Středa 8. července 1959

(Začátek schůze v 9 hod. 33 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Žiak.

První náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstek předsedy vlády a ministr vnitra Barák, náměstek předsedy vlády a ministr předseda Státního úřadu plánovacího inž. Šimůnek, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová; ministři dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, inž. dr. Šlechta, David, Ďuriš, Krajčír, Machačová, akad. Nejedlý, Poláček, Štrougal, Uher, Beran, dr. Kahuda, Reitmajer, dr. Škoda, dr. Vlasák, Brabec, dr. Neuman, Ouzký, Pospíšil, inž. Púčik.

318 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

(Do zasedací síně vstupují členové indické parlamentní delegace v čele s předsedou Sněmovny lidu Indického národního kongresu M. Ananthasajanamem Ajjangarou. - Poslanci povstávají a vítají potleskem delegaci. - Poslanci usedají.)

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 33. schůzi Národního shromáždění.

Dovolte mi, abych vám sdělil pořad schůze, jak jej užší předsednictvo navrhuje a jak byl též členům Národního shromáždění rozeslán.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Tibora Bohdanovského.

2. Zpráva výboru ústavně právního o návrhu poslanců Zupky, Kozelky, Paška, Mátla, Závěty a druhů na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.

3. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o změně pravomoci soudů a o změně a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních notářství.

4. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.

5. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o návrhu, jímž vláda předkládá Národnímu shromáždění podle § 62 ústavy ke schválení státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1958.

6. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o Státní plánovací komisi.

7. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o dokumentaci staveb.

8. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami.

9. Společná zpráva výboru zahraničního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky, podepsaná v Budapešti dne 30. ledna 1959.

10. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o obchodu a plavbě, podepsaná v Káhiře dne 7. února 1959.

11. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bernu dne 4. června 1959.

12. Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 27. března 1959.

13. Společná zpráva výboru zemědělského a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o jednotných zemědělských družstvech.

14. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona o výkupu zemědělských výrobků.

15. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani.

16. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

17. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona o osvětové činnosti (osvětový zákon).

18. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).

19. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona o muzeích a galeriích.

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Přistoupíme ke schválení pořadu.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.).

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.

Ještě než přistoupíme k projednávání vlastního pořadu schůze, mám smutnou povinnost sdělit Národnímu shromáždění, že dne 15. května 1959 zemřel poslanec Národního shromáždění soudruh Jozef Malík. Soudruh Malík byl starým členem Komunistické strany Slovenska, který celý svůj život zasvětil boji za práva a lepší život pracujících. Po dlouhou řadu let byl poslancem Národního shromáždění a patřil mezi nejaktivnější poslance zemědělského výboru. Národní shromáždění v něm ztrácí skromného a svědomitého poslance.

Prosím, abychom uctili jeho památku. (Poslanci povstávají.)

Děkuji. (Poslanci usedají.)

Budeme projednávat první bod pořadu, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Tibora Bohdanovského (tisk 347).

Mandátový výbor pověřil podáním zpravodajské zprávy svého předsedu posl. Vodičku. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážené Národní shromáždění!

Mandátový výbor Národního shromáždění mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění Tibora Bohdanovského.

Vláda stanovila svým usnesením ze dne 9. června 1959, aby se dne 21. června 1959 konala doplňovací volba ve volebním obvodu č. 297 Nové Zámky-Komárno v kraji Nitranském. V této doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění soudruh Tibor Bohdanovský.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady týkající se této volby, a to prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Po prozkoumání těchto dokladů mandátový výbor zjistil, že pro kandidáta bylo odevzdáno 22 637 hlasů, tedy všechny platně odevzdané hlasy voličů.

Dále mandátový výbor zjistil, že volby byly provedeny v plném souhlasu s předpisy ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a s předpisy zákona o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošla žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění. V této doplňovací volbě voliči znovu vyjádřili důvěru, kterou politice našeho státu a Národní frontě projevuje všechen náš pracující lid, vyjádřili i svou důvěru kandidátovi, o němž nabyli přesvědčení, že jako poslanec Národního shromáždění bude svou prací přispívat k uskutečnění velkých úkolů, které nám uložil XI. sjezd Komunistické strany Československa. Poněvadž doplňovací volba byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodů pro zrušení platnosti této volby, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslance Tibora Bohdanovského ověřilo.

Předseda Fierlinger: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru, podle níž mandátový výbor navrhuje ověřit platnost volby poslance Tibora Bohdanovského. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? (Nikdo.)

O slovo se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsaženo v předložené zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. platnost volby poslance Tibora Bohdanovského.

Protože se poslanec Tibor Bohdanovský dostavil do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanec Bohdanovský ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji". Žádám o přečtení formule slibu, a poslance Bohdanovského žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib.

Vedoucí Kanceláře NS Kováčik (čte): "Sľubujem, že budem verný Republike československej a jej ľudovo demokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu. "

Posl. Tibor Bohdanovský (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda Fierlinger: Tím jsme projednali první bod pořadu schůze. Předseda Národního shromáždění přivítal indickou parlamentní delegaci v čele s předsedou Sněmovny lidu Indického národního kongresu M. Ananthasajanamem Ajjangarou.

Poté pronesl předseda Sněmovny lidu Indického národního kongresu zdravici k československému lidu.

Předseda Fierlinger: Přistoupíme k projednávání druhého bodu denního pořadu, kterým je

2. Zpráva výboru ústavně právního o návrhu poslanců Zupky, Kozelky, Paška, Mátla, Závěty a druhů na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (tisk 342).

Zpravodajem je poslanec Zupka, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Zupka: Vážené Národné zhromaždenie, súdružky a súdruhovia, vážení hostia, delegáti Indického národného kongresu!

Úloha dovršiť výstavbu socializmu v našej vlasti tak, ako ju vo svojom historickom uznesení vytýčil XI. sjazd Komunistickej strany Československa, stáva sa najvlastnejšou náplňou každodenného života všetkých pracujúcich. Potvrdením tejto radostnej skutočnosti je rastúca iniciatíva a dôslednejšie uplatňovanie tvorivých schopností pracujúcich pri plnení budovateľských úloh.

V organizovaní najširšej účasti pracujúcich na riadení hospodárstva a správe štátu pripadá zodpovedná úloha Revolučnému odborovému hnutiu ako najmasovejšej organizácii robotníckej triedy. Úlohou odborov, ako to zdôraznil na nedávnom IV. všeodborovom sjazde prvý tajomník ÚV KSČ a prezident republiky súdruh Antonín Novotný, je aktívne sa zúčastniť na budovaní novej spoločnosti, mobilizovať úsilie pracujúcich vo všetkých oblastiach výstavby socializmu. Na splnenie týchto úloh je zameraná všetka organizátorská i výchovná činnosť odborových organizácií. Túto prácu rozvíja Revolučné odborové hnutie pod vedením KSČ v najširších radoch pracujúcich, a to predovšetkým v závodoch, vo svojich základných organizáciách.

Základné odborové organizácie a ich závodné výbory zastupujú už dnes prakticky všetkých zamestnancov a v ich mene a v ich záujme riešia s hospodárskymi orgánmi celý rad dôležitých otázok, ktoré sa dotýkajú záujmov a potrieb kolektívu pracujúcich, otázky hospodárske, technické a také otázky, úspešné riešenie ktorých má zabezpečiť riadny chod a ustavičný rozvoj výroby, a v súlade s tým aj otázky socialistickej starostlivosti o pracujúcich.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP