Pátek 18. prosince 1959

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Žiak.

První náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstek předsedy vlády a předseda Státní plánovací komise inž. Šimůnek, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová; ministři dr. h. c. Plojhar, inž. dr. Šlechta, Ďuriš, Krosnář, generál Lomský, akad. Nejedlý, Poláček, Reitmajer, dr. Škoda, inž. Černý, dr. Neuman, Ouzký, Pospíšil, inž. Púčik.

321 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.


Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 35. schůzi Národního shromáždění.

Dovolte mi, abych vás seznámil s pořadem dnešní schůze, který užší předsednictvo Národního shromáždění navrhuje k projednání a který již byl též všem členům Národního shromáždění rozeslán:

1. Společná zpráva výboru zdravotního a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o placené dovolené na zotavenou.

2. Zpráva výboru zdravotního o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči.

3. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o Sbírce zákonů a o Úředním listě.

4. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o některých služebních poměrech vojáků.

5. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona o zrušení daně z představení.

6. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu nařízení ze dne 30. září 1959 č. 65 Sbírky, o nové organizaci plemenářské služby, které bylo vydáno podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé.

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Přistoupíme ke schválení denního pořadu.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé usnášet se.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.

Prvním bodem schváleného pořadu je

1. Společná zpráva výboru zdravotního a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 363) o placené dovolené na zotavenou (tisk 368).

Zpravodajem je poslanec Holička, dávám mu slovo.

Zpravodajca posl. Holička: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Pristupujeme k prerokovaniu zákona o platenej dovolenke na zotavenie.

Cieľom socializmu je stále zlepšovať životnú úroveň všetkých pracujúcich. Tento cieľ môžeme dosiahnuť len stálym zvyšovaním produktivity práce pomocou vyspelej modernej techniky a rozmnožovaním národného dôchodku, z ktorého sa hradia aj náklady na sociálne zabezpečenie ľudu. Dobré sociálne zabezpečenie je nedeliteľnou súčasťou vysokej životnej úrovne našich občanov a vyvíja sa v súlade s rozvojom socialistickej výroby.

Po vydaní významných základných sociálnych zákonov o sociálnom zabezpečení a nemocenskom poistení zamestnancov s vládnymi nariadeniami o zvyšovaní niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia teraz podstatne a s trvalejšou povahou ideme upraviť zákon o platenej dovolenke na zotavenie.

Právo pracujúcich na odpočinok po práci je zaručené základným zákonom nášho štátu, Ústavou 9. mája. Naše ľudovodemokratické zriadenie zákonom zabezpečuje všetkým pracujúcim platenú dovolenú na zotavenie v takej dĺžke kalendárneho roku, že to presahuje terajší svetový priemer.

V samom pomenovaní zákona je vyjadrené, že ide o platenú dovolenku na zotavenie. Po svedomitej, čestnej práci - odpočinok, zotavenie, telesné i duševné pookriatie pracujúcich.

Život prináša praktickú potrebu, aby si pracujúci v čase dovolenky urobili niektoré naliehavé práce v domácnosti, alebo i vypomohli v súrnych prácach JZD. Ide však o to, aby novou namáhavou prácou nevyplnili celý čas dovolenky, ako to bývalo a nezriedka býva vo zvyku, ale aby podstatnú časť dovolenej využili na skutočný oddych, upevnenie zdravia, osvieženie, na rekreáciu pre nadobudnutie a upevnenie síl do ďalšej nadšenej budovateľskej práce.

Predovšetkým treba správne a vysoko hodnotiť velké možnosti, že mnohí pracujúci svoju riadnu dovolenú môžu stráviť v početnom množstve zotavovní a rekreačných stredísk ROH. V našich zotavovniach je všetko zariadené tak, že pracujúci v dobrom prostredí, v pohodlí, v starostlivom zaopatrení môžu tráviť svoju dovolenku. Chutná a výdatná strava, pohodlné zariadenie, lekárska starostlivosť, denne poriadané kultúrne podniky, pozorná a vľúdna obsluha - to všetko umožňuje pracujúcim krásnu dovolenú. Väčšina zotavovní u nás je v správe odborových sväzov a poukazy na pobyt v nich sa vydávajú buď ako odmena za vzornú prácu zdarma, alebo za minimálny poplatok. Je škoda, že sa táto možnosť ešte v mnohých prípadoch dostatočne nevyužíva.

Okrem sanatórií a zotavovní sú ďalšie široké možnosti účelne a príjemne stráviť dovolenku. Cestovať po našej krásnej vlasti, poznať nové kraje, veľkorysú výstavbu miest a dedín, vidieť hory, umelé jazerá pri početných priehradách je nielen príjemné, ale aj užitočné. Turistika, ktorá pracujúcich zoznamuje s uznávanými krásami našej prírody rovnako umožňuje nahliadnuť do dejín našej milej vlasti, ekonomického vývoja nášho hospodárstva a potešiť sa z nesmiernych úspechov v našom mierovom socialistickom budovaní.

Posledný zákon o platenej dovolenej na zotavenie vyniesol náš zákonodárny sbor roku 1954. Jeho platnosť sme z roka na rok predlžovali. Jeho platnosť končí 31. decembra 1959. Prax ukázala, že zákon má niektoré nedostatky. Nárok na predĺženie platenej dovolenej na zotavenie sa priznal mechanicky, podľa časového trvania pracovného pomeru u toho samého zamestnávateľa, v tom samom odbore alebo v tej samej skupine povolania a neprihliadalo sa na ťažkosť a namáhavosť práce a jej vplyvu na zdravie človeka. Na druhej strane ustanovenia doterajšieho zákona nedostatočne postihovali svojvoľnú fluktuáciu a neodôvodnenú absenciu v práci.

Vládny návrh zákona, o ktorom rokujeme, túto mechaničnosť v určovaní nárokov na predĺženú dovolenku odstraňuje a prináša významnú výhodu, že zákonom uznané dni pracovného pokoja a dni náhradného voľna, ak padnú do času trvania dovolenky, sa z dovolenky odpočítajú. Významná zmena oproti doterajšiemu stavu je i v tom, že sa dovolenka preruší, ak zamestnanec v čase jej trvania ochorie a poberá nemocenské dávky.

Nová úprava vychádza z doterajších skúseností a odstraňuje doteraz vyskytnuvšie sa nedostatky. Svedomitým zamestnancom sa zabezpečuje, že sa im nielen zachová ich doterajšia dĺžka dovolenej, ale na niektorých zvlášť rizikových pracoviskách bude doterajšia dovolená ešte predĺžená. Tým zamestnancom, ktorí konajú prácu zdraviu škodlivú, alebo zvlášť ťažkú, umožňuje nová úprava stanoviť dĺžku dovolenej s prihliadnutím na ťažkosť a namáhavosť práce a jej vplyvu na zdravie človeka, a to tým, že pripúšťa poskytnúť im dlhšiu dodatkovú dovolenú v rozsahu jedného až dvoch týždňov nad dovolenú normu. Osnova prihliada k potrebám nášho hospodárstva a prispieva k upevneniu pracovnej disciplíny, menovite svojimi protifluktuačnými a protiabsenčnými ustanoveniami, ktorými sa znemožňuje, aby výhody dostali takí zamestnanci, ktorí nežiadúcou fluktuáciou a absenciou narušujú pracovnú kázeň a výsledky práce poctivých zamestnancov.

Nový návrh postihuje tie osoby, ktoré svojvoľne fluktuujú, tým, že pri predĺžení dovolenej vychádzajú len z trvania zamestnania u toho samého zamestnávateľa a neprihliadajú k zamestnaniu v tom samom obore, alebo v tej samej skupine povolania, ako tomu bolo doteraz.

Aby nedochádzalo k poškodzovaniu svedomitých zamestnancov, zachovávajú sa všetkým zamestnancom ku dňu 31. decembra 1959 dosiaľ získané nároky na dovolenú. V budúcnosti bude teda záležať na každom jednotlivcovi, či si tieto nároky udrží, alebo, či následkom svojvoľnej fluktuácie klesne na základnú výmeru dovolenej. Týmto sprísnením nebudú poškodení tí zamestnanci, ktorí menia zamestnanie z dôvodov spoločenského záujmu, alebo z iných vážnych dôvodov. Okruh týchto zvýhodnených zmien, pri ktorých sa zamestnancovi zachovávajú jeho nároky, je podstatne širší ako doteraz a sú prevzaté z predpisov o nemocenskom poistení.

Nová úprava ďalej prináša výhodu pre ženy, ktoré rozviazali pracovný pomer z dôvodov materstva, alebo tehotenstva, pretože po nástupe do nového zamestnania budú mať vždy jednakú dĺžku dovolenej, ako mali v poslednom zamestnaní, pokiaľ doteraz mohli mať dovolenú o jeden aj dva týždne kratšiu, keď si nenašli zamestnanie v tom istom obore, alebo v tej samej skupine zamestnania, ako pracovali predtým. Nová úprava je priaznivejšia aj pre dôchodcov, ktorí vstupujú po priznaní dôchodkov, alebo invalidného dôchodku, do zamestnania.

Mimo týchto možností nová úprava umožňuje Ústrednej rade odborov odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa pri prevádzaní zákona mohli vyskytnúť. Tejto možnosti doteraz nebolo. Toto ustanovenie umožní zachovať zamestnancom doterajšiu dĺžku dovolenej aj v tých prípadoch, keď u nich išlo síce o fluktuačnú zmenu zamestnania, avšak zamestnanci tento svoj poklesok odčinili poctivou prácou v novom zamestnaní. V týchto prípadoch bude možné po prerokovaní so závodným výborom ROH započítať zamestnancovi pre predĺženie dovolenej i celú dobu, ktorá mu bola započítaná u posledného zamestnávateľa.

Výhodu znamená tiež priznávanie dovolenej domácim robotníkom podľa rovnakých zásad, ako ostatným pracujúcim a priznanie peňažitej náhrady za nevybranú dovolenú včítane odmeny za prácu nadčas v prípadoch, kedy zamestnanec nemohol dovolenú nastúpiť z prevádzkových dôvodov.

Teraz ešte k nárokom na dovolenú, k dĺžke dovolenej, prípadne jej kráteniu a iné bližšie objasnenia zákonných ustanovení.

Nárok na dovolenú má zamestnanec po 11 mesiacoch, keď u jedného zamestnávateľa odpracuje aspoň 75 dní, musí byť však čakacia doba zachovaná 11 mesiacov.

U zamestnanca, ktorý skončil povinnú školskú dochádzku, alebo skončil úspešne štúdium na vysokej, alebo výberovej škole, čakacia doba je 5 mesiacov. Táto päťmesačná čakacia doba platí aj pre ženy, ktoré sa v domácnosti starali aspoň o jedného príslušníka a vstúpia do pracovného pomeru. Keď nejde o prvý vstup z domácnosti do pracovného pomeru, prislúcha jej táto výhoda len vtedy, keď trvalo jej prerušenie pracovného pomeru aspoň dva roky, pokiaľ nedokáže, že predchádzajúci pracovný pomer rozviazala z dôležitých rodinných, alebo zdravotných dôvodov.

Základná výmera dovolenej robí dva kalendárne týždne v kalendárnom roku. Nárok na tri kalendárne týždne má zamestnanec, ktorý do konca bežného kalendárneho roku dovŕšil 5 rokov nepretržitého zamestnania u jedného zamestnávateľa po 18. roku veku, dovolená 4 kalendárne týždne prislúcha tomu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roku dovŕšil aspoň 15 rokov nepretržitého zamestnania u jedného zamestnávateľa po 18. roku veku.

Dovolená učiteľov robí osem kalendárnych týždňov, dovolená učiteliek materských škôl šesť kalendárnych týždňov, dovolená vychovávateľov štyri kalendárne týždne v kalendárnom roku.

Zamestnancom, ktorí pracujú celý kalendárny rok pod zemou, tak ako doteraz, predlžuje sa dovolená o jeden kalendárny týždeň. Zmena oproti predchádzajúcemu je u čiastočne pracujúcich pod zemou, kde bola podmienka odpracovať viac ako 50 % pod zemou na získanie nároku jedného týždňa predľženej dovolenky v roku. Podľa terajšieho návrhu zákona každému, kto pracuje pod zemou len časť kalendárneho roku, prislúcha za každých 25 odpracovaných dní pod zemou jedna dvanástina kalendárneho týždňa a to aj vtedy, ak mu nevznikol nárok na riadnu dovolenú.

Banícki učni majú bez ohľadu na vek nárok na dovolenú v dĺžke štyroch kalendárnych týždňov.

Pri krátení dovolenej sa berie v úvahu, keď pred vybraním dovolenej si zamestnanec z vlastnej viny vynechá pracovnú dobu, ako kupr. výkon trestu a pod. Vtedy sa mu za každých 25 zameškaných dní dovolená kráti o jednu dvanástinu.

Za každý pracovný deň, ktorý zamestnanec zameškal bez dôležitých osobných prekážok v práci, dovolená sa kráti o jeden alebo dva dni. O zameškaní bez dôležitej osobnej prekážky po vypočutí zamestnanca spolurozhoduje závodný výbor základnej organizácie ROH, ktorý záväzne stanoví, či sa dovolená kráti o jeden či dva dni.

Toľko k niektorým zásadným ustanoveniam zákona o platenej dovolenej na zotavenie.

Nová úprava si vyžiada zvýšenie nákladov asi o 16 miliónov Kčs. U dodatkovej dovolenej činí toto zvýšenie asi 14 miliónov Kčs. Zápočet štúdia bude vyžadovať vyššie náklady asi o 2 - 3 milióny Kčs.

Naproti tomu sprísnené podmienky pre predĺženie dovolenej budú znamenať významnú úsporu. Zvýšené náklady budú zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 1960.

K úprave zákona o platenej dovolenej na zotavenie, ktorý bude mať trvalý charakter, umožňuje nám prikročiť doterajší mohutný vývoj nášho národného hospodárstva.

Zdravotný výbor dňa 10. decembra 1959 a ústavnoprávny výbor dňa 14. decembra 1959 prerokovali zákon a doporučili ho plénu Národného zhromaždenia na schválenie. (Potlesk.)

Předseda Fierlinger: Do rozpravy je přihlášen posl. Pašek. Dávám mu slovo.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP