Čtvrtek 3. července 1958

Jednou z veľmi dôležitých otázok, ktorú podľa názoru Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy treba nevyhnuteľne zaradiť na program konferencie na najvyššej úrovni, je zastavenie pokusov s nukleárnymi zbraňami. Ako je známe, USA a Veľká Británia odmietli následovať príklad Sovietskeho sväzu a - nehľadiac na pobúrenie národov - aj naďalej v týchto pokusoch pokračujú. Ako podmienku pre dosiahnutie dohody o ich zastavení navrhli USA zvolanie komisie expertov, ktorí by prerokovali spôsob, ako zisťovať jaderné výbuchy. Sovietsky sväz v snahe maximálne vyjsť v ústrety návrhom západných mocností návrh prijal a v týchto dňoch už porada expertov zahájila v Ženeve svoju činnosť.

Ženevských porád sa okrem expertov Sovietskeho sväzu, Poľska a Rumunska účastnia aj experti československí. Táto naša účasť je ďalším prejavom dôsledného úsilia československej vlády prispieť všetkými prostriedkami k vyriešeniu naliehavých medzinárodných problémov a k zmierneniu medzinárodného napätia. Avšak československá vláda pevne trvá na tom, že zmyslom týchto porád je dosiahnuť zastavenie pokusov s jadernými zbraňami aj zo strany USA a Veľkej Británie. Československý ľud a spolu s ním všetky mierumilovné národy budú bdelo sledovať, aby sa konferencia exportov nestala pre USA zámienkou pre nové prieťahy a pre nové pokusy klamať verejnosť. (Potlesk.)

Súdružky a súdruhovia!

Medzinárodný význam zasadnutia Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy v Moskve je tým väčší, že toto zasadnutie prebiehalo v znamení naprostej jednoty všetkých účastníkov a spolu s výsledkami porád predstaviteľov komunistických a robotníckych strán členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci tvorí nový článok neustáleho rastu moci, sily a jednoty tábora socializmu, jeho zomknutosti okolo Sovietskeho sväzu. (Potlesk.) Jednota a spolupráca na základe veľkých princípov proletárskeho internacionalizmu - to je obrovská sila a drahocenný poklad socialistických štátov.

O tom sme sa znovu presvedčili pri nedávnej návšteve Československej vládnej delegácie v Albánskej ľudovej republike. Celý priebeh tejto návštevy bol jedinou manifestáciou nesmiernej pretvárajúcej sily ideí marxizmu-leninizmu, ideí proletárskeho internacionalismu. Bol manifestáciou neochvejnej vernosti Československa a Albánskej ľudovej republiky táboru socializmu, neochvejnej vernosti jeho vedúcej sile - Sovietskemu sväzu. (Potlesk).

Tábor socializmu, neustály rast jeho politickej a ekonomickej sily, rast jeho morálnopolitického vplyvu vo svete, je dnes mocným činiteľom svetového mieru. Žiadne úklady imperialistov ani žiadne útoky revizionistov nedokážu otriasť jeho pevnosťou, jeho jednotou. Vláda Československej republiky urobí i v budúcnosti všetko pre to, aby socialistický tábor na čele so Sovietskym sväzom bol stále mocnejšou hradbou proti všetkým vojnovým plánom medzinárodného imperializmu, stále mocnejšou silou v boji národov za víťazstvo socializmu, za víťazstvo mieru. (Potlesk.)

Předseda: Děkuji soudruhovi předsedovi vlády za jeho zprávu. Přerušuji nyní na 15 minut schůzi. Po přestávce přistoupíme k rozpravě.

(Schůze přerušena v 11 hod. 56 min. - opět zahájena

ve 12 hod. 18 min.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (zvoní): Zahajuji přerušenou 26. schůzi Národního shromáždění.

Budeme pokračovat v projednávání pořadu.

Do rozpravy ke zprávě předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě se přihlásili poslanci Krček a Brenčič.

Dávám slovo poslanci Krčkovi.

Posl. Krček: Soudružky a soudruzi poslanci!

Předseda vlády soudruh Široký podal ve své zprávě obsáhlý vyklad o výsledcích a významu jednání zástupců členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci, ku kterému došlo letošního května v Moskvě. Je nesporné, že výsledky tohoto významného jednání mají dalekosáhlý význam pro rozvoj národního hospodářství jednotlivých zúčastněných zemí a projeví se jako další významný faktor v upevňování jednoty socialistického tábora. Důsledné řešení základních problémů vzájemné hospodářské spolupráce je žádoucí nejen z hlediska současného stavu výroby jednotlivých zemí, ale především i pro zabezpečení dalšího rozvoje a těsnějšího semknutí společných sil v oblasti politické, ekonomické, kulturní i vojenské.

Vycházíme zcela oprávněně z toho, že naše společné síly mohou být znásobeny, když národní hospodářství jednotlivých zemí socialistického tábora bude rozvíjeno plně v souladu s potřebou i možnostmi nejenom vlastní země, ale celého socialistického tábora. V našich zemích, vedených marxisticko-leninskými stranami, dostává tak otázka vzájemné hospodářské spolupráce zcela nový charakter a vyšší kvalitativní stupeň.

Až dosud bylo dosaženo velikých úspěchů v rozvoji národního hospodářství jednotlivých zemí, spějících k vybudování socialismu.

Růst průmyslové výroby v zemích socialistického tábora vysoko překročil tempo kapitalistických států. Průmyslová výroba celého socialistického tábora vzrostla proti roku 1937 na 867 %, zatím co v kapitalistických zemích pouze na 202 %.

Těchto výsledků bylo dosaženo v období, kdy nejagresivnější imperialistické síly sjednotily své úsilí proti našim zemím a všemi prostředky prováděly a provádějí hospodářskou blokádu v bláhové naději, že zabrání a zvrátí toto nebývalé tempo rozvoje hospodářství socialistických zemí. Jejich úsilí však vyznívá nadarmo proto, že rozvoj národního hospodářství lidově demokratických států se uskutečňuje za jejich vzájemné spolupráce a za vedoucí úlohy a hospodářské pomoci Sovětského svazu.

Tyto vztahy se uskutečňují na zásadách dobrovolné vzájemné pomoci a respektování. Socialistický společenský řád vytváří podmínky i pro novou mezinárodní dělbu práce, založenou zcela na jiných základech mezinárodních hospodářských svazků, než jak je známo z kapitalistické společnosti. Nová mezinárodní dělba práce, vytvářená socialistickým hospodářským systémem, likviduje jednostrannost hospodářského vývoje jednotlivých zemí a tvoří podmínky pro další industrializaci a všestranný rozvoj výrobních sil všech zemí.

Hospodářská spolupráce poskytuje veliké možnosti pro hospodárnější využívání výrobních a surovinových zdrojů. Neustálým rozvíjením hospodářské spolupráce uvnitř socialistického tábora se umožnuje, aby každá socialistická země nemusela za velikých obětí rozvíjet všechna odvětví těžkého průmyslu, jak to musel dělat Sovětský svaz, který byl dlouho jedinou socialistickou zemí. Nyní, kdy existuje více zemí socialistického typu, mohou se více specializovat na rozvoj těch průmyslových odvětví a na výrobu těch výrobků, pro něž má nejvýhodnějsí přírodní a hospodářské podmínky. To vytváří předpoklady i k dalšímu rozvoji zemědělství a k dalšímu zvyšování životní úrovně lidu. Tato hospodářská spolupráce je projevem internacionální pomoci vyspělých zemí k urychlení všestranného vzestupu hospodářství zemí s méně vyspělým průmyslem.

V kapitalistickém světě se však průmyslové převahy a hospodářské síly využívá jako nástroje k potlačení a zotročení slabších a hospodářsky zaostalých zemí. Imperialisté kladou překážky industrializaci agrárních zemí, zbavují je hospodářské samostatnosti a mění jejich národy v předmět soustavného vykořisťování s cílem dosažení největších zisků. Půjček a úvěrů je využíváno jako prostředků k dobývání odbytišť a zotročení dlužnických zemí. Těchto zemí je využíváno jako levných zdrojů surovin a odbytiště pro průmyslové výrobky s vysokým ziskem. Imperialisté nemají zájem na růstu zpracovatelského průmyslu, zejména strojírenství v závislých státech. Svědčí o tom skutečnost, že např. z dodávek podle tzv. Marshallova plánu jen 12 % připadalo na stroje a zařízení a to především pro zbrojařský průmysl. Podobně je tomu i u dalších amerických zahraničních kapitálových investic.

Stejně je tomu i u ostatních půjček a úvěrů ostatních kapitalistických zemí.

Zcela jinak se vyvíjí hospodářské vztahy mezi zeměmi, které se vymanily z imperialistického útlaku, začaly budovat své socialistické zřízení a rozvinuly socialistickou spolupráci se Sovětským svazem.

Nejdůležitějším rysem těchto nových vztahů je bratrská pomoc Sovětského svazu zemím lidové demokracie. Zmnohonásobily se dodávky strojírenského zařízení do lidových demokracií v kompletních zařízeních celých továren.

Zvlášť významná je spolupráce a pomoc Sovětského svazu v oblasti vědecko-technické. Mohutné výsledky a úspěchy sovětské vědy a techniky jsou dnes k disposici socialistickým státům a velmi významně pomáhají k rychlému růstu technické úrovně výroby.

Tak je tomu i u nás, jak o tom svědčí příklad v ČKD Praha. Na základě podkladů Všesvazového elektrotechnického institutu V. I. Lenina, předaných nám v loňském roce, se už nyní zkouší prvé kusy zatavených ignitronů pro elektrické lokomotivy na střídavý proud. Na základě podkladu téhož institutu byla již v loňském roce zahájena výroba germaniových ventilů a nyní se přechází k přípravě výroby křemíkových polovodičových ventilů. Řadu dalších příkladů by bylo možno uvést ze všech oblastí národního hospodářství.

Obrovské surovinové a materiálové zdroje slouží dnes Sovětskému svazu k nezištné a soustavné pomoci lidově demokratickým zemím a jejich boji za všestranný rozvoj výrobních sil své země. Stejně tak i půjčky a úvěry Sovětského svazu zemím lidové demokracie jsou prostředkem hospodářské pomoci bratrským národům. Cílem půjček a úvěrů, poskytovaných lidově demokratickým zemím za výhodných a nezatěžujících podmínek, je rozšíření možností dodávek, zvláště strojů a zařízení, které mají zrychlit jejich hospodářský rozvoj.

Hospodářská spolupráce zemí socialistického tábora se uskutečňuje na základě dlouhodobých, dvoustranných i vícestranných dohod, které určují charaktery vzájemné spolupráce na několik roků dopředu.

Takováto dlouholetá plánovitá hospodářská spolupráce zemí socialistického tábora má nesmírný význam i pro naši republiku. Dokladem toho je skutečnost, že země socialistického tábora se podílejí na zahraničním obchodě ČSR v roce 1957 64,4 % a podle směrnic XI. sjezdu strany se tento objem má dále zvyšovat.

Tyto faktory jsou o to důležitější v období, kdy zahraniční obchod s kapitalistickým světem je stále více vystaven vlivům prohlubující se hospodářské krize. Hospodářská spolupráce se zeměmi socialistického tábora, zvláště nyní, kdy ve všech lidově demokratických zemích jsou zpracovávány dlouhodobé perspektivní plány, dává nám možnost zpracování dlouhodobých perspektivních plánů pro jednotlivá odvětví našeho hospodářství. Vzájemné dohody nám umožňují zaměřit se na ta odvětví, pro která máme největší předpoklady, ve kterých může být naše pomoc ostatním zemím socialistického tábora nejúčinnější a kde může v rámci soutěžení s kapitalistickým světem přinést nejpronikavější výsledky.

Je to zejména naše strojírenství. V perspektivních plánech se mu dostává významného postavení, zejména tím, že má zabezpečit výrobu složitých strojů a zařízení. Veliký rozvoj strojírenské výroby je umožněn v naší zemi zvýšeným dovozem potřebných surovin v převážné většině ze Sovětského svazu, i tím, že Sovětský svaz je naším hlavním odběratelem strojírenské výroby.

Sovětský svaz nám zadává zakázky na omezený počet typů v množstvích, kterých bychom nejen pro vnitřní potřebu, ale ani pro export na Západ nikdy nemohli docílit. To umožňuje zvýšení počtu kusů jednoho typu a vytváří se základní předpoklad pro další rychlé zvyšování produktivity práce především na základě pokrokové technologie a organisace výroby. Konkrétně to ukazují jednotlivé výroby: např. u ČKD Praha, kde jsou žádány naftové lokomotivy jednoho typu v neomezeném množství. Zadáno je chladící zařízení pro naftový a chemický průmysl, zakázky na desítky agregátů stejného typu, turbokompresorů i aparátů.

Na základě sovětských objednávek možno přistoupit k organisování téměř sériové výroby obřích pístových kompresorů.

Soudružky a soudruzi! Zvýšení účinnosti vzájemné hospodářské spolupráce, vycházející z pozic proletářského internacionalismu nás všechny, naše pracující zavazuje, abychom zvýšili péči o výrobky pro lidově demokratické země a celý zahraniční obchod.

Důsledné dodržování plánovaných lhůt a kvality výrobků našeho průmyslu je také jednou z cest, jak urychleně napomáhat rozvoji druhých zemí socialistického tábora. Je to také jedna z cest, jak přispívat k prohlubování hospodářsko-politických vztahů.

Před několika dny skončil slavný XI. sjezd Komunistické strany Československa, který narýsoval cestu dovršení socialismu v naší vlasti. Jsme si plně vědomi, že tohoto cíle dosáhneme tak, jako všech dosavadních úspěchů, jen za veliké a bratrské pomoci Sovětského svazu a spolupráce se všemi socialistickými zeměmi. Naše síla a bezpečnost je v tom, jak silný a jednotný bude celý socialistický tábor. Proto je nutno rozhodně bojovat proti všem tendencím, oslabujících tuto jednotu, zejména proti soudobému revizionismu jugoslávských vůdců. XI. sjezd naší strany dal jasné a rozhodné slovo, že Československá republika je a zůstane pevným článkem socialistického tábora. Proto vítáme i výsledky moskevských porad jako významnou pomoc k vítězství socialismu i v naší zemi. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP