Středa 16. dubna 1958

(Začátek schůze v 15 hod. 2 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček; ministři Barák, dr h. c. Plojhar, dr inž. Šlechta, Bakuľa, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, Machačová, Tesla, Uher, Beran, Jonáš, dr Škoda, inž. Černý, dr Kahuda, gen.-pluk. Lomský, dr Neuman, Ouzký, Pospíšil, inž. Púčik, dr Vlasák.

333 poslanců podle presenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Podpředseda Valo (zvoní): Otváram 25. schôdzu Národného zhromaždenia.

Užšie predsedníctvo Národného zhromaždenia sa uznieslo navrhnúť Národnému zhromaždeniu na prerokovanie tento denný poriadok, ktorý bol členom Národného zhromaždenia rozdaný:

1. Voľba predsedníctva Národného zhromaždenia;

2. Zpráva o činnosti komisií Národného zhromaždenia pre občiansku kontrolu nad výkonom trestu odňatia slobody;

3. Spoločná zpráva výboru zahraničného a výboru ústavnoprávneho k vládnemu návrhu (tlač 211), ktorým sa predkladá Národnému zhromaždeniu Republiky československej na prejav súhlasu Úmluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojitým občianstvom, podpísaná v Prahe dna 5. októbra 1957 (tlač 213);

4. Zpráva výboru zahraničného k vládnemu návrhu (tlač 220), ktorým sa predkladá Národnému zhromaždeniu Republiky československej na prejav súhlasu Konzulárna úmluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Prahe dňa 5. októbra 1957

(tlač 228);

5. Zpráva výboru ústavnoprávneho k vládnemu návrhu zákona (tlač 214), ktorým sa mení a doplňuje branný zákon č. 92/ 1949 Zbierky (tlač 226);

6. Zpráva výboru kultúrneho k vládnemu návrhu zákona (tlač 218) o kultúrnych pamiatkach (tlač 221);

7. Zpráva výboru ústavnoprávneho k vládnemu návrhu zákona (tlač 212) o požiarnej ochrane (tlač 224);

8. Zpráva výboru ústavnoprávneho k vládnemu návrhu zákona (tlač 217) o zmene predpisov o osvojení (tlač 225);

9. Zpráva výboru rozpočtového a hospodárskeho k vládnemu návrhu zákona (tlač 219) o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovníckej služby (tisk 223);

10. Zpráva výboru zdravotného k vládnemu návrhu zákona (tlač 216), ktorým sa mení a doplňuje zákon číslo 60/1952 Zbierky o Československom červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža (tlač 222).

Sú proti tomuto poriadku nejaké námietky? (Neboli.)

Nie sú.

Kto teda s navrhnutým poriadkom schôdze súhlasí, nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Ďakujem. - Tým Národné zhromaždenie schválilo svoj denný poriadok.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu schváleného poriadku, ktorým je

1. Voľba predsedníctva Národného zhromaždenia.

Bol mi podaný písomný návrh poslancov Jurana, dr. Hulínského, Štyndla, Jakoubka, Letavajovej, Prokopovej, Kaliského a druhov na voľbu predsedníctva Národného zhromaždenia podľa ustanovení §§ 63 a 64 ústavy a §§ 8 a 15 rokovacieho poriadku.

Písomný návrh bol členom Národného zhromaždenia rozdaný.

Žiadam poslanca Jurana o prečítanie tohoto návrhu.

Posl. Juran: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Dovolte mi, abych vám tlumočil návrh uvedených poslanců.

Podepsaní navrhují, aby podle ustanovení §§ 63 a 64 Ústavy a §§ 8 a 15 jednacího rádu Národního shromáždění bylo předsednictvo Národního shromáždění zvoleno takto:

Předsedou Národního shromáždění poslanec Zdeněk Fierlinger. (Potlesk.)

Podpředseda Valo: Má niekto pripomienky k tomuto návrhu? (Neboli.) Nemá.

Podľa ustanovení § 64 ods. 1 ústavy koná sa voľba predsedu Národného zhromaždenia a podpredsedov zvláštnym hlasovaním.

Zisťujem, že Národné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať.

Kto súhlasí s tým, aby za predsedu Národného zhromaždenia bol zvolený poslanec Zdeněk Fierlinger, nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.)

Vyhlasujem, že poslanec Zdeněk Fierlinger bol jednomyseľne zvolený za predsedu Národného zhromaždenia. (Potlesk.)

Žiadam novozvoleného predsedu Národného zhromaždenia, aby sa ujal riadenia schôdze.

Předseda Fierlinger (ujímaje se předsednictví): Prosím poslance Jurana, aby přečetl návrh na volbu místopředsedů.

Posl. Juran: Za místopředsedy Národního shromáždění jsou navrženi poslanci Jozef Valo (Potlesk.), Anežka Hodinová-Spurná (Potlesk.), dr. Dionysius Polanský (Potlesk.), Antonín Fiala (Potlesk.), Andrej Žiak (Potlesk.)

Předseda: Přistoupíme k volbě místopředsedů Národního shromáždění. Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedy Národního shromáždění byli zvoleni jmenovaní poslanci, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím jsou místopředsedy Národního shromáždění jednomyslně zvoleni poslanci Jozef Valo, Anežka Hodinová-Spurná. dr. Dionysius Polanský, Antonín Fiala a Andrej Žiak. (Potlesk.)

Prosím o návrh na členy předsednictva Národního shromáždění.

Posl. Juran: Návrh na členy předsednictva Národního shromáždění: Josef Čermák, Pavol David, Jan Doleček, Marie Fišarová, Jan Harus, Ladislava Kleňhová-Besserová, dr. Jaroslav Krofta, Vratislav Krutina, Jaroslav Ledl, dr. Štefan Manca, Václav Mandovec, Ján Pavlík, gen. arm. Ludvík Svoboda, akademik Jaroslav Šimon, Josef Štětka, dr. Vlasta Trpíková, Josef Závěta, František Zupka.

Předseda: Přistoupíme k volbě členů předsednictva Národního shromáždění podle předloženého návrhu.

Kdo souhlasí s tím, aby členy předsednictva Národního shromáždění byli vedle předsedy a místopředsedů zvoleni jmenovaní poslanci, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji, tím byli navržení poslanci jednomyslně zvoleni členy předsednictva Národního shromáždění. (Potlesk.)

Tím také bylo zvoleno celé předsednictvo Národního shromáždění podle §§ 63 a 64 Ústavy.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi poslanci, abych vám jménem svým i jménem všech zvolených členů předsednictva Národního shromáždění poděkoval za vaší důvěru.

Tím je projednán první bod pořadu schůze.

Druhým bodem schváleného pořadu je.

2. Zpráva o činnosti komisí Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zprávu podává poslanec Chalánek, žádám ho, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Chalánek: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Byl jsem pověřen podat zprávu o činnosti komisí poslanců Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody v nápravně pracovních táborech.

V našem lidově demokratickém státě tak jak úspěšně pokračuje budování socialismu, stále více vystupuje do popředí organisátorská a výchovná funkce státu a v souvislosti s tím i upevňování socialistické zákonnosti. Přitom je vynakládáno mnohé úsilí k tomu, aby i ti občané, kteří se dopustili trestných činů nebo přestupků vůči státu a společnosti, byli v průběhu odpykávání si trestu převychování tak, aby se vraceli do normálního občanského života s pevným odhodláním, dobrou prací a životem si znovu získat důvěru pracujících a zařadit se do jejich řad.

Z této skutečnosti vycházelo i naše Národní shromáždění, když v zákoně č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v § 353 stanovilo, že občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody v místech, kde se tento trest vykonává, provádějí komise složené z poslanců NS a že členové těchto komisí jsou oprávněni kdykoliv vstupovat do všech míst, kde se vykonává trest odnětí svobody, a mluvit tam s odsouzenými bez přítomnosti dozorčích orgánů.

Zřízení instituce občanské kontroly nad výkonem trestu odnětí svobody je významnou zárukou zákonného postupu při výkonu tohoto trestu. Jsou to jistě především volení zástupci lidu, kteří jsou povoláni k tomu, aby prováděli dohled nad výkonem tohoto trestu, protože tato úprava je ve shodě se zásadou, že lid svými zástupci si zákony nejenom dává a je provádí, ale jejich provádění též kontroluje.

K provedení tohoto ustanovení trestního řádu přistoupilo naše Národní shromáždění ve své schůzi dne 18. dubna 1957, kdy zvolilo 2 komise poslanců NS a to komisi pro kraje české a komisi pro Slovensko.

Obě komise se sešly dne 23. května 1957 ke společné ustavující schůzi, kde si připravily souhrnný program návštěv jednotlivých NPT. Bylo dohodnuto, že po skončení průzkumu v NPT se obě komise sejdou, svou činnost zhodnotí a vypracují pro užší předsednictvo zprávu o své činnosti se závěry, ke kterým došly.

Dne 23. května 1957 sešla se česká komise ke své schůzi, v níž bylo usneseno, že 21. června provede celá komise průzkum NPT na Jáchymovsku. Dne 21. června 1957 byl tento průzkum proveden a zúčastnili se ho všichni členové komise. Dne 22. června 1957 komise provedla zhodnocení tohoto průzkumu a ke své další schůzi se komise sešla 31. října 1957, ve které schválila plán průzkumu ostatních NPT v českých krajích.

Tyto průzkumy byly pak skupinami poslanců uskutečněny během měsíce listopadu a prosince 1957.

Slovenská komise se sešla ke své schůzi rovněž 23. května 1957 a dohodla se na plánu průzkumů v jednotlivých pracovních táborech na Slovensku.

Ze všech průzkumů, které obě komise provedly, vypracovali poslanci své zprávy a dne 9. ledna 1958 sešly se obě komise ke společné schůzi, v níž zhodnotily činnost NPT i činnost obou komisí. Ve svém hodnocení poslanci vyzvedli, že NPT nebyly na návštěvy poslanců předem připraveny a také odsouzení nevěděli, kdy komise poslanců přijede prohlížet NPT.

Pokud jde o vlastní činnost NPT, sledovali poslanci zejména, jaké je ubytování odsouzených, jaké je jejich stravování a jak s nimi příslušníci ministerstva vnitra zacházejí. Bylo zjištěno, že příslušné orgány ministerstva vnitra své úkoly po těchto stránkách plní velmi dobře. Vesměs bylo shledáno, že ubytování odsouzených vyhovuje a zejména nebyly zjištěny podstatné závady pokud jde o čistotu a pořádek na ubikacích. Dále bylo zjištěno, že odsouzení dostávají přiměřenou vydatnou stravu, a že příslušníci ministerstva vnitra se chovají k odsouzeným vskutku korektně.

Také ani se strany odsouzených nebyly po těchto stránkách vzneseny podstatné stížnosti. Celkově se tedy dá práce orgánů ministerstva vnitra i jednotlivých příslušníků hodnotit velmi kladně.

Podrobněji se k těmto otázkám dá říci, že pokud se týká např. ubytování, poslanci konstatovali, že vcelku ubytování odsouzených je dobré, jsou zde ovšem rozdíly a to zejména rozdíly mezi stálými a dočasnými tábory, např. při zemědělství. Pokud jde o stálé tábory, nebyla nikde zjištěna nečistota. Jen v jednom nápravně pracovním táboře, který je při zemědělství, bylo zjištěno, že vězenkyně měly špinavé prádlo a rovněž tak nečistota byla na ubikacích i ošetřovně.

Pokud jde o stravu, nesetkali se členové komisí nikde s námitkami co do množství stravy. Byly ovšem námitky, které se týkaly kvality stravy, takže v tomto ohledu by bylo možno věci zlepšit jednak lepším výběrem kuchařů z řad vězňů a jednak lepším dozorem v kuchyni, aby se zamezilo event. rozkrádání. Tyto otázky byly také poslanci, kteří prováděli kontrolu v jednotlivých táborech, s vedením tábora ihned po průzkumu prodiskutovány.

V některých NPT, zvláště v těch, které mají provisorní charakter nebo jsou ve výstavbě, byl zjištěn nedostatek vody na mytí.

V chování příslušníků ministerstva vnitra vůči odsouzeným nebyly zjištěny vcelku závady. Vesměs, jak již bylo konstatotováno, se příslušníci ministerstva vnitra chovají k odsouzeným korektně, i když netrpí porušování předepsané kázně.

Komise upozornily, aby se uvážilo odstranění drobných šikan, kterých používají někteří příslušníci ministerstva vnitra, jako je např. odstranění holí s kartáčů na mytí podlah, aby vězňové museli při práci klečet a podobně, protože tyto vcelku drobnosti nepřispívají k výchově, spíše naopak, mohou celý převýchovný proces narušovat.

Vedle těchto hlavních hledisek, jejichž sledování si členové komisí v této etapě předsevzali jako svůj hlavní úkol, zajímali se poslanci přirozeně i o další aspekty života a činnosti odsouzených.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP