Čtvrtek 4. července 1957

(Začátek schůze v 15 hod.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský.

Předseda vlády V. Široký, první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný, náměstek předsedy vlády Kopecký; ministři Barák, ing. Šimůnek, dr h. c. Plojhar, Bakuľa, David, Krajčír, Machačová, dr Škoda, Tesla, Reitmajer, Bukal, Dvořák, dr Kahuda, gen.-pluk. Lomský, dr Neuman, Ouzký, Pospíšil, dr Vlasák.

312 poslanců podle presenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda (zvoní): Zahajuji 19. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že poslaneckého mandátu se vzdala poslankyně Mária Winklerová a poslanec Alexander Šmátrala.

Užší předsednictvo Národního shromáždění usneslo se ve své schůzi dne 5. června 1957 navrhnout Národnímu shromáždění k projednání tento denní pořad který byl členům Národního shromáždění rozeslán:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 173).

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění.

3. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 152), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 27. března 1957 (tisk 161).

4. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 153), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou, podepsaná v Ulan Batoru dne 8. dubna 1957 (tisk 162).

5. Zpráva výhoru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 143) o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů (tisk 149).

6. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 144) o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů (tisk 150).

7. Společná zpráva výboru zdravotního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 146) o nemocenské péči v ozbrojených silách (tisk 164).

8. Společná zpráva výboru zdravotního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 147) o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (tisk 165).

9. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (tisk 166).

10. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 156) o technické normalisaci (tisk 167).

11. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 148) o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic (tisk 154).

12. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 157) o využití nerostného bohatství (horní zákon) (tisk 168).

13. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 151), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Československou republikou a Libanonskou republikou ze dne 12. července 1952, podepsaný v Bejrútu dne 11. ledna 1957 (tisk 160).

14. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 145), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 12. října 1929. podepsaný v Haagu dne 28. záři 1955 (tisk 159).

Dále se užší předsednictvo Národního shromáždění ve své schůzi dne 26. června 1957 usneslo navrhnout. aby na denní pořad byla ještě zařazena

15. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 163), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 13. října 1956 (tisk 171).

16. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 169), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o sociálním pojištění, podepsaná v Bělehradě dne 22. května 1957 (tisk 172).

17. Zpráva výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 158), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Obchodní smlouva mezi vládou Československé republiky a Císařskou ethiopskou vládou, podepsaná v Addis Abebě dne 25. dubna 1956 (tisk 170).

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, to je většina. - Tím Národní shromáždění schválilo pořad schůze.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 173).

Zpravodajem je posl. Vodička, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážené Národní shromáždění!

Jsem pověřen úkolem, abych vám podal v této schůzi Národního shromáždění zprávu o jednání mandátového výboru, který se dnes sešel k ověření platnosti voleb nově zvolených poslanců Národního shromáždění.

Nově zvolení poslanci byli zvoleni v doplňovacích volbách, a to posl. František Meixner ve volebním obvodu č. 41 Slaný, Jaroslava Míšková ve volebním obvodu č. 110 Teplice-město-venkov, Svatoslava Kernerová ve volebním obvodu č. 115 Ústí nad Labem-město-venkov-Litoměřice, Zdenka Fehérová ve volebním obvodu č. 289 Šamorín-Dunajská Streda a Alexander Paulovič ve volebním obvodu č. 327 Martin-venkov.

Doplňovací volby v těchto volebních obvodech byly stanoveny usneseními vlády ze dne 10. dubna a 30. dubna 1957 na neděli 19. května 1957.

Mandátový výbor Národního shromáždění prozkoumal tyto dokumenty: Prohlášení kandidátů o přijetí kandidatury, zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů, zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor zjistil, že doplňovací volby ve všech pěti uvedených volebních obvodech byly provedeny v plném souhlasu s ústavním zákonem o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a se zákonem o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošla žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění.

Poněvadž doplňovací volby poslanců Národního shromáždění Františka Meixnera, Jaroslavy Míškové, Svatoslavy Kernerové, Zdenky Fehérové a Alexandra Pauloviče byly provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení jejich platnosti, doporučuje mandátový výbor, aby Národní shromáždění ověřilo podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost voleb těchto poslanců.

Předseda: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru. Hlásí se někdo o slovo k této zprávě? (Nikdo.)

O slovo se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je obsažen ve zprávě mandátového výboru a jak jej zpravodaj přednesl, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování (Nikdo.)

Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby uvedených poslanců.

Poněvadž se poslanci František Meixner, Jaroslava Míšková, Svatoslava Kernerová. Zdenka Fehérová a Alexander Paulovič dostavili do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, jmenovaní poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji". (Poslanci povstávají.)

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Vedoucí kanceláře NS Kováčik (čte): "Sľubujem, že budem verný republike Československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Posl. Meixner (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Míšková (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Kernerová (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Fehérová (podávajíc předsedovi ruku): Sľubujem.

Posl. Paulovič (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda: Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu schůze, kterým je

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění.

Soudružky a soudruzi!

Mám-li podat obvyklou zprávu za uplynulé období mezi posledním a dnešním zasedáním Národního shromáždění, musím především vyzvednout naše slibně se rozvíjející styky s parlamenty druhých evropských i mimoevropských zemí. Tyto styky se projevují především ve výměně parlamentních delegací, které umožňují osobní styk poslanců nejen s jejich kolegy z druhých států, ale především s lidem těchto zemí. Poslanci mohou tak čerpat z vlastní zkušenosti spolehlivé informace o hospodářských a politických poměrech dotyčných zemí, o skutečném smýšlení a náladě lidu a přesvědčit se, jak silná v celém světě je touha pracujícího lidu po skutečném míru. Často takový styk, navázaný mezi poslanci dvou zemí, vede i k snahám tento kontakt dále udržet a prohloubit, jak se to stalo v případě návštěvy delegace francouzských poslanců a senátorů v ČSR, kteří po svém návratu do Francie dali podnět k vytvoření na půdě francouzského Národního shromáždění skupiny poslanců pod jménem "Francouzsko-československé přátelství". Logickou ozvěnou toho bylo vytvoření u nás obdobného sdružení poslanců všech politických stran, kteří budou usilovat o úspěšný rozvoj tradičních přátelských vztahů mezi francouzským a československým lidem. O vzájemnou výměnu kulturních hodnot a další rozvoj hospodářských styků. Jsme hluboce přesvědčeni, že dobrý a upřímný poměr mezi Francií a ČSR může splnit významnou úlohu pro posílení míru. Vždyť, jak tomu bylo již dříve v historii našich národů, jsou obě naše země dnes znovu ohroženy sílícím německým nacionalismem a revanšismem a znovu kříšeným militarismem, který našel tentokrát útočiště v západním Německu. A jak tomu bylo v době Hitlerově, je i dnes německý militarismus podporován nejreakčnějšími silami v Evropě, za nimiž stojí mocný a bezohledný mezinárodní monopolní kapitál, usilující o udržení mezinárodního napětí a zbrojařské horečky. Jsme přesvědčeni, že vytvoření obou poslaneckých skupin na půdě francouzského a československého Národního shromáždění přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a k lepšímu pochopení se strany francouzské veřejnosti, kde jsou skuteční přátelé Francie. Životní zájmy Francie nutí ke společnému celoevropskému řešení všech problémů míru a bezpečnosti. Tyto zájmy obou našich zemí jsou podle našeho soudu identické.

Soudružky a soudruzi! S velkým nadšením a s opravdovou láskou uvítal náš lid význačné delegace Bulharské lidové republiky a Rumunské lidové republiky, které naši zemi navštívily v květnu a červnu t. r. Tyto návštěvy hodlá také naše Národní shromáždění v blízké době oplatit. Obě návštěvy přispěly k posílení oné nerozborné solidarity, která pojí vespolek všechny členy velikého socialistického tábora v čele se Sovětským svazem; přispěly k posílení přesvědčení o nutnosti další cílevědomé hospodářské spolupráce při výstavbě průmyslu i zemědělství našich zemí a ještě lepší koordinaci našeho plánování při správném odhadu reálných možností. Tuto spolupráci, jak je navenek vyjadřována činnosti Rady vzájemné hospodářské pomoci zemí socialistického tábora, je třeba dále rozvíjet. Je proto třeba, aby si naše parlamenty stále více všímaly složité problematiky vzájemné spolupráce zemí socialistického tábora a spolupůsobily k účinné kontrole plnění konkrétních vzájemných závazků.

Cenným příspěvkem k prohloubení našich přátelských styků s asijskými zeměmi byla návštěva význačné cejlonské delegace. Měli jsme příležitost ubezpečit naše cejlonské přátele - a o tom se mohli konečně sami přesvědčit - s jakými upřímnými sympatiemi sleduje náš lid snahu Cejlonu zaujmout ve společnosti rovnoprávných národů místo, které mu náleží, a využít v nejširší míře svého přírodního bohatství a píle svého lidu k hospodářské a kulturní výstavbě vlastní země. V rozhovorech s cejlonskými poslanci, které byly vedeny upřímně a srdečně, bylo zdůrazněno, jak prospěšné by byly pro obě strany hospodářské styky bez rušivých zásahů a ovlivňování hospodářské politiky Cejlonu velkými mezinárodními monopoly, jejichž hlavní snahou bylo vždy přisvojit si největší část hodnot vytvářených pilnou rukou cejlonských pracujících.

V těchto dnech dlí u nás na návštěvě parlamentní delegace Barmy, která stejným způsobem posílí naše přátelské vztahy k asijským národům.

A nyní dovolte mi, drazí přátelé, abych se zmínil několika slovy o události, která v životě parlamentů ČSR, PLR a NDR bude zaujímat vždy významné místo. Jde o konferenci představitelů našich tří parlamentů, která se konala ve dnech 9.-11. května v Berlíně. Jelikož jsem o této konferenci podával již podrobnou zprávu v zahraničním výboru, který mou zprávu jednomyslně schválil, dovolte, abych se omezil pouze na několik stručných poznámek, a jsem přesvědčen, že i naše plenární zasedání tento postup jednomyslně schválí.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP