Čtvrtek 3. července 1958

Ať žije mír! (Maršálek Sejmu Wycech si tiskne ruku s předsedou NS Zd. Fierlingerem a předsedou vlády V. Širokým.)

Předseda: Děkuji maršálkovi Sejmu Polské lidové republiky za jeho krásný a vřelý projev.

Přistoupíme k dalšímu jednání.

Oznamuji, že poslaneckého mandátu se vzdali poslanci Ladislav Soukup, Júlia Šimurdová, Josef Novák z volebního obvodu č. 161 a Marek Smida.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s pořadem, který užší předsednictvo navrhuje dnešní schůzi k projednání a který byl členům Národního shromážděni také již rozeslán:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 244).

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

3. Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

4. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 230) o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé (tisk 233).

5. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 232), kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů (tisk 237).

6. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 235) o úpravě důchodů některých odsouzených osob (tisk 240).

7. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 236) o některých změnách v sociálním zabezpečení (tisk 239).

8. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 234) o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (tisk 241).

9. Společná zpráva výboru zahraničního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 231), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Úmluva o vymáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956 (tisk 238).

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění schválilo denní pořad.

Přistoupíme k projednávání pořadu, jehož prvním bodem je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 244).

Mandátový výbor pověřil podáním zprávy svého předsedu poslance Vodičku. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážení polští hosté, vážené Národní shromáždění!

Z pověření mandátového výboru podávám zprávu o dnešním jednání výboru, který se sešel, aby přezkoumal platnost volby nově zvolených poslanců Národního shromáždění a to poslanců Františka Jurči, Josefa Trhlíka, Štefana Gašo a Jozefa Baláže.

Vláda stanovila svými usneseními, aby se dne 27. dubna 1958 konaly doplňovací volby ve volebním obvodu č. 40 Nové Strašecí-Slaný, kde byl poslancem zvolen František Jurča, a ve volebním obvodu č. 78 Blovice-Horažďovice, kde byl poslancem zvolen Josef Trhlík a dále, aby se dne 25. května 1958 konaly doplňovací volby ve volebním obvodu č. 335 Kysucké Nové Mesto-Čadca, kde byl zvolen poslancem Štefan Gašo a ve volebním obvodu č. 337 Námestovo-Trstená, kde byl zvolen poslancem Jozef Baláž.

Mandátový výbor přezkoumal ve své schůzi doklady týkající se všech čtyř doplňovacích voleb, a to prohlášení kandidátů, že kandidaturu přijímají, zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů na poslance Národního shromáždění, zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a zápisy ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění. Po prozkoumání těchto dokladů zjistil mandátový výbor, že doplňovací volby ve volebních obvodech č. 40 Nové Strašecí-Slaný, č. 78 Blovice-Horažďovice, č. 335 Kysucké Nové Mesto-Čadca a č. 337 Námestovo-Trstená byly provedeny v plném souhlasu s předpisy ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a s předpisy zákona o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošla žádná oznámení nebo stížnost na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění.

K výsledkům těchto doplňovacích voleb můžeme klidně říci, že každé doplňovací volby do Národního shromáždění jsou manifestací našeho lidu k politice našeho státu, která pod vedením Komunistické strany Československa směřuje k dovršení socialismu v naší vlasti. Jsou projevem souhlasu s touto politikou. Týká se to lidu českých zemí i Slovenska. Jsou důvěrou i k Národní frontě, která na základě rozhodnutí lidových shromáždění ve volebních obvodech kandiduje lidem vybrané zástupce. Jsou projevem důvěry ke kandidujícím, neboť lid v návrzích pověřuje ty, o kterých je přesvědčen, že budou jako poslanci plnit vše, co přispěje k uskutečnění velkých úkolů, dnes nám daných XI. sjezdem KSČ.

Poněvadž doplňovací volby byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle § 50 zákona č. 27 Sb. z roku 1954 o volbách do Národního shromáždění platnost voleb poslanců Františka Jurči, Josefa Trhlíka, Štefana Gašo a Jozefa Baláže ověřilo. (Potlesk.)

Předseda: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru, podle níž mandátový výbor navrhuje ověřit platnost volby poslanců Františka Jurči, Josefa Trhlíka, Štefana Gašo a Jozefa Baláže.

Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? (Nikdo.)

O slovo se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsaženo v předložené zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo podle § 50 zákona číslo 27 Sbírky z roku 1954 platnost volby poslanců Františka Jurči, Josefa Trhlíka, Štefana Gašo a Jozefa Baláže.

Protože se poslanci František Jurča, Josef Trhlík, Štefan Gašo a Jozef Baláž dostavili do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, jmenovaní poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení formule slibu a jmenované poslance žádám aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Vedoucí kanceláře NS Kováčik (čte):

"Sľubujem, že budem verný Republike československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Posl. František Jurča (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Josef Trhlík (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Štefan Gašo (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem.

Posl. Jozef Baláž (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda: Tím jsme projednali první bod dnešního pořadu. Druhým bodem dnešního pořadu je

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

Slavné Národní shromáždění!

Přistupuji k tomu, abych vám podal zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy za dobu od minulého zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění sešlo se v uplynulém období k jedné schůzi, a to dne 29. května 1958, v níž se usneslo na vydání dvou zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění. Jsou to tato zákonná opatření:

1. Zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru;

2. zákonné opatření o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev.

Předsednictvo nejprve projednalo vládní návrh zákonného opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru, který vláda předložila předsednictvu Národního shromáždění dne 28. dubna 1958.

Tímto zákonným opatřením se pozměňuje a doplňuje § 1 vládního nařízení č. 82 Sbírky z roku 1953, kterým se zvýhodňuje placení nájemného. Podle tohoto vládního nařízení se totiž platí nájemné z bytů, částí bytů a jiných místností, při čemž se nerozlišovalo, kdo nájemné platí, takže i organisace socialistického sektoru jako nájemci byly nuceny platit nájemné z pronajímaných místností měsíčně.

Aby bylo možno i na tomto úseku zjednodušit agendu organisací socialistického sektoru, byl tímto zákonným opatřením připojen k § 1 uvedeného vládního nařízení další odstavec, kterým se stanoví, že tyto organizace platí nájemné čtvrtletně. Termín placení nájemného se vkládá doprostřed platebního období, aby se tak pokud možno nejméně narušovalo finanční hospodaření těchto organisací a přitom bylo možno dodržet ustanovení o placení daně domovní a odvádění nájemného na zvláštní účty u státních spořitelen. Tato úprava placení nájemného je pro organisace socialistického sektoru povinná a není možno ujednat platební termín jinak.

Dříve než vládní návrh zákonného opatření projednávalo předsednictvo Národního shromáždění, zabýval se jím též ústavně-právní výbor. Na doporučení ústavně-právního výboru usneslo se předsednictvo Národního shromáždění změnit článek II tohoto zákonného opatření, a to tak, že datum účinnosti bylo posunuto z 1. dubna 1958 na 1. července 1958. Pro zavedení zpětné účinnosti nebylo totiž důvodu vzhledem k tomu, že v době sněmovního projednávání tohoto zákonného opatření již uplynula polovina druhého čtvrtletí.

Druhé zákonné opatření, kterým se předsednictvo Národního shromáždění zabývalo, týkalo se další úpravy placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev. Vládní návrh tohoto zákonného opatření předložila vláda předsednictvu Národního shromáždění dne 3. května 1958, a dříve než o něm jednalo předsednictvo, projednal je výbor zemědělský a ústavně-právní.

Tímto zákonným opatřením dochází ke změnám ve vládním nařízení č. 36 Sbírky z roku 1955, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev. Uvedené vládní nařízení stanovilo, že odklad se vztahuje na peněžité závazky, pokud vznikly před 1. lednem 1954, že odklad placení a úrokování trvá po celou dobu členství zemědělce v jednotném zemědělském družstvu a že po dobu odkladu lze odložené peněžité závazky splácet pouze z částek, které by dlužníku příslušely podle usnesení členské schůze družstva z důvodu náhrady za užívání půdy nebo z důvodu splátek za vnesený živý inventář.

Nová úprava provedená zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění vychází z řady změn, které se od roku 1955 na naší vesnici staly. Nová úprava spočívá na těchto zásadách:

1. Odklad placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých před 1. lednem 1954 se ponechává beze změny po dobu trvání dlužníkova členství v družstvu.

2. Odklad placení a úrokování peněžitých závazků, které vznikly v době od 1. ledna 1954 do 1. ledna 1958, povoluje se pouze na dobu tří let, počínajíc rokem, který následuje po vstupu zemědělce do družstva, nejméně však do roku 1960. Po uplynutí této lhůty přezkoušejí finanční odbory v každém jednotlivém případě, trvají-li i nadále podmínky pro posečkání daňových nedoplatků, třebas i bezúročně, či může-li dlužník daňový nedoplatek aspoň ve splátkách vyrovnat.

3. Odklad placení a úrokování daňových nedoplatků vzniklých před 1. lednem 1954 i po tomto dni, může být zrušen i před uplynutím stanovených lhůt, a to tehdy, jestliže se během doby povoleného odkladu výdělkové a majetkové poměry dlužníka změní natolik, že může uhradit najednou nebo ve splátkách odložené daňové nedoplatky.

4. Stanoví se povinnost splácet odložené peněžité závazky i ze splátek vyplácených podle usnesení členské schůze družstva za vnesený mrtvý inventář.

Nová úprava odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev odpovídá změněným poměrům v důsledku zrychlené socialisace vesnice, přihlíží ke konkrétním případům jednotlivých dlužníků a zvyšuje pravomoc a odpovědnost národních výborů.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Nastínil jsem hlavní důvody obou zákonných opatření, které předsednictvo Národního shromáždění v uplynulém období projednalo, a doporučuji, aby Národní shromáždění tato zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění podle § 66 odst. 8 ústavy schválilo.

Má někdo nějaké návrhy, námitky, nebo připomínky k přednesené zprávě? (Nikdo.)

Nemá.

Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí se zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 29. května 1958 o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo toto zákonné opatření.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP