Pátek 3. srpna 1956

Tieto historické dni v živote nášho Slovenska zaväzujú Slovenskú národnú radu a Sbor povereníkov, aby vynaložili všetko úsilie pohnať dopredu pokryvkávajúce odvetvia priemyslu a poľnohospodárstva, prelomiť hrádze kultúrnej revolúcie, aby boli úľom, v ktorom sa nektár múdrosť ľudu osvietená jeho rodnou stranou - mení na zlatý med života, o akom snívali naše predchádzajúce pokolenia.

Súdruhovia poslanci a súdružky poslankyne!

Som presvedčený, že vyjadríme jednotnú vôľu svojho ľudu tým, keď schválime programové vyhlásenie novozvoleného Sboru povereníkov a keď sa vynasnažíme zo všetkých síl zabezpečiť jeho splnenie. Niet a nesmie byť pre nás väčšej cti, ako je česť slúžiť svojmu ľudu. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Ďakujem poslancovi Krnovi za prejav.

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, poslancovi Ondrejovi Súletymu.

Poslanec Súlety:

Vážená Slovenská národná rada, vážení hostia!

Vládne vyhlásenie predsedu vlády s. Viliama Širokého, vychádzajúce zo smerníc celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa o rozvoji národného hospodárstva, bolo plenárnym zasadnutím Národného zhromaždenia jednomyseľne prijaté a schválené. V tomto vyhlásení popredné miesto zaujíma i rozvoj poľnohospodárskej výroby. Táto skutočnosť sa vyzdvihuje i v programovom vyhlásení predsedu Sboru povereníkov, ktoré tu odznelo.

Vo vyhlásení vlády máme svoje úlohy a ciele jasne načrtnuté. Rozširovanie ornej pôdy, čo najintenzívnejšie jej využitie, rýchle ukončenie prác na rajonizácii poľnohospodárskej výroby, zlepšenie živočíšnej výroby a ďalšie rozširovanie družstevnej veľkovýroby, to sú úlohy, ktoré nás v druhej päťročnici čakajú v poľnohospodárstve ako najdôležitejšie.

Je pochopiteľné, že pri našom úsilí pôjde najmä o to, aby sme celú prácu okolo týchto úloh organizačne čo najlepšie podchytili a všestranne zabezpečili. Rozvoj nášho družstevníctva, získavanie malých a stredných roľníkov do JRD, upevňovanie jestvujúcich JRD, získavanie ďalších členov do družstiev si rozhodne vyžiada dobrú agitačno-propagačnú a masovopolitická prácu všetkých zložiek Národného frontu. Na tomto významnom úseku očakáva i poslancov Slovenskej národnej rady dôležitá práca. Pri plnení týchto úloh bude si môcť každý z nás cieľavedome vybrať svoj podiel. To sa týka predovšetkým práce pri upevňovaní už jestvujúcich JRD, ktorým budeme musieť poskytovať najmä účinnejšiu politickoorganizačnú pomoc. Správne plánovanie poľnohospodárskej výroby podľa podmienok, aké v tom ktorom kraji, okrese alebo meste máme, bude úloha, ktorú musíme čo najstarostlivejšie a s najväčším možným urýchlením zvládnuť. Som preto presvedčený, že naša pomoc národným výborom, naša práca medzi družstevníkmi a jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi priamo v teréne pomôže nášmu poľnohospodárstvu urýchlene odstraňovať všetky nedostatky, ktoré hamujú rýchlejšie napredovanie poľnohospodárskej výroby na Slovensku.

Rovnako naliehavou a prepotrebnou bude aj naša priama účasť pri zabezpečovaní a výchove kádrov v poľnohospodárstve, pri zvyšovaní ich kvalifikácie. Aj tu najlepšie pomôže náš bezprostredný styk s dedinou a jej problémami v tomto smere. Dať poľnohospodárskej výrobe vysoko kvalifikovaných zootechnikov, agrotechnikov a mechanizátorov - to je východisko k zvyšovaniu produkcie a produktivity v poľnohospodárstve.

Nie sú to malé úlohy, preto si treba dennodenne znovu uvedomovať, že sú ony úlohami predovšetkým našimi, úlohami tých, ktorých si ľud postavil na zodpovedné miesta vo svojich národných orgánoch. Všetci akiste dobre vieme, čo tí, ktorí nás na tieto miesta postavili, od nás očakávajú, teda akú spoluprácu, akú činnosť, akú pomoc od nás chcú. Rozšírená právomoc slovenských národných orgánov nám to naširoko umožňuje, ba priamo prikazuje!

K ďalšej našej usilovnej práci zaväzujú nás najmä dosiahnuté výsledky i tá radostná skutočnosť, že na Slovensku v 47% všetkých našich obcí sú už JRD III. a IV. typu. Pokrok je nezastaviteľný! Družstevné hnutie úspešne napreduje. Čoraz viac roľníkov pri porovnaní so súkromným hospodárením sa názorne presvedčuje o veľkých výhodách družstevného obrábania pôdy, spoločného hospodárenia v JRD.

Ako sa mení naša dedina, kedysi iba živoriaca, na dedinu úspešne napredujúcu, tak sa mení aj dedinský človek v sebavedomého, pokrokového, stále sa vzdelávajúceho družstevného obrábateľa pôdy. Aký tu priepastný rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou!

Spomeňme si len na doby poddanské! Keď sedliak nemal takmer nijaké ľudské právo a do úmoru drel len na to, aby si jeho páni mohli prepychove žiť. Spomeňme si na Verböcziho zlovestné zákony, ktoré z pomsty nad povstaním najširších ľudových más proti feudálom na celé tri storočia pripravili ľudu najhlbšie poníženie, aké si len možno predstaviť. I to hoviadko vtedy malo väčšiu cenu ako sám človek človek tvoriaci, pracujúci. No, spomeňme si aj na doby, keď po nevyhnutnom zániku feudalizmu dostal sa k moci v priebehu minulého storočia pod honosným rúškom liberalizmu systém kapitalistický. Isteže zrušenie poddanstva, isteže oslobodenie človeka - ale len na oko. Jarmo ostávalo i naďalej, len práve že zmenilo farbu a názov. Veľkostatok ostal i naďalej a ten vlastnil v predprevratovom Uhorsku dve tretiny celkovej pôdy, kým drobní roľníci, a tých boli milióny, sa museli uspokojiť len s tým málom. V bývalom Uhorsku situácia bola taká, že pôda sa znovu začala sústreďovať v rukách či už veľkostatkárov, árendátorov, bánk, bezohľadných fiškálov, ba i politikov. Drobenie malých gazdovstiev na uzučké pásiky, a to i v intenciách príslušných, zámerne tak zostavených zákonov, malo za následok, že pôda už nemohla uživiť ľudí, ba nebolo už ani na uhájenie živobytia. A následky? Bieda, hromadné exekúcie a hromadné sťahovanie celých dedín za more. To priniesol liberalizmus pracujúcemu dedinskému ľudu. A ak hovorí niekto o starých zlatých časoch, hovorí alebo z cynizmu, alebo z hlúposti. Áno, boli staré zlaté časy, ale len pre pánskych príživníkov, pre tých, čo nepracovali a žili z práce iných. A keď už tak spomíname, veď ani po prevrate sa veľa nezmenilo - podstatné sociálne a hospodárske krivdy ostali i naďalej. Rad vykorisťovateľov sa rozmnožil o ďalšiu skupinu, o korupčných politikov, ktorí sa nehanbili na úkor dedinského ľudu brať zbytkové statky a rozťahovať sa na nich. Pozemková reforma, ktorá bola uvedená do života začiatkom prvej republiky, bola vlastne v prevažnej väčšine veľkým klamstvom. V podstate snáď bola myslená dobre, iste znamenala určitý pokrok pri porovnaní s predchádzajúcou dobou, ale spôsob, ako bola zneužitá v prospech vládnúcej triedy a na škodu drobných roľníkov, možno rátať medzi najväčšie podvody, páchané vedúcimi politickými stranami tej doby, najmä však pohlavármi agrárnej strany.

Ešte sa veľmi dobre pamätáme, aká bola za prvej republiky situácia na dedine. Nie dobrá! Predprevratová bieda sa znovu rozrástla. Banky, i tie drobné, nerady poskytovali úver, a keď aj, tak veľmi drahý a bezohľadne trvali na termínoch. To malo za následok, že sa rozmohli exekúcie, drobní gazdovia radradom vychádzali na bubon. Koľko našich ľudí a najmä drobných roľníkov muselo v tých časoch odísť za chlebom do amerických, belgických a francúzskych baní! A ako sa žilo poľnohospodárskym robotníkom na veľkostatkoch, to tiež dobre vieme. Četnícke výstrely v Košútoch prezradili holú pravdu o buržoáznej demokracii v buržoáznom Československu celému svetu. A aká bola situácia na dedine za tzv. slovenského štátu, keď prišli k hlavnému slovu najmä dedinskí boháči, poznalo mnoho z nás na vlastnej koži.

No, dôležité je, aby sme nezabudli, že aj po oslobodení nastala doba, keď určitá skupina politikov, najmä v Demokratickej strane, napriek Košickému vládnemu programu, ktorý vyhlásil, že pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú, a napriek prvým zákonom Slovenskej národnej rady, datovaným ešte za povstania a z Košíc - chystala sa zvrátiť tok dejín a vydať oslobodenú pôdu znovu do rúk statkárom. Chceli, aby sa im vrátili "staré zlaté časy", chceli, aby sa im vrátila doba z predmníchovskej republiky. A bolo by sa iste tak stalo, nebyť bdelosti Komunistickej strany Československa a poctivých občanov, nebyť Víťazného februára, ktorý navždy zmaril plány i slovenskej reakcie a pre všetky časy vydal pôdu do rúk pracujúceho roľníctva.

Lenže teraz išlo o to, neostať pri starom spôsobe obrábania pôdy, pri starom spôsobe poľnohospodárskej výroby. Nový život si vyžaduje nové, pokrokovejšie metódy, a to na každom úseku. Podľa skúseností zo Sovietskeho sväzu i našich vidíme, že ozaj úspešné hospodárenie na pôde je možné len pri vysokej mechanizácii poľnohospodárskej výroby, pri vyspelej agrotechnike a zootechnike. To je však možné iba pri družstevnom hospodárení, teda na družstevnom podklade. Pravda, roľník je už od prírody značne konzervatívny, nedôveruje hneď novým spôsobom hospodárenia, rád často myslí a koná po starom. Preto aj u nás len pomaly si razilo cestu družstevné hnutie. Najťažšie boli začiatky. Ale keď roľníci na vzorných príkladoch už úspešných družstiev poznávali, že gazdovanie v drobnom sa im nevypláca, začali otvárať oči i uši a po starostlivom uvažovaní jeden za druhým pristupovali do družstiev, resp. ich zakladali. Dnes sú tie začiatky za nami. Družstevné hnutie sa nezadržateľne šíri, každým dňom pribúdajú nové JRD a ďalšie sa pripravujú na založenie. Taká je situácia dnes a máme všetky predpoklady, že nie je ďaleká doba, keď socializácia dediny bude úspešne skončená v celom rozsahu.

Vážená Slovenská národná rada!

I v Nitrianskom kraji sa zvýši poľnohospodárska výroba o 39,8%. Je to úloha veľká, ale ak využijeme doterajšie skúsenosti a poznatky vedy a výskumu, menovite bohaté skúsenosti sovietske, nič nám nebude brániť, aby sme túto úlohu nielen splnili, ale aj prekročili. Len pri vhodne organizovanom spoločnom hospodárení na základe vzorových stanov JRD, pri plnom využití mechanizácie a modernej agro- a zootechniky odstránime všetky doterajšie nedostatky. Pokračujúca socializácia našej dediny je zárukou, že i v Nitrianskom kraji poľnohospodárstvo pozdvihneme na žiadúcu úroveň.

S rozvojom družstiev a celého poľnohospodárstva úzko súvisí investičná výstavba. Treba si však uvedomiť, že práve investičná výstavba prekonala v období búrlivého rozvoja rastu JRD množstvo počiatočných ťažkostí.

Chceme tu z tohto miesta poukázať na stále sa ešte prejavujúce nedostatky pri investičnej výstavbe, konkrétne pri investičnej výstavbe hospodárskych budov. Agroprojekt pracuje podľa doterajších skúseností hodne odtrhnuto od praktického života. To spôsobuje značné škody družstvám, poľnohospodárskej výrobe i celému národnému hospodárstvu.

Pre budúcnosť je potrebné, aby pracovníci Agroprojektu dbali na hlasy družstevníkov, na mienku praktikov, našich živočíchárov, zootechnikov, najlepších kŕmičov a pod. Veď títo im najlepšie poradia, aké majú potreby, čo sa im osvedčilo a čo treba odstrániť alebo zlepšiť.

Rovnako nie je správny postup, ak projektant výhradne sám určuje miesto, kde sa bude stavať, a družstvo sa musí prispôsobiť, i keď má na vec iný názor. Náš štát venuje vysoké sumy na investičnú výstavbu v poľnohospodárstve. Preto treba týmito peniazmi, pracovnými silami i materiálom hospodáriť tak, aby všetko bolo využité účelne a aby hotové dielo trvalé prinášalo očakávaný výsledok.

V Nitrianskom kraji k dnešnému dňu máme 391 JRD III. a IV. typu. Členská základňa sa v poslednom období rozšírila takmer o 4.000 nových členov JRD. Sú reálne predpoklady na to, že vzorné výsledky dobre prosperujúcich družstiev, ako sa ukázali aj teraz pri žatve a mlatbe v našom kraji, budú príťažlivým príkladom pre ďalšie tisícky roľníkov k vstupu do JRD a že budú podnetom pre založenie nových JRD.

Mýlil by sa, kto by sa domnieval, že naši malí a strední roľníci stoja bokom, že azda nepovažujú za svoje celé to búrlivé budovateľské snaženie, ktorého sme svedkami.

Naši malí a strední roľníci skutkami dokazujú, ako rastie ich socialistické vlastenectvo. Koncom minulého a začiatkom tohto roku podobne ako družstevníci i oni prijali tisícky záväzkov na zvýšenie poľnohospodárskej výroby. Prijaté záväzky aj plnia. V prvom polroku 1956 jednotlivo hospodáriaci roľníci a družstvá v Nitrianskom kraji splnili 23.126 individuálnych a kolektívnych záväzkov v hodnote 46 miliónov štyristosedemdesiatdeväť tisíc štyristo Kčs. Bohatá úroda obilia v našom kraji dáva predpoklad k tomu, aby naši družstevníci a ostatní poľnohospodári svoje záväzky nielen ďalej príkladne plnili, ale aj značne prekročili.

Treba vyzdvihnúť iniciatívu občanov nášho kraja, ktorí účinne pomohli a pomáhajú pri úprave riek Nitra-Žitava. Táto úprava taktiež pomôže zvyšovať poľnohospodársku výrobu. Doteraz vyrástla 12 km dlhá hrádza. Vyše 21.000 dobrovoľných brigádnikov sa vystriedalo v tejto akcii. Odpracovali 141.690 hodín. Pod rukami týchto brigádnikov vyrástlo dielo v hodnote 2 miliónov 224.706 Kčs, ktorého skutočná hodnota je ale ďaleko vyššia, lebo zásluhou úpravy toku získajú sa pre poľnohospodárstvo plochy úrodnej zeme, ktoré budú prinášať každoročne miliónové úžitky.

V týchto dňoch plnia poľnohospodári Nitrianskeho kraja vysoko zodpovednú a čestnú úlohu voči štátu a ostatným pracujúcim. Dodávajú obilie štátu zo svojej bohatej úrody. Družstevníci i malí a strední roľníci včasným splnením a prekročením dodávkových povinností dajú ráznu odpoveď všetkým, ktorí pochybujú o novom šťastnejšom živote dediny v slobodnom ľudovodemokratickom Československu a ktorí spoza hraníc balóny nenávisti a jedovatú propagandu chcú použiť na marenie našej úspešnej cesty k socializmu.

Každým dňom rodí sa nové šťastie v prekvitajúcom Slovensku, ktoré jedine v silnej Československej republike, spravovanej skutočnou vládou ľudu, prechádza od úspechu k úspechu tak, že to prevyšuje aj najsmelšie sny a predstavy, aké ktokoľvek mohol mať napríklad ešte pred štvrťstoročím. Jednota občanov našej republiky a zomknutosť nášho ľudu okolo vlády Národného frontu je pevná a nerozborná. Úcta a dôvera najširších ľudových más k vedúcej sile Národného frontu. Komunistickej strane Československa, je bezhraničná. Veríme v svoje sily a veríme v našich najlepších priateľov a bratov - sovietskych ľudí a ľudí ľudových demokracií. Smelé a veľké diela sme vystavali a ešte smelšie a väčšie ideme budovať. Robíme to všetko preto, aby sme sa lepšie mali my a budúce naše pokolenia.

Treba, aby všetci pracujúci v priemysle, poľnohospodárstve i v ostatných odvetviach národného hospodárstva, aby všetci pracovníci národných výborov a jednotlivých zložiek Národného frontu, menovite všetci poslanci Slovenskej národnej rady plne sa zapojili do tohto veľkolepého snaženia. Keď všetci poslanci Slovenskej národnej rady, príslušníci všetkých politických strán a zložiek Národného frontu budú zapálení za plnenie veľkolepých úloh, ktoré sú pred nami, najviac poslúžia záujmom ľudu, záujmom slobodného Slovenska v socialistickej československej republike.

Nech nás vedie a podnecuje to, že pracujeme pre dobro vlastného ľudu, pre dobro a mier celého ľudstva. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Ďakujem poslancovi Súletymu za prejav.

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, poslankyni Márii Vaculíkovej.

Poslankyňa Vaculíková:

Vážená Slovenská národná rada!

Vo svojom príspevku sa chcem zmieniť o niektorých otázkach súvisiacich s uzneseniami celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa, zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a s programovým vyhlásením Sboru povereníkov, predneseným s. Strechajom, týkajúcim sa ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska a Prešovského kraja, kde žije mimo Slovákov aj ukrajinská a maďarská menšina.

Tieto dni sú dňami nebývalými pre každého Ukrajinca, žijúceho v našej krásnej vlasti. Dostáva sa mu to, čo nikdy nemal, avšak po čom túžil po stáročia. Každý Ukrajinec cíti radosť, bude viac ako doteraz milovať svoju skutočnú vlasť, Československú republiku, ešte s väčším nadšením bude budovať socializmus.

Národné zhromaždenie na svojom významnom zasadnutí schválilo ústavný zákon o slovenských národných orgánoch, ktorý priamo ukladá zabezpečiť priaznivé podmienky pre hospodársky a kultúrny život ukrajinskej a maďarskej národnosti.

Týmto novým zákonom potvrdila sa správnosť cesty našej strany a vlády v národnostnej politike. Ukrajinský ľud neprišiel len teraz do ľudovodemokratického zriadenia, on tu žil od pradávna, ovšem bývalými mocipánmi bol zaznávaný a potupovaný. Napríklad za bývalej buržoáznej republiky Kramář a iní buržoázni politikovia tvrdili, že Ukrajincov v republike niet, avšak ukrajinský ľud tu žil, žije a bol tu, ale tí, čo Ukrajincov zaznávali, už nie sú tu. Za to, že sme sa zbavili takýchto politikov, môžeme vďačiť Sovietskej armáde, našej osloboditeľke, a rodnej Komunistickej strane Československa, ktorá po celý čas viedla náš ľud do boja za vytvorenie nového ľudovodemokratického zriadenia, kde aj Ukrajinci si našli nový domov, Strana ako matka sa stará o každého, nezáleží na tom, či je v Aši, alebo vo Svidníku.

Skutočnosť, že súdruhovia Široký a Novotný vo svojich referátoch na celoštátnej konferencii KSČ zvlášť zvýraznili problematiku a potreby Prešovského kraja, svedčí o tom, že pripomienky a návrhy k smerniciam pre druhý päťročný plán z nášho kraja boli vzaté do úvahy, že hospodárske vyrovnanie nášho kraja s inými krajmi republiky je úprimnou záležitosťou najvyšších straníckych a štátnych orgánov, čo potvrdila aj diskusia a uznesenia celoštátnej konferencie.

Druhá päťročnica dáva Prešovskému kraju približne toľko, čo sme dostali od oslobodenia, počas dvojročnice a prvej päťročnice. To, čo Prešovský kraj dostal a dostáva, slúži pre všetkých pracujúcich v našom kraji - bez rozdielu národnosti - na zvýšenie životnej úrovne.

Pre oboznámenie uvediem, čo pre náš kraj znamená druhá päťročnica. Avšak najprv len v krátkosti o tom, o čo nás obohatila prvá päťročnica. V prvej päťročnici vzrástla zamestnanosť v priemyselnej výrobe o 146.5%, čo znamená, že 14.000 robotníkom bola daná možnosť pracovať v priemysle a zvýšiť svoju životnú úroveň. To sa dosiahlo výstavbou 19 väčších a menších priemyselných závodov, z ktorých ako DK Hencovce, Imuna Michalany, Chemko Strážske, Vihorlat Snina sú, svetovej úrovne. Výrobky ako napríklad Krížik Dukla sú známe na svetových trhoch.

Mimo toho sa vystavalo cez 30.000 bytových jednotiek, z čoho v rámci obnovy vojnou zničených, bytov, najmä v ukrajinských okresoch, 17.536 bytov, v rámci štátnej bytovej výstavby 4.000, v rámci individuálnej výstavby 9. 400 bytových jednotiek. Vystavalo sa 44 moderných, po každej stránke vyhovujúcich škôl, Pravda, v súčasnej dobe je cez 150 škôl v nevyhovujúcich budovách, z čoho 80 je umiestených v drevených, povojnových barakoch, ktoré sú z väčšej časti prehnilé, takže nevydržia už ani rok. V týchto okresoch bývajú väčšinou obyvatelia ukrajinskej národnosti. Ďalej bolo postavených 80 autobusových liniek, spojených s výstavbou nových garáží, 3 okresné ústavy národného zdravia, jedna čiastočná nemocnica vo Svidníku. Len v elektrifikácii po dobu jedného roka 1955 urobili sme viac než kapitalistický spoločenský poriadok za celej svojej existencie.

Občania nášho kraja s radosťou si osvojujú smernice celoštátnej konferencie KSČ. Veľmi cenným prínosom v týchto smerniciach je pre náš kraj komplexný geologický prieskum, najmä uhlia a ropy. Z doterajšieho prevádzania geologického prieskumu vidieť, že nedostatočne je prevádzaný prieskum Zemevrtnými závodmi v Hodoníne v okolí karpatského flyšu, Vyšná Radvaň-Medzilaborce. Nasadením zodpovedajúcich vrtných súprav by sa mohol tento prieskum podstatnejšie urýchliť.

So súčasným rozšírením výrobnej základne stavebných hmôt, vybudovaním závodov na výrobu panelov a ľahkých stavebných hmôt vytvára sa predpoklad ďalšej industrializácie nášho kraja.

Potešiteľnou skutočnosťou je to, že pri spracovaní perspektívnych plánov východného Slovenska sa pamätá najmä na také okresy, ako je Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ktoré sa majú dostať na úroveň priemyselných okresov. V rámci investičnej výstavby má sa preinvestovať behom druhej päťročnice zhruba 3,5 miliardy Kčs.

V oblasti životnej úrovne Prešovský kraj splnením úloh druhého päťročného plánu dosiahne úroveň Košického kraja do roku 1960. Vďačiac našej Komunistickej strane Československa za správne riešenie problémov v Prešovskom kraji, sme si vedomí veľkej zodpovednosti pri realizácii týchto krásnych plánov a z tohto miesta upozorňujem zodpovedné hospodárske orgány, najmä naše povereníctva, aby v najbližšom čase pristúpili k zostaveniu výhľadových plánov. Pripomínam to preto, že doterajšia projekčná a rozpočtová príprava v rozhodujúcich úsekoch pre rok 1957 je nedostatočná. Konkrétne ide o nevyjasnené problémy pri výstavbe druhej etapy Kovo-Vihorlatu v Snine, opozdnenú projekčnú prípravu Kapronu v Humennom, prípravu výstavby štátnych majetkov v Zborové a vo Veľkých Kapušanoch a dôležité projekty na výstavbu ciest, škôl a pod.

Ďalej pripomínam výrobu stavebných hmôt, ktoré doposiaľ dovážame až na dve odbytové základne z celej republiky, i keď na druhej strane surovín na výrobu tehál, prefabrikátov a iných priemyselných stavebných hmôt je v kraji dostatok. Toto by si malo všimnúť a predovšetkým uvedomiť Povereníctvo stavebníctva. Zdôrazňujem to preto, že do dnešného dňa napriek nahláseným výskytom tehliarskych hlín, tufitov, vápencov, andezitov a štrkovísk nebol prevedený v patričnom rozsahu geologický a laboratórny prieskum. Súčasne treba vytvárať kádrové a melioračné predpoklady spriemyselnenia stavebnej výroby pre zabezpečenie splnenia zvýšených úloh o 200 až 210 miliónov ročne.

Chcem zdôrazniť to, že v našej republike, zvlášť novou ústavou, je vyriešená národnostná otázka v duchu marxisticko-leninského učenia. Národy a národnostné menšiny sú zrovnoprávnené, žijú ako rovný s rovným. Aj národnostné menšiny majú v našom kraji trvalý domov a skutočnú vlasť. Najlepším dôkazom toho je významné ustanovenie, uplatňujúce leninské princípy národnostnej politiky nového ústavného zákona o slovenských národných orgánoch, kde sa zdôrazňuje, že slovenské národné orgány budú zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky hospodárskeho a kultúrneho života občanov ukrajinskej národnosti, čo nebolo zakotvené v Ústave 9. mája, ktorá v znení § 94 hovorí, že slovenské národné orgány vykonávajú moc zákonodarnú na zabezpečenie plného rozvoja hmotných a duchovných síl iba slovenského národa. I napriek tomu, že v Ústave 9. mája nebolo zvlášť zdôraznené postavenie národných menšín obývajúcich našu republiku, v tom i Ukrajincov, vďaka správnemu uplatňovaniu leninskej politiky našou stranou a vládou, ukrajinské obyvateľstvo v našej Československej republike zaznamenalo nebývalý hospodársky a kultúrny rozvoj.

Pre hospodárske a kultúrne povznesenie ukrajinských občanov v našom kraji bol uskutočnený celý rad významných opatrení. Treba však povedať, že i keď bol vybudovaný celý rad škôl, kultúrnych domov, tisíce rodinných, vojnou zničených domov, že sa ešte nevybudovalo dosť. Že pri dôslednejšej práci v našom kraji by bolo možno vybudovať viacej. Nemožno sa uspokojiť s tým, čo sme urobili. Prešovský kraj je a i naďalej ostáva najzaostalejším krajom v republike ako po stránke kultúrnej, tak po stránke priemyselnej výroby. A z tohto dôvodu bude stáť pred Slovenskou národnou radou, Sborom poverníkov a jednotlivými povereníctvami veľká a zodpovedná úloha. Pomôcť dostať sa Prešovskému kraju v čo najkratšej dobe na úroveň celoslovenskú a celoštátnu. Tu budú musieť pridať najmä teraz, po decentralizácii a po nadobudnutí väčšej právomoci, aj národné výbory vyšších a nižších stupňov, plne počítajúc do toho Krajský národný výbor v Prešove.

Jedným z pálčivých problémov v Prešovskom kraji je poľnohospodárstvo. Rozvinúť socializáciu dediny bude možné len pri dôslednej práci v upevňovaní jednotných roľníckych družstiev a v získavaní ďalších roľníkov pre myšlienku spoločného hospodárenia.

Naši pracujúci na všetkých úsekoch si veľa sľubujú od decentralizácie v národných výboroch. Kraj bude mať voľnejšie ruky pri rôznych investičných akciách; avšak my poslancifunkcionári si budeme musieť uvedomiť, že nielen voľnejšie ruky, ale aj väčšia zodpovednosť tu bude pri plnení všetkých úloh.

Veľká úloha čaká národné výbory vo výchove ukrajinského obyvateľstva v duchu socialistického vlastenectva, ktoré bez pozdvihnutia národného povedomia medzi ukrajinskými občanmi nie je možné. Táto otázka je dôležitá preto, že v našej vlasti z každého občana chceme mať dobrého vlastenca, oddaného zásadám proletárskeho internacionalizmu.

Československé socialistické vlastenectvo neobmedzuje sa len na územie našej republiky. Má na úvahe celý tábor socializmu a mieru na čele so Sovietskym sväzom. Dobrým československým vlastencom môže byť len ten, kto si váži a miluje svoj národ, jeho dejiny, jeho kultúru a kto má rád všetko to, čím najväčší synovia jeho národa obohatili studnicu svetovej kultúry. Slovenské národné orgány, národné výbory všetkých stupňov budú musieť vyvinúť úsilie, aby od základov zlepšili svoju činnosť na úseku kultúrno-výchovnom.

To znamená zlepšiť prácu samotných národných výborov a predovšetkým ich výkonných orgánov. Zvýšenie právomoci bude klásť väčšie požiadavky na riadenie, ktorého úroveň sa musí podstatne zlepšiť. Rovnako musí byť vo väčšej miere uplatnená kontrola v práci národných výborov, kolektívne rozhodovanie a osobná zodpovednosť. Práca národných výborov vyšších stupňov musí byť zameraná na konkrétnu pomoc národným výborom nižších stupňov, predovšetkým však miestnym národným výborom, kde je koniec - koncov ťažisko všetkej práce. Rovnako zvýšená starostlivosť sa musí venovať aparátu rád národných výborov, jeho skvalitňovaniu, a to najmä doplňovaním štúdia u pracovníkov na základe systemizácie.

Treba povedať aj to, že v práci aparátu bude potrebné do dôsledku uplatniť zásadu dvojitej podriadenosti, to znamená, že bude potrebné viacej ako dosiaľ riadiť prácu jednotlivých odborov a správ.

Záverom chcem povedať, že v pripravovanej decentralizácii netreba vidieť jednorazovú záležitosť, ale postupné prenášanie právomoci na národné výbory. Tieto predpoklady sa u nás sústavne vytvárajú, pretože nám rastú ľudia, ktorí sa naučili vládnuť a sú schopní riešiť všetky problémy, súvisiace s budovaním socializmu v našej vlasti.

Rozšírená právomoc Slovenských národných orgánov a decentralizácia národných výborov bude ďalším prínosom pri plnení všetkých úloh, pri budovaní socialistického zajtrajška. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Ďakujem poslankyni Vaculíkovej za prejav.

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, podpredsedovi Františkovi Dénešovi:

Podpredseda Déneš:

Vážená Slovenská národná rada!

Vážené súdružky, súdruhovia!

Deň, keď Národné zhromaždenie, zákonodarný orgán republiky, schválilo ústavný zákon o podstatnom rozšírení právomoci Slovenskej národnej rady ako najvyššieho orgánu, štátnej moci na Slovensku a Sboru povereníkov ako najvyššieho výkonného orgánu štátnej moci na Slovensku, bude zapísaný v dejinách Slovenska, ba aj celej Československej republiky ako jeden z najvýznamnejších dní. Tým bolo splnené uznesenie celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa, ktorej priebeh sa niesol inšpirujúcim a životodarným vplyvom XX. sjazdu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, závery a uznesenia ktorého silne vplývajú na celosvetové dianie. Celoštátna konferencia Komunistickej strany Československa vyhlásila, že hlboké spoločenské pomery, ku ktorým došlo na Slovensku v dôsledku socialistickej výstavby našej vlasti, umožnili podstatné rozšírenie právomoci slovenských národných orgánov, čo dnes znamená ďalší krok k upevneniu jednoty republiky a k prehĺbeniu bratských vzťahov medzi obidvoma našimi národmi a ostatnými národmi, žijúcimi v našej republike. Ústavný zákon o právomoci slovenských národných orgánov je novým historickým dokumentom toho, že dôslednou a tvorivou aplikáciou a uplatnením princípov marxismu-leninizmu na naše pomery, naša strana správne rieši národnostnú otázku a správne zabezpečuje rovnoprávne spolunažívanie našich dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov, a ostatných národností - Maďarov a Ukrajincov.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP