Pátek 12. dubna 1963

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové Valo, Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, Beran, dr. Škoda.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Široký, místopředseda vlády dr. Dolanský, Hendrych, Kolder, Lenárt, místopředseda vlády inž. Šimůnek; kandidátka předsednictva ÚV KSČ místopředsedkyně vlády inž. Jankovcová; tajemník ÚV KSČ Köhler; místopředsedové vlády Krajčír, Piller; ministři dr. Neuman, Černík, David, Ďuriš, Korčák, Krutina, Majling, Poláček, inž. Takáč, Uher, dr. Kahuda, inž. Krejčí, Hamouz, inž. Púčik.

265 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Fierlinger (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi! Zahajuji 19. schůzi Národního shromáždění.

Předtím, než přistoupíme k pořadu dnešní schůze, je mou smutnou povinností požádat vás, abychom uctili památku soudružky Anežky Hodinové-Spurné (shromáždění povstává), dlouholeté členky Ústředního výboru Komunistické strany Československa, členky předsednictva Národního shromáždění Československé socialistické republiky, význačné pracovnice ženského hnutí nejen u nás, ale v celém světě, neúnavné bojovnice světového mírového hnutí.

Celý život Anežky Hodinové-Spurné byl naplněn houževnatou a cílevědomou prací za práva dělnické třídy, za vítězství socialismu, za udržení světového míru. Nelítostné vykořisťování, které poznala na sobě již od nejmladších let, a příklad socialistické revoluce v Rusku ji přivedly brzo do dělnického hnutí. V roce 1921 se stává jedním ze zakládajících členů Komunistické strany Československa, v níž zastávala významné funkce.

Velký kus práce vykonala soudružka Hodinová-Spurná i jako poslankyně Národního shromáždění. Poprvé byla zvolena poslankyní Národního shromáždění již v roce 1929 a s přestávkou okupačních let byla poslankyní Národního shromáždění až do své smrti. Od roku 1945 až do roku 1960 byla místopředsedkyní našeho Národního shromáždění a v posledních letech členkou jeho předsednictva. Byla skutečnou poslankyní svého lidu, jehož důvěru nikdy nezklamala a za jehož šťastný život v míru a socialismu nešetřila sil. V uznání této její obětavé práce byla vyznamenána vysokými státními i zahraničními vyznamenáními. Její památka bude věčně žít v myslích a srdcích nás všech.

Soudružky a soudruzi poslanci, mám smutnou povinnost vám dále oznámit, že dne 30. března zemřel poslanec Národního shromáždění soudruh František Dudač. Pracoval vzorně jako topič a později jako strojvůdce v lokomotivním depu v Praze-Vršovicích. Za úspěšnou práci v těžkotonážním hnutí byl vyznamenán státním vyznamenáním "Za vynikající práci".

V roce 1960 byl soudruh František Dudač zvolen poslancem Národního shromáždění. V jeho osobě ztrácíme neúnavného pracovníka, který všechno svoje úsilí věnoval až do konce života budování socialismu a rozkvětu naší vlasti. Čest jeho památce! Děkuji. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi poslanci,

nyní mi dovolte, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, na jehož návrhu se předsednictvo Národního shromáždění usneslo a který byl již poslancům Národního shromáždění rozeslán:

1. Společná zpráva výborů zemědělského a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 120) o organizaci řízení zemědělství.

2. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 121), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě.

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nikdo.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji, tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je.

1. Společná zpráva výborů zemědělského a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 120) o organizaci řízení zemědělství.

Zpravodajem je posl. Borůvka, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Borůvka: Vážené Národní shromáždění!

Když jsme v lednu letošního roku při projednávání státního rozpočtu posuzovali perspektivní rozvoj zemědělské výroby, vyslovil jsem tehdy v rozpravě na plénu NS naději, že po tuhé zimě přijde časné jaro.

Podle kalendáře a podle našich připravených časových plánů polních prací se skutečně opozdilo. Stačilo však několik příznivých dubnových dnů a polní práce doslova skočily vpřed, takže i letošní zpoždění se určitě vyrovná.

Je třeba jen zajít do polí mezi naše traktoristy a zamyslet se na chvíli nad výkonem třeba pásového traktoru DT 54. Podívat se na dobře seřízené závěsné nářadí, kterým se právě dohání ztracený čas dlouhé zimy.

Zeptejte se traktoristy na normu výkonu. A shledáte, že norma vláčení nebo smykování při přípravě setí - 25 ha je buď 125 měřic anebo 87,5 korce. Pak si najednou v údivu připomenete, že tato jedna norma dnešní práce je celá výměra největších statků ve vsi anebo by se muselo dát dohromady 8 až 10 hospodářství, kde byly potažnou silou krávy. Člověk nad tím zjištěním chvilku kroutí hlavou a traktorista si třeba zase myslí svoje, čas je drahý - sešlápne pedál, přitáhne páku, prstem se dotkne štítku čepice. Uteč, nebo tě zarovnám také do brázdy.

A právě na poli, když se pak díváte za vzdalujícím se strojem, si každý z nás musí uvědomit onu převratnou změnu v celém procesu zemědělské výroby. Posuzováno z hlediska výkonu těchto těžkých strojů se okamžitě probudíte z meditací toho co bylo, dnes je a zítra bude. Najednou si vzpomenete, co dalo práce sehnat právě k tomuto DT 54 nová záběrová kola. Co by se promeškalo času, kdyby jaro přišlo dříve, nežli kola. A hned se spojuje celá ta problematika se zákonem, který právě projednáváme. Slovy a sliby se pole neobdělají a krávy nepodojí. Dosavadní systém řízení a pomoci zemědělské velkovýrobě dožil, zastaral. Je mu třeba objektivně přiznat, co dobrého ve svém čase přinesl, ale na rozloučenou s ním přece slova básníka: Ty mrtvý lež a nevstávej! - I když všichni víme, že tak jednoduchá celá věc není! Systém, který se za celá léta vžil, musíme měnit trpělivě, ale neústupně a nepřipustit zajetí do starých, vyježděných a řekněme hned bezpečných kolejí, kde za výsledky výroby a nákupu odpovídali kolektivně všichni a nakonec nikdo.

Navrhovaný zákon proto ve své úvodní části zdůrazňuje právě tuto změnu. Z dosavadního systému administrativně správního přejít cele na podnikově výrobní systém. Naskýtá se samozřejmě ihned otázka, v čem konkrétně dojde ke změnám přímo ve výrobních závodech a na pracovištích. Je přece nad slunce jasnější, že by mohlo být odborníků a velmi schopných lidí na úřadech ještě víc - jestli nebudou hmotně spojeni s výrobou, bude výsledek velmi hubený. Administrativa i v družstvech a státních statcích je nezbytná a bez ní není myslitelný chod závodu. Stejně i základní evidence a pořádek v účetnictví je vizitkou dobře hospodařících JZD a státních statků. To je ovšem jen jedna strana celého problému. O výsledcích výroby však rozhodují živí lidé - přímo na pracovišti.

Proto i řízení a pomoc výrobě musí dělat živí a schopní lidé také až na pracovišti přímým stykem - jednáním - dohodou - příkladem. Proto zákon přímo říká, že musí zmizet bezduché, šablonovité, rádoby odborné papírové pokyny-směrnice, nařízení, oběžníky, dotazníky, příkazy číslované lomené ještě dalšími lomenými čísly.

Praxe ukázala, že tento stav výroby těžko snáší a co hlavní do budoucna dále nesnese. Četli jsme v referátu s. Hendrycha, že jen z MZLVH bylo odesláno na jednoho zaměstnance včetně šoférů a uklízeček 400-500 dopisů ročně. Z celkového počtu 668 odborných pracovníků ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství se jen 126 zabývá výrobou, a to ještě papírově na dálku.

Totéž bylo i na KNV i ONV i dalších organizacích a zařízeních, o kterých se oficiálně říkalo, že jsou zřizována na pomoc výrobě. Jde tedy v navrhovaném zákonu o základní změny v přístupu k zemědělské výrobě, a to v duchu usnesení XII. sjezdu a konkrétně nyní rozpracovaného v usnesení ÚV KSČ ze dne 3.-4. dubna t. r. Z celé té mnohotvárné a složité problematiky zemědělství je to zatím část, týkající se řízení a tím i přímé pomoci výrobě v JZD a státních statcích na základě přímého denního styku lidí navzájem, na základě podnikově výrobním. Právě proto se domnívám, že zákon a jeho uvedení do života přesahuje rozhodně rámec dneška. Myslím dnešní naše zvyklosti a vžitý způsob řízení zemědělství. Proto chci se vší naléhavostí připomenout a současně varovat. Obsah zákona v zásadě je politicky i ekonomicky naprosto správný. Jde však o úplně novou formu i obsah přístupu lidí k sobě navzájem, s cílem rozvinout a zvýšit výrobu. Je těžké a řeknu hned nemožné vědět dopředu, jak se tyto nové formy a vztahy uvedou do života.

Tedy nejlepší způsob je klidně a s chutí začít. Varuji však před vydáváním nějakých směrnic a pokynů pro práci ZVS, jak už je chystá prý nějaká skupina na ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Jestliže toto připustíme, zabijeme dobrou myšlenku už v zárodku. Zase se tak vytvoří situace, že několik lidí na MZLVH si bude osobovat právo myslet za tisíce hlav a ty s chutí nyní chtivé, myslící hlavy odsoudí k trpnému přežvykování, mnohdy i mylných názorů několika jedinců i tak utržených od denního bouřlivě kypícího života na vesnici. Proto bych žádal - žádné směrnice - žádný statut - žádné pokyny. Rozjet se do okresů, do družstev, sbírat zkušenosti a moudrost tuto dále přenášet. A jestli se pak ukáže, že vás je podle tohoto způsobu na MZ mnoho, a já jsem přesvědčen, že tomu tak určitě bude, splníme tak mezi prvními jedno z hlavních usnesení XII. sjezdu KSČ o snižování zbytečné administrativy a její přechod do výroby. (Potlesk.)

Vím, že tato slova vzbudí u mnohých lidí i nedůvěru a spoustu otázek - copak je takhle možno řídit výrobu a podobně. Ale o to právě, soudruzi milí, běží. Já jako zpravodaj obou výborů jen vyjadřuji mínění poslanců a také svoje. My si nejvíce ceníme na zákonu jeho adresnost slov pokud jde o boj proti papírům, zbytečným zprávám a hlášením. V jednotlivých paragrafech a odstavcích účelně a v zásadách vysvětluje práva a povinnosti ZVS. Taktéž hovoří o nové náplni práce MZLVH a krajských ZVS. Úloha NV všech stupňů je taktéž ve svých vztazích v zásadách dobře vysvětlena. Všichni se zatím shodujeme na tom, že hlavní osobou budou výrobní inspektoři. Nechci ze sebe dělat přemoudřelého jasnovidce, ale myslím, že tento názor není také správný. Proč? Posuzujeme práci OVZS - KVZS - i ministerstva starým pohledem. Přímý styk s výrobou budou tedy mít nejvíce výrobní inspektoři a ti druzí jen asi občas. Ti už budou vzadu, v hlubokém týlu fronty - klidného zázemí a odtud budou řídit - co a koho - a hlavně jak? Zprávy přece nebudou, tedy všichni musí být stejně důležití a nejdůležitější rozhodující a bezpodmínečně potřební jsou ti ve stájích, na poli, na traktorech, v dílnách i družstevní kanceláři.

Uvědomme si přece všichni, že je vážné jednat, kdo bude, co a jak, na jakém stupni řídit. Je však více naléhavé a proto také tato opatření kdo vůbec bude v zemědělství za několik let pracovat!! Může se stát, že výrobní instruktor bude, pokud jde o kvalifikaci i někde pod úrovní agronoma, zootechnika, ekonoma družstva či statku.

Nic nevadí - když budou chápaví a učenliví a najdou správný soudružský poměr a dobré vztahy, tím dříve z nich vyrostou dobří hospodáři. Nikdo učený z nebe nespadl, a nikdo na světě zase není tak schopný, učený a dokonalý, aby se nemusel od druhého učit.

Podle mého názoru, základem úspěchů výrobních inspektorů je nesmiřitelnost k nedostatkům ve výrobě. Je však třeba vidět, že tyto nedostatky zase musí odstranit lidé a získat je pro tuto věc je první základ úspěchu. Komandování, nadřazenost, úřední strohá nařízení je špatný způsob, stejně špatný však je i přehlíživý, smířlivecký postoj, aby si nenadělal obtíží a snažil se všude vyjít, prostě plout s proudem jako dosud, nedělat si starosti a ono to nějak dopadne. Nechme tedy ty naše nové orgány ZVS po novu samostatně pracovat. Zkusme měřit kvalitu jejich práce výsledkem výroby: průběhem jarních prací, kvalitou práce na polích, plněním nákupních úkolů v živočišné výrobě. A jestli se nám něco nelíbí, nechtějme to hned napravit požadováním komplexního rozboru, komplexním hloubkovým průzkumem a komplexním usnesením u zeleného stolu. Uvědomujme si stále všichni, že nebezpečí nákazy byrokratických bacilů a virů je ještě plné ovzduší. Vždyť jsme svědky, že denně dochází k rozporům mezi výrobou a ztrnulým úřadem, který dosud schován za hradbami předpisů a směrnic, nerad slyší o špatných metodách práce. On je naopak do hloubi duše přesvědčen, že slouží dobře společnosti a hlídá dodržování socialistické zákonnosti. Myslím, že opravdu by měli hluboce zpytovat svědomí na ministerstvu financí a ve vedení Státní banky, pokud jde o financování drobných investic a dále pak rozvíjení nákupních a tržních vztahů mezi státními organizacemi a družstvy i státními statky, mezi sebou navzájem. Více si všímat práce lidí, jejich snahy a dobrých výsledků. Je to například dobrý nápad s. Vídeňského z Hradce Králové a s. Součka taktéž z Hradce na rozmetání mletého vápence z autocisteren na dopravu volně loženého cementu. Toto jednoduché zařízení rozhází vejmi rovnoměrně vápenec na 4 ha, při dávce 20 q 1 ha za 20 minut a ušetří za den práci třiceti lidí.

Jen státní statek Kostelec n. Orl. ušetří letos cca 100 000 Kčs na rozhazování vápence na 1500 ha pozemků. Marně však čekají oba zlepšovatelé, že s nimi někdo z MZLVH pohovoří a projeví zájem o jejich snahu a práci. Bude proto třeba ve velmi krátké době změnit a zrušit celou škálu různých vyhlášek a nařízení, ať už vládních, ministerských nebo jinak resortních. Mohu prohlásit už s uspokojením, že náš, byť i jen slovní útok, doložený však příklady z výroby, přináší už své dobré ovoce. Úřední šiml už není tak troufale sebevědomý a zvolna chřadne a couvá ze dveří. Někde však si jen nadsedli, popotáhli židli a klotové rukávy a úředně naučeným tónem vzkazují, že hín se ukáže, kdo bude mít navrch a kde je státní disciplína. Jsem dalek toho, dělat si z vážných věcí legraci. Je však ale pravda - budeme-li jen různé problémy kolem byrokracie trpně registrovat a nebojovat s ní denně a každou hodinu - neústupně, houževnatě, pak nám nadělá mnoho škod. Když však přistoupíme k uplatňování zákona o ZVS právě z této pozice - boje proti bezduchému byrokratismu, ale zavádění živého styku s lidmi, myslím, že je to symbol jara v našem celém národním hospodářství. Jsem z hloubi duše pak přesvědčen o možnostech rychle se rozvíjející zemědělské velkovýroby. Živý styk s lidmi nutně potom také přinese posílení autority státního plánu a státní disciplíny vůbec. Protože lidé mají rádi pořádek a také radost z dobře vykonané práce. Nová náplň zákona o řízení zemědělské výroby rozhodně pak uvolní cestu a ruce zdravým názorům a zásahům - nutným ovšem k rozkvětu a rozvoji celé výroby. Postupně pak, jako jarní vody odplaví všechny byrokraty i s jejich křečovitě vymýšlenými, životu a výrobě cizími pokyny a směrnicemi. A i oni pak všichni rádi otevřou okna svěžímu větru jara a budou nakonec spokojeni se svou novou, účelnou prací ve prospěch výroby a rozkvětu celé společnosti.

V zastoupení obou výborů ústavně právního a zemědělského navrhuji osnovu zákona plénu Národního shromáždění k projednání a schválení. (Potlesk.)

Předseda NS Fierlinger: Ke slovu se přihlásil ministr zemědělství s. Krutina.

Ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství Krutina: Soudružky a soudruzi poslanci,

návrh zákona o organizaci řízení zemědělství, který projednáváme, je důležitým opatřením pro další vývoj našeho zemědělství. Hlavní zásady předloženého návrhu uvedl již poslanec s. Borůvka.

Nová organizace řízení je nezbytnou podmínkou pro uskutečnění významných opatření k vyrovnání úrovně zemědělství na úroveň průmyslu. Řešení rychlého vzestupu intenzity rostlinné a živočišné výroby k zabezpečení rostoucích potřeb naší společnosti a odstraňování podstatných rozdílů mezi městem a vesnicí předpokládá nejen posílení materiálně technické základny v zemědělství, jeho komplexní mechanizace a chemizace, nejen využívání vědy v široké praxi, zvyšování kvalifikace, a uplatnění hmotné zainteresovanosti. Předpokládá současně a nutně i nový způsob řízení jako nedílnou a důležitou součást v celkovém systému opatření.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP