Čtvrtek 5. července 1962

(Začátek schůze v 10 hod. 00 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové Valo, Fiala, dr. Škoda.

Členové politického byra ÚV KSČ místopředseda vlády dr. Dolanský, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise inž. Šimůnek; kandidáti politického byra ÚV KSČ Köhler, místopředseda vlády Strechaj; tajemník ÚV KSČ Koucký; místopředseda vlády Piller; ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, Biľak, Václav David, Ďuriš, Krosnář, Krutina, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, Poláček, dr. Kahuda, Reitmajer, inž. Krejčí.

255 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Fierlinger (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi! Zahajuji 15. schůzi Národního shromáždění.

Dovolte mi, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, na jehož návrhu se usneslo předsednictvo Národního shromáždění a který byl již poslancům Národního shromáždění rozeslán.

Proti tištěnému dennímu pořadu, který byl poslancům rozeslán, je navržený pořad rozšířen o nový druhý bod, takže návrh pořadu 15. schůze Národního shromáždění je tento:

1. Zpráva výboru mandátového (tisk 95) o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

2. Zpráva o návštěvě delegace Národního shromáždění Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik a v Německé demokratické republice.

3. Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení (tisk 91), jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1961.

4. Zpráva výboru ústavně právního k návrhu presidenta republiky (tisk 93) na vydání zákona o propůjčování vyznamenání.

5. Zpráva výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu zákona (tisk 92), kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce.

6. Společná zpráva výborů ústavně právního a zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 94) o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav.

7. Společná zpráva výborů zahraničního a ústavně právního k vládnímu návrhu (tisk 90), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích, podepsaná v Praze dne 10. listopadu 1961, spolu se Závěrečným protokolem.

8. Doplňovací volba člena předsednictva a členů výborů Národního shromáždění.

Má někdo připomínky k tomuto návrhu denního pořadu? (Nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým denním pořadem, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového (tisk 95) o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

Zprávu přednese předseda mandátového výboru poslanec Harus. Žádám, aby se ujal slova.

Předseda mandátového výboru posl. Harus: Vážené Národní shromáždění, soudruzi a soudružky!

Mandátový výbor Národního shromáždění mě ve své dnešní schůzi pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby nově zvolených poslanců Národního shromáždění, a to

soudruha Františka Šorma,

soudruha Josefa Korčáka a

soudruha Pavla Petrika.

Úmrtím poslance Zdeňka Nejedlého se uprázdnilo místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 1 Praha-Hrad.

Odvoláním poslance Rudolfa Baráka z této funkce se uprázdnilo místo poslance ve volebním obvodu č. 136 Blansko v kraji Jihomoravském.

Rezignací poslankyně Marie Turok-Heteš se uprázdnilo místo poslance ve volebním obvodu č. 294 Humenné v kraji Východoslovenském.

Bylo proto třeba provésti doplňovací volby ve shora uvedených obvodech. Předsednictvo Národního shromáždění usnesením ze dne 14. března 1962 stanovilo doplňovací volby na neděli dne 20. května 1962.

V doplňovacích volbách ve volebním obvodu č. 1 Praha-Hrad byl zvolen poslancem soudruh akademik František Šorm, president ČSAV, známý vědecký i veřejný pracovník. Je nositelem několika státních vyznamenání.

Ve volebním obvodě č. 136 Blansko byl zvolen poslancem soudruh Josef Korčák, ministr výstavby, aktivní veřejný i politický pracovník. Je rovněž nositelem několika vyznamenání.

Ve volebním obvodu č. 294 Humenné byl zvolen poslancem Pavel Petrik, agronom, který po řadu let aktivně pracoval též jako veřejný a politický pracovník.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady, týkající se těchto doplňovacích voleb, a to:

1. Přihlášky kandidátů k registraci a písemné prohlášení kandidátů, že kandidaturu přijímají.

2. Zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů.

3. Zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů.

4. Zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 5. července 1962 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 Praha-Hrad, č. 136 Blansko a č. 294 Humenné byly provedeny v plném souladu se všemi zákonnými předpisy, týkajícími se voleb do Národního shromáždění.

Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že ve volebním obvodu č. 1 Praha-Hrad z počtu 26 752 odevzdaných platných hlasů bylo 26 748 odevzdáno pro navrženého kandidáta.

Ve volebním obvodu č. 136 Blansko z počtu 35 344 odevzdaných platných hlasů bylo 35 335 odevzdáno pro navrženého kandidáta. Ve volebním obvodu č. 294 Humenné z počtu 26 100 odevzdaných platných hlasů bylo 26 089 odevzdáno pro navrženého kandidáta.

Téměř 100% odevzdaných hlasů pro kandidáty vyjadřuje důvěru, kterou politice našeho státu a Národní fronty projevuje všechen náš pracující lid. Vyjádřilo to také důvěru kandidátům, o nichž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanci Národního shromáždění budou dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uvedeny v život a přispívat tak k uskutečnění velkých cílů při budování naší vyspělé socialistické společnosti a pro zachování míru v celém světě.

Poněvadž doplňovací volby byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není tedy důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb, doporučuje mandátový výbor, aby Národní shromáždění podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27)1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, volbu poslance Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika ověřilo.

Předseda NS Fierlinger:

Děkuji poslanci Harusovi za přednesenou zprávu.

Slyšeli jste zprávu mandátového výboru.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslanců akademika Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika.

Poněvadž se poslanec Petrik dostavil do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanec Petrik ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "Slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a poslance Petrika žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib.

(Vedoucí Kanceláře NS čte slib; nově zvolený poslanec Pavel Petrik přistupuje k předsedovi a slovem "sĺubujem" a podáním ruky vykonává poslanecký slib.)

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

(Předsednictví přejímá místopředseda NS Valo.)

Podpredseda NZ Valo:

Pristúpime k prejednaniu druhého bodu poriadku, ktorým je

2. Zpráva o návšteve delegácie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky v Sväze sovietskych socialistických republík a v Nemeckej demokratiekej republike.

Zprávu prednesie predseda NZ Fierlinger; žiadam ho, aby sa ujal slova.

Předseda NS Fierlinger: Soudružky a soudruzi!

Předtím, než přistoupíme k projednání denního pořadu, považuji za svou povinnost podat Národnímu shromáždění, byť i stručnou zprávu o dvou návštěvách naší delegace v druhých spřátelených zemích, které měly mimořádný politický význam. Jde na prvním místě o návštěvu Sovětského svazu, uskutečněnou ve dnech 24. 5. až 5. 6. t. r., kterou jsme oplatili loňskou návštěvu delegace Nejvyššího sovětu, vedenou soudruhem Grišinem, předsedou Všesvazové rady sovětských odborů. Nezapomenutelnými zůstanou pro účastníky této naší návštěvy v SSSR již první dojmy, kterými na nás zapůsobila Moskva, kde jsme byli přijati sovětskými soudruhy neobyčejně vřele, a kde nám byla věnována se strany čelných představitelů státu, v to počítaje soudruha Chruščova i Brežněva, jakož i soudruhem Spiridonovem, předsedou první komory Nejvyššího sovětu pozornost, která nás skutečně dojala. Mnozí z členů naší delegace byli v Sovětském svazu poprvé a někteří z nás znali Sovětský svaz již z dřívějších dob. Všichni jsme byli radostně překvapeni, jak se Moskva rozrůstá do krásy. Hlavní město Sovětského svazu působí na každého návštěvníka mohutným rytmem intenzívního života a budovatelského ruchu, který je charakteristický pro všechny části této veliké země. Moskva působí zejména rychlou výstavbou svých dopravních spojů a nových moderních obytných čtvrtí prostoupených zelení, představujících architektonicky ucelené harmonické celky, které slouží všestranným praktickým i kulturním potřebám pracujících občanů.

V Moskvě jsme měli příležitost k bohaté výměně zkušeností s předními představiteli Nejvyššího sovětu o nových metodách práce, usilujících o mobilizaci co největší iniciativy pracujících vrstev a prosazujících v práci a životě sovětských občanů nejširší socialistickou demokracii. V tomto směru se nese celá bohatá činnost Nejvyššího sovětu, jeho obou komor a jednotlivých komisí, resp. výborů. Získali jsme tu velmi mnoho nových cenných poznatků platných i pro práci našeho Národního shromáždění a pro praktickou činnost našich poslanců. Na své cestě po Sovětském svazu jsme se mohli přesvědčit, jak velké budovatelské úsilí NS SSSR a vlády, je podloženo soustavnou snahou o co nejlepší využití moderní vědy a techniky a důsledným úsilím o výchovu co největšího počtu odborných a vědeckých pracovníků. O tom jsme mluvili zejména při návštěvě Lomonosovské university na Leninských gorách.

O úspěších sovětské vědy nejlépe svědčí lety sovětských kosmonautů do vesmíru a četné jiné velké objevné činy sovětských vědců ve všech vědních oblastech. Tyto výsledky, které překvapuji celý svět, by nebyly možné bez soustavné výchovy sovětské mládeže a bez péče, které se dostává se strany státu vědě i umění v duchu leninských zásad, které vedou sovětský lid vpřed ve výstavbě socialistické společnosti, na přechodu k nové vyšší společenské formě - komunismu.

Před sovětskou vědou se staví velké a náročné úkoly, které mají prvotřídní význam pro rozvoj techniky a takových vědních oblastí, které se dotýkají výroby. Je to zejména automatizace, radioelektronika, tepelná fyzika, mechanika a telemechanika, kde se podtrhuje důležitost kybernetiky. Též v oblasti ekonomické vědy, zejména plánování rozvoje národního hospodářství, je zdůrazňována potřeba vysoké vědecké úrovně.

Na základě svých bohatých zkušeností sovětští soudruzi se snaží všude respektovat přirozené ekonomické zákony, jako je oprávněný hmotný zájem pracujících, neb význam ceny v národním hospodářství. A taková cenová opatření, nutná často pro vyrovnání zájmů výrobců i konzumentů, jak tomu bylo v případě zvýšení výkupních a maloobchodních cen masa, strana se snaží veřejnosti ekonomicky a politicky zdůvodnit, což značně přispívá k výchově nového socialistického člověka, který bude jednou budovat novou komunistickou společnost.

Kromě ekonomických vědeckých problémů na pořad dne přichází biologie a geologie. Těmto vědním oborům připadá důležitá úloha v zemědělství, v němž význačné místo - kromě moderní agrotechniky - zaujme chemie a chemizace.

Budovatelské úsilí sovětského lidu je současně charakterizováno snahou otevřít nové přírodní zdroje pro další rychlý nerušený rozvoj národního hospodářství, na něž rozsáhlé území Sovětského svazu je tak bohato. Toky mohutných řek evropské části Sovětského svazu a nyní též sibiřských řek, jsou spoutány gigantickými přehradami, zajišťujícími bohatý a laciný zdroj energie, při současné výstavbě velkých tepelných elektráren s turbínami stále mohutnějších a mocnějších parametrů. Přitom nové bohaté zdroje nafty a zemního plynu stávají se novým význačným přínosem k slibnému rozvoji chemického průmyslu a metalurgie a představují další nevyčerpatelné energetické rezervy. Zjišťovány a otevírány jsou nová mohutná naleziště vysoce kvalitních železných rud i rud barevných kovů a sovětští metalurgové zaznamenávají nové úspěchy v ekonomickém a kvalitním zpracování těchto velkých přírodních zdrojů. Lze říci, že sovětské hutnictví zaujímá dnes mezi nejvyspělejšími průmyslovými státy světa přední místo co do produktivity práce svých hutníků i co do kvality svých výrobků. Sovětská ocel se stala pevnou páteří slibně se rozvíjejícího sovětského strojírenství a celého národního hospodářství.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP