Čtvrtek 19. února 1959

(Začátek schůze v 10 hod. 10 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová; ministři Barák, inž. Šimůnek, dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, inž. dr. Šlechta, Bakuľa, David, Ďuriš. Krajčír, Krosnář, genpluk. Lomský, Machačová, akad. Nejedlý, Tesla, Uher, Jonáš, dr. Kahuda, Reitmajer, dr. Škoda, dr. Vlasák, Brabec, dr. Neuman, Ouzký, Pospíšil, inž. Púčik.

350 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

(Do presidentské lóže vstupuje president republiky Antonín Novotný s členy své kanceláře, provázen místopředsedkyní NS Hodinovou-Spurnou. - Shromáždění povstává a obráceno k presidentské lóži nadšeným potleskem vítá presidenta republiky. Shromáždění usedá.)

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 30. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění Republiky československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta Republiky československé soudruha Antonína Novotného. (Bouřlivý potlesk.)

Sděluji členům Národního shromáždění, že došel dopis předsedy vlády, kterým oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 9. února 1959 svolal podle § 49 odst. 1 ústavy Národní shromáždění k jarnímu řádnému zasedání na den 19. února 1959 do Prahy.

Dále sděluji, že došly dopisy předsedy vlády, kterými oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 17. ledna 1959

zprostil ministra zahraničního obchodu Richarda Dvořáka úřadu ministra,

uvolnil ministra vnitřního obchodu Františka Krajčíra z řízení ministerstva vnitřního obchodu a pověřil jej řízením ministerstva zahraničního obchodu,

jmenoval prvního náměstka ministra vnitřního obchodu Ladislava Brabce ministrem a pověřil jej řízením ministerstva vnitřního obchodu.

Dále president republiky svým rozhodnutím ze dne 9. února 1959 pověřil ministra Václava Ouzkého funkcí předsedy Státního výboru pro rozvoj techniky.

Oznamuji, že poslaneckého mandátu se vzdal posl. Josef Šustr.

Užší předsednictvo Národního shromáždění se usneslo navrhnout Národnímu shromáždění k projednání tento denní pořad, který byl již členům Národního shromáždění rozeslán.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Josefa Tatíčka.

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

3. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, zemědělského, kulturního, zdravotního, ústavně právního a zahraničního o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1959

a

výboru ústavně právního a výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

4. Zpráva výboru ústavně právního o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích.

5. Společná zpráva výboru zemědělského a výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství.

6. Zpráva výboru ústavně právního o vládním nařízení ze dne prosince 1958 č. 81 Sb., o správě národního majetku, které bylo vydáno podle § 10 odstavec 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé.

7. Volba předsednictva Národního shromáždění a doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění.

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.

Přistoupíme k projednávání pořadu, jehož prvním bodem je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Josefa Tatíčka (tisk 296).

Mandátový výbor pověřil podáním zpravodajské zprávy svého předsedu poslance Vodičku. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Vodička: Soudruhu presidente, vážené Národní shromáždění!

Mandátový výbor Národního shromáždění mne ve své dnešní schůzi pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance Národního shromáždění Josefa Tatíčka.

Vláda stanovila svým usnesením ze dne 7. ledna 1959, aby se dne 1. února 1959 konala doplňovací volba ve volebním obvodu č. 199 Bystřice nad Pernštejnem - Boskovice, kraj Brněnský. V této doplňovací volbě byl zvolen poslancem Národního shromáždění soudruh Josef Tatíček.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění předložila doklady, týkající se této doplňovací volby a to prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Po prozkoumání těchto dokladů mandátový výbor zjistil, že kandidát obdržel z počtu 20 825 odevzdaných platných hlasů celkem 20 761 hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech platných hlasů, odevzdaných ve volebním obvodě. Dále mandátový výbor zjistil, že volby byly provedeny v plném souhlasu s předpisy ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a s předpisy zákona o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošla žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění. I tato volba byla projevem důvěry našeho lidu k politice našeho státu, projevem důvěry k Národní frontě i samému kandidátovi, o němž jsou jeho voliči přesvědčeni, že výkonem své poslanecké funkce přispěje k uskutečnění velkých úkolů uložených XI. sjezdem Komunistické strany Československa.

Poněvadž doplňovací volba byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení platnosti této volby, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle § 50 zákona č. 27 Sbírky z roku 1954 o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslance Josefa Tatíčka ověřilo.

Předseda Fierlinger. Slyšeli jste zprávu mandátového výboru, podle níž mandátový výbor navrhuje ověřit platnost volby poslance Josefa Tatíčka. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? (Nikdo.)

O slovo se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsaženo v předložené zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo podle § 50 zákona č. 27 Sbírky z roku 1954 platnost volby poslance Josefa Tatíčka.

Protože se poslanec Josef Tatíček dostavil do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslanec Tatíček ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibují".

Žádám o přečtení formule slibu a poslance Tatíčka žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib.

Vedoucí kanceláře NS Kováčik (čte): Sľubujem, že budem verný Republike československej a jej ľudovo demokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Posl. Josef Tatíček (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda. Tím jsme projednali první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu dnešního pořadu, kterým je

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odstavec 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

Slavné Národní shromáždění!

Přistupují k tomu, abych vám podal zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy za dobu od minulého zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění sešlo se v uplynulém období k jedné schůzi, a to dne 18. prosince 1958, v níž se usneslo na vydání dvou zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění. Jsou to tato zákonná opatření.

1. Zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek;

2. Zákonné opatření o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku.

Předsednictvo nejprve projednalo zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek.

Tímto zákonným opatřením se stanoví, že právo státu vyměřit a vymáhat majetkové dávky s příslušenstvím upravené zákonem o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, jakož i právo státu vyměřit a vymáhat mimořádné dávky s příslušenstvím, upravené zákonem o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, se promlčuje ve. 20 letech. Dále se tímto zákonným opatřením stanoví, že uvedená zásada platí i v těch případech, kdy promlčecí lhůta skončila do dne, kdy toto zákonné opatření nabylo účinnosti. Zásada, že právo státu se promlčuje ve dvaceti letech, neplatí pouze v těch případech, kde již bylo pravomocně rozhodnuto.

Důvodem pro vydání tohoto zákonného opatření bylo, že promlčecí lhůty pro vyměření a vymáhání uvedených majetkových dávek končily všeobecně dne 31. prosince 1958. Zákonné opatření zajišťuje státu právo vyměřit a vymáhat majetkové a mimořádné dávky ve všech případech, kde dosud nebyly vyměřeny. Platí to i pro případy, kdy promlčecí lhůta prošla před účinností uvedeného zákonného opatření a nebylo pravomocně rozhodnuto, že k promlčení došlo. Zákonné opatření zároveň vylučuje, aby poplatníci, kterým dávky nebyly vyměřeny v dosavadní promlčecí lhůtě, byli ve výhodnějším postavení než ti, kterým již dávky vyměřeny byly.

Druhé zákonné opatření, kterým se předsednictvo Národního shromáždění zabývalo, je zákonné opatření o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku.

Vláda předložila předsednictvu Národního shromáždění návrh na vydání tohoto zákonného opatření proto, že dosavadní nejednotně organizovaný zemědělský a lesnický výzkum nevyhovoval. Stav v zemědělském a lesním výzkumu do vydání tohoto zákonného opatření byl takový, že Československá akademie zemědělských věd měla svá výzkumná pracoviště převážně jen v českých krajích, zatím co na Slovensku se zemědělským a lesnickým výzkumem zabývaly zemědělská sekce Slovenské akademie věd a výzkumné ústavy pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství. Důsledek tohoto stavu byl, že zemědělský a lesnický výzkum na Slovensku neměl dostatečný počet jednotně organizovaných pracovišť, ani dostatečný počet odborných výzkumných kádrů. Tato organizační roztříštěnost způsobovala vážné nedostatky v rozvoji zemědělského a lesního výzkumu na Slovensku, což pak mělo své negativní důsledky při budování socialistické zemědělské velkovýroby.

Zemědělský a lesnický výzkum na Slovensku nemohl ani co do počtu ústavů a laboratoří, ani co do jejich vybavení obsáhnout širokou a naléhavou problematiku zemědělské a lesnické výroby, i když je třeba ocenit mnohé výsledky zemědělské výzkumné a vědecké práce v zemědělské sekci Slovenské akademie věd.

Zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku přispěje k dobudování zemědělského a lesního výzkumu na Slovensku a umožní, aby na Slovensku bylo v nejkratší době dosaženo úrovně zemědělského a lesního výzkumu v českých krajích.

Pobočka má mít své vlastní orgány pro řízení vědecké výzkumné práce. Oprávnění, která příslušejí ministru zemědělství a lesního hospodářství vůči Akademii, vykonává vůči její pobočce pověřenec zemědělství a lesního hospodářství. Do zřízené pobočky se převádějí výzkumné ústavy a pracoviště zemědělské sekce Slovenské akademie věd a ostatní pracoviště zemědělského a lesního výzkumu na Slovensku.

Úkoly výzkumu při zvyšování úrovně zemědělské výroby na Slovensku jsou nemalé. Výzkum se bude muset zejména zabývat vypracováním soustav hospodaření v různých oblastech Slovenska, vypracováním návrhu na organizaci hospodaření v horských oblastech Slovenska, organizace hospodaření ve východoslovenské nížině a řešení otázek, které souvisí s budováním velkoplošných závlah na Slovensku.

Pobočka vybavená dobrými kádry může po vybudování vědeckých a výzkumných pracovišť v těsném spojení se zemědělskou praxí splnit všechny náročné úkoly, které na ni klade rozvoj nového socialistického zemědělství na Slovensku.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP