Úterý 18. dubna 1961

2. den - úterý 18. dubna 1961

(Začátek schůze v 9 hod.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Fierlinger a místopředsedové Valo, Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, dr. Škoda.

Členové politického byra ÚV KSČ místopředseda vlády a ministr vnitra Barák, místopředseda vlády Dolanský, místopředseda vlády Kopecký a místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise inž. Šimůnek; kandidáti politického byra ÚV KSČ místopředsedkyně vlády inž. Jankovcová, Hlína; ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, Černík, Václav David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, akad. Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, Reitmajer, dr. Vlasák, inž. Púčik, Brabec, inž. Šmok.

272 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Místopředseda NS dr. Škoda: Zahajuji přerušenou 7. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že návrhová komise vypracovala návrh usnesení ke zprávě vlády o plnění státního plánu rozvoje národního hospodařství Československé socialistické republiky v roce 1960 a že pověřila svého předsedu poslance Valo, aby přednesl výsledky jednání komise.

Dávám slovo místopředsedovi NS Valovi.

Podpredseda NZ Valo: Súdružky a súdruhovia poslanci!

Návrhová komisia, ustanovená na včerajšej schôdzi Národného zhromaždenia s cieľom pripraviť návrh uznesenia, ktorým Národné zhromaždenie zaujme stanovisko k zpráve vlády o plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1960, zišla sa hneď včera po prerušení schôdze NZ. Pre rokovanie vzala komisia za podklad návrh uznesenia, pripravený výborom pre plán a rozpočet, ktorý vám bol už na včerajšej schôdzi rozdaný, ďalej spracovala pripomienky vznesené vo včerajšej rozprave a konečne pripomienky poslancov, predložené priamo návrhovej komisii.

Na základe tohto materiálu vypracovala konečný návrh uznesenia, ktorý vám bol pred začiatkom dnešnej schôdze rozdaný.

Základom konečného návrhu uznesenia ostal návrh výboru pre plán a rozpočet, ktorý bol len v niektorých svojich častiach zmenený a prepracovaný. Zmeny sú v novom návrhu graficky vyznačené.

Návrhová komisia považovala za nutné a správne doplniť pôvodný návrh niektorými skutočnosťami, ktoré v poslednom čase boli diskutované a ktorých význam pre plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva v roku 1961 je nesporný.

Predovšetkým zaradila do návrhu na strane 5 nový odsek, obsahujúci výzvu k pracujúcim v železničnej doprave, aby podľa posledného uznesenia ÚV KSČ usilovali o trvalé zlepšenie práce železníc, aby zvýšili kázeň, zlepšili kvalifikáciu a štabilizovali kádre, plne zvládli novú železničnú techniku a zvýšili kultúru cestovania.

Ďalej na tej istej strane v odseku 4 doplnila návrhová komisia ustanovenie o pláne centralizovanej výstavby tým, aby vedľa dodržovania plánovaných termínov dbali zodpovední pracovníci na skrátenie doby výstavby a na obmedzovanie neúčelne veľkej rozostavanosti najmä u decentralizovaných stavieb.

V tej časti návrhu uznesenia, v ktorej sa jedná o zaistenie poľnohospodárskej výroby, zdôraznila komisia na strane 5 v poslednom odseku dôležitosť využívať v plnej šírke príklad vzorných družstevných kolektívov a jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Ďalej na strane 6 v odseku 2 vyzdvihla nutnosť vytvárať predpoklady a priaznivé podmienky pre získanie mládeže do poľnohospodárskej výroby tak, aby sa poľnohospodárska výroba stala pre našu mládež príťažlivou.

Návrhová komisia v tom istom odseku na strane 6 doplnila návrh uznesenia výzvou, aby vedľa absolventov vysokých a odborných poľnohospodárskych škôl prechádzali trojročnou poľnohospodárskou výrobnou praxou v JRD a štátnych majetkoch aj pracovníci výskumných poľnohospodárskych ústavov.

Na strane 7 pokladala návrhová komisia za nutné širšie rozvinúť význam práce našich národných výborov a zdôrazniť dôležitosť a nutnosť zlepšenia ich organizátorskej a riadiacej práce, najmä ich komisií, za stále širšej účasti občanov. Návrhová komisia vyzdvihla tiež v tomto odseku zodpovednosť národných výborov za plnenie plánovaných úloh na úseku investičnej výstavby a to predovšetkým pri riešení bytového problému v našej vlasti.

Podľa diskusie Národného zhromaždenia návrhová komisia doplnila tiež časť venovanú otázkam zdravotníctva tým, že vyzdvihla nutnosť urýchlene odstrániť doterajšie nedostatky v starostlivosti o chrup a preformulovala bez podstatnej zmeny obsahu ďalšiu časť tohoto odseku, týkajúcu sa výstavby jaslí, otázok školstva, kultúry a ďalšieho rozvoja služieb, s cieľom spresniť a zdôrazniť tieto požiadavky, ktoré vo svojom súhrne smerujú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich.

Okrem týchto podstatnejších zmien návrhová komisia previedla niektoré ďalšie drobnejšie úpravy a spresnila niektoré štatistické dáta v pôvodnom návrhu obsiahnuté.

Nakoľko návrhová komisia zapracovala do návrhu uznesenia prakticky všetky došlé pripomienky, doporučujem, aby Národné zhromaždenie tento konečný návrh uznesenia k zpráve vlády o plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1960 schválilo v znení, predloženom návrhovou komisiou.

Místopředseda NS dr. Škoda: Děkuji s. Valovi. Jsou nějaké připomínky, pozměňovací návrhy nebo doplňky přednesené zprávy a k návrhu tohoto usnesení? (Nebyly.)

Nejsou.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem předloženého usnesení, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti! (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění přijalo usnesení ke zprávě vlády o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky v roce 1960. (Potlesk.)

Tím je projednán první bod schůze.

Než přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu, přihlásila se ke slovu předsedkyně zahraničního výboru NS posl. Leflerová.

Posl. Leflerová: Vážené soudružky a soudruzi poslanci!

Do radostných dnů vzrušení nad vítězstvím sovětského lidu a jeho vědy, kdy vzlétl do vesmíru první posel míru ze Sovětské země, přijali jsme zprávu o zločinné agresi proti hrdinné Kubě, která je zaměřena proti míru na celém světě. Předkládám proto dnešnímu Národnímu shromáždění tento návrh na prohlášení k rozpoutání agrese proti Kubě.

Národní shromáždění ČSSR společně se vším lidem se spravedlivým rozhořčením přijalo zprávu o zločinné agresi žoldáckých band, vyzbrojených, podporovaných a řízených americkým imperialismem proti bratrské republice Kubě.

Československý lid zná dobře cenu svobody a národní nezávislosti. Proto s takovými sympatiemi sledoval hrdinný boj kubánské revoluce proti Batistově tyranii, která zotročovala, ponižovala a zaprodávala kubánskou zemi a kubánský národ do cizího imperialistického područí.

Proto s takovou upřímnou radostí jsme uvítali vítězství kubánské revoluce, kde demokratická síla lidu rozhodla o cestě nezávislosti a svobody své země. Náš lid se těšil z každého budovatelského úspěchu kubánského lidu, který v plné svobodě, cestou plného demokratického rozhodování odstraňoval pozůstatky koloniálního otroctví a vytvářel šťastný život pro sebe a své budoucí pokolení.

Hrdinný kubánský lid zabezpečil nezávislost a plnou samostatnost své zemi, vlasti José Martiho, rozvojem svého hospodářství, rozmachem národní kultury, pozvednutím životní úrovně těch, kdo po staletí žili v bídě a otroctví. Stal se tak živým a přitažlivým příkladem pro všechny ostatní země Latinské Ameriky. Ukázal jejich utlačovanému lidu, že bída a poroba nejsou nevyhnutelným osudem ani na pevnině ovládané dolarovým imperialismem.

Právě proto si vysloužila Kubánská republika smrtelnou nenávist všech těch, kdo z této bídy žili a na ní vybudovali svoji moc. Podlý, zákeřný útok amerického imperialismu bez ohledu na to, čí rukou je prováděn, je proto veden nejen proti kubánskému lidu, jeho svobodě, jeho štěstí, nýbrž proti svobodě a nezávislosti národů, proti míru ve světě.

S veškerou rozhodností protestujeme proti tomuto zločinu, jímž se americký imperialismus snaží rozdrtit velké dějinné úspěchy kubánské revoluce a zastrašit národy na jejich cestě k svobodě a nezávislosti.

Obracíme se k Valnému shromáždění i Radě bezpečnosti Organizace spojených národů a žádáme naléhavě, aby odsoudila agresora a znemožnila provedení jeho zločinných plánů.

S hlubokým obdivem a vřelými sympatiemi obracíme se pak k hrdinnému kubánskému lidu, posíláme jeho udatnému vojsku a jeho milicím, jeho revoluční vládě vedené Fidélem Castro, bratrské bojové pozdravy hluboké solidarity (Dlouhotrvající potlesk).

Stojíme pevně po vašem boku, kubánští vlastenci, plně podporujeme váš dějinný zápas a věříme ve vítězství vaší spravedlivé věci! Ať žije hrdinný kubánský lid! (Dlouhotrvající potlesk.)

Prohlášení

Národního shromáždění Československé socialistické republiky k rozpoutání agrese proti Kubě

Národní shromáždění ČSSR společně se vším lidem se spravedlivým rozhořčením přijalo zprávu o zločinné agresi žoldáckých band, vyzbrojených, podporovaných a řízených americkým imperialismem proti bratrské republice Kubě.

Československý lid zná dobře cenu svobody a národní nezávislosti. Proto s takovými sympatiemi sledoval hrdinný boj kubánské revoluce proti Batistově tyranii, která zotročovala, ponižovala a zaprodávala kubánskou zemi i kubánský národ do cizího imperialistického područí.

Proto s takovou upřímnou radostí jsme uvítali vítězství kubánské revoluce, v níž demokratická síla lidu rozhodla o cestě nezávislosti a svobody své země. Náš lid se těšil z každého budovatelského úspěchu kubánského lidu, který v plné svobodě cestou plného demokratického rozhodování odstraňoval pozůstatky koloniálního otroctví a vytvářel šťastný život pro sebe a své budoucí pokolení.

Hrdinný kubánský lid zabezpečil nezávislost a plnou samostatnost své zemi, vlasti José Martiho rozvojem svého hospodářství, rozmachem národní kultury, pozvednutím životní úrovně těch, kdo po staletí žili v bídě a otroctví. Stal se tak živým a přitažlivým příkladem pro všechny ostatní země Latinské Ameriky. Ukázal jejich utlačovaným masám, že bída a poroba nejsou nevyhnutelným osudem ani na pevnině ovládané dolarovým imperialismem.

Právě proto si vysloužila Kubánská republika smrtelnou nenávist všech těch, kdo z této bídy žili a na ní vybudovali svoji moc. Podlý, zákeřný útok amerického imperialismu bez ohledu na to, čí rukou je prováděn, je proto veden nejen proti kubánskému lidu, jeho svobodě, jeho štěstí, nýbrž proti svobodě a nezávislosti všech národů, proti míru ve světě.

S veškerou rozhodností protestujeme proti tomuto zločinu, jímž se americký imperialismus spolu se svými žoldáky snaží rozdrtit velké dějinné úspěchy kubánské revoluce a zastrašit národy na jejich cestě k svobodě a nezávislosti.

Obracíme se k Valnému shromáždění i Radě bezpečnosti Organizace spojených národů a žádáme naléhavě, aby odsoudila agresora a znemožnila provedení jeho zločinných plánů.

S hlubokým obdivem a vřelými sympatiemi obracíme se pak k hrdinnému kubánskému lidu, posíláme jeho udatnému vojsku a jeho milicím, jeho revoluční vládě vedené Fidélem Castro, bratrské bojové pozdravy hluboké solidarity. (Dlouhotrvající potlesk.)

Stojíme pevně po Vašem boku, kubánští vlastenci, plně podporujeme Váš dějinný zápas a jsme přesvědčeni, že vaše spravedlivá věc zvítězí. Ať žije hrdinný kubánský lid! Ať žije svobodná Kuba! (Dlouhotrvající potlesk.)

Místopředseda NS dr. Škoda: Kdo z poslanců Národního shromáždění souhlasí, aby navržená rezoluce byla odeslána? (Všichni.)

Děkuji. Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Zjišťuji, že rozhodnutí je jednomyslné. (Potlesk.)

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu, kterým je

2. zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk. 34) o obraně Československé socialistické republiky.

Zpravodajem je posl. Bubník. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Bubník: Soudružky a soudruzi!

Z pověření ústavněprávního výboru Národního shromáždění předkládám k projednání Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky významný návrh zákona o obraně Československé socialistické republiky. Návrh zákona rozvádí ustanovení naší socialistické ústavy o zabezpečování obrany země. Nezbytnost nové úpravy vztahů na úseku obrany v našem právním řádu vyplývá z historické skutečnosti, že v naší vlasti zvítězil socialismus a že přecházíme k budování vyspělé socialistické společnosti. Přijetím zákona o obraně Československé socialistické republiky budou z hlediska nové ústavy vyjádřeny vztahy na úseku obrany tak, aby odpovídaly podmínkám a potřebám našeho státu. Návrh zákona vychází z usnesení XI. sjezdu KSČ o náležitém uplatňování obranné funkce státu. Většina dosud platných zákonů týkajících se obrany státu se stala brzdou při zabezpečování obrany republiky. Mnohé z nich byly vydány za buržoazní republiky.

Československá buržoazní republika byla po prvé světové válce vytvořena jako kapitalistický stát s politickou a vojenskou orientací na imperialistické státy, hlavně na Francii a Anglii. Politika tehdejší buržoazní vlády byla v rámci tak zvané malé dohody orientována především proti Sovětskému svazu a Československo mělo tvořit jednu ze základen k nástupu proti SSSR. Na těchto předpokladech byla budována také obrana republiky, která měla buržoazii sloužit i k potlačování revolučních sil uvnitř země. Pod rouškou záchrany Slovenska pomáhala buržoazní vláda potlačovat Maďarskou republiku rad i Slovenskou republiku rad vyhlášenou v Prešově v roce 1919. Je známa též ochota buržoazní československé vlády k podpoře intervence proti bavorské revoluční vládě dělníků a rolníků.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP