Pondělí 11. července 1960

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

President republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný.

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Fiala, dr. Kyselý, Pospíšil, dr. Škoda, Valo.

Členové politického byra ÚV KSČ předseda vlády Široký, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády a ministr vnitra Barák, Pavol David, náměstek předsedy vlády Dolanský, Hendrych, náměstkové předsedy vlády Kopecký a inž. Šimůnek; kandidáti politického byra ÚV KSČ náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, Hlína, předseda Sboru pověřenců Strechaj; tajemníci ÚV KSČ Černík, Köhler, Koucký, Krutina; ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, Václav David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, gen. arm. Lomský, Machačová-Dostálová, akademik Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, dr. Kahuda, Reitmajer, inž. Púčik, Brabec, inž. Černý, Ouzký, dr. Vlasák.

298 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.


(President republiky, doprovázen předsedou Národního shromáždění, vstupuje do Vladislavského sálu. - Poslanci povstávají a vítají presidenta dlouhotrvajícím potleskem. - Poslanci usedají.)

Předseda Fierlinger (zvoní):

Zahajuji 2. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění Republiky československé vítám mezi nás co nejsrdečněji presidenta Československé republiky a prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Antonína Novotného.

(Shromáždění povstává. - Dlouhotrvající potlesk. - Shromáždění usedá.)

Předsednictvo Národního shromáždění se ve své schůzi dne 9. července 1960 usneslo navrhnout Národnímu shromáždění tento denní pořad, který byl již písemně poslancům Národního shromáždění rozdán:

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění.

2. Zpráva dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky.

3. Zpráva dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy o vládním návrhu zákona o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví.

4. Volba stálých výborů Národního shromáždění a doplňovací volba předsednictva Národního shromáždění.

5. Programové prohlášení vlády.

6. Zpráva dočasného výboru o projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění.

7. Zpráva výboru ústavně právního o vládním návrhu zákona o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady.

8. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích.

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Prvním bodem schváleného pořadu je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění (tisk 5).

Zpravodajem je předseda mandátového výboru poslanec Harus. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Harus: Vážený soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci!

Mandátový výbor Národního shromáždění prověřil podle § 50 zákona o volbách do Národního shromáždění platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění, kteří byli zvoleni dne 12. června 1960 a pověřil mne jako předsedu výboru, abych vám podal zprávu o výsledcích práce výboru.

Volby do Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů všech stupňů se konaly ve velmi významné době. Pracující lid provedl radostnou bilanci své práce při výstavbě socialismu a vyjádřil své odhodlání pod vedením strany dosáhnout dalších úspěchů v rozvoji vyspělé socialistické společnosti.

Dosažené výsledky v hospodářské i kulturní výstavbě a opatření ústředního výboru naší strany k prohloubení socialistické demokracie byly zakotveny v návrhu Ústavy Československé socialistické republiky.

Návrh ústavy byl dán k všenárodní diskusi a stal se hlavní náplní předvolební kampaně. S návrhem vyjádřili pracující souhlas ve velkém množství souhlasných rezolucí.

Celá volební kampaň, při které byla široce rozvinuta politicko-organizační a agitační práce, byla těsně spjata s budovatelskými úkoly a plně rozvíjena iniciativa a aktivita lidu. Perspektivy rozvoje našeho národního hospodářství, se kterými byli voliči seznamováni, staly se podnětem k dalšímu rozmachu socialistického soutěžení a pracovního nadšení.

Ve volební kampani prokázal náš pracující lid svou vysokou politickou vyspělost, to potvrzuje také jednomyslný souhlas s politikou Sovětského svazu na upevnění mírového soužití mezi národy a ostře odsoudil provokační politiku Spojených států amerických, představitelů imperialistického světa.

Vláda Republiky československé usnesením ze dne 11. dubna 1960 stanovila společné volby do Národního shromáždění a do národních výborů na neděli 12. června 1960 a zároveň zřídila ústřední volební komisi Národní fronty.

Ve smyslu § 11 odstavec 2 volebního zákona vytvořila 300 volebních obvodů a uveřejnila jejich seznam v zákonné lhůtě dne 12. dubna 1960 v Úředním listě.

Volební obvody byly vytvořeny v souladu s volebním zákonem a s novými územními správními celky s uvážením ekonomických požadavků a s přihlédnutím k třídnímu složení obyvatel, při důsledném uplatnění zásady rovnosti volebního práva.

Stanovením volebních obvodů byly vytvořeny předpoklady pro dobrou práci poslanců s voliči. Volební obvody nepřesahují v žádném případě hranici kraje a ve většině nepřesahují ani hranice okresů, tedy umožní dobrou součinnost a koordinaci práce poslanců Národního shromáždění s prací národních výborů a jejich poslanci.

Na volbách poslanců Národního shromáždění se účastnilo ve všech volebních obvodech 9 085 432 voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, tedy 99,68 % voličů zapsaných do voličských seznamů. Tito voliči odevzdali 9 miliónů 72 613 platných hlasovacích lístků, z nichž 9 059 838 bylo odevzdáno pro kandidáty Národní fronty. Hlasovalo tedy pro kandidáty Národní fronty ve všech volebních obvodech 99,86 % voličů.

Předvolební kampaně i volby samy probíhaly za vysoké aktivity všech pracujících naší země. Že počet členů řídících, obvodních a okrskových volebních komisí (na 740 000) je názorným důkazem demokratičnosti voleb; potvrzuje, že voliči si volby řídí sami za nejširší vlastní účasti i kontroly. V závěrečných dnech volební kampaně bylo v činnosti přes 900 agitačních středisek téměř s půl miliónem agitátorů a několik miliónů občanů se zúčastnilo na desítkách tisících schůzí a shromáždění v celé republice.

Komunistická strana Československa a pod jejím vedením společenské organizace Národní fronty a národní výbory rozvinuly k zajištění voleb do Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů širokou masovou politickou práci.

Na veřejných schůzích ve volební kampani byla hodnocena činnost dosavadních zástupců lidu v uplynulém volebním období. Voliči diskutovali k práci poslanců Národního shromáždění a členů národních výborů, ve venkovských obcích k problematice zemědělské výroby, ve městech převážně k otázkám služeb a místního hospodářství. Na závodních schůzích byl zájem voličů zaměřen především na otázky plnění národohospodářského plánu. Z celé řady veřejných schůzí vzešly závazky pracujících, sledující zvýšení výroby a zlepšení pracovních postupů.

Hlavním obsahem veřejných schůzí bylo projednávání návrhu naší socialistické ústavy Československé republiky a seznamování voličů se zásadami třetí pětiletky. Volební kampaň vyvrcholila ve velkých manifestačních shromážděních pracujících, na kterých vystoupili s projevy kandidáti na funkci poslanců Národního shromáždění.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Po prozkoumání zápisů o registraci kandidátů na poslance, dále zápisů o hlasování vyhotovených obvodními volebními komisemi a jiného materiálu, předloženého ústřední volební komisí pro volby do Národního shromáždění, mandátový výbor zjistil, že volby byly provedeny ve všech 300 volebních obvodech v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění.

Při prověřování bylo zjištěno, že ani ústřední volební komisi ani mandátovému výboru Národního shromáždění nedošly žádné stížnosti nebo oznámení na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění. Mandátový výbor proto mohl konstatovat, že všech tři sta poslanců bylo pravoplatně zvoleno a že není důvodu pro zrušení voleb ve kterémkoliv volebním obvodu.

Z celkového počtu 300 poslanců Národního shromáždění bylo zaregistrováno 233 mužů, 67 žen; 3 poslanci mladší 25 let; podle zaměstnání 79 dělníků, 45 členů JZD, 59 příslušníků inteligence a 117 poslanců z řad ostatních pracujících. Mezi poslanci Národního shromáždění tedy najdeme dělníky, zaměstnané přímo ve výrobě, ředitele podniků, vedoucí staveb, inženýry a jiné odborníky z různých úseků našeho národního hospodářství, dále předsedy JZD, členy JZD, pracovníky STS, přední vědecké pracovníky, spisovatele, učitele, lékaře a umělce.

Volby byly také projevem bratrské družby našich národů. Do Národního shromáždění bylo zvoleno 205 Čechů, 83 Slováků, 6 poslanců národnosti maďarské, tři ukrajinské, jeden polské a dva poslanci německé národnosti.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Ze všech důvodů, které jsem ve své zprávě uvedl, navrhuji, aby Národní shromáždění schválilo předloženou písemnou zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost voleb všech zvolených poslanců Národního shromáždění. (Potlesk.)

Předseda Fierlinger: Má někdo nějaké námitky nebo připomínky k přednesené zprávě mandátového výboru? (Nebyly.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Mandátový výbor navrhuje, aby Národní shromáždění ověřilo podle předložené písemné zprávy platnost volby všech 300 poslanců Národního shromáždění, zvolených ve volbách dne 12. června.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění ověřilo platnost volby všech 300 poslanců Národního shromáždění.

Tím jsme projednali první bod denního pořadu.

Nyní přistoupíme k projednávání druhého bodu denního pořadu.

Druhým bodem pořadu je

2. Zpráva dočasného výboru pro projednáni návrhu ústavy o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (tisk 1) (tisk 7).

Dočasný výbor pověřil podáním zpravodajské zprávy poslance Hendrycha. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Hendrych: Vážené Národní shromáždění, vážený soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci!

Přistupujeme k projednání návrhu nové československé ústavy, který Národnímu shromáždění z rozhodnutí celostátní konference Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty předložil první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a president republiky soudruh Antonín Novotný.

Přistupujeme k tomuto jednání po široké všenárodní diskusi, ve které se k návrhu ústavy vyslovil vpravdě všechen náš lid, a poté, kdy tento návrh schválila celostátní konference Komunistické strany Československa.

My, poslanci Národního shromáždění, jsme se všichni aktivně zúčastnili všenárodní diskuse. Při svém jednání vycházíme nejen ze znalosti předloženého návrhu, ale opíráme se o mínění a stanovisko našich pracujících, kteří jsou si plně vědomi, že příprava nové ústavy je věcí základního dosahu a historického významu.

Zatímco za buržoazní republiky byla otázka vypracování ústavy kabinetní otázkou, záležitostí úzkého úřednického aparátu, byla příprava naší nové ústavy věcí všeho lidu. I v tom se výrazně zračí základní rozdíl mezi kapitalismem a socialismem, rozdíl, který ukazuje na veliké přednosti, na vpravdě lidový charakter našeho socialistického společenského zřízení.

V průběhu diskuse, která byla nedílnou součástí letošní předvolební kampaně, jednaly o návrhu ústavy přes 4 milióny pracujících. Ve svých dopisech a rezolucích sdělovali nejen své stanovisko k návrhu ústavy, ale současně oznamovali, jak se již nyní aktivní budovatelskou prací přičiňují o uskutečnění perspektiv dalšího rozvoje naší společnosti.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP