Čtvrtek 19. listopadu 1959

2. den - čtvrtek 19. listopadu 1959

(Přerušená schůze zahájena v 9 hod. 32 min.)

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji přerušenou 34. schůzi Národního shromáždění a přistoupíme k projednávání zbývajících bodů schváleného denního pořadu.

Na pořadu je nyní

3. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odstavec 7 Ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění (tisk 354).

Soudružky a soudruzi poslanci!

Přistupuji k tomu, abych vám podal zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění podle § 66 odstavce 7 Ústavy za dobu od minulého zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění se v uplynulém období sešlo k jedné schůzi, a to dne 28. září 1959, v níž se usneslo na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění a udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti. Předsednictvo ve své schůzi zhodnotilo odpovědné postavení, které vědečtí pracovníci v rozvoji lidské společnosti zaujímají a poukázalo na to, že socialistická společnost plně oceňuje a uznává význam tvůrčí činnosti vědeckých pracovníků. Proto také uděluje pracovníkům, kteří prokázali svou vysokou vědeckou kvalifikaci, vědecké hodnosti. Nové zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění stanoví, že vědecké hodnosti se udělují jako dosud ve dvou stupních, a to hodnost kandidáta věd a hodnost doktora věd. Dále zákonné opatření stanoví, že vědecké hodnosti udělují Československá akademie věd, Slovenská akademie věd, Československá akademie zemědělských věd a vysoké školy, a to politicky a ideologicky vyspělým vědeckým pracovníkům, kteří svou vědeckou tvůrčí činností, založenou na vědeckém světovém názoru, svým dosavadním vývojem i odbornou praxí dávají pevnou záruku svého dalšího vývoje jako socialistických vědců. Zákonné opatření též upravuje otázky udělování čestných vědeckých hodností a nostrifikace vědeckých hodností získaných v zahraničí. Pokud jde o Státní komisi pro vědecké hodnosti při ministerstvu školství a kultury, jejímž úkolem je řídit a koordinovat udílení vědeckých hodností, rozšiřuje zákonné opatření podstatně proti dosavadnímu stavu její pravomoc, přičemž zároveň úkoly, které dosud měla, decentralizuje, a to zejména pokud se týká průběhu řízení o udělování vědeckých hodností. Akademické tituly a stavovská označení udělená podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Nastínil jsem hlavní důvody, které vedly k vydání tohoto zákonného opatření a seznámil jsem vás též ve stručnosti s jeho obsahem. Doporučuji proto, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření svého předsednictva o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti podle § 66 odstavce 8 Ústavy schválilo.

Má někdo nějaké návrhy, námitky nebo připomínky k přednesené zprávě? (Nebyly.)

Nemá.

Kdo tedy souhlasí se zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. září 1959 č. 64 Sbírky o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, nechť zvedne ruku (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo toto zákonné opatření.

Tím jsme projednali třetí bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání čtvrtého bodu denního pořadu, kterým je

4. Zpráva výboru zahraničního k Poselství Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky parlamentům všech států o mírovém řešení sjednocení Koreje (tisk 359).

Zpravodajem je místopředseda Národního shromáždění Andrej Žiak, dávám mu slovo.

Zpravodajca podpredseda Žiak: Vážené Národné zhromaždenie!

Naše rokovanie o posolstve Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky parlamentom všetkých štátov o mierovom zjednotení Kóreje bezprostredne naväzuje na predchádzajúci bod nášho terajšieho plenárneho zasadnutia, o ohlase Najvyššieho sovietu Sväzu SSSR k parlamentom všetkých krajín na svete o všeobecnom a úplnom odzbrojení štátov.

Socialistický svet na čele so Sovietskym sväzom svojou dôslednou mierovou politikou bráni celé človečenstvo pred najväčším nebezpečenstvom a katastrófou, pred hroznou atomickou vojnou. Táto mierová politika, podložená stále mohutnejúcou hospodárskou silou, vedeckou a technickou prevahou socialistickej sústavy docielila významný medzník. Vojnychtivý imperialistický tábor chtiac-nechtiac prinútený je kontrolovať a korigovať svoju agresívnu politiku s pozície sily, lebo je ako na bielom dni, že politika studenej vojny má východisko iba v atomickej vojne horúcej, ktorá môže skončiť len katastrófou ľudstva.

Toto poznanie kapitalistického sveta výrazne tlmočil brat prezidenta USA, pán Milton Eisenhower na oficiálnej návšteve v Mexiku, keď vyhlásil: "USA a Sovietsky sväz sú si plne vedomé, že medzinárodné problémy nemôžu byť vyriešené silou, ale sa musia riešiť mierovou cestou. Som presvedčený," hovoril ďalej Milton Eisenhower, "že USA a SSSR presne vedia, že by sa vo vojne mohli navzájom zničiť. Akokoľvek nesúhlasíme s politickým a ideologickým systémom iných štátov, musíme rešpektovať právo iných krajín, aby sa spravovali ideami, ktoré sa im zdajú najlepšími." To sú slová významného činiteľa v západnom svete.

V ovzduší takéhoto poznania medzinárodnej situácie v západnom svete, v skutočne zrelom čase predniesol predseda rady ministrov SSSR s. Chruščov veľkorysý návrh sovietskej vlády o všeobecnom a úplnom odzbrojení. Reč s. Chruščova na Valnom zhromaždení OSN ľudstvo počúvalo so zatajeným dychom a v naprostej väčšine s nadšeným súhlasom.

Veľkú mierovú ofenzívu treba s ohromnou trpezlivosťou rozvíjať. Čas je skutočne zrelý na úplné odzbrojenie, na likvidáciu vojenských základní, na odsun cudzích vojsk z nevlastných území, na skončenie nenávisti a príprav k novej vojne. Treba urobiť všetko, aby stále vyrastalo priaznivé ovzdušie dorozumenia, priateľského spolunažívania národov a trvalého mieru.

V takomto zmierňujúcom sa medzinárodnom ovzduší, v skutočne zrelom čase uznieslo sa Najvyššie ľudové zhromaždenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 27. októbra 1959 poslať posolstvo parlamentom všetkých krajín sveta o bezpodmienečnej nutnosti mierového zjednotenia Kóreje, v ktorom žiada súhlas a podporu k tomuto naliehavému šľachetnému úsiliu.

Kórea je mierumilovná krajina. V dejinách niet dokladu o tom, že by sa bol kórejský ľud čo len raz pokúsil podmaniť a zotročiť iný národ. Pohnuté dejiny výrazne hovoria o tom, ako ľud Kóreje v dlhých bojoch musel bojovať o svoju slobodu a samostatnosť. Po japonskej fašistickej krutovláde nad Kóreou, ktorá sa skončila porážkou Japonska v II. svetovej vojne, zdalo sa, že konečne svitla jasná slnečná doba slobody, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja kórejskému ľudu.

Po kapitulácii Japoncov Kórea bola rozdelená na dve pásma. Na sever od 38. rovnobežky bolo stanovené pásmo pod zodpovednosťou sovietskej armády. V severnej Kóreji je veľká časť kórejského priemyslu, hlavne zdroje užitočných nerastov a vodnej sily pre energetiku. Južná Kórea je prevážne poľnohospodárska.

Po oslobodení sa všetok kórejský ľud s vervou venoval politickému životu. V mestách a na dedinách sa tvorili národné výbory - orgány štátnej moci.

Dňa 6. septembra 1945 na Všekórejskom sjazde národných výborov vyhlásili Kóreu za ľudovú republiku. Rada Kórejskej ľudovej republiky vypracovala široký program demokratických zmien v krajine, najmä konfiškáciu pôdy Japoncov a zradcov a odovzdanie tejto do vlastníctva kórejským roľníkom, znárodnenie priemyslu, dopravy a bánk, zaručenie slobody slova, tlače a zhromažďovania, volebné právo mužom a ženám a zlepšenie životných podmienok.

Americké vojská v spolupráci s bývalými japonskými kolaborantmi, kórejskými statkármi a zradcami národa začali potlačovať všetko pokrokové v južnej Kóreji. Jednoho z náčelníkov nepriateľov kórejského ľudu, Li Syn Mana, Američania dosadili za prezidenta južnej Kóreje.

Južná Kórea sa stala policajným štátom a nástupišťom amerických vojsk proti slobode a nezávislosti Kórejskej ľudovej republiky.

Sotva ochladli hlavne kanónov po druhej svetovej vojne, americkí imperialisti rozpútali v Kóreji bratovražednú vojnu. Po rade porážok vylievali si bezmocnú zlosť na civilnom obyvateľstve, páchali nespočetné zločiny, bombardovali kórejské mestá a dediny a brutálne vyvražďovali civilné obyvateľstvo. Vďaka historickej dobe, v ktorej žijeme, kedy mierové sily sú bezpečne schopné poraziť strojcov vojny, krviprelievanie v Kóreji prestalo skôr, ako si to americkí útočníci želali. Koniec vojny v Kóreji je výrazným svedectvom o tom, čo dokáže mierová sila socialistických štátov v spolupráci so šľachetným mierovým hnutím, ktoré sa rozrástlo do nesmiernej početnej šírky a mravnej hĺbky.

V ťažkých časoch krutej kórejskej vojny, keď Kórejská ľudovodemokratická republika za bezprostrednej pomoci čínskych dobrovoľníkov na život a na smrť bojovala za svoju slobodu, právo a samostatnosť, stal sa kórejský ľud našim srdciam nesmierne blízkym a milým. Ľudu Československa bolo naprosto jasné, že hrdinský boj kórejského ľudu proti americkým a ďalším imperialistickým útočným silám a proti reakčnej klike Li Syn Mana je bojom, v ktorom sa rozhoduje aj o našom ďalšom vývoji a o mieri pre celý svet.

Protiprávne, proti najpodstatnejším záujmom všetkého kórejského ľudu rozdelená Kórea je živým problémom, ktorý sa musí vyriešiť. Pre jeho mierové vyriešenie, pre mierové zjednotenie severnej a južnej Kóreje nadišiel vhodný čas.

Najvyššie ľudové zhromaždenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky opierajúc sa o hlbokú úprimnú túžbu kórejského ľudu čo najskôr uskutočniť zjednotenie Kóreje, ktorá veľmi trpí v dôsledku národného rozdelenia a umožňujúc potrebu zachovania a upevnenia mieru po odstránení vojnového nebezpečenstva v Kóreji za naliehavú a neoddeliteľnú od veľkého diela zabezpečiť mier na svete, zasiela parlamentom všetkých štátov na svete svoje Posolstvo.

Naša tlač a rozhlas náležite ocenili Posolstvo Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky všetkým parlamentom na svete. Náš ľud s vrelým súhlasom prijal zprávy o tomto významnom mierovom podujatí kórejských priateľov. Je len prirodzené, že v našom Národnom zhromaždení vďačne a s úctou vítame toto Posolstvo.

Obsahom Posolstva je: Kórea už vyše 14 rokov prežíva nešťastný osud rozdeleného národa. Hoci minulo viac ako 6 rokov od uzavretia prímeria v Kóreji, ktorým sa otvorili možnosti pre mierové riešenie kórejskej otázky, zjednotenie sa doteraz neuskutočnilo.

Rozdelenie stále zväčšuje nešťastie a utrpenie na všetkých úsekoch štátneho a verejného života kórejského ľudu, i rodinného života jednotlivcov.

Trvalé rozdelenie znemožňuje odstrániť napätú situáciu v Kóreji, ktorá ohrozuje svetový mier a menovite mier v Ázii. Takto tu zo dňa na deň vzrastá ohnisko vojny, v ktorom sú zárodky svetovej pohromy.

Nebolo vážneho dôvodu na to, aby ľud Kóreje bol rozdelený na juh a sever. V priebehu starobylých dejín ľudia v Kóreji žili svorne ako bratia a sestry jednej rodiny, jednotného národa.

Umelé rozdelenie Kóreje znemožňuje jednotne využiť bohaté zásoby a ekonomický potenciál severu a juhu a tak bráni jednotnému rozkvetu a rozvoju národnej kultúry.

Za 14 rokov rozdelenia južná Kórea úplne stratila svoju samostatnosť. Priemysel je v úplnom úpadku, objem priemyslovej výroby sa znížil na polovicu. Poľnohospodárstvo pustne. Južná Kórea, ktorá prv vyvážala potraviny, stala sa krajinou chronického hladu.

Vo všetkých oblastiach južnej Kóreje panuje politický chaos, hlad a bieda, rozklad a demoralizácia. Po uliciach sa túlajú milióny nezamestnaných a žobrajúcich detí.

Napriek ťažkej situácii, ktorá sa vytvorila v dôsledku rozdelenia krajiny, severná časť Kóreje, kde moc majú v rukách sami Kórejci, premenila sa v krátkom čase zo zaostalej agrárnej krajiny na priemyselne-agrárnu krajinu na pevných základoch samostatnej národnej ekonomiky. Tu nastalo nevídané obdobie skvelého rozkvetu života ľudí.

Následkom rozdelenia krajiny obyvatelia severnej časti Kóreje nemajú možnosť rozdeliť sa o plody šťastia s trpiacimi bratmi v južnej časti.

Rodiny sú rozdelené, nemôžu sa stýkať, ba ani si písať navzájom.

Za cenu preliatej krvi Kórejcov a za pomoci mierumilovných národov na svete, roku 1953 bolo v Kóreji dosiahnuté prímerie. Americká strana toto prímerie jednostranne porušovala a porušuje.

Lisynmanovská armáda od uzavretia prímeria vzrástla zo 16 na 31 divízií. Personál kontrolnej skupiny neutrálnej komisie z južnej Kóreje vyhnali.

Li Syn Man stále vyhráža útočným pochodom na sever, americké a lisynmanovské vojská konajú časté atómové manévre v blízkosti vojenskej demarkačnej línie a demilitarizovaného pásma. Ako prv i teraz sú časté provokačné útoky na územie severnej Kóreje.

Do južnej Kóreje zo Spojených štátov severoamerických dovážajú atómové zbrane a riadené strely, ktoré sú zbraňami hromadného ničenia. Nikto nemôže popierať, že zostrujúca sa napätá situácia v Kóreji vážne ohrozuje mier na Ďalekom východe a na celom svete.

Najvyššie ľudové zhromaždenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v pocite zodpovednosti za osudy svojho národa v záujme svetového mieru pred celým svetom znova vyhlasuje, že len mierovou cestou možno skončiť umelé rozdelenie Kóreje a tak odstrániť ohnisko novej vojny.

Vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky ešte pred kórejskou vojnou predkladala dobre uvážené a spravodlivé návrhy na mierové zjednotenie Kóreje. V dôsledku trvalého tvrdošijného odmietania USA a Li Syn Manových úradov ani jeden návrh sa neuskutočnil.

Aj teraz, keď už uplynul rok od odchodu čínskych dobrovoľníkov z Kóreje, vojská USA stále zostávajú v južnej Kóreji.

Trvalé rozdelenie Kóreje má svoju príčinu práve v okupácii južnej Kóreje vojskami USA.

Ale dnes už niet žiadneho dôvodu, aby vojská USA naďalej zostávali v južnej Kóreji.

My sami - stojí v Posolstve - chceme nezmeniteľne zjednotiť krajinu mierovým spôsobom. Vždy sme trvali a trváme na tom, aby sa cudzie vonkajšie sily nemiešali do riešenia otázky, ktorá sa týka len Kórejcov. Máme splnené všetky podmienky na to, aby sme si svoju vlastnú otázku sami vyriešili.

Zjednotenie krajiny chceme riešiť po odchode cudzích vojsk z južnej Kóreje podľa jednotnej vôle tridsaťmiliónového kórejského národa cestou všeobecných slobodných volieb Juhu a Severu na demokratickom základe. OSN, ktorej čestné meno USA pošliapali a ktorá bola jednou z bojujúcich strán v Kóreji, stratila právo hovoriť o nejakom dozore nad voľbami.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP