Středa 18. listopadu 1959

(Začátek schůze v 10 hod. 08 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstek předsedy vlády a předseda Státní plánovací komise inž. Šimůnek, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová; ministři dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, inž. dr. Šlechta, David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, generálplukovník Lomský, Machačová, akad. Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, Jonáš, dr. Kahuda, Reitmajer, dr. Škoda, dr. Vlasák, Brabec, inž. Černý, dr. Neuman, Pospíšil, inž. Púčik.

337 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

(Do presidentské lóže vstupuje resident republiky Antonín Novotný s členy své kanceláře, provázen místopředsedou NS Žiakem. - Shromáždění povstává a obráceno k presidentské lóži vítá presidenta republiky bouřlivým dlouhotrvajícím potleskem. - Shromáždění usedá.)

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 34. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění Republiky československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta Republiky československé soudruha Antonína Novotného. (Bouřlivý potlesk.)

Dále mám tu čest uvítat mezi námi delegaci Národního shromáždění Maďarské lidové republiky, kterou vede předseda Národního shromáždění Maďarské lidové republiky soudruh Sándor Rónai. (Dlouhotrvající potlesk.)

Předseda vlády Republiky československé soudruh Viliam Široký zaslal Národnímu shromáždění dva přípisy.

Prvým z nich sděluje, že president republiky svolal rozhodnutím ze dne 30. října 1959 podle § 49 odstavec 1 Ústavy Národní shromáždění k podzimnímu řádnému zasedání.

Druhým pak oznamuje, že president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 17. srpna 1959 náměstka předsedy vlády soudruha inž. Otakara Šimůnka předsedou Státní plánovací komise a že týmž rozhodnutím jmenoval též další členy Státní plánovací komise.

Dříve než přistoupíme k vlastnímu jednání, oznamuji ještě, že v období od minulé schůze se vzdali poslaneckého mandátu poslanci dr. Václav Hulínský a Jiří Hlavatý.

Dovolte mi nyní, abych vás seznámil s pořadem, který užší předsednictvo Národního shromáždění navrhuje dnešní schůzi k projednání. Denní pořad byl již všem členům Národního shromáždění rozeslán a užší předsednictvo navrhuje projednat její v tomto pořadí:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců.

2. Zpráva výboru zahraničního k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení.

3. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odstavec 7 Ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

4. Zpráva výboru zahraničního k Poselství Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky parlamentům všech států o mírovém řešení sjednocení Koreje.

5. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o místním hospodářství.

6. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

7. Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech.

8. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 27. května 1959.

Má někdo proti navrženému pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nemá.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.


Přistoupíme k projednávání pořadu schůze, jehož prvým bodem je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 357).

Mandátový výbor pověřil podáním zprávy svého předsedu poslance Vodičku. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci!

Mandátový výbor Národního shromáždění mne ve své dnešní schůzi pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvolených poslanců Národního shromáždění soudruhů Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského.

Doplňovací volba do Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 52 Kolín-Poděbrady v kraji Pražském, kde byl dne 11. října 1959 zvolen poslancem Národního shromáždění soudruh Josef Kulička, byla stanovena usnesením vlády ze dne 11. září 1959.

Usnesením vlády ze stejného dne byla také stanovena doplňovací volba ve volebním obvodu č. 131 Semily, kraj Liberec, kde byl dne 11. října 1959 zvolen poslancem soudruh Oldřich Pavlovský.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se těchto doplňovacích voleb, a to zápisy obvodních volebních komisí o registraci obou kandidátů, písemná prohlášení obou kandidátů, že kandidaturu přijímají, zápisy obvodních volebních komisí obou obvodů o sčítání hlasů a zápisy ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volby jak ve volebním obvodu č. 52 Kolín - Poděbrady, tak i ve volebním obvodu č. 131 Semily byly provedeny v plném souhlasu se všemi zákonnými předpisy týkajícími se voleb do Národního shromáždění. Mandátovému výboru také nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných ustanovení. Téměř 100 % odevzdaných hlasů pro oba kandidáty voliči znovu vyjádřili svou důvěru k politice našeho státu a Národní fronty, vyjádřili svou důvěru i oběma kandidátům, o nichž jsou přesvědčeni, že jako poslanci Národního shromáždění budou svou prací přispívat k uskutečnění velkých úkolů, které nám všem uložil XI. sjezd Komunistické strany Československa.

Poněvadž doplňovací volby byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není tedy důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění volby poslanců Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského ověřilo.

Předseda Fierlinger: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru, podle níž mandátový výbor navrhuje ověřit platnost volby poslanců Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? (Nikdo.)

O slovo se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsaženo v předložené zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. platnost volby poslanců Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského.

Protože se poslanci Josef Kulička a Oldřich Pavlovský dostavili do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 Ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten Ústavou předepsaný slib, jmenovaní poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení formule slibu a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Vedoucí Kanceláře NS Kováčik (čte): "Slibuji, že budu věrný Republice československé a jejímu lidově demokratickému zřízení. Budu zachovávat její zákony a svůj mandát vykonávat podle nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch lidu a státu."

Posl. Josef Kulička (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Oldřich Pavlovský (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda Fierlinger: Tím jsme projednali první bod denního pořadu.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu schůze, kterým je

2. Zpráva výboru zahraničního k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení (tisk 358).

Soudružky a soudruzi,

dnešní schůze Národního shromáždění má svůj obzvláštní význam. Jak vidíte z předloženého vám denního pořadu, má Národní shromáždění zaujmout stanovisko k Provolání, kterým Nejvyšší sovět SSSR na svém posledním zasedání se obrací k parlamentům celého světa. Toto Provolání je novým projevem nezlomné vůle sovětského lidu pokračovat ve své politice založené na zásadách mírového soužití a mírové soutěže se všemi zeměmi celého světa. S plným oprávněním upozorňuje na nebezpečnost situace, která se ve světě vytvořila, kdy horečné zbrojení zavléká lidstvo do víru nové války a kdy ve vztazích mezi státy panuje duch nedůvěry a nepřátelství. Provolání Nejvyššího sovětu ukazuje cestu, jak zamezit rozpoutání nových válek a jak dojít i k všeobecnému a úplnému odzbrojení. Nemusím zde však připomínat, jak mohutnou odezvu našlo toto Provolání v srdcích veškerého československého lidu, který si přeje se všemi národy celého světa žít v míru a přátelství. Náš lid nikdy nepociťoval nenávisti k druhým národům, v boji za svou vlastní svobodu a samostatnost naučil se ctít práva a svobodu druhých národů. Zejména dnes, kdy tvořivé úsilí našich pracujících se mohlo plně rozvinout v rámci socialistických pětiletek a kdy přináší již tak slibné ovoce, cítíme ještě více potřebu dorozumění a přátelství se všemi národy. Chceme se s nimi dělit o naše zkušenosti a chceme napomáhat všeobecnému pokroku v celém světě co nejširší vzájemnou výměnou hospodářských a kulturních statků. A jsme přesvědčeni, že při dobré vůli parlamentů a vlád druhých zemí lze zahnat mraky studené války a uskutečnit myšlenku všeobecného odzbrojení v duchu provolání Nejvyššího sovětu. I když se proti tomu budou stavět mocné síly těch, kteří sobecky těží z udržování studené války a z horečného zbrojení, je nastíněný program mírové mezinárodní spolupráce a odzbrojení zajisté realistický a proveditelný. Arciť je třeba, abychom pro tuto myšlenku dovedli mobilizovat veřejné mínění všech zemí. Vždyť obsah Provolání odpovídá skutečným touhám všech národů.

Jsem přesvědčen, že naše Národní shromáždění zaujme jednomyslně a s nadšením kladné stanovisko k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR. Leč dříve, než Národní shromáždění tak učiní, vyslechne zpravodaje zahraničního výboru, který se věcí zabýval a který vypracoval též návrh rezoluce, která vám byla předložena.

Dávám proto slovo zpravodaji zahraničního výboru k tomuto bodu pořadu poslanci Krčkovi.

Zpravodaj posl. Krček: Soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci!

Národy celého světa s velikým uspokojením přijaly návrhy sovětské vlády na všeobecné a úplné odzbrojení, které jménem sovětského lidu předložil Organizaci spojených národů soudruh Chruščov při své nedávné návštěvě ve Spojených státech severoamerických.

Odezva, kterou tyto návrhy vyvolaly ve světě, plně potvrzuje, že otázka odzbrojení nabývá v současné době stále většího významu a nutnosti jejího řešení.

Všeobecné a úplné odzbrojení, jak správně zdůraznil soudruh Chruščov na posledním zasedání Nejvyššího sovětu, by bylo začátkem nové etapy ve vývoji lidské společnosti - světa bez válek. Zrušení výdajů na vojenské síly by přineslo nejenom pronikavé změny v mezinárodních vztazích, ale současně by znamenalo ohromné posílení prostředků pro rozvoj vědy a kultury, pro zlepšení životní úrovně lidu.

Náš pracující lid plně chápe význam sovětských návrhů na všeobecné a úplné odzbrojení a proto také přivítal Provolání Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa jako další významný počin k upevnění míru ve světě.

Provolání Nejvyššího sovětu SSSR zdůvodňuje hlavní myšlenky z návrhu sovětské vlády, předloženého soudruhem Chruščovem na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Poukazuje na vážné nebezpečí, jež hrozí lidstvu z horečného zbrojení a z politiky studené války při dnešních velikých zásobách ničivých zbraní, v nichž mají státy k dispozici velikou zkázonosnou sílu.

Přehrady mezi státy, bránící styku a obchodu mezi zeměmi, nevyřešení horečného zbrojení, výroba a hromadění ničivých zbraní není logickým východiskem ze současné situace, naopak situaci komplikuje a mírové řešení všech základních otázek ve vzájemných vztazích ztěžuje. Nelze očekávat, že mír bude zajištěn rovnováhou ve zbrojení, kterou se snaží každý stát obrátit ve svůj prospěch. Nejúčinnější trvalá záruka míru je v tom, když státy nebudou mít materiální prostředky k vedení války.

Reálnost dosažení velikého cíle všeobecného a úplného odzbrojení států jako jediného spolehlivého prostředku, jak vyloučit možnost rozpoutání války, je především v stále rostoucí síle socialistické světové společenské soustavy a v odporu širokých lidových mas proti válečným přípravám v kapitalistických zemích. (Potlesk.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP