Národní shromáždění republiky Československé 1957.

II. volební období.

122.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé

k projevu souhlasu Protokol o obnovení normálních styků mezi

Československou republikou a Japonskem,

podepsaný v Londýně dne 13. února 1957.

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění republiky Českosloven-
ské souhlasí s Protokolem o obnovení nor-
málních styků mezi Československou republi-
kou a Japonskem, podepsaným v Londýně
dne 13. února 1957.

Důvodová zpráva.

Vláda předkládá Národnímu shromáždění
k projevu souhlasu Protokol o obnovení nor-
málních styků mezi Československou repu-
blikou a Japonskem.

Styky mezi Československou republikou a
Japonskem byly přerušeny se strany Japon-
ska uznáním okupace Československa a
s československé strany prohlášením vlády
ze dne 16. prosince 1941, kterým byl vůči
Japonsku vyhlášen válečný stav. Poněvadž
se Československá republika nepřipojila
k podpisu separátní mírové smlouvy s Japon-
skem, podepsané v San Francisku v roce 1951,
trvá válečný stav až dosud.

Podle usnesení vlády č. 117 ze dne 30. led-
na 1957 bylo v Londýně vedeno jednání o za-
stavení válečného stavu a obnovení normál-
ních styků. Jednání bylo úspěšně ukončeno
13. února 1957 podpisem Protokolu o obno-
vení normálních styků mezi Československou
republikou a Japonskem. Protokol byl pode-
psán za Československou republiku velvyslan-
cem Dr. Jiřím Hájkem a za Japonsko vel-
vyslancem Haruhiko Nishim.

Protokol obsahuje rozhodnutí obou stran
zastavit válečný stav, obnovit mírové a přá-
telské styky a vyměnit si diplomatické zá-
stupce v hodnosti velvyslanců. Oba státy


2

v Protokole potvrzují, že své styky budou
řídit zásadami Charty Spojených národů a za-
vazují se, že se nebudou vzájemně vměšovat
ať přímo či nepřímo do vnitřních záležitostí.
Československá republika a Japonsko v Pro-
tokole prohlašují, že se vzájemně zříkají
svých nároků, nároků svých organisací a stát-
ních příslušníků, pokud vznikly z válečného
stavu mezi oběma zeměmi. Oba státy souhlasí,
že co nejdříve zahájí jednání k uzavření
smluv, které by postavily jejich obchodní,
námořní, platební a jiné styky na pevný a
přátelský základ Protokol vstoupí v platnost
dnem výměny ratifikačních listin.

Zastavení válečného stavu a obnovení styků
s Japonskem má značný mezinárodní význam.

K normalisaci styků dochází v době, kdy se
světová reakce po nezdarech svých plánů
v Egyptě a Maďarsku uchýlila k taktice poli-
tického nátlaku a vojenského vyhrožování a
činí četné pokusy o isolaci zemí socialistic-
kého tábora. Podepsání československo-
japonského Protokolu je za těchto okolností
úspěchem politiky mezinárodní mírové spolu-
práce mezi všemi zeměmi světa bez rozdílu
jejich společenského zřízení.

Podepsání Protokolu má velký význam pro
oba státy. Otevírá široké perspektivy hospo-
dářské a kulturní spolupráce. Normalisace
styků s Japonskem je vyvrcholením iniciativ-
ních kroků Československé republiky a je
úspěchem její mírové zahraniční politiky.

V Praze dne 22. února 1957.

Předseda vlády:
V. Široký v. r.


3

Protokol

o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem

Československá republika a Japonsko

přejíce si zastaviti válečný stav, který bo-
hužel mezi oběma zeměmi až dosud existuje,
a znovu navázati mezi sebou mírové a přá-
telské styky v souladu se zásadami Charty
Spojených národů

se dohodly o následujícím:

Článek 1.

Válečný stav mezi Československou repu-
blikou a Japonskem se zastavuje dnem, kdy
tento protokol vstoupí v platnost.

Článek 2.

Mezi Československou republikou a Japon-
skem budou obnoveny diplomatické styky a
obě země si neprodleně vymění diplomatické
zástupce v hodnosti velvyslanců.

Článek 3.

1. Československá republika a Japonsko
potvrzují, že se budou říditi zásadami Charty
Spojených národů a zvláště následujícími
zásadami obsaženými v jejím druhém článku:

a) urovnávati své mezinárodní spory pokoj-
nými prostředky tak, aby mezinárodní mír
i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohro-
žovány,

b) vystříhati se ve svých mezinárodních sty-
cích hrozby silou nebo použití síly ať proti
územní celistvosti nebo politické nezávis-
losti kteréhokoliv státu, ať jakýmkoliv ji-
ným způsobem neslučitelným s cíli Spoje-
ných národů.

2. Československá republika a Japonsko se
vzájemně zavazují, že se nebudou vměšovat,
ať přímo či nepřímo, do vnitřních záležitostí
druhého státu ať z důvodů hospodářských,
politických nebo ideologických.

Článek 4.

Československá republika a Japonsko se
vzájemně vzdávají všech svých nároků a ná-
roků svých organisací a státních příslušníků
vůči druhému státu a jeho organisacím a stát-
ním příslušníkům, pokud vznikly z válečného
stavu mezi oběma zeměmi.

Článek 5.

Československá republika a Japonsko sou-
hlasí, že co nejdříve zahájí jednání k uza-
vření smluv nebo dohod, jež postaví jejich
obchodní, námořní a jiné komerční vztahy na
pevný a přátelský základ.

Článek 6.

Tento protokol bude ratifikován a vstoupí
v platnost dnem výměny ratifikačních listin.
Ratifikační listiny budou vyměněny v Lon-
dýně co nejdříve.

NA DOKAŽ TOHO níže podepsaní, byvše
řádně zplnomocněni, podepsali tento protokol.

VYHOTOVENO ve dvojím prvopise v ang-
lickém jazyce v Londýně, třináctého dne mě-
síce února jeden tisíc devět set padesát sedm.

Za Československou republiku:
Dr. Jiří Hájek v. r.

Za Japonsko:
Haruhiko Nishi v. r.

KNT 01 - 3687-57


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP