Čtvrtek 2. srpna 1956

Na zabezpečenie investičnej výstavby a uspokojenia nárokov obyvateľstva ako i potrieb poľnohospodárstva navrhuje sa vysoký vzrast výroby stavebných hmôt, a to o viac ako šestinu v porovnaní s plánovanou úrovňou výroby v tomto roku. Preto sa v budúcom roku bude musieť začať výstavba veľkej tehelne v Zlatých Moravciach, vápenky v Žíranoch a ďalej výstavba závodu na výrobu prefabrikátov v Krásne nad Hornádom.

Pripravovaný plán bude zabezpečovať aj ďalšie zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Maloobchodný obrat vzrastie oproti tohoročnému plánu približne o 6% a na celkovom obrate sa zvyšuje podiel priemyselného tovaru. Nejde pritom o zvyšovanie všetkých tovarov. Zvyšujú sa množstvá, najmä v tovaroch dlhodobého charakteru, ktoré obyvateľstvo v tomto roku veľmi vyhľadáva.

Z dodávok priemyselného tovaru sa ráta s podstatným zvýšením dodávok motocyklov, automobilov, stavebných hmôt, najmä cementu a škridlíc, rozhlasových prijímačov, chladničiek, elektrických práčok, a to o 10 až 24%. Pritom sa umožní používať tieto elektrospotrebiče v ďalších 180 obciach, pre elektrifikáciu ktorých zabezpečujú kontrolné čísla investičné prostriedky.

V dodávkach potravín sa predpokladá rýchlejší rast tovarov živočíšneho pôvodu, a tým i zvýšenie ich podielu v predaji na celkovom objeme spotrebných potravín. Osobitnú pozornosť sústredíme na žiadané druhy, ako napríklad výsekové mäso, surovú slaninu, maslo, čerstvé ovocie a zeleninu. Tým chceme, aby sa dostalo na stôl našich pracujúcich nielen viac, ale aj kvalitnejších a kalorický hodnotnejších potravín.

V budúcom roku bude sa zabezpečovať ďalšie zvyšovanie životnej úrovne i v ďalších úsekoch osobnej a spoločenskej spotreby. Investičná výstavba v odvetviach školstva, kultúry, miestneho hospodárstva a zdravotníctva sa oproti tohoročnému plánu zvyšuje o 10%.

Zlepší sa i bývanie obyvateľstva. Len v rámci štátnej bytovej výstavby sa dokončí 9.100 bytových jednotiek. Zvýšené dodávky stavebných materiálov pre maloobchod umožnia dokončenie ďalších tisícov rodinných domkov v rámci súkromnej bytovej výstavby.

Vážené súdružky, súdruhovia, máme pred sebou veľkú a radostnú úlohu, a to pripraviť plán na rok 1957 lepšie, dôslednejšie, ako to bolo v minulých rokoch. Sbor povereníkov bude sústavne sledovať, ako povereníctva vypracovávajú plán a či včas oboznámia pracujúcich v podnikoch, ktoré riadia, s úlohami plánu. O dosiahnutých výsledkoch, ako aj o celom priebehu príprav plánu na rok 1957 budeme našu verejnosť viac ako doteraz informovať pomocou tlače a rozhlasu.

Osobitne by som sa chcel ešte zaoberať niektorými úlohami, ktoré čakajú Sbor povereníkov na úseku poľnohospodárskom. Celoštátna konferencia našej rodnej KSČ znova zdôraznila, že základným predpokladom ustavičného zvyšovania poľnohospodárskej výroby a splnenia stanovených úloh je ďalšia kolektivizácia nášho poľnohospodárstva.

K 10. júnu tohto roku bolo už v 47% obcí na Slovensku založené JRD III. a IV. typu. Úspechy mnohých družstiev a podstatne zlepšené-hospodárske výsledky v minulom roku zapôsobili na mnohých váhajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov. Tak bola členská základňa od júna minulého roku rozšírená o 16.000 nových družstevníkov. No, s týmito výsledkami, najmä keď máme pred očami skutočnosť, že v posledných mesiacoch sa tempo združstevňovania opäť spomalilo, nemôžeme byť nijako spokojní.

Pôjde teraz o to, aby vec rozvoja nášho družstevníctva, zakladanie nových družstiev a získavanie ďalších členov, najmä z radov stredných roľníkov, bola jednou z hlavných úloh organizačnej, agitačnej a propagačnej práce všetkých zložiek Národného frontu, národných výborov a celého štátneho aparátu.

Popri vlastnej pozornosti venovanej rozširovaniu členskej základne a zakladaniu nových JRD bude sa osobitná starostlivosť venovať politickému a hospodárskemu upevňovaniu jestvujúcich družstiev, a to zvlášť tým, ktorých hospodárske výsledky treba zlepšiť. Týmto družstvám budeme poskytovať predovšetkým výrobnú a organizačnú pomoc.

V našich rôznorodých prírodných a ekonomických podmienkach je pred nami ďalšia vážna úloha, a to správne a účelné riešenie poľnohospodárskej výroby v horských oblastiach. Plánovanie poľnohospodárskej výroby a dodávok nebralo doposiaľ v dostatočnej miere zreteľ na podmienky, v ktorých hospodária JRD v horských a podhorských oblastiach.

Budenie urýchlene riešiť tento závažný problém a postaráme sa o to, aby príslušné povereníctva v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied do konca februára 1957 vypracovali všestranne premyslený návrh na úpravu plánovania poľnohospodárskej výroby, mechanizácie prác a vymeriavania povinných dodávok, aby tieto dodávky boli v súlade s miestnymi, prírodnými a ekonomickými podmienkami.

Poskytovaním účinnejšej pomoci národným výborom sa bude Sbor povereníkov usilovať o to, aby sa jednotné roľnícke družstvá v horských oblastiach špecializovali na také odvetvia, ktoré za daných podmienok majú predpoklad pre podstatný vzostup výroby.

Vysoké tempo rozvoja potravinárskeho priemyslu je umožnené ďalším zvýšením celkovej, najmä tržnej produkcie poľnohospodárskych výrobkov, čo má napomáhať zrýchlenému rozvoju potravinárskeho priemyslu aj v budúcom roku. Hektárové výnosy najdôležitejších plodín - pšenice, raži, jačmeňa, cukrovej repy, ľanu, zemiakov majú sa zvýšiť v priemere o 5% oproti plánovaným úlohám na tento rok. Mobilizačné sú aj úlohy čo do zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat, najmä pokiaľ ide o dojivosť kráv. To umožní podstatné zvýšenie produkcie poľnohospodárskej výroby a výkupu, a tým aj zvýšenie príjmov našich družstevníkov a ostatných pracujúcich roľníkov.

Zväčšené dodávky umelých hnojív a ďalšie investičné prostriedky umožňujú zabezpečiť vzrast hektárových výnosov. V budúcom roku je na investície v poľnohospodárstve určených ďalších vyše 560 miliónov Kčs. Okrem iného začne sa s výstavbou strojových a traktorových staníc, a to v Poltári, Horných Semerovciach a vo Zvolene, ako i s výstavbou fariem, štátnych majetkov v Galante, Bajči a Kráľovskom Chlmci. Celkový rozsah poľných a mechanizačných prác vykonaných strojovými a traktorovými stanicami sa zvýši takmer o jednu pätinu, pre jednotné roľnícke družstvá o viac ako štvrtinu oproti tohoročnému plánu. Zvýšením poľnohospodárskej produkcie na Slovensku v roku 1957 o 7% budeme sa ďalej približovať intenzite poľnohospodárskej výroby v Českých krajoch.

Vzhľadom na tieto zvýšené úlohy v našom poľnohospodárstve bude treba, urýchlene zabezpečiť dostatočný počet odborných kvalifikovaných kádrov, najmä agronómov a zootechnikov. V tomto smere bude treba, aby Povereníctvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a Povereníctvo školstva a kultúry urobili potrebné opatrenia.

Náš priemysel i poľnohospodárstvo potrebuje nutne sústavnejšiu pomoc našej vedy a výskumných ústavov. Sbor povereníkov venuje preto mimoriadnu pozornosť rozvoju všetkých vedných odvetví i výstavbe výskumných ústavov, a to predovšetkým v tom smere, aby naši vedeckí a výskumní pracovníci zameriavali svoju prácu na kľúčové otázky výroby.

Rýchly rast všetkých odvetví nášho národného hospodárstva vyžaduje tisíce schopných kvalifikovaných pracovníkov.

V uplynulom školskom roku pripravili naše odborné a vysoké školy 10.490 mladých odborníkov a učilištia štátnych pracovných záloh takmer 5.000 kvalifikovaných mladých robotníkov. Avšak aj tento pomerne vysoký počet absolventov odborných a vysokých škôl ešte nekryje potreby nášho hospodárstva. Napríklad v odvetviach materiálnej výroby má len 39% inžiniersko-technických pracovníkov požadovanú kvalifikáciu. Sbor povereníkov sa bude starať o to, aby riaditelia podnikov vytvárali pre schopných pracovníkov také podmienky, v ktorých by si títo pracovníci mohli mimoriadnymi formami štúdia úspešne doplniť svoju kvalifikáciu. Budeme kontrolovať, ako školská správa zo svojej strany podporuje toto úsilie pracujúcich, aby ich štúdium na diaľku ako aj iné jeho formy dosahovali žiadúce výsledky.

Naša školská správa so zreteľom na potreby stále väčšieho počtu kvalifikovaných kádrov musí si pripraviť perspektívny plán rozvoja stredného školstva tak, aby dával možnosť všetkej našej mládeži miest a dedín získať v dohľadnej budúcnosti úplné stredoškolské vzdelanie.

Skutočnosť, že v druhej päťročnici vybudujeme na Slovensku prvú atómovú elektráreň, po ktorej budú nasledovať ďalšie, a v širokej miere, či už v priemysle, poľnohospodárstve a zdravotníctve sa rozvinie využívanie atómovej energie, vyžaduje pripraviť pre tento nový úsek značný počet odborne pripravených kádrov. To vyžaduje od školskej správy za spolupráce píslušných povereníctiev vypracovať nielen operatívny plán školenia pre základný nutný počet technikov, ale najmä perspektívny plán výchovy a školenia kádrov potrebných pre výskum a praktické mierové využitie atómovej energie.

Zvýšené úlohy vyžadujú popri zvýšení kvalifikácie kádrov aj zlepšené technické vybavenie výroby. Dôslednejšie ako doteraz budeme na všetkých úsekoch presadzovať zavádzanie novej pokrokovej techniky, ako nás na to orientovali smernice ÚV KSČ a vlády o novej technike. Budeme podporovať hnutie zlepšovateľov a vynálezcov, ktoré sa sľubne rozvíja, o čom svedčí fakt, že napríklad v podnikoch Povereníctva potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov a Povereníctva miestneho hospodárstva podali pracujúci v poslednom polroku viac zlepšovacích návrhov ako za celý minulý rok.

Každý rok našej druhej päťročnice bude rokom ďalšieho zvyšovania hmotného blahobytu a kultúrnej úrovne nášho ľudu. To si bude vyžadovať, aby sme zabezpečovali vzrast spoločenskej produktivity práce, znižovanie vlastných nákladov a zlacňovanie administratívy, lebo iba vtedy budeme môcť ďalej znižovať ceny spotrebných článkov a širšie dotovať spoločenskú spotrebu. V súlade s rastom hmotného blahobytu a kultúrnej úrovne obyvateľstva musí zjednotené zdravotníctvo neustále zvyšovať odborný rast zdravotníckych kádrov, sprístupňovať a skvalitňovať zdravotnícke služby.

Aj pripravovaná nová úprava sociálneho zabezpečenia pre prípady choroby, invaliditu a starobu je výrazným prejavom starostlivosti našej strany a vlády o pracujúceho človeka.

Pripravuje sa ďalší súhrn opatrení, aby kultúra plne slúžila ľudu, prispievala k zvyšovaniu jeho vzdelanostnej úrovne, prinášala mu v najširšej miere aj ušľachtilú zábavu vo voľnom čase. Ešte v tomto roku sa začne s televíznym vysielaním v Bratislave.

Veľké a zodpovedné úlohy vyplývajúce z druhého päťročného plánu vyžadujú podstatné zlepšenie riadiacej činnosti vo všetkých úsekoch štátneho a hospodárskeho aparátu. Po kritike, ktorá odznela na adresu štátneho aparátu v priebehu diskusie o výsledkoch XX. sjazdu KSSS, na celoštátnej konferencii KSČ a na zasadnutiach ÚV KSČ a ÚV KSS, a po rozbore doterajšej práce vyvodí Sbor povereníkov príslušné závery a prijme ako aj uskutoční v súlade s celoštátnymi úpravami rad opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu, zjednodušeniu a zhospodárneniu práce celého štátneho aparátu na Slovensku.

Pokiaľ ide o prácu národných výborov, bude sa Sbor povereníkov predovšetkým zaoberať ďalším skvalitnením práce národných výborov, ich rád, jednotlivých členov a bude prizerať na to, aby jednotlivé povereníctva sústavne prispievali k odbornej, a politickej výchove pracovníkov národných výborov, ich odborov a správ.

Sbor povereníkov bude prihliadať na to, aby sa na všetkých stupňoch štátneho aparátu odstránilo zbytočné papierovanie a byrokratické metódy, aby sa zvyšovala úroveň organizačnej práce a zodpovednosť za plnenie jednotlivých úloh. U všetkých pracovníkov, najmä u pracovníkov vedúcich, sa bude prehlbovať zmysel pre všetko nové, pokrokové, za dodržiavanie štátnej a pracovnej disciplíny a za ďalšie upevňovanie socialistickej zákonnosti.

Vážne úlohy stoja pred Sborom povereníkov v súvislosti so zabezpečovaním uznesení vlády o zvýšení právomoci a zodpovednosti ministrov, riaditeľov hlavných správ a podnikov a o rozšírení právomoci a zodpovednosti, ako aj o zvýšení pôsobnosti výkonných orgánov národných výborov.

Tento mimoriadne dôležitý vládny dokument o decentralizácii znamená ďalšie prehĺbenie socialistického demokratizmu u nás a umožňuje podstatne zvýšiť účasť pracujúcich na rozhodovaní o mnohých otázkach našej socialistickej výstavby. Doterajšia prax, ktorá rozhodovanie sústreďovala do niekoľko málo ústredných miest, často znemožňovala túto účasť a prevažne viedla k rozbujnelosti administratívy spolu s inými nezdravými sprievodnými zjavmi, predovšetkým s byrokratickými prieťahmi pri vybavovaní jednotlivých otázok, a odzrkadľovala sa aj v pracovných metódach pracovníkov štátneho aparátu.

Postupne vykonaná decentralizácia, ktorú umožňuje toto vládne uznesenie, dá v širokej miere príležitosť funkcionárom národných výborov a ďalším vedúcim pracovníkom široko rozvinúť a uplatniť svoju iniciatívu.

Toto vládne uznesenie, ktoré je vám už z dennej tlače známe, dotýka sa mnohých úsekov riadiacej činnosti štátnych a hospodárskych orgánov.

V tejto súvislosti bude potrebné, ako to vyplýva z uznesení celoštátnej konferencie KSČ a z vládneho vyhlásenia, predneseného v Národnom zhromaždení predsedom vlády s. Širokým, "uviesť do života najmä ustanovenia zákona o zvýšení právomoci Sboru povereníkov. Pôjde jednak o rozšírenie úseku hospodárskej a kultúrnej výstavby, riadeného na Slovensku Sborom povereníkov a povereníctvami, jednak o vymedzenie okruhu otázok, o ktorých budú Sbor povereníkov a povereníctva rozhodovať s konečnou platnosťou a zodpovednosťou voči Slovenskej národnej rade.

Vláda republiky, ako hovorí vládne vyhlásenie, bude sa opierať o pomoc a spoluprácu so Sborom povereníkov aj pri riadení tých úsekov štátnej správy, ktoré budú naďalej podľa ústavy riadené na celom území štátu ústredne. V tomto smere treba zvlášť vyzdvihnúť ustanovenie ústavného zákona, podľa ktorého bude Sboru povereníkov prislúchať právo i povinnosť sledovať a kontrolovať prácu podnikov a zariadení, riadených na Slovensku priamo ministerstvami a pomáhať v plnení ich úloh. "

Zvlášť závažným momentom uskutočňovanej decentralizácie je rozšírená právomoc výkonných orgánov národných výborov v jednotlivých úsekoch hospodárskej a kultúrnej výstavby. Najmä na úseku plánovania dôjde na základe tohto uznesenia k značnému presunu právomoci, čo umožní napríklad radám krajských národných výborov zabezpečenie toho, aby v pláne rozvoja hospodárstva okresov a miest mohli rozhodovať o stanovení úloh v čo najväčšej miere okresné národné výbory, prípadne, pokiaľ ide o väčšie mestá, miestne národné výbory. To je iba jedna zo závažných úloh, riešenie ktorých prechádza na národné výbory.

Vládne uznesenie o decentralizácii prináša so sebou aj zvýšenú zodpovednosť. Naše národné výbory budú postavené pred riešenie mnohých závažnejších, zložitejších a ťažších úloh. To bude vzápätí vyžadovať od funkcionárov a pracovníkov národných výborov väčšiu pripravenosť, rozširovanie odborných vedomostí a nové organizačné metódy a formy práce.

Preto Sbor povereníkov bude musieť poskytovať národným výborom a ich výkonným orgánom ešte účinnejšiu pomoc. V každom prípade bude treba, aby všetky tieto zmeny sa vykonávali bez akýchkoľvek výkyvov pri plnení našich budovateľských úloh, ale naopak, tieto zmeny majú znamenať podstatné zlepšenie práce národných výborov, a tým aj zlepšenie plnenia ich úloh.

Vážená Slovenská národná rada, ako z uvedeného vidieť, pred Sborom povereníkov sú veľké a zodpovedné úlohy, splnenie ktorých bude vyžadovať širokú mobilizáciu nášho pracujúceho ľudu. Preto dovoľte, aby som Vás pri tejto príležitosti požiadal o pomoc v plnení týchto našich úloh. Pôjde o to, aby ste najmä na základe svojich poznatkov a podnetov a kritiky voličov upozorňovali Sbor povereníkov na všetky nedostatky a chyby, ktoré vo svojich volebných obvodoch zistíte a ktorých odstránením zabezpečíme spoločne ešte rýchlejší rozvoj nášho národného hospodárstva. Nadšenie a odhodlanie nášho ľudu zúčastniť sa aktívne na veľkom budovateľskom diele, to je nevyčerpateľný zdroj tvorivej sily, ktorá pomôže premeniť tieto smelé úlohy a plány v radostnú skutočnosť. Niet u nás medzi pracujúcim ľudom človeka, ktorý by vtedy, keď mu správne a na základe reálnych faktov vysvetlíme význam týchto úloh, nebol ochotný sa zúčastňovať na ich uskutočňovaní. Neraz sme sa presvedčili o tom, ako tisíce a desaťtisíce našich budovateľov bez ohľadu na svoje osobné pohodlie prišli na prvé zavolanie našej rodnej strany a vlády Národného frontu, aby sa obetavo zúčastnili na plnení naliehavých úloh. Budeme sa usilovať o to, aby sa rady týchto nadšených budovateľov stále viac zväčšovali, lebo od toho závisí aj rýchly rozmach a rozkvet našej ľudovodemokratickej Československej republiky, ako aj rýchle vytváranie podmienok pre stále radostnejší život nášho statočného ľudu.

Máme k tomu všetky predpoklady a možnosti, aby sme tieto významné úlohy splnili čestne. Náš ľud je nadaný a pracovitý. Politika výstavby socialistickej spoločnosti, ktorú uskutočňuje naša rodná Komunistická strana Československa a jej bojový oddiel Komunistická strana Slovenska, je v súlade s najvlastnejšími záujmami a potrebami nášho ľudu. Toto nás oprávňuje k hrdému sebavedomiu a upevňuje istotu, že svedomitým plnením uznesení strany a vlády dosiahneme ešte ďalšie a významnejšie úspechy. Upevňovaním zväzku robotníckej triedy s pracujúcim roľníctvom a našou inteligenciou budeme prehlbovať morálnopolitickú jednotu nášho ľudu, aby sme takto v duchu zásad proletárskeho internacionalizmu ešte lepšie slúžili veci socializmu a spravodlivému mieru medzi národmi. Toto bude zároveň aj náš príspevok silám mieru, ktoré vedie Sovietsky sväz, náš osloboditeľ a trvalý vzor v našom socialistickom budovaní. (Potlesk.)

Slávny XX. sjazd Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, jeho závery a podnety silno vplývajú na celosvetové dianie. Predovšetkým uskutočňovanie mierumilovnej sovietskej zahraničnej politiky a zásada možnosti spolunažívania dvoch rôznych spoločenských systémov nachádzajú čoraz viac stúpencov v radoch mierumilovných ľudí sveta. Vývoj medzinárodnej situácie stále viac dáva za pravdu tomuto šľachetnému úsiliu sovietskej zahraničnej politiky. Keby sme si zopakovali menoslov všetkých významných činiteľov, hláv štátov, predsedov vlád, ministrov a poslancov, ktorí v posledných mesiacoch navštívili Sovietsky sväz, videli by sme oprávnenosť tohto tvrdenia. Do prekrásnej mierovej Moskvy prichádzajú popri predstaviteľoch krajín socialistického tábora stále vo väčšom počte aj najrozličnejší predstavitelia z rôznych spoločenských vrstiev kapitalistických krajín. Významné cesty vedúcich činiteľov Sovietskeho sväzu súdruha Bulganina a súdruha Chruščeva do Indie, Burmy, Afganistanu a Veľkej Británie, ako aj pripravované ďalšie návštevy svedčia o úprimnej snahe urobiť všetko pre zblíženie národov. Vidíme teda, ako sovietska vláda vyvíja maximálne úsilie, aby sa na základe vzájomného porozumenia riešili otázky mierovej spolupráce, a to tak politickej ako i hospodárskej, technickej a kultúrnej. Spoločným menovateľom všetkých týchto snáh sovietskej vlády je odhodlanie urobiť všetko pre udržanie mieru a všestranne prispievať k odstraňovaniu prípadných nedorozumení pomocou rokovania, a to všetko k vzájomnej spolupráci, a tým k prospechu mierumilovného ľudstva. Vzájomná spolupráca, ktorá sa v plnej šírke rozvinula medzi krajinami socialistického tábora, je príťažlivá pre všetky tie krajiny, ktoré v minulosti alebo aj v prítomnosti pocítili alebo pociťujú, čo znamená koloniálny alebo polokoloniálny útlak zo strany imperialistických mocností. Hra okolo angloamerickej pomoci Egyptu pri výstavbe asuánskej priehrady je jasným príkladom toho, ako ešte aj v súčasnej dobe imperialistické kruhy sa nevzdali svojich zotročovateľských zámerov. Preto si tieto národy uvedomujú, že cena pomoci, ktorú im imperialistické kruhy ponúkajú, je spravidla cenou, ktorá znamená obetovanie slobody a nezávislosti ich krajín. Naproti tomu u Sovietskeho sväzu sa presviedčajú o tom, ako im nezištne poskytuje hospodársku, technickú a inú pomoc v rozvoji ich národného hospodárstva a na zvýšenie životnej úrovne pracujúcich týchto krajín. Preto sa aj tak prehlbujú vzťahy mnohých ázijských a iných krajín s touto mierovou sovietskou veľmocou. Vďaka tejto pomoci mohli tak úspešne prekonať mnohé ťažkosti i ľudovodemokratické štáty, ktoré teraz úspešne napredujú k socializmu.

Nedávna návšteva vládnej delegácie Nemeckej demokratickej republiky v Moskve a jej rokovanie so sovietskou vládnou delegáciou znovu potvrdili, ako veľkoryse rieši Sovietsky sväz otázky vzájomných vzťahov medzi spriatelenými krajinami. V tomto prípade zníženie úhrady za okupačné armády o 800 miliónov mariek, široká hospodárska pomoc, účasť pri výstavbe atómovej elektrárne, to je viac ako prejav porozumenia, to je prejav skutočného priateľstva dvoch národov, ktoré idú za spoločným cieľom.

Vo svojom šľachetnom boji za udržanie svetového mieru Sovietsky sväz nevynechá ani jednu príležitosť, aby prispel k zblíženiu stanovísk v niektorých doteraz sporných otázkach. Návrhy, ktoré v posledných mesiacoch sovietska vláda predložila či už jednotlivým západným mocnostiam alebo v príslušných orgánoch Organizácie spojených národov, sú jasným dôkazom toho, že zo strany Sovietskeho sväzu je tu viac ako dobrá vôľa, je tu maximálne úsilie dosiahnuť vyriešenie otázky odzbrojenia, zákazu výroby a používania nukleárnych zbraní, a tým položenia pevných základov trvalého spravodlivého mieru.

Iba tvrdohlavosť imperialistických zástancov politiky sily znemožňuje prijatie týchto sovietskych návrhov, prospešných pre všetok mierumilovný ľud sveta. Vývoj vo svete, rast mierových síl však ukazujú, že nie je možné trvalo sa brániť takému riešeniu, ktoré má slúžiť všetkým pracujúcim sveta pre ich blaho a šťastie.

Sme hrdí na to, že naša vlasť, ľudovodemokratická Československá republika, je súčasťou tábora týchto mierových síl vedených Sovietskym sväzom, a že náš ľud sa aktívne podieľa na tomto boji. Sme si vedomí toho, že iba vo veľkej rodine socialistických krajín je trvalé miesto pracujúceho ľudu Československa. Za naše napredovanie, za naše úspechy, ktoré sme pri budovaní socializmu dosiahli, vďačíme predovšetkým príslušnosti k tomuto táboru. Vďačíme za ne hrdinskému ľudu Sovietskeho sväzu, jeho veľkej a nezištnej pomoci, ktorú nám sústavne poskytoval a poskytuje. Vďačíme za ne našej rodnej Komunistickej strane Československa. (Potlesk.)

Sme šťastní, že pod vedením Komunistickej strany Československa uskutočňuje náš ľud ideály, za ktoré pod marxisticko-leninskou zástavou bojoval proti kapitalistickému útlaku a v slávnom Slovenskom národnom povstaní proti fašizmu a nacistickým votrelcom.

Dnes, v čase veľkých budovateľských úspechov, ešte vyššie dvíhame túto posvätnú zástavu víťazného socializmu a pôjdeme ďalej vpred, ochotní obetovať všetky svoje sily, um a schopnosti, aby sme čo najčestnejšie obstáli pred tvárou svojho ľudu.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia, predkladám Vám toto programové vyhlásenie nového Sboru povereníkov s požiadaním o jeho schválenie a o Vašu účinnú pomoc v zabezpečovaní týchto radostných budovateľských úloh. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Ďakujem predsedovi Sboru povereníkov za prednesenie programového vyhlásenia.

Podľa uznesenia užšieho predsedníctva 16. schôdzku prerušujem s tým, že budeme v nej pokračovať zajtra, 3. augusta 1956 o 9. hodine s určeným programom.

(Prerušenie schôdzky o 15. hod. 15. min.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP