Středa 17. února 1960

(Začátek schůze v 10 hod. 2 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstek předsedy vlády a předseda Státní plánovací komise inž. Šimůnek, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová; ministři dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, inž. dr. Šlechta, David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, generál armády Lomský, Machačová, akad. Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, Jonáš, dr. Kahuda, Reitmajer, dr. Škoda, dr. Vlasák, Brabec, inž. Černý, dr. Neuman, Ouzký, inž. Púčik.

350 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 36. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došel dopis předsedy vlády ze dne 13. února 1960, kterým oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 12. února 1960 svolal podle § 49 odstavce 1 Ústavy Národní shromáždění k jarnímu řádnému zasedání na den 17. února 1960 do Prahy.

Soudružky a soudruzi!

Dnešní plenární zasedání Národního shromáždění má mimořádný význam, který spočívá v tom, že jako obvykle na začátku každého roku schválíme rozpočet našeho radostného socialistického budování. Význam spočívá ale i v tom, že Národnímu shromáždění připadl úkol odpovědět důstojně na výzvu ze dne 15. ledna tohoto roku adresovanou Nejvyšším sovětem Svazu sovětských socialistických republik parlamentům a vládám všech zemí celého světa. Tato výzva, která vzbudila hluboký zájem veškeré pokrokové veřejnosti celého světa, obsahuje usnesení vlády Svazu sovětských socialistických republik snížit dále stavy svých branných sil o celou jednu třetinu. V této době 1 200 000 příslušníků sovětských branných sil opouští řady svých jednotek, aby se odebrali na nová pracoviště v zemědělství i v průmyslu a aby tam pomáhali uskutečnit velkolepý sedmiletý hospodářský plán Sovětského svazu, aby pomáhali budovat šťastný život sovětského lidu. Sovětský svaz učinil tak ze své svobodné vůle, aby znovu projevil svou nezlomnou vůli přispět k udržení míru ve světě a k vytvoření vzájemných přátelských vztahů všech národů v duchu upřímné mírové spolupráce a aby pomohl zahnat těžké mraky nové válečné katastrofy, která by hrozila z dalšího usilovného zbrojení kapitalistických velmocí a z hrozivého nashromažďování zbraní masového ničení.

Nepřátelé míru, kteří těží sobecky ze zbrojařské horečky, snaží se vůli Sovětského svazu k míru a význam nového snížení jeho branných sil podceňovat. Leč my jsme přesvědčeni, že tato důsledná mírová politika je s to získat nové milióny lidí dobré vůle v kapitalistickém světě. Nový čin sovětské vlády, dokazující její upřímnou mírumilovnou politiku, je tím významnější a důležitější, že má plný souhlas celého velkého našeho socialistického tábora. Též Československo, v rámci svých možností a podmínek, bude vždy veškeré snahy Sovětského svazu cílící k všeobecnému odzbrojení plně podporovat. Dnes na tomto zasedání uslyšíme hlasy našich odpovědných činitelů i hlasy našich poslanců tlumočící vůli našeho lidu.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s pořadem schůze, jak jej navrhuje užší předsednictvo Národního shromáždění a jak byl již také členům Národního shromáždění rozeslán:

1. Zpráva výboru zahraničního k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. ledna 1960.

2. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, zemědělského, kulturního, zdravotního, ústavně právního a zahraničního o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1960.

3. Společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového a hospodářského a zahraničního k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsané v Sofii dne 14. prosince 1959.

4. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím, podepsaná v Addis Abebě dne 11. prosince 1959.

5. Volba předsednictva Národního shromáždění.

Má někdo nějaké připomínky k tomuto návrhu pořadu? (Nebyly.)

Nemá.

Dříve, než přistoupíme k hlasování o pořadu, zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo svůj denní pořad.

*

Prvním bodem schváleného denního pořadu je

1. Zpráva výboru zahraničního k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. ledna 1960 (tisk 377).

Zpravodajkou je poslankyně Leflerová, dávám jí slovo.

Zpravodajka posl. Leflerová: Vážené soudružky a soudruzi!

Zahraniční výbor Národního shromáždění na svém včerejším zasedání projednal Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa, které bylo vydáno dne 15. ledna 1960 po schválení zákona o snížení stavu ozbrojených sil Sovětského svazu o dalších 1 200 000 mužů.

Členové zahraničního výboru Národního shromáždění s mimořádným zájmem, hlubokou radostí a s nadšeným souhlasem hovořili o Provolání, které ukazuje příkladným činem cestu k uskutečnění všeobecného a úplného odzbrojení. Ze slov poslanců zaznívalo sebevědomí a hrdost nad úspěchy Sovětského svazu jako našeho přítele nejvěrnějšího, který stojí v čele socialistického tábora a je pilířem pokroku a míru ve světě. Poslanci hovořili o nadšeném souhlasu našeho pracujícího lidu s předneseným referátem soudruha N. S. Chruščova na zasedání Nejvyššího sovětu a s opatřením ke snížení stavu ozbrojených sil Sovětského svazu.

V desetiminutovkách, na besedách a na všech veřejných shromážděních zdůrazňoval a vysoce oceňoval náš lid veliký význam dalšího jednostranného mírového kroku Sovětského svazu k řešení nejožehavějšího problému dneška - odzbrojení. Zářný příklad Sovětského svazu v opatření o podstatném snížení stavu ozbrojených sil vítal náš lid v přesvědčení, že zvláště západním mocnostem ukazuje reálnou cestu k řešení otázky odzbrojení, zejména nyní před zasedáním Výboru deseti v Ženevě a před schůzkou šéfů vlád.

Zahraniční výbor Národního shromáždění vyslechl vystoupení svých členů, kteří s neskrývanou radostí hovořili o tom, jak náš lid na svých pracovištích vyhlašoval pracovní závazky, kterými byla vyjadřována vděčnost Sovětskému svazu, vědomí odpovědnosti, abychom i my přispěli svým dílem k upevnění celého socialistického tábora a vědomí odhodlání uhájit výsledky své práce.

Pozdravné rezoluce vládě Sovětského svazu byly výrazem nadšeného souhlasu našeho pracujícího lidu zemi, která nikdy neměla a znovu přesvědčivě dokazuje, že nemá žádných agresívních cílů, jestliže snižuje stav svých ozbrojených sil. Rezoluce zaslané na zastupitelské úřady západních států vyjadřovaly výzvy, aby příkladu Sovětského svazu následovaly i ostatní západní vlády a tak přispěly činy k řešení problému odzbrojení.

Zahraniční výbor Národního shromáždění v souvislosti s jednáním o Provolání Nejvyššího sovětu Sovětského svazu ze dne 15. ledna 1960 projednával mezinárodní politickou situaci, zvláště pak nevyřešené problémy Německa v souladu s obsahem deklarace členských států Varšavské smlouvy ze dne 4. února 1960, se kterou projevil nadšený souhlas.

Soudružky a soudruzi!

Před patnácti lety slavná Sovětská armáda otevírala cestu k svobodě a životu statisícům politických vězňů z koncentráků smrti. Svým hrdinstvím i životy otevřela cestu lepší budoucnosti nejen jednotlivcům, ale i celým národům. Osvobodila československý lid, který již před válkou učila Komunistická strana Československa velké lásce k zemi dělníků, rolníků a pracující inteligence - k Sovětskému svazu. Sovětská armáda je vítězem nad fašismem, je armádou mírumilovného lidu, který jde k vznešeným cílům komunismu, lidu Sovětského svazu, jehož vláda v souladu s jeho vůlí ve svých návrzích i činech ukazuje cestu k životu bez válek a vzájemné přátelství mezi národy. Jednota socialistického tábora, v jehož čele stojí Sovětský svaz, jeho veliké hospodářské úspěchy, odhodlání jeho lidu ubránit výsledky své práce, to je nepřemožitelná záruka bezpečnosti socialistického tábora dnes, jestliže mu nepřítel vnutí do rukou zbraň.

Proto vysokého ocenění, tak velikého nadšení a podpory se dostává návrhům a praktickým činům Sovětského svazu, které pomáhají řešit existenční otázku nejen života naší země, ale i celého světa pro zabezpečení světového míru.

Z pověření zahraničního výboru Národního shromáždění, který projednal výzvu Nejvyššího sovětu Sovětského svazu ze dne 15. ledna 1960, předkládám plénu Národního shromáždění k projednání a doporučuji ke schválení návrh tohoto Prohlášení:

Národní shromáždění Republiky československé vyjadřujíc vůli československého lidu vítá Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik, kterým se Nejvyšší sovět SSSR obrátil na parlamenty a vlády všech zemí světa a vyzval je, aby rovněž snížily své ozbrojené síly, zbavily lidstvo nebezpečí války a zajistily mír na celém světě.

Tato nová mírová výzva Sovětského svazu plně odpovídá zájmům československého lidu, jenž vytrvale usiluje o nejširší uplatňování zásad mírového soužití ve vztazích mezi státy a o upevnění míru a považuje otázku odzbrojení za nejnaléhavější mezinárodní problém současné doby. (Potlesk.) Československý lid spolu s mírumilovnými lidmi na celém světě proto vysoce oceňuje významný příspěvek Sovětského svazu k uskutečnění všeobecného a úplného odzbrojení dalším podstatným snížením jeho ozbrojených sil o jednu třetinu. Je to nový přesvědčivý důkaz ochoty a dobré vůle SSSR dosáhnout vyřešení této nejnaléhavější současné mezinárodní otázky, vyjádřený jednostranným krokem před zahájením jednání Výboru deseti zemí pro odzbrojení.

Nové podstatné jednostranné snížení sovětských ozbrojených sil o 1 milión 200 000 mužů je zároveň velkým společným přínosem celé organizace Varšavské smlouvy k řešení problému odzbrojení a k dalšímu zlepšení ovzduší před jednáními vedoucích státníků Východu a Západu a zejména před nadcházející konferencí na nejvyšší úrovni. Sotva může být pádnějšího důkazu o mírumilovnosti zemí Varšavské smlouvy a jejich upřímné snaze uskutečnit úplné a všeobecné odzbrojení než skutečnost, že od roku 1955 snížily jednostranně stav svých ozbrojených sil celkem o 3 796 500 mužů. (Potlesk.)

Lid naší země má mimořádný zájem na vyřešení problému odzbrojení. Se vší rozhodností proto upřímně podporuje návrhy Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení, předložené dne 18. 9. 1959 na XIV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů předsedou rady ministrů Sovětského svazu N. S. Chruščovem. (Potlesk.) Uzavření dohody o všeobecném a úplném odzbrojení by s konečnou platností zbavilo lidstvo hrozby války a rovněž obnovený německý militarismus a imperialismus by byl navždy zbaven prostředků, jimiž v minulosti nejednou ohrozil bezpečnost národů Československa, celé Evropy a světový mír.

Všeobecné a úplné odzbrojení by uvolnilo obrovské lidské a materiální síly a prostředky. Jejich využití by znamenalo urychlení hospodářského a kulturního rozvoje všech států, umožnilo by podstatné zvýšení životní úrovně obyvatelstva a rozšíření pomoci hospodářsky méně vyvinutým zemím.

Důsledná a neúnavná iniciativní mírová politika Sovětského svazu a všech zemí socialistického tábora vyvěrající ze samé podstaty socialismu a opírající se o jejich veliké úspěchy v oblasti ekonomiky, vědy a kultury vedla k vytvoření příznivé situace ve světě pro řešení naléhavých mezinárodních problémů, na prvém místě pro dohodu o všeobecném a úplném odzbrojení za účinné mezinárodní kontroly.

Mírové soužití se stalo historickou skutečností a myšlenka důsledného řešení mezinárodních sporů cestou jednání získává v mezinárodních vztazích stále více uznání a příznivců. K podstatnému zmírnění mezinárodního napětí nemalou měrou přispívají především osobní schůzky státníků, z nichž nejvýznamnější byla historická návštěva N. S. Chruščova v USA v září m. r., která otevřela cestu k uspořádání konference na nejvyšší úrovni. (Potlesk.) Na tuto návštěvu navazuje řada dalších významných setkání, jako současná cesta N. S. Chruščova po zemích jihovýchodní Asie a připravované návštěvy předsedy rady ministrů SSSR ve Francii a presidenta USA v SSSR. (Potlesk.)

Pokračující zlepšování mezinárodního ovzduší je však solí v očích zastánců a iniciátorů politiky "studené války", kteří dosud nesložili zbraně a snaží se úporně pokračovat v akcích namířených proti míru. Mezi rušitele mírových snah patří zejména vládnoucí kruhy Německé spolkové republiky. Horečné úsilí bonnské vlády pokračovat ve "studené válce" proti oteplování v mezinárodních vztazích, urychlené vyzbrojování bundeswehru raketovými a nukleárními zbraněmi, projevy revanšismu, jakož i nedávná vlna antisemitských fašistických provokací, k nimž došlo v NSR, znovu jasně ukazují, že národy světa tu mají co dělat s přímými dědici nejbrutálnější formy německého imperialismu a militarismu, jak ji představovala hitlerovská třetí říše. Československý lid nezapomíná svých zkušeností s hitlerovským fašismem a militarismem z druhé světové války, a proto bedlivě sleduje nebezpečný vývoj v NSR.

Zcela odlišný je naproti tomu vývoj v Německé demokratické republice, jejíž důslednou mírovou politiku plně podporujeme. S NDR, která je prvním státem dělníků a rolníků na německé půdě, Československo pojí pevná pouta přátelství a bratrské spolupráce. (Potlesk.)

Národní shromáždění Republiky československé považuje za krajně naléhavý návrh Sovětského svazu na uzavření mírové smlouvy s Německem. Tato smlouva by odstranila pozůstatky druhé světové války, spoutala by militaristické a revanšistické síly v Německé spolkové republice a znemožnila jejich válečné přípravy. Národní shromáždění Republiky československé rovněž podporuje návrh, aby ze západního Berlína, který je dnes nebezpečným ohniskem napětí a provokací, bylo vytvořeno svobodné město. (Potlesk.)

Ukazuje se však, že vládnoucí kruhy NSR nejsou ve svých protimírových snahách a akcích osamoceny. Nedávné společné provokační manévry amerických a západoněmeckých vojsk na československých hranicích, jakož i rozhodnutí členských států NATO nadále pokračovat v horečném zbrojení svědčí o tom, že tato útočná organizace, která je přímým produktem "studené války", dále pokračuje v akcích namířených proti míru a bezpečnosti ve světě.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP