Čtvrtek 18. dubna 1957

(Začátek schůze v 15 hod. 4 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády Široký, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády ing. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček; ministři Barák, ing. Šimůnek, dr Kyselý, dr h. c. Plojhar, dr ing. Šlechta, Bakuľa, David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, Machačová, dr Škoda, Uher, Beran, Jonáš, Reitmajer, Bukal, Dvořák, dr Kahuda, dr Neuman, Ouzký, Pospíšil, ing. Púčik, dr Vlasák.

303 poslanců podle presenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí odboru dr Vácha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 18. schůzi Národního shromáždění.

Je mou milou povinností, přivítat na našem plenárním zasedání význačnou delegaci bulharského lidového shromáždění v čele se s. Balgaranovem, která navštívila Československo, aby se seznámila blíže s naší zemí a s naším lidem. (Poslanci povstávají a za bouřlivého potlesku provolávají: Ať žije lidové Bulharsko!) Dovolte, abych jménem celého Národního shromáždění vyjádřil našim bulharským hostům upřímnou radost nad touto návštěvou, která je novým dokladem našeho odvěkého tradičního přátelství s bratrským Bulharskem, jehož kořeny sahají do dávné minulosti a které vyrostlo z našich těsných kulturních styků a ze společných bojů za svobodu a nezávislost našich národů. My jsme vždy chovali hluboké sympatie k hrdinnému národu, z něhož vyšli velcí bojovníci za socialismus jako Dimitrij Blagojev, Georgij Dimitrov a Vasil Kolarov. Toto naše přátelství nabývá dnes stále hlubšího smyslu a významu. Vždyť nás pojí nejen vědomí staré kulturní spřízněnosti, ale dnes i náš společný zápas za uskutečnění velké a vznešené myšlenky socialismu, za šťastnou budoucnost našich národů. Nás pojí vespolek vědomí proletářského internacionalismu, které právě v minulých měsících v Bulharsku a i u nás tak výrazně projevilo svou pevnost a sílu. Jak Bulharsko, tak i Československo prošlo v minulé válce těžkým zápasem proti fašismu a nacismu a obě země byly osvobozeny přibližně ve stejnou dobu slavnou hrdinnou sovětskou armádou. My všichni chováme proto hlubokou vděčnost k sovětskému lidu za všechny ony skvělé vlastnosti, které v minulé válce projevil, a za všechny ty nezměrné oběti, které pro naše osvobození přinesl. Obě naše země těží z bohatých zkušeností Sovětského svazu, první socialistické říše v dějinách lidstva, využívajíce těchto zkušeností tvůrčím způsobem tak, jak to vyžadují specifické poměry našich zemí.

Nevyčerpatelné je myšlenkové bohatství duchovního společenství národů budujících socialismus. Toto duchovní společenství se zrodilo z velkého učení Leninova, obohaceného zkušenostmi a přínosy všech našich zemí a čerpajícího dnes i z velké moudrosti čínského lidu.

S hrdostí se hlásíme k velkému a nepřemožitelnému táboru socialismu, usilujícímu o spravedlivý mír v celém světě, založený na rovnoprávnosti, svobodě a bratrství všech národů. Nechceme, aby lidstvo muselo znovu podstoupit strašnou zkoušku nového válečného požáru a pevně věříme, že v tomto našem šlechetném úsilí všichni pokrokoví lidé v celém světě půjdou s námi. Prosíme drahé naše hosty, bulharské poslance, aby po svém návratu do vlasti tlumočili veškerému bulharskému lidu, s naším bratrským a soudružským pozdravem, ujištění naší neotřesitelné věrnosti našemu bojovému a pracovnímu souručenství, jakož i naší skálopevnou víru v další úspěšný rozvoj našich zemí a v nové vítězství v oblasti hospodářské i kulturní.

Nechť žije a vzkvétá bulharsko-československé přátelství, nechť se dále utěšeně rozvíjí a se zpevňuje v společné tvořivé práci všech našich národů! (Dlouhotrvající potlesk.)

Soudružky a soudruzi, ke slovu se přihlásil vedoucí bulharské delegace soudruh Bojan Balgaranov. Dávám mu slovo a prosím, aby přišel sem na tribunu.

Vedoucí bulharské delegace Bojan Balgaranov (uvítán povstáním a hlučným potleskem): Soudruhu předsedo Národního shromáždění republiky Československé!

Soudružky a soudruzi poslanci!

Jsem šťasten, že mohu poděkovat Národnímu shromáždění republiky Československé za pozvání delegace Národního shromáždění Lidové republiky Bulharské k návštěvě vaší země, za srdečné uvítání a přátelsky vřelé přijetí. Dovolte mi, abych vám jménem naší delegace a všeho bulharského lidu tlumočil bratrský bojový pozdrav a abych vám popřál ještě větší úspěchy v budování socialismu. (Potlesk.)

Jsme přesvědčeni, že naše návštěva ve vaší vlasti přispěje k ještě bližšímu seznámení a sblížení našich národů, že přispěje k dalšímu prohloubení a rozšiřování všestranné spolupráce mezi Lidovou republikou Bulharskou a republikou Československou. (Potlesk.)

Tradiční vztahy mezi československým a bulharským lidem mají své kořeny v dávné minulosti. Datují se od dob věrozvěstů a tvůrců slovanského písemnictví Cyrila a Metoděje, pokračují naším společným osudem v období poroby, v letech bojů za národní svobodu a nezávislý stát.

Naše delegace pokládá za svou příjemnou povinnost připomenout, že po osvobození naší vlasti z turecké poroby v roce 1878, kdy bulharský lid začal budovat své státní zřízení a správu, své národní hospodářství a kulturu, přispěchali mu na pomoc v jeho budovatelské práci v duchu slovanské solidarity význační čeští a slovenští vědci a kulturní pracovníci. Náš lid chová v úctě památku vynikajících českých a slovenských vědců a kulturních pracovníků jako byli Konstantin Jireček, Jaroslav Věšín, Ivan Mrkvička a jiní, kteří v tomto období velmi přispěli k rozvoji našeho hospodářského a kulturního života. V Československu se dostalo vysokoškolského vzdělání velkému počtu našich občanů, kteří čerpali vědomosti z bohaté pokladnice československé kultury a techniky.

Výrazem přátelství a bratrské solidarity bulharského lidu k československému lidu byla i morální opora, prokázaná vaší zemi v době mnichovské zrady, protestní hnutí, které tehdy bulharský lid organisoval proti rozdělení a porobení Československa, odhodlanost bulharských dobrovolníků přispěchat na pomoc Československé republice ohrožené hitlerismem.

V období druhé světové války naše národy vedly krvavý boj proti fašismu, boj za lidově demokratickou moc. Mnoho Bulharů se zbraní v ruce se zapojilo do Slovenského národního povstání v roce 1944 i do Pražského povstání v květnu 1945. Jsme nesmírně vděčni, že československý lid chová v úctě památku těchto bulharských synů, kteří pod vedením Komunistické strany Československa bojovali bok po boku s československými vlastenci a položili své životy za svobodné a nezávislé Československo. (Potlesk.).

Bulharský lid stejně jako československý lid pod vedením komunistické strany v období druhé světové války rozvinul široké vlastenecké hnutí proti fašismu. V důsledku velkolepých vítězství sovětské armády nad hitlerismem svrhl moc kapitalistů a velkostatkářů a nastolil lidově demokratickou moc.

Vytvořením našich socialistických států se tradičnímu přátelství československého a bulharského lidu dostalo nové náplně. Naše země uzavřely přátelství na věky, vznikl mezi nimi nerozborný svazek, založený na zásadách proletářského internacionalismu a utužený společným cílem, ušlechtilým ideálem - bojem za komunismus. Tímto přátelstvím nemohou otřást, nemohou je zničit ani ti nejhorší nepřátelé socialismu.

Nové vztahy mezi bulharským a československým lidem byly již v roce 1948 utuženy smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, smlouvou, která měla a má velký význam pro naši spolupráci v socialistické výstavbě. Již tehdy v souvislosti s podepsáním smlouvy soudruh Georgi Dimitrov zdůraznil naprostou jednomyslnost našich zemí a prohlásil: "Smlouva v sobě tají obrovskou potencionální a impulsivní sílu a otevírá velké možnosti pro rozvoj a upevňování styků mezi našimi národy ve všech oblastech státního, hospodářského a kulturního života." S pocitem hrdosti můžeme nyní říci, že naše národy pod vedením svých komunistických stran proměnily tato prorocká slova soudruha Dimitrova ve skutek pro blaho všech pracujících našich zemí. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, návštěva naší parlamentní delegace ve vaší krásné zemi nám umožnila bezprostředně poznat vaše velké úspěchy v socialistické výstavbě. Pracující lid Československa, sjednocený v Národní frontě, vedený a inspirovaný Komunistickou stranou Československa, kráčí neochvějně leninskou cestou, vytyčenou Velkou říjnovou socialistickou revolucí, cestou výstavby socialismu a komunismu. Není náhodné, že Československo jako socialistický stát se dnes řadí na čelné místo v průmyslu a v rozvoji světového technického pokroku. V letech lidové vlády ve srovnání s rokem 1937 stoupl celkový objem vaší průmyslové výroby o více než 2,5krát.

Víme také, drazí českoslovenští přátelé, a zde u vás jsme se znovu přesvědčili, ze jste dosáhli významných úspěchů také v zemědělství cestou rozvíjení socialistických forem hospodaření. Vaše zemědělská družstva, kterých máte v celé zemi již přes 8.000 a která sdružují přibližně 238.000 hospodářství, zahrnují společně se státními statky již 43 % veškeré obdělávané půdy.

Při návštěvě vašich měst a vesnic, vašich závodů a podniků, kulturních institucí a pod. jsme se přesvědčili, že na základě vzestupu průmyslové i zemědělské výroby dosáhli pracující u vás vysoké životní úrovně.

Náš lid sleduje pozorně a s pocitem uspokojení vaše významné úspěchy v průmyslu, ve strojírenství, ve výrobě složitých strojů, zařízení a pod. Váš úspěch, drazí soudruzi, je i naším úspěchem, je to úspěch celého socialistického tábora. Skutečně, jak bychom se mohli neradovat společně s vámi z celého srdce nad skutečností, že přátelské a spojenecké lidově demokratické Československo ve svém průmyslovém vývoji, svými výsledky na poli vědy a techniky předstihuje některé západoevropské státy a řadí se mezi první průmyslové státy světa. Bulharský lid se z toho skutečně raduje, protože velmi dobře ví, že čím vyspělejší a hospodářsky mocnější je Československá republika - a to se týká stejnou měrou každého socialistického státu - tím mocnější a neporazitelný je náš socialistický tábor. (Potlesk.)

V krátkém historickém období po 9. září 1944 dosáhl bulharský lid pod vedením Bulharské komunistické strany a pod praporem Vlastenecké fronty též obrovských úspěchů ve svém veřejné politickém a hospodářském vývoji, třebaže po buržoasní moci převzal velmi zanedbané dědictví. Rychlé tempo socialistické industrialisace a združstevňování zemědělství změnilo od základů hospodářskou tvářnost naší vlasti, přeměnilo hospodářsky zaostalou zemi na průmyslově zemědělský stát. V loňském roce naše celková průmyslová výroba převýšila svým objemem šestinásobně úroveň z roku 1939. Ve srovnání s předválečným rokem 1939 je dnes naše výroba na jednotku obyvatelstva mnohem vyšší - na př. výroba elektrické energie stoupla 7krát, těžba uhlí 4krát, výroba cementu 3krát, těžíme obrovské množství železných rud, výroba bavlněných tkanin stoupla 3,5krát, cukru 3,5krát atd. Těžba olovnatých a zinkových rud stoupla v roce 1956 více než šestinásobně ve srovnání s rokem 1950. (Potlesk.)

Bulharský lid zaznamenal velké úspěchy v socialistické přestavbě zemědělství. Pod vedením Bulharské komunistické strany vykročil náš lid směle cestou združstevňování zemědělské výroby, cestou dobrovolného zakládání velkých kolektivních a mechanisovaných zemědělských hospodářství. Naše zemědělská výrobní družstva - naše TKZS nyní již zahrnují více než 80 % veškeré obdělávané půdy v naší zemi. Združstevňování v obilnářských oblastech je již dokončeno a hospodářství, která jsou ještě mimo zemědělská družstva, jsou převážně v horských a podhorských oblastech, kde je tempo združstevňování pomalejší než v rovinatých oblastech. Družstevnictví se na vesnici definitivně utvrdilo jako jediná správná cesta rozvoje našeho zemědělství. Na naší vesnici vyrůstá nový rolnický pracovník - družstevník, zvyšuje se životní a kulturní úroveň pracujících rolníků. V roce 1956 stouply nákupy rolnického obyvatelstva ve spotřebních družstvech ve srovnání s rokem 1952 u bavlněných látek 1,5krát, u vlněných látek cca 2krát, u trikotáže více než 2krát, u obuvi 2krát; bylo prodáno 2,5krát více kamen, 8,5krát více rozhlasových přijímačů, 8krát více nábytku, velký počet jízdních kol a velké množství stavebního materiálu.

Chci použít této příležitosti, abych zde, v Národním shromáždění, zdůraznil před bratrským československým lidem, že na rychlém a spěšném průmyslovém rozvoji Bulharska má nemalou zásluhu i pomoc, kterou nám prokazuje Československo dodávkami strojů a přístrojů, zvláště pro energetickou výstavbu země. Hospodářská spolupráce a vzájemná pomoc našich zemí se projevuje v nepřetržitém růstu vzájemné výměny zboží, která v roce 1956 stoupla o 67,8 % ve srovnání s úrovní z roku 1950. Československo dnes zaujímá v našem zahraničním obchodě druhé místo po Sovětském svazu. Jsme hluboce přesvědčeni, že ve vztazích mezi našimi zeměmi existují nezměrné možnosti neustálého rozšiřování obchodního spojení, zesilování naší vědeckotechnické vzájemné pomoci a všestranné hospodářské i kulturní spolupráce pro blaho našich národů.

Chci s této tribuny zdůraznit, že pozoruhodné úspěchy, dosažené našimi národy v boji za socialismus, jsou důsledkem tvůrčí práce lidových mas a správné politiky našich komunistických stran, jsou plodem vzájemné spolupráce lidově demokratických zemi a zvláště všestranné, bratrské a nezištné pomoci, kterou nám neustále prokazuje náš starší bratr, veliký a mocný Sovětský svaz. (Potlesk) Za tyto úspěchy též děkujeme tomu, že zásluhou úsilí národů Sovětského svazu, Čínské lidové republiky a ostatních mírumilovných národů žijeme a budujeme v míru.

Zárukou další úspěšné socialistické výstavby je jednota a svornost socialistického tábora v čele s velikým Sovětským svazem, který svou mohutností tvoří ve světě žulovou oporu národů v jejich boji za upevnění světového míru. Tato jednota zemí socialistického tábora je mocnou silou, protože není vybudována na přechodných diplomatických výpočtech, nýbrž spočívá na našem velkém společném ideálu vybudování společnosti bez bankéřů, bez kapitalistů, bez velkostatkářů, společnosti bez vykořisťování a bídy. (Potlesk.)

Úspěchy lidově demokratických zemí, svornost socialistického tábora a jeho moc přivádějí k zuřivosti imperialistické kruhy na západě. Stejně tak se nemálo strachují mohutného hnutí za národní nezávislost v koloniálních a závislých zemích, strachují se i svých vlastních národů, které, inspirovány socialistickým ideálem, bojují za mír a sociální pokrok. Proto se imperialistické síly snaží všemi prostředky brzdit náš pokrok, rozbíjet jednotu socialistického tábora, oslabovat naše řady, potlačovat národně osvobozenecký boj v koloniálních a závislých zemích a zachraňovat své stále více otřesené panství.

K uskutečnění těchto záměrů jsou monopolitické kruhy na západě schopny postavit lidstvo před hrozbu nové války, udávit národy opět v krvi, zničit obrovské hmotné a kulturní hodnoty, vytvářené úsilím lidových mas v průběhu staletí.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP