Čtvrtek 3. července 1958

(Začátek schůze v 10 hod. 5 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala,

Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček; ministři Barák, inž. Šimůnek, dr. Kyselý, dr. h. c. Plojhar, dr. inž. Šlechta, Bakuža, Ďuriš, Krajčír, Machačová, Beran, Reitmajer, dr. Škoda, inž. Černý, Dvořák, dr. Kahuda, gen.-pluk. Lomský, dr. Neuman, Pospíšil, dr. Vlasák, Zatloukal.

319 poslanců podle prezenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda: Zahajuji 26. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došel dopis předsedy vlády, kterým oznamuje, že president republiky svolal rozhodnutím ze dne 20. června 1958 podle § 49 ústavy Národní shromáždění k zasedání do Prahy na den 3. července 1958.

Jménem Národního shromáždění Republiky československé vítám mezi námi co nejsrdečněji delegaci Sejmu Polské lidové republiky vedenou maršálkem Sejmu Czeslawem Wycechem. (Bouřlivý dlouhotrvající potlesk. - Přítomní povstávají.)

Naši polští hosté oplácejí návštěvu delegace našeho Národního shromáždění, kterou vykonala v Polsku v březnu t. r. My, kteří jsme měli příležitost cestu do bratrského Polska podniknout, nikdy nezapomeneme na mohutné dojmy, které jsme si odtamtud odnesli, na naši návštěvu Varšavy, Lodže, Gdaňska, Štětína a Poznaně, kde jsme byli vřele uvítáni polskými oficiálními kruhy, dělnictvem i zemědělci a celou širokou polskou veřejností. Všude jsme cítili upřímné přání polského lidu ještě lépe upevnit přátelství mezi našimi národy a ještě těsněji spolupracovat v oblasti kulturní i hospodářské. Naše vzájemné přátelské vztahy sahají až do daleké minulosti a prošly zkouškou dlouhých století. Leč právě v dnešní době, kdy vůle pracujícího lidu určuje osud obou našich zemí, cítíme ještě silněji než kdy předtím toto naše zájmové společenství.

Polsko je zemí, přes kterou za necelé půl století se přehnala dvakrát strašná vichřice války, která si vyžádala od polského lidu nezměrných obětí. Proto také je pochopitelné, že Polsko po svém osvobození Sovětskou armádou, po jejímž boku již bojovalo nové národní a lidové vojsko polské, ocitlo se před nesmírně těžkými úkoly. Průmysl, předválečným režimem tak neodpovědně zanedbávaný a opomíjený byl z velké části zničen. Hlavní město Varšava, dnes skvěle znovu vybudované a do krásy rozrostlé, bylo se zemi srovnáno. Avšak přes to vše polský lid za posledních 12 let své nové svobodné existence docílil pozoruhodných úspěchů. Pod vedením své sjednocené dělnické strany a za účinné spolupráce všech složek Národní fronty vybudoval širokou surovinovou a energetickou základnu a svůj nový těžký průmysl, představující mohutnou kostru slibně vzkvétajícího národního hospodářství. Každý pochopí, že za daných těžkých podmínek mohl polský lid dosíci těchto úspěchů pouze cenou obětavé práce, ba i odříkání. Leč tyto oběti nebyly marné, neboť otevřely Polsku širokou bránu na cestě k novým úspěchům. Polsko má dnes všechny předpoklady, že dnešní jeho přechodné obtíže budou úspěšně překonány. Polsko není samo a není odkázáno samo na sebe, jak tomu bylo v době předválečné, kdy buržoasní vláda přenechávala hospodářský rozvoj země sobectví zahraničních kapitalistů a podnikatelů a kdy pracovní schopnosti a píle polského lidu zůstávaly nevyužity. Dnes je to polský dělník a polský zaměstnanec, který svou prací utváří osud Polska, při čemž vzájemná spolupráce mezi zeměmi velkého socialistického tábora a účelná koordinace všech našich společných výrobních možností představuje obrovskou sílu, která může zabezpečit další úspěšný růst průmyslu i zemědělství a další vzestup životní míry obyvatelstva. Nemusíme se obávat vlivu živelných hospodářských krizí a nezaměstnanosti, které doléhaly na nás v době předválečné. Naše budoucnost závisí cele na našem vlastním úsilí, na píli a dovednosti našich dělníků, zemědělců a pracující inteligence. S pocitem bezpečí, které naše národy v historii nikdy neznaly, můžeme hledět budoucnosti vstříc, opírajíce se o mohutnou sílu socialistického tábora, o nezištnou pomoc velkého našeho přítele, kterým je Sovětský svaz, o jeho vyspělou techniku a vědu, o nesmírné zdroje Lidové Číny, o bezpříkladnou píli a pracovní elán čínského lidu.

Letos vzpomeneme dvacátého výročí potupné kapitulace západních kapitalistických velmocí v Mnichově před Hitlerem. S pocitem hořkosti vzpomínáme tohoto hlubokého pokoření našeho lidu. Temné zákulisní pikle spřádané politiky a státníky, ochotnými obětovat nejsvatější zájmy vlasti ve prospěch svých úzkoprsých a sobeckých třídních cílů, vyrazily zbraň z rukou našeho lidu, připraveného k rozhodnému boji s útočníkem. A hned rok poté stihla stejně krutá rána osudu i bratrské Polsko, které se nacházelo tehdy v moci neodpovědného protilidového režimu zpupně odmítajícího pomoc z východu. Tím si sám připravil strašnou porážku. Opuštěno od svých spojenců na západě, kteří se složenýma rukama přihlíželi k zoufalému boji polské armády, bylo Polsko vydáno na pospas krutému nepříteli, který po celých 5 let nelítostně polskou zemi drancoval a pustošil. Statisíce polských občanů zahynulo na popravišti, v koncentračních táborech i v hrdinném boji proti okupantům. Dnes však je polský lid opět svobodný, sjednocený a silný jako nikdy předtím, odhodlaný vybudovat spolu s námi novou šťastnou budoucnost, odhodlaný hájit mír, založený na vznešených leninských zásadách plného rovnopráví a práva sebeurčení všech národů. Polsko a Československo, jako země budující socialismus, nemohou chtít nových konfliktů a válek. Chtějí žít v míru s celým světem. Chceme společně, oddaně a neúnavně pracovat za věc míru, za uskutečnění myšlenky mírového soužití všech národů celého světa. (Potlesk.) Jako jeden z tvůrčích přínosů v našem společném úsilí za mír, vřele jsme uvítali návrh polské vlády na vytvoření bezatomového pásma v Evropě. Jsme přesvědčeni, že návrh hoví zájmům všech evropských národů, že by měl najít účinnou podporu každé vlády, která si upřímně přeje účinných opatření ve směru obnovení vzájemné důvěry mezi národy a postupného odzbrojení. (Potlesk.)

Naše společné úsilí za vybudování socialismu bude vždy nerozlučně spjato s naším bojem za mír a s naším úsilím ještě lépe posílit nerozbornou jednotu socialistického tábora. Vedeni těmito velkými cíli věříme pevně, že naše úsilí nebude marné, že v tomto našem boji za nejvznešenější ideály lidstva zvítězíme. A naše drahé hosty, kteří v příštích dnech opustí Československo, prosíme, aby vyřídili polskému lidu spolu s vřelými bratrskými pozdravy, naše ujištění, že přátelství mezi našimi zeměmi zůstane i nadále předmětem naší upřímné všestranné péče, mocným zdrojem budovatelského nadšení. (Dlouhotrvající potlesk.)

O slovo se přihlásil pan maršálek Sejmu Czeslaw Wycech. Prosím ho, aby se ujal slova.

Maršálek Sejmu Czeslaw Wycech (uvítán dlouhotrvajícím skandovaným potleskem - polsky): Soudruhu předsedo! Soudruzi poslanci! Vážené Národní shromáždění!

V březnu t. r. jsme měli tu čest vítat v Polsku delegaci Národního shromáždění Československé republiky v čele s předsedou Národního shromáždění s. Zdeňkem Fierlingerem. Dnes vám oplácíme návštěvu a stejně jako vy nám, přinášíme i my vám vřelé pozdravy od našeho polského lidu. (Potlesk.)

Vážené Národní shromáždění!

Dovolte, abych vám především upřímně a vřele, srdečně a bratrsky poděkoval za milé pozvání, za skvěle sestavený program našeho pobytu a za jeho vzorné splnění. Vážíme si přátelské péče, práce, času a úsilí, které jste věnovali, abyste nám během několika dnů našeho pobytu zde ukázali aspoň malou část krás Československa, malou část vašeho přírodního bohatství, vašeho skvělého průmyslu, vymožeností socialistického zemědělství, socialistického národního hospodářství. To, co jsme viděli, svědčí o velkém pokroku vašeho lidového státu, o velkých úspěších pracujícího lidu Československa.

Zvláště chce delegace polského Sejmu poděkovat za bohatý program v našich bezprostředních masových a individuálních setkáních s vaším lidem, s vašimi dělníky, rolníky, inteligencí, s vašimi funkcionáři měst, okresů a krajů. Tato setkání ponechala v nás nezapomenutelné dojmy. Potvrdila ještě jednou správnost naší neochvějné víry v moudrost a nepřeberné zásoby tvůrčí energie osvobozených lidových mas. (Potlesk.)

Velice si vážíme, že jsme v době našeho pobytu ve vaší krásné zemi a zvláště ve zlaté Praze proslavené svou krásou a svérázným kouzlem, plné starých kulturních a uměleckých památek, měli možnost setkat se s politickým vedením Československé republiky a zvláště s presidentem republiky s. Antonínem Novotným.

Děkujeme předsedovi a předsednictvu Národního shromáždění a jednotlivým poslancům, kteří o nás v Praze a Bratislavě pečovali, zvláště pak místopředsedovi Národního shromáždění Andrejovi Žiakovi. Díky vám za vaši práci a za upřímné bratrské rozhovory, diskuse a informace.

Vážené Národní shromáždění! Během návštěvy naší delegace v Československu se ještě jednou potvrdila stará pravda, že bezprostřední styky s lidmi, zeměmi a otázkami, dovolují lépe a hlouběji pochopit vlastní problémy a problémy všeobecné.

Měl pravdu předseda Národního shromáždění Československa s. Fierlinger, když 12. března t. r. na zasedání Sejmu Polské lidové republiky prohlásil: "Dramatické dějiny Polska a Československa výmluvně svědčí o těsné vzájemné závislosti osudů našich národů"; že "vznik lidově demokratických zřízení v Polsku a Československu znamenal vytvoření neochvějných základů pro naše vzájemné přátelství, znamenal nové šťastné období v životě našich národů". (Potlesk.)

Drazí soudruzi poslanci!

Svět a doba, ve které žijeme a pracujeme, je stále ještě plna neklidu a nebezpečenství.

Abychom se o tom přesvědčili, stačí, abychom si udělali přehled nejzákladnějších a zároveň nejhlavnějších otázek mezinárodní politiky.

Lidstvo ohrožuje atomová smrt, zánik materiální civilisace a biologická degenerace. Dosavadní války i ty největší a nejzhoubnější se vůči perspektivě použití thermonukleárních zbraní a mezikontinentálních raket zdají být téměř "dětskou hrou". Nejhroznější je skutečnost, že úsilí socialistických států a zvláště Sovětského svazu, odpovídající nejzákladnějším zájmům celého světa, se střetávají s maskovaným, ale velmi odhodlaným odporem imperialistických sil a zvláště imperialistických kruhů Spojených států. Týká se to sovětských návrhů na setkání a rozhovory na nejvyšší úrovni o zákazu pokusů s thermonukleárními zbraněmi, o odzbrojení a zmenšení napětí v mezinárodních vztazích.

Polsko a Československo jsou zvlášť zneklidněny obnovou západoněmeckých imperialistických sil. Během necelého půl století německý imperialismus krutě zničil naše země. Dnes za podpory kapitalistických států Západu západoněmecký imperialismus znovu zvedá hlavu.

Vyzbrojování bundeswehru thermonukleárními zbraněmi znamená, že se tyto zbraně dostávají do rukou šílených útočně revanšistických kruhů, které známe z posledních dvou světových válek. Tyto kruhy ohrožují život našich národů; připravují se k útoku jak proti Československu, tak i proti Polsku. Abychom předešli těmto hrozným následkům zbrojení, polská vláda navrhla ve všeobecně známém plánu Rapackého vytvoření bezatomového pásma v Evropě, do kterého by bylo pojato také Polsko a Československo. Jsme velice rádi, že se tomuto plánu dostalo podpory Československé republiky, bohužel však nedostalo se mu odpovědi ze Západu.

Pro účinný boj za mír je nutná jednota socialistického tábora, upevňování jeho síly, soustřeďování mírových sil na celém světě, je nutno usilovat o spolupráci mezi národy, nezávisle na jejich společenském zřízení. (Potlesk.)

Tyto základní politické these, sloužící věci míru, našly potvrzení během naší návštěvy v Československé republice. Vidíme, že národy český a slovenský, stejně jako národ polský nechtějí válku, ale upřímně a vřele usilují o mír. Lid obou našich zemí je odhodlán učinit vše, co bude v jeho moci, aby zabránil válce a uchoval mír. (Potlesk.) Je to stará pravda, kterou jsme velmi dobře znali před odjezdem z Varšavy a která se během našeho pobytu mezi vaším lidem potvrdila.

Polsko a Československo jsou dnes členy velké rodiny socialistických států. V minulosti spojovalo naše státy nejen bezprostřední sousedství, ale i společné smrtelné nebezpečí, které nám mnohokráte hrozilo se strany výbojného Německa. Avšak vždy, když jsme byli zajedno, dokázali jsme se postavit nepříteli na odpor - svědčí o tom např. skvělé vítězství Poláků a jejich spojenců nad křižáckými vojsky v historické bitvě u Grunwaldu 14. července r. 1410. Vždy, když jsme byli rozděleni, vítězil nepřítel. Svědčí o tom Bílá hora, svědčí Mnichov, svědčí září r. 1939. Dnes nás spojují už nejen společný slovanský původ a vzájemně spletené dějiny našich národů; nejen společný boj proti hitlerovským okupantům a společně v tomto boji prolitá krev nejlepších synů a dcer našich národů - Poláků, Čechů a Slováků. Pojí nás dnes něco většího, něco hlubšího a širšího, něco, co obepíná všechny naše zájmy, city, myšlenky a touhy. Spojuje nás společná myšlenka socialismu; spojuje nás socialistická ideologie a životní zájmy socialistického tábora. (Hlučný potlesk.)

Během našeho pobytu jsme se mezi vámi cítili jako mezi bratry a přáteli, jako mezi blízkými lidmi. Pojilo nás politické vědomí, že společně sloužíme výstavbě socialismu v našich zemích, že sloužíme zvyšování blahobytu a kultury našich národů.

Tím, že prohlubujeme a rozšiřujeme hospodářskou a kulturní spolupráci mezi našimi zeměmi, budeme upevňovat sílu socialistického tábora a sílu světového mírového hnutí. Naše národy projevují hlubokou spokojenost nad utužující se hospodářskou spoluprací Polska a Československa, neboť tato spolupráce slouží zvyšování bohatství našich zemí a upevňování síly socialismu ve světě.

Viděli jsme, že mezi dělníky vašich továren žije vědomí, že energii, která roztáčí motory jejich strojů, dodává také polské uhlí a že naopak některé stroje a zařízení, které vyrábíte, jsou určeny polskému průmyslu; že síra v Polsku bude dolována ve spolupráci Československa a Polska a že tato síra bude surovinou pro průmysl obou našich států. Tvoříme společnou rodinu socialistických států, a tato skutečnost nalezla svůj výraz v mezinárodních smlouvách o spolupráci v oboru surovin, o výrobní a vědecko-technické spolupráci, o úvěrové pomoci, výměně zboží a spolupráci na poli vědy, kultury a umění. Měli jsme možnost zjistit, že vaši tak zvaní prostí lidé vidí jednotu socialistických států ve své každodenní práci; viděli jsme ve vašich závodech, že dělníci, technici nebo vědečtí pracovníci, kteří pomáhají svým bratrům a soudruhům v Polsku, dělají to proto, aby rostla společná síla, která nese světu mír a lidem blahobyt a štěstí. (Potlesk.)

Toto vědomí jednoty našich socialistických států, potvrzené během našeho pobytu u vás novými důkazy, je pro nás nesmírně cenné. My v Polsku máme kromě nesporných úspěchů ještě nemálo starostí a obtíží. Vědomí, že vy, bratři Češi a bratři Slováci, jste s námi, že s námi jsou bratři a soudruzi ze všech socialistických zemí, pomáhá nám tyto potíže překonávat. Zde je příčina toho, že považujeme jednotu a všestrannou spolupráci socialistických států za základ našeho rozvoje, zde je příčina, proč tuto jednotu střežíme a budeme ji drazí soudruzi střežit jako oko v hlavě. (Potlesk.) Budeme také šířit, prohlubovat a rozvíjet úctu polského národa ke všem socialistickým státům a především ke Svazu sovětských socialistických republik - opoře světového míru a pokoje. (Hlučný potlesk.) Nic nás nesvede a nemůže svést s cesty marxismu-leninismu, neboť tato cesta vede ke společnému cíli - k socialismu. (Dlouhotrvající potlesk.)

Vážené Národní shromáždění Československé republiky!

Delegace Sejmu Polské lidové republiky vám jménem polského národa a Sejmu vyřizuje pozdravy a přání úspěchů Československé republice, národům Československa, Národnímu shromáždění a jeho poslancům! (Potlesk.) Ze srdce vám přejeme, abyste co nejrychleji a co nejlépe splnili veliké úkoly, které vytyčil XI. sjezd Komunistické strany Československa.

Nechť kvete, rozvíjí se a přináší hojné plody vaše republika, vaše národní hospodářství, váš průmysl a hospodářství, vaše věda, kultura, umění a literatura.

Ať žije Československo! (Hlučný potlesk.)

Ať žije polsko-československé přátelství! (Přítomní povstávají a provolávají: "Ať žije lidové Polsko!" Dlouhotrvající potlesk.)

Ať žije a sílí jednota socialistických států!

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP