Pondělí 11. července 1960

Vychádzajúc z toho, pred pracujúcimi na Slovensku do budúcnosti sa otvárajú ďalšie perspektívy búrlivého rozvoja ekonomiky i kultúry. Slovensko v tretej päťročnici sa bude významne podieľať na rozvoji československého národného hospodárstva. Prudký rozvoj zaznamenajú najmä metalurgia, chémia a ťažké strojárenstvo. Rozvoj základných odvetví umožní aj nevídaný rozvoj v oblasti sociálnej a kultúrnej. V tretej päťročnici sa napríklad má vybudovať na Slovensku vyše 190 000 nových bytov, 13 veľkých nemocníc, 9500 školských učební a ďalšie vysokoškolské, vedecké a umelecké zariadenia. Po splnení úloh tretieho päťročného plánu v rokoch 1968, 1969, ako predpokladá perspektívny plán, bude sa vyrábať na Slovensku z celoštátnej produkcie vyše 30 % železa, vyše 30 % ocele, vyše 60 % pohonných hmôt, vyše 40 % dusíkatých hnojív, vyše 30 % elektrickej energie, vyše 40 % umelých vlákien, vyše 40 % cementu atď. Smernice ÚV strany pre pripravovaný perspektívny plán rozvoja národného hospodárstva republiky do roku 1975 počítajú, že na Slovensku sa materiálna výroba bude rozvíjať aj naďalej rýchlejším tempom ako v celoštátnom priemere. Za toto obdobie sa predpokladá dosiahnuť na Slovensku 5násobného vzrastu priemyslovej výroby oproti trojnásobnému v celoštátnom merítku. Pri tomto si musíme zvlášť uvedomiť, že ako za výsledkami, ktorých sme už docielili, tak i za veľkými plánmi, ktoré stoja pred nami v rozvoji Slovenska, stojí jednotné hospodárstvo socialistického Československa a socialistická medzinárodná deľba práce. Práve jedine socialistické, jednotné československé hospodárstvo, ako i spolupráca a pomoc Sovietskeho sväzu sú zdrojom a predpokladom takých čestných podielov Slovenska na celoštátnej výrobe, akých v blízkej budúcnosti dosiahneme. Prísun strojov, koksu a energie z českých krajov, prísun železnej rudy, nafty zo Sovietskeho sväzu jedine umožňujú uplatniť sa usilovným rukám a umu pracujúceho ľudu Slovenska využiť prírodné i ekonomické podmienky Slovenska, a tak postupne v krátkej dobe vyrovnávať úroveň za kapitalizmu veľmi zaostalých oblastí s úrovňou popredných oblastí republiky.

Ruka v ruke s rozvojom ekonomiky, plánovito a cieľavedome uskutočňuje náš ľud pod vedením strany kultúrnu revolúciu. Socializmus rozvíja kultúru našich národov obsahom socialistickú a formou národnú. Jestli zaznamenávame podstatný, kvalitatívny i kvantitatívny rozvoj kultúry českého národa, bohatého na veľké demokratické kultúrne dedictvo, nemôžeme nevidieť priam búrlivý rozkvet kultúry na Slovensku v našej socialistickej prítomnosti. Ako v ekonomike, tak i v kultúre na Slovensku vidíme, že bratské spolunažívanie v jednotnej vlasti Čechov a Slovákov znásobuje prednosti socializmu. Na ktorúkoľvek oblasť kultúrneho diania pozrieme, nájdeme životodárne pole socializmu, nájdeme hrejivé lúče slnka bratskej spolupráce a pomoci českej robotníckej triedy, českej pokrokovej kultúry. Či vezmeme rozvoj vzdelanosti, rozvoj vedy a umenia na Slovensku, všade konštatujeme veľký pokrok, dosiahnutý za súdružskej pomoci českého ľudu. Skúsenosti nás učia, že v epoche socializmu základnou tendenciou, hlavnou úlohou vo vzťahoch medzi našimi národmi je všestranné upevňovanie jednoty a postupného zbližovania. Tomu odpovedajú mnohé podujatia a opatrenia, mnohé zvyky ktoré vznikly a vyrastajú priam spontánne, zvlášť v posledných rokoch. Nejde len o hospodársku oblasť, ide i o oblasť výchovy, vedy a umenia. Vo všetkých oblastiach sa lámu dnes už prekonané rámce určitej uzavretosti a izolovanosti, stále častejšie dochádza k systematickej a rozsiahlej výmene skúseností a kultúrnych hodnôt medzi našimi národmi. Vzájomné poznávanie obohacuje a ešte viacej zbližuje. Vysoko treba ceniť z tohoto hľadiska také naoko prozaické zjavy, akými sú družby medzi závodmi, školami, jednotnými roľníckymi družstvami, telovýchovnými organizáciami českých a slovenských krajov. Vysoko treba hodnotiť a podporovať ujednocovací proces v školskej výchove a výuke v celej našej vlasti. Taktiež nemožno nespomenúť významných podujatí tohoto druhu v oblasti umenia. Napr. minuloročný zájazd pražského Národného divadla po Slovensku. Bola to opravdu triumfálna cesta. Klenoty kultúry v podaní povolaného telesa dostali sa do myslí a sŕdc státisícov pracujúcich na Slovensku. A podobne možno hodnotiť i nedávny zájazd slovenského Národného divadla po českých krajoch. Nie, neboli to len bežné predstavenia, boli to manifestácie jednoty našich národov. Staroslávny Devín, kde pred rokom hrali Libušu, a kde za niekoľko dní budú predvádzať Svätopluka, bol a bude toho svedkom.

A ešte jedno treba podčiarknuť. Slovensko sa stalo významnou súčasťou republiky. Pracujúci ľud Slovenska rovnako ako pracujúci ľud v Čechách, berie zodpovednosť za osudy socializmu nielen v miestnom, národnom, ale i v celoštátnom merítku. Dnes už nejde len o závody ktoré sú na Slovensku a kryjú potreby celej zeme. Dnes už ide aj o to, že školská sústava, vedecké ustanovizne, umelecké sväzy na Slovensku, musia vychádzať z pozície celoštátnej zodpovednosti pri plnení svojich úloh. Veď napríklad Komenského univerzita v Bratislave od budúceho školského roku bude okrem iného ako jediná v republike zodpovedať za školenie farmaceutov pre celú republiku. Alebo napr. novozriaďovaná v Žiline, vysoká škola dopravná, presťahovaná z Prahy, bude jedinou svojho druhu v republike. Bližšie sa zomkínajú i naše vedecké ustanovizne, naše akadémie s cieľom najvyššej efektívnosti, deľby a koordinácie vedecko-výzkumnej činnosti. A tak je tomu aj na ostatných úsekoch kultúrno-výchovného frontu. Je to správne, odpovedá to záujmom ľudu, prispieva rozvoju kultúry oboch našich národov a upevňuje našu socialistickú vlasť.

Vychádzajúc z víťazstva socializmu u nás a na základe toho z nového stupňa morálno-politickej jednoty Čechov a Slovákov, ako i z toho, že i naďalej trvajú ešte veľké úlohy v ekonomickom a zvlášť v kultúrnom napredovaní na Slovensku, návrh ústavy po novom rieši úlohy, postavenia, ako i formy práce Slovenskej národnej rady.

Návrh novej ústavy sa stretol aj v slovenských krajoch s vrelým ohlasom. Robotníci, roľníci, inteligencia s veľkým záujmom a súhlasom prijali tento základný zákon našej spoločnosti. Na verejných schôdzach, na besedách, rezolúciami i listami vyslovili svoj súhlas, priložili svoj podiel k tomuto opravdu historickému dokumentu. Naši pracujúci povedali svoje áno k návrhu ústavy vcelku, aj konkrétne k navrhovanej novej náplni a k novému usporiadaniu činnosti Slovenskej národnej rady. Predovšetkým sa súhlasí s ďalším posilnením jednoty našich národov, k čomu má prispieť významným podielom navrhované, v podstate jednotné usporiadanie vzťahov medzi ústrednými orgánmi republiky a medzi krajskými, okresnými a miestnymi národnými výbormi. Zvýšenie právomoci a zodpovednosti národných výborov všetkých stupňov významne dokumentuje rovnoprávnosť pracujúcich Slovenska s pracujúcimi v celej republike. Ďalej sa súhlasí s tým, že veľmi náročné budovateľské úlohy tretej päťročnice na Slovensku si žiadajú viac, než tomu bolo doteraz, využiť celoštátnych zdrojov, čo je možné práve navrhovaným posilnením ústredného riadenia vrcholnými orgánmi republiky. Pracujúci kladne oceňujú tú okolnosť, že zaniknutím Sboru povereníkov užším spojením, ba zjednotením štátnej moci a štátnej správy, moci zákonodarnej i výkonnej v novej SNR, obohatí sa jej poslanie a činnosť a účinnejšie budú tak môcť bezprostredne volení predstavitelia ľudu, poslanci Slovenskej národnej rady a orgány Slovenskej národnej rady napomáhať rozkvetu Slovenska. To umožní zjednodušiť správu a riadenie na Slovensku, vylúčiť nežiadúcu duplicitu, umožní to Slovenskej národnej rade viac než tomu bolo doteraz, riešiť otázky regionálneho a národného charakteru. Umožní to ďalej presunúť schopných a skúsených pracovníkov ústredných úradov bližšie k voleným orgánom ľudu, bližšie k výrobe.

Súdružky a súdruhovia!

Sme presvedčení spolu s naším pracujúcim ľudom, že nová územná organizácia, nová socialistická ústava, ako i postavenie a náplň práce Slovenskej národnej rady v ústave vymedzenej, vytvoria ešte priaznivejšie podmienky pre to, aby bola úloha XI. sjazdu našej strany v historicky krátkom období v podstate ukončiť ekonomické vyrovnanie slovenských krajov s českými splnená, čo povedie k ďalšiemu zblíženiu a k jednote našich národov. (Potlesk.)

Předseda: Dávám slovo poslankyni Pečené.

Poslankyně Pečená: Vážený soudruhu presidente, vážené soudružky a soudruzi!

Význam prvního jednání nově zvoleného Národního shromáždění je dán tím, že se schází bezprostředně po skončení celostátní konference KSČ, která na základě rozboru plnění linie dovršení socialistické výstavby v naší vlasti mohla prohlásit, že období, do kterého nyní vstupujeme, je obdobím budování vyspělé socialistické společnosti. Máme tedy my poslanci nejvyššího zastupitelského orgánu lidu před sebou nové veliké úkoly. Při jejich plnění bude pro nás vedoucí směrnicí nová naše ústava. V návrhu ústavy je uvedeno, že všechno naše úsilí směřuje k tomu, abychom vytvářeli materiální a duchovní předpoklady pro přechod naší společnosti ke komunismu.

Všelidová diskuse k návrhu nové ústavy ukázala, že všichni naši pracující se radují ze skutečnosti, že svou prací vybudovali veliké dílo socialismu v naší vlasti. Současně diskuse potvrdila, že naši lidé již dnes myslí na zítřek. Budoucností naší vlasti je komunismus. Je naší povinností, abychom již dnes ve vyspělé socialistické společnosti připravili také lidi, kteří budou komunistickou společnost vytvářet a v ní žít. To platí o veškeré naší kulturně výchovné činnosti v řadách všech pracujících. Především však jde o výchovu naší mladé generace, o výchovu mládeže. Právě naši mládež musíme vychovávat tak, aby z ní vyrostli nadšení budovatelé, kteří budou mít hluboké odborné a politické znalosti, kteří budou mít úctu a lásku k práci, k socialistické vlasti, ke komunistické straně a k cílům, za které bojuje celé dělnické hnutí.

Čím se chceme především ve výchovné práci řídit?

V prohlášení nové socialistické ústavy se říká, že "Osvobozená lidská práce se stala základním činitelem celé naší společnosti". Z této skutečnosti, jak ji konkretizuje i článek 24 návrhu nové ústavy musíme vycházet. Půjde nám o výchovu lidí, kteří budou umět žít v kolektivu, v nové společnosti a kteří se budou umět řídit pravidly socialistického společenského soužití.

Bude úkolem nás všech, celé naší společnosti, abychom principy naší nové socialistické ústavy, které ukazují, jak chceme provádět výchovu budoucího pokolení, důsledně uváděli do života. Socialistická výchova je záležitostí celé naší společnosti, rodiny, učitelů, mistrů v závodech, prostě všech, kteří mají vliv na mládež.

Dovolte mi, abych proto promluvila několik slov o důležitosti pracovní výchovy naší mládeže ve vyspělé socialistické společnosti i o tom, jak se pracovní výchova mládeže provádí na školách v mém volebním obvodě, to je na okrese Plzeň-sever.

Na všech stupních našich škol již sledujeme ve výchově přípravu dětí pro budoucí tvůrčí práci rozvíjením potřebných vlastností.

Již mateřské školy nepomáhají rodině pouze při výchovné péči o děti, ale při hravém zaměstnání dětí posilují jejich zájem o práci, hlavně v péči o zkrášlování prostředí, v němž děti žijí, to znamená nejbližšího okolí školy, dvorku, zahrady. Jako příklad mohu uvést mateřskou školu v Křimicích, kde děti se svými učitelkami pečují o výsadbu a údržbu květin u památníku padlých z první a druhé světové války.

Na národní škole přistupují další úkoly. Jednak navštěvujeme s dětmi různá pracoviště, která jsou nám dostupná. U nás je to především pracoviště jednotného zemědělského družstva. Po předchozí dohodě s pracovníky družstva navštěvujeme již s těmi nejmladšími, žáky první třídy, jednotlivé úseky zemědělské výroby. Užitek je dvojí - děti se blíže seznamují s prací svých rodičů i ostatních členů JZD, a naopak rodiče, kteří na navštíveném úseku pracují, snaží se dětem ukázat co nejlepší v práci a v mnoha případech se sami začnou více zajímat i o naši práci ve škole. Starší žáci nejen že navštěvují pracoviště, ale již podle svých schopností pomáhají zajišťovat některé drobné, ale důležité úkoly, ať již jde o hledací akci mandelinky bramborové nebo jiné přiměřené práce.

Jsou i jiné cesty, které vedou děti k zájmu o fyzickou práci. Mohu jmenovat např. sběr odpadových surovin, především papíru, sběr léčivých bylin apod. Žáci pak za pomoci učitele hodnotí, jaký užitek přináší jejich práce pro celek, kolik stromů např. ušetří sběrem papíru, a tato práce přináší další užitek i jim samým v podobě odměny za nasbírané suroviny. Jako další výchovný činitel přistupuje pak rozhodnutí dětí, jak s takto získanými penězi naloží. V našem okrese, a jistě i v jiných, získaly všechny osmiletky a i některé národní školy právo rozsvítit Rudou hvězdu jako odměnu za velmi dobré výsledky ve sběru odpadových surovin. Nemohu zde opomenout zásluhu pionýrské organizace ČSM, která měla velký vliv na tak dobrý průběh. Vlastní manuální zručnosti, pracovní dovednosti a návyky získávají děti přiměřeným způsobem, hlavně v hodinách ručních prací na národní škole a při práci v dílnách a na pozemcích na vyšším stupni. Zavedením ručních prací přestaly nám ze škol vycházet děti, které neuměly vzít do ruky pořádně ani kladívko nebo jiný jednoduchý nástroj. Tím, že se děti seznamují s různými materiály, naučí se ovládat nástroje a nabudou pracovní zručnost, získají také správný pohled na práci, dovedou ocenit a mít v úctě práci druhých. Důležitost zavedení pracovní výchovy pochopila dobře i naše veřejnost, o čemž svědčí mnoho případů spolupráce průmyslových závodů s našimi školami. Velmi dobré pochopení nalezla 11letá střední škola v Plasech u Chemických závodů v Kaznějově, které nejen že pomohly škole zřídit chemický kabinet, ale po celý rok vysílaly pro vedení práce kroužku odborného pracovníka, který také zajišťoval všechen potřebný materiál pro práci.

Samotné hodiny pracovní výchovy, předepsané učebním plánem, nestačí ovšem uspokojit všechny požadavky, proto jsou na školách podle zájmů žáků zřizovány zájmové kroužky. I v těchto kroužcích jsou žáci vedeni hlavně k takové práci, která přináší užitek společnosti. Jistě má určitý vliv i na pracovníky v zemědělství, pěstují-li žáci na pokusném poli různé druhy kukuřice s dodržením agrotechnických lhůt a na podzim srovnávají jednak vhodnost druhu kukuřice a také výsledky své práce na pokusném poli s výsledky na družstevním lánu. Školy zřizují také kroužky chovatelské, v nichž žáci pěstují králíky nebo drůbež. Žáci si tak zvykají systematické práci a odpovědnosti za svěřené úkoly a jejich práce přináší užitek celé společnosti v tom, že kroužky dodávají bílé maso pro nemocnice, jinde opět - jako např. v Dolní Bělé, kde pionýři samostatně pečují o 30 slepic, zásobují vejci školní jídelnu a tím šetří rozpočtové prostředky národního výboru.

I v kroužcích technického směru se práce zaměřují tak, aby nebyla samoúčelná, ale aby žáci zhotovovali výrobky, které se dají dále použít, jako např. na osmileté střední škole v Touškově, kde z odpadových plechů poskytovaných patronátním závodem, vyrábějí žáci potřeby jak pro patronátní závod, tak i pro školu. Podobně i na osmileté střední škole v Tlučné si zhotovili stojany na pionýrskou symboliku, zatemnění, lavičky a opravovali poškozené školní pomůcky.

Při výchově dětí rovněž pomáhá účast na veřejně prospěšné práci v obci. Děti pečují o sady, pomáhají při úklidu apod. To všechno má jistě velký vliv na vytváření morálních vlastností. Můžeme být jisti, že pomáhal-li chlapec nebo děvče třeba při výzdobě obce k prvnímu máji, považuje i za svou samozřejmou povinnost dbát na to, aby výzdoba zůstala neporušena až do té doby, než splní svůj účel a podobně je tomu i v případě, kde děti pečují o část parku.

Uvedenými způsoby získávají děti i správný vztah k socialistickému vlastnictví. Pozná-li dítě cenu lidské práce a vysvětlí-li mu učitel, jak dlouho např. trvalo vymalování učeben a kolik peněz stálo, bude se snažit, aby stěny zůstaly co nejdéle čisté a bude k tomu mít i druhé. Podobně je tomu i se zacházením s ostatním společenským majetkem. Porovnají-li děti cenu lavice nebo jiného předmětu s množstvím práce v stejné ceně, budou zařízení více šetřit. A tam, kde žáci v kroužcích sami zhotovují nové pomůcky, nebo opravují poškozené, nedojde jistě k svévolnému poškozování.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP