Sobota 9. července 1960

Do funkce místopředsedů NS tyto soudruhy:

posl. Antonína Fialu,

posl. dr. Jozefa Kyselého,

posl. Antonína Pospíšila,

posl. dr. Václava Škodu a

posl. Jozefa Valo.

Za členy předsednictva NS:

posl. Jana Haruse,

posl. Jána Šebíka,

posl. Ladislavu Kleňhovou-Besserovou,

posl. Josefa Čermáka,

posl. Marii Fišarovou,

posl. Anežku Hodinovou-Spurnou,

posl. Olega Homolu,

posl. Vladimíra Kouckého,

posl. Jozefa Lenárta,

posl. inž. Václava Lohra,

posl. Júlia Lôrincze,

posl. Václava Paška,

posl. Oldřicha Pavlovského,

posl. Antona Perkoviče,

posl. gen. arm. Ludvíka Svobodu,

posl. Františka Šalgoviče,

posl. Františka Štefánika a

posl. Máriu Vraniakovou. (Potlesk.)

Předsedající posl. akademik Nejedlý:

Má někdo nějaké připomínky k přednesenému návrhu? (Nikdo.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Podle ustanovení § 64 odstavec 1 ústavy koná se volba předsedy Národního shromáždění a místopředsedů odděleně zvláštním hlasováním.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předsedou Národního shromáždění byl zvolen poslanec Zdeněk Fierlinger, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Zjišťuji, že poslanec Zdeněk Fierlinger byl jednomyslně zvolen předsedou Národního shromáždění. (Potlesk.)

Nyní přistoupíme k volbě místopředsedů Národního shromáždění.

Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedy Národního shromáždění byli zvoleni poslanci

Antonín Fiala,

dr. Jozef Kyselý,

Antonín Pospíšil,

dr. Václav Škoda a

Jozef Valo,

nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Jmenovaní poslanci byli jednomyslně zvoleni místopředsedy Národního shromáždění. (Potlesk.)

Nyní přistoupíme k volbě dalších členů předsednictva Národního shromáždění. Kdo souhlasí s tím, aby za členy předsednictva Národního shromáždění byli zvoleni poslanci:

Jan Harus,

Ján Šebík,

Ladislava Kleňhová-Besserová,

Josef Čermák,

Marie Fišarová,

Anežka Hodinová-Spurná,

Oleg Homola,

Vladimír Koucký,

Jozef Lenárt,

inž. Václav Lohr,

Július Lörincz,

Václav Pašek,

Oldřich Pavlovský,

Anton Perkovič,

gen. arm. Ludvík Svoboda,

František Šalgovič,

František Štefánik a

Mária Vraniaková,

nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Zjišťuji, že uvedení poslanci byli jednomyslně zvoleni za členy předsednictva Národního shromáždění. (Potlesk.)

Tím bylo zvoleno předsednictvo Národního shromáždění podle §§ 63 a 64 Ústavy 9. května.

Prosím, aby předseda a místopředsedové Národního shromáždění zaujali svá místa na tribuně a aby se nově zvolený předseda Národního shromáždění ujal řízení schůze. (Děje se.)

Tím končí moje funkce a přechází na nově zvoleného předsedu Národního shromáždění.

(Předsednictví se ujímá předseda NS Zdeněk Fierlinger.)

Předseda Fierlinger:

Dovolte mi, soudružky a soudruzi poslanci, abych Vám jménem všech zvolených členů předsednictva Národního shromáždění i jménem svým poděkoval za vaši důvěru.

Především nyní prosím, aby dosud předsedající poslanec soudruh akademik Nejedlý složil do mých rukou svůj poslanecký slib. (Shromáždění povstává.)

Posl. akademik Nejedlý (podávaje ruku předsedovi):

Slibuji. (Shromáždění usedá.)

Předseda Fierlinger:

Slavné Národní shromáždění!

V okamžiku, kdy se ujímám funkce předsedy tohoto nejvyššího zastupitelského sboru republiky, chtěl bych se alespoň několika slovy připojit k úvodnímu slovu našeho dnešního slavnostního zasedání, které jste slyšeli z úst nejstaršího našeho poslance soudruha Nejedlého. Ano, dnešní ustavující schůze je skutečně historického významu, neboť se jeví vyvrcholením celé řady významných zásahů do státního zřízení naší republiky, které jsouce inspirovány Komunistickou stranou Československa, vyplynuly ze všech těch skvělých úspěchů našeho socialistického budování, jež přetvořily naši republiku v zemi socialismu. Všechna tato bohatá tvůrčí činnost strany a vlády rozvíjela se v těsném spojení s pracujícím lidem a znamená další prohloubení a upevnění naší socialistické demokracie. V ní se plně projevila moudrá politika ústředního výboru Komunistické strany Československa. Jsem rád, že mohu Národnímu shromáždění oznámit, že se přihlásil ke slovu president Československé republiky a první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa.

3. Projev presidenta republiky a prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa o návrhu ústavy Československé republiky.

Předseda Fierlinger: Prosím soudruha Novotného, aby se ujal slova.

President republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný (uvítán bouřlivým dlouhotrvajícím potleskem):

Soudruzi poslanci!

Vážení hosté!

Dnes poprvé se schází nově zvolené Národní shromáždění, které vzešlo z vítězných voleb 12. června letošního roku. Vaše první zasedání má mimořádný, vpravdě historický význam. Má přijmout novou ústavu naší Československé republiky, jejíž návrh vám z pověření celostátní konference Komunistické strany Československa a ÚV Národní fronty předkládám k projednání.

Návrh ústavy, vypracovaný z iniciativy ústředního výboru naší komunistické strany, stal se v průběhu všenárodní diskuse věcí všeho našeho lidu. Návrh ztělesňuje velikou politickou zralost lidu, smysl pro nové a pokrokové, jeho veliké zkušenosti z patnácti let bojů o upevnění lidové moci a za vítězství socialismu.

O výsledky diskuse, které se zúčastnila většina našich občanů, opírala se široká komise ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty, která připravovala a předložila konečný návrh nové ústavy celostátní konferenci komunistické strany. Práce této komise se aktivně účastnili představitelé celého našeho veřejného a kulturního života, představitelé odborů a dalších společenských organizací, politických stran, všech vrstev našeho pracujícího lidu.

Národní shromáždění jako vrcholný zastupitelský orgán lidu a jako nejvyšší orgán státní moci je dnes povoláno svým jednáním vyjádřit jednotnou vůli našich pracujících, zakotvit v nové ústavní listině dosavadní výsledky socialistické výstavby a otevřít další smělé perspektivy rozvoje naší vlasti.

Komunistická strana Československa, předkládajíc dnes Národnímu shromáždění návrh nové ústavy, vystupuje jako představitelka Národní fronty, jako vůdčí síla lidu, zobecňující jeho moudrost a vyjadřující jeho zájmy. Svou vedoucí úlohu si komunistická strana vydobyla svou důslednou a houževnatou prací pro věc lidu, řídíc se přitom neochvějně učením marxismu-leninismu. Pod jejím vedením se tyto nejpokrokovější ideje lidstva, ideje socialismu a komunismu staly bojovým programem naší dělnické třídy, našich pracujících, kteří tento program přeměňovali v reálnou skutečnost a dosáhli toho, že po patnácti letech velkého úsilí a bojů socialismus v naší vlasti zvítězil. (Potlesk). Tím byla zároveň znovu nezvratně prokázána životnost a veliká síla idejí socialismu, idejí marxismu-leninismu.

Vítězství socialismu v naší vlasti vyvolalo přání našich pracujících vtělit tento historický fakt do samého názvu naší republiky a nazvat ji: "Československou socialistickou republikou" (Potlesk.) Celostátní konference strany se s tímto spontánním přáním našeho lidu ztotožňuje.

Dovolte mi, abych z tribuny Národního shromáždění všem pracujícím blahopřál k tomuto vítězství, za kterým stojí mnoho každodenní obětavé tvůrčí činnosti miliónů našich dělníků, rolníků, inteligence, mužů, žen a mládeže. (Potlesk.)

Současně nelze vysoko nevyzvednout, že by nebylo našeho velkého vítězství bez Sovětského svazu, bez těsné spolupráce se všemi socialistickými zeměmi, bez našeho společného boje i společného úsilí. Soudružská součinnost a pevná jednota socialistických zemi je hlavní zárukou jejich společného postupu vpřed. V našem bratrském přátelství se Sovětským svazem je jistota naší budoucnosti, jistota příštích našich vítězství. (Potlesk.)

Soudruzi poslanci,

naše společnost se nyní rozvíjí na socialistickém ekonomickém základě, který provždy vylučuje vykořisťování člověka člověkem. V souvislosti s dosažením vítězství socialismu, vybudováním vyspělé socialistické společnosti uskutečňujeme stále hlubší změny ve veškerém životě a uspořádání celé naší společnosti. To je základní důvod, který vedl Komunistickou stranu Československa k vypracování návrhu nové ústavy.

Naše Ústava 9. května, přijatá krátce po Vítězném únoru, zakotvila revoluční vymoženosti, kterých náš lid pod vedením strany dosáhl v průběhu boje proti buržoazní reakci, v zápase o nové, socialistické uspořádání společnosti. Ústava 9. května nejen stvrdila výsledky národní a demokratické revoluce, ale zároveň otvírala cestu k socialistickému budování v Československu. Byla to ústava přechodného období od kapitalismu k socialismu.

Návrh nové ústavy vyjadřuje skutečnost, že jsme vstoupili do nové historické etapy vývoje, do období budování vyspělé socialistické společnosti.

V procesu revolučního vývoje uplynulých let změnila se naše země od základu. Vytvořila se v ní socialistická společnost, společnost pracujících, sjednocených kolem komunistické strany jako vedoucí síly socialistického rozvoje. V průběhu těchto politicko-hospodářských a sociálních přeměn se ukovala politická a morální jednota našeho lidu. Upevňuje se bratrství Čechů a Slováků a dále se prohlubuje ve společném boji obou našich národů za dovršení socialistické výstavby. Formují se nové vztahy mezi socialistickým státem a pracujícími.

Proto také nová ústava bude základním zákonem života státu, života celé naší socialistické společnosti. Upravuje nejenom organizaci státních orgánů a vztahy občanů ke státu, ale celou politickou organizaci naší socialistické společnosti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP