Středa 29. listopadu 1961

(Začátek schůze v 10 hod. 00 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové Valo, Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, dr. Škoda.

Členové politického byra ÚV KSČ místopředseda vlády Barák, místopředseda vlády Dolanský, Hendrych, kandidáti politického byra ÚV KSČ místopředsedkyně vlády inž. Jankovcová, Köhler, Hlína, Kolder, tajemníci ÚV KSČ Dubček, Koucký, ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, Biľak, Černík, Václav David, Krajčír, arm. gen. Lomský, Majling, dr. Štrougal, Uher, dr. Kahuda, inž. Púčik a inž. Šmok.

268 poslanců podle prezenční listiny.

Předseda Fierlinger (zvoní): Soudružky a soudruzi! Zahajuji 10. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došlo rozhodnutí presidenta republiky ze dne 13. listopadu 1961, kterým podle článku 50 odst. 1 ústavy Československé socialistické republiky svolává zasedání Národního shromáždění.

Dovolte mi, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, na jehož návrhu se předsednictvo Národního shromáždění usneslo, a který byl již poslancům Národního shromáždění rozeslán:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Václava Dědka (tisk 70) .

2. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu (tisk 65) trestního zákona.

3. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 66) o trestním řízení soudním.

4. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 63) o kárné odpovědnosti soudců z povolání.

5. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 64), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. července 1961.

6. Výklad předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

7. Společná zpráva výborů ústavně právního a průmyslového k vládnímu návrhu zákona (tisk 57) o pozemních komunikacích (silniční zákon) (tisk 69) .

8. Zpráva výboru ústavně právního o vládním návrhu zákona (tisk 62), kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty.

9. Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 56) o dani z příjmů obyvatelstva.

10. Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 55) o domovní dani (tisk 68).

11. Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení (tisk 67).

12. Doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění.

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Václava Dědka (tisk 70).

Zprávu přednese předseda mandátového výboru posl. Harus.

Žádám, aby se ujal slova.

Předseda mandátového výboru posl. Harus: Vážené Národní shromáždění, soudruzi a soudružky!

Mandátový výbor Národního shromáždění mne ve své dnešní schůzi pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby zvoleného poslance Národního shromáždění s. Václava Dědka. Úmrtím poslance soudruha Václava Kopeckého uprázdnilo se místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 93 Liberec-město v kraji Severočeském. Vzhledem k tomu bylo třeba provést doplňovací volbu v tomto obvodu. Podle ustanovení článku 60 odst. 4 ústavy vyhlašuje volby do Národního shromáždění předsednictvo Národního shromáždění. Předsednictvo Národního shromáždění usneslo se ve své schůzi dne 21. srpna 1961 na tom, aby volby ve volebním obvodu č. 93 Liberec-město byly stanoveny na neděli 22. října 1961. V doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění s. Václav Dědek, ředitel Severočeského krajského nakladatelství v Liberci. Soudruh Dědek je aktivní veřejný pracovník, který se již před válkou zúčastňoval stranické práce. Za okupace byl vězněn a po osvobození soustavně pracoval na kulturním úseku. Je nositelem několika vyznamenání a v roce 1959 mu byla udělena Československá cena míru.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této doplňovací volby, a to: Přihlášku kandidáta k registraci orgánem Národní fronty a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi dne 29. listopadu 1961 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba ve volebním obvodu č. 93 Liberec-město byla provedena v plném souhlasu se všemi zákonnými předpisy týkajícími se voleb do Národního shromáždění. Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných ustanovení.

Z předložených dokladů mandátový výbor zjistil, že ve volebním obvodu č. 93 Liberec-město, z počtu 31 287 odevzdaných platných hlasů bylo 31 286 odevzdáno pro navrženého kandidáta. Téměř 100 % odevzdaných hlasů pro kandidáta vyjadřuje důvěru, kterou politice našeho státu a Národní frontě projevuje všechen náš pracující lid. Vyjadřuje to také důvěru i kandidátu, o němž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanec Národního shromáždění bude ve své práci se řídit ustanoveními v zájmu našeho státu a přispívat k uskutečnění velkých cílů, které jsme si dali pro vybudování naší vyspělé socialistické společnosti a pro zachování míru v celém světě.

Poněvadž doplňovací volba byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není tedy důvodu pro zrušení platnosti této volby, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění volbu poslance Václava Dědka ověřilo.

Předseda Fierlinger: Děkuji poslanci Harusovi za přednesenou zprávu.

Slyšeli jste zprávu mandátového výboru.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslance Václava Dědka.

Poněvadž se poslanec Václav Dědek dostavil do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že nejprve bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanec Dědek ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji". (Shromáždění povstává.)

Žádám o přečtení slibovací formule a poslance Václava Dědka žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib. (Vedoucí Kanceláře NS čte slib, nově zvolený poslanec Václav Dědek přistupuje k předsedovi a slovem "slibuji" a podáním ruky vykonává poslanecký slib.)

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Budeme pokračovat v projednávání schváleného denního pořadu.

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby k vládnímu návrhu trestního zákona a k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním byla provedena společná rozprava.

Má někdo jiný návrh? (Nebyly.)

Nemá.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby rozprava k uvedeným bodům pořadu byla sloučena, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Rozprava bude tedy podle návrhu sloučena.

Žádám o přednesení zpravodajské zprávy k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu (tisk 63) trestního zákona.

Zpravodajem je místopředseda Národního shromáždění dr. Václav Škoda, dávám mu slovo.

Zpravodaj místopředseda NS dr. Škoda: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci!

Ústavně právní výbor vám předkládá k projednání vládní návrh nového trestního zákona, který společně s trestním řádem má od příštího roku nahradit dosavadní trestní kodexy.

Vzhledem k tomu, že v poměrně krátké době od vydání dosavadních trestních kodexů, které byly novelizovány v roce 1956 jsou předkládány Národnímu shromáždění návrhy nových trestních zákonů, chtěl bych předně několika slovy osvětlit důvod jejich předložení.

Při budování socialistické ekonomiky v naší zemi došlo k hlubokým třídním změnám v naší společnosti. Bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem a vytvořila se nová socialistická společnost. Dosáhli jsme úplného a definitivního vítězství socialismu, což bylo vyjádřeno v nové socialistické ústavě. V socialistické společnosti stále roste hmotná a kulturní úroveň pracujících. Politická a morální jednota lidu se nepřetržitě upevňuje. Stále více občanů se zúčastňuje správy státu. Převážná většina pracujících dobrovolně dodržuje normy socialistického soužití a žádá jejich respektování od ostatních. V důsledku toho se v socialistické společnosti zákonitě zmenšuje počet protispolečenských jevů i trestné činnosti. Jasným důkazem je podstatný pokles kriminality. Bylo by však nesprávné se domnívat, že tento proces je samočinný. Vyplývá zejména z výchovné funkce socialistické společnosti a úkolem společnosti je tento proces aktivně zabezpečovat. Jedním z hlavních prostředků k tomu je stálé posilování úlohy společnosti, všeho pracujícího lidu a jeho organizací v boji proti trestným činům, proti porušování socialistické zákonnosti. Tak to ukládá i naše socialistická ústava v ustanovení, že "společenské organizace, plníce své poslání, vedou občany k zachovávání zákonů, k dodržování pracovní kázně i pravidel socialistického soužití a usilují o to, aby předcházely a zamezovaly jejich porušování".

Významná úloha při výchově socialistického člověka připadá socialistickému právu a je třeba, aby bylo v souladu s potřebami rozvoje socialistické společnosti. Proto ÚV KSČ se zabýval na svém zasedání v prosinci minulého roku otázkou zdokonalení našeho právního řádu, a to i na úseku trestního práva, které musí vycházet z rostoucí úlohy společenského působení a z prohlubujícího se výchovného účinku trestů ukládaných soudy. Další prohlubování socialistické zákonnosti je totiž nerozlučně spjato se socialistickou demokracií a jejím rozvojem. Je třeba zdokonalit náš právní řád tak, aby byl v souladu s potřebami vyspělé socialistické společnosti a jasně vyjadřoval úlohu veřejnosti při dalším upevňování socialistické zákonnosti.

To platí také o dosavadních trestních kodexech, které byly vydány v roce 1956 jakožto důležitá součást opatření, provedených k upevnění socialistické zákonnosti. Tyto kodexy se osvědčily. Na zasedání ÚV KSČ, konaném 15. - 17. listopadu loňského roku, poukázal s. Novotný na to, že jsme si znovu na XXII. sjezdu KSSS potvrdili plnou správnost zásad opatření z roku 1956 k upevnění socialistické zákonnosti. Jestliže přistupujeme k zdokonalení trestních kodexů, pak tak činíme proto, abychom požadavky neochvějného dodržování socialistické zákonnosti mohli plnit na takové úrovni, jaké umožňují a vyžadují rozhodující změny, k nimž v hospodářském, politickém a kulturním životě naší země došlo. V tom především spočívá význam návrhu nového trestního zákona.

Význam návrhu je třeba spatřovat dále v tom, že jsou v něm uplatněny leninské, skutečně demokratické principy socialistické zákonnosti, které jsou jedním z nejdůležitějších základů dalšího rozvoje socialistické státnosti. Návrh vychází z poznání nerozlučné jednoty dalšího upevňování socialistické zákonnosti s prohlubováním socialistické demokracie. Upevňování socialistické zákonnosti považujeme za nerozlučnou součást prohlubování naší socialistické demokracie. Rozšíření účasti pracujících na úseku trestního soudnictví je nejdůležitější zárukou pro rychlejší zamezování a odstraňování trestné činnosti a vymýcení jejich příčin a i trestní zákony musí tyto rozhodující zásady socialistické demokracie důsledně umožňovat. Je proto správné, že se předkládají k projednání Národnímu shromáždění nové trestní zákony, které odpovídají potřebám naší socialistické společnosti.

Ústavně právní výbor při projednávání návrhu nového trestního zákona zdůraznil, že vládní návrh nového trestního zákona vychází ze zásad usnesení ÚV KSČ z 8. prosince 1960 a odpovídá plně nové socialistické ústavě. Požadavek ústavy, aby všichni občané a všechny společenské organizace dbali o plné uplatnění socialistické zákonnosti, preventivně a aby morální silou socialistické společnosti předcházeli trestným činům, se důsledně promítá v celém obsahu nového trestního zákona. Právě tato účast společenských organizací v boji proti trestné činnosti a při výchově pachatelů trestných činů umožňuje zúžit trestní odpovědnost za činy, které nejsou pro společnost a stát příliš nebezpečné a s nimiž je možno účinně se vypořádat opatřeními společenského působení, prostředky disciplinárními a správními. Zúžení trestní odpovědnosti povede k tomu, že před soudy nebudou projednávány případy méně závažných porušení socialistické zákonnosti, spáchané pracujícími a zpravidla poprvé, u nichž k zjednání nápravy není nutno použít soudního trestání. Soudy budou se napříště zabývat pouze závažnějšími porušeními socialistické zákonnosti pachatelů, u nichž k dosažení nápravy bude potřebné prostředků trestního zákona použít. Tato zásada byla promítnuta do všech příslušných ustanovení obecné a zvláštní části navrhovaného trestního zákona. Její praktické použití bylo již zajištěno zákony v letošním roce přijatými Národním shromážděním, tj. v zákoně o místních lidových soudech a v zákoně o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP