů bylo 30 038 hlasů odevzdáno pro navrženého kandidáta.

Téměř 100 % odevzdaných hlasů pro oba kandidáty je projevem důvěry, kterou politice našeho státu a Národní fronty projevují naši pracující. Vyjádřilo to také důvěru kandidátům, o nichž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanci Národního shromáždění budou dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uvedeny v život a přispívat tak při budování naší vyspělé socialistické společnosti a pro zachování míru ve světě.

Poněvadž doplňovací volby byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není tedy důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb, doporučuje mandátový výbor, aby Národní shromáždění podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, volbu poslance Gustava Imramovského a poslance Jana Červinky ověřilo.

Předseda NS Fierlinger:

Děkuji posl. Harusovi za přednesenou zprávu.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslanců Gustava Imramovského a Jana Červinky.

Poněvadž se jmenovaní poslanci dostavili do dnešní schůze, přistoupíme k vykonání poslaneckého slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanci Gustav Imramovský a Jan Červinka ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

(Vedoucí Kanceláře NS čte slib; nově zvolení poslanci přistupují k předsedovi a slovem "slibuji" a podáním ruky skládají poslanecký slib.)

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení (tisk 130), jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky.

Zpravodajem je posl. Tymeš, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Tymeš: Soudružky a soudruzi,

výsledky našeho národního hospodářství v r. 1962 byly zásadně vyhodnoceny na XII. sjezdu KSČ a na letošních zasedáních ÚV KSČ.

V tomto duchu je vypracován i státní závěrečný účet za minulý rok. Ukazuje jasně, že výsledky v plnění státního plánu a státního rozpočtu nejsou tak příznivé jako v minulých letech. Růst průmyslové výroby se loni zpomalil, zemědělská výroba proti r. 1961 značně poklesla, kvalitativní ukazatele se velmi zhoršily a tím se i zvýšilo napětí mezi zdroji a potřebami.

Příjmy státního rozpočtu v minulém roce jsou mnohem vyšší než výdaje a původně plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji - 121 miliónů Kčs - byl překročen o 1 miliardu 11 miliónů Kčs.

Tento vysoký rozdíl mezi státními příjmy a výdaji usvědčuje znovu nepřátelskou propagandu z prolhanosti, neboť ona vytrvale hlásila do světa, že naše hospodaření za rok 1962 skončí několikamiliardovým schodkem. Zde přání bylo otcem myšlenky, neboť reakce by si přála, aby naše hospodářství končilo schodky podobně jako státní rozpočty kapitalistických zemí.

Přesto že rozdíl mezi státními příjmy a výdaji je tak velký, nemůžeme s výsledkem být spokojeni. Tento výsledek nebyl totiž dosažen lepším hospodařením, ale neplněním plánovaných úkolů a tím také neplněním rozpočtu celkových státních výdajů.

Z celkových plánovaných výdajů státního rozpočtu se nevyčerpaly 2 miliardy 114 mil. Kčs. Byly to převážně úspory nežádoucí. Vždyť jen pro neplnění plánu centralizované výstavby, tedy investic, které nutně potřebujeme pro další rozvoj našeho hospodářství, zůstaly nevyčerpány 3 miliardy Kčs. Plán státních investic včetně generálních oprav byl splněn jen na 90,4 %, z toho centralizované pouze na 89,4 %.

V průmyslu byl plán hrubé výroby přes několikeré snížení během roku splněn jen na 98,9 %. V zemědělství byl plán splněn jen na 88.

Zpomalení růstu průmyslové výroby bylo provázeno nadměrným růstem materiálových nákladů, což mělo vliv na nízkou tvorbu národního důchodu. Místo plánovaných 6,5 % dosáhli jsme zvýšení národního důchodu pouze o 1,5 %. Podobně se zpomalil i růst produktivity práce.

Překročení plánu vlastních nákladů a nesplnění plánu výroby zboží způsobilo, že jsme nesplnili ani plán tvorby zisku. Plán tvorby zisku byl splněn jen na 78,3 % a skutečná tvorba zisku byla proti původnímu plánu horší téměř o 7 miliard Kčs.

V tom se plně odráží neplnění rozhodujících ukazatelů plánu, změny sortimentu i celých výrobních plánů, neuspokojivá energetická situace v druhé polovině roku 1962, vysoká nemocnost na počátku roku a zejména ovšem porušování plánovací a pracovní kázně, nešetrnost a snaha vyrábět za každou cenu bez ohledu na náklady. Přitom ještě některé podniky vykazovaly zisk, který si neprávem a nesprávně vytvořily, a to i po komplexních rozborech, aby se zachránily prémie.

Situaci ztížila v minulém roce také doprava, která nesplnila plán železniční přepravy, ani plán zisku, značně překročila náklady a efektivnost dopravy se dále zhoršila.

Z celkových výdajů státního rozpočtu za rok 1962 ve výši 121 miliard 386 mil. Kčs připadlo 52,67 % na rozvoj národního hospodářství, 36,31 % na kulturní a sociální opatření, 8,83 % na obranu a bezpečnost země a 2,19 % na správu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP