Čtvrtek 20. prosince 1956

2. den - čtvrtek 20. prosince 1956.

(Schůze opět zahájena v 8 hod. 34 min.)

Podpredseda Žiak (zvoní): Otváram prerušenú 15. schôdzu Národného zhromaždenia.

Budeme pokračovať v prerokovaní ďalších bodov schváleného poriadku schôdze.

Pristúpime k prerokovaniu šiesteho bodu poriadku schôdze, ktorým je

6. Zpráva výboru kultúrneho k vládnemu návrhu zákona o organizácii telesnej výchovy (tlač 99).

Zpravodajcom je posl. Zvára, dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. Zvára: Vážené Národní shromáždění!

Na celostátní konferenci Komunistické strany Československa letos v červnu uvedl soudruh Antonín Novotný ve svém referátě mimo jiné také toto: "...nastupujeme i při vytváření nových zásad práce našich společenských organisací cestu jejich další aktivisace, jejíž podmínkou je decentralisace, zvýšení pravomoci místních orgánů, odbyrokratisování a nejširší dobrovolná činnost. Všechna tato opatření v našem veřejném životě nesporně značně zvýší přitažlivost všech společenských organisací pro nejširší vrstvy lidu. Tak se zesílí jejich vliv v masách a jejich účinnost při vytváření socialistických společenských vztahů."

V usnesení konference jeden z úkolů zní: "Věnovat mimořádnou péči rozvoji dobrovolné tělesné výchovy, sportu a turistiky; dále budovat tělovýchovná zařízení a využívat při tom svépomoci a iniciativy obyvatelstva."

Ano v masách pracujících lidí naší vlasti je skryto nepřeberné množství tvořivé síly a iniciativy. Aby se mohla v celém rozsahu projevit, je třeba radikálně odstraňovat všechno, co brání jejímu rozlivu a uplatnění. Tento cíl sleduje a myšlenky a záměry celostátní konference Komunistické strany Československa v oblasti tělovýchovy a sportu formuluje vládní návrh zákona o organisaci tělesné výchovy.

Dosavadní organisace tělovýchovy a sportu tento úsek našeho společenského života nesjednocovala, avšak tříštila a nadto umožňovala vzrůst a neblahé působení byrokratismu více než jsme kdy předpokládali. Návrh nového zákona umožňuje naprosté sjednocení naší tělovýchovy, dává plnou svobodu k volbě jednoty, jedno tnou tělovýchovnou organisaci vkládá do rukou volených dobrovolných pracovníků a vytváří z ní složku Národní fronty. A to je - myslím - velmi šťastné opatření. Celá Národní fronta bude tak posílena velmi agilní složkou a jednota pracujícího lidu v našem lidově demokratickém státě bude ještě více upevněna.

Jednotná tělovýchovná organisace, složka Národní fronty - přesněji řečeno: její ústřední výbor - převezme působnost Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v oboru plánování a tvorby cen v návrhu zákona určených. Je to ustanovení, které nemá obdoby v naší dosavadní praxi. Na složku Národní fronty přecházejí práva státního úřadu. I to svědčí o tom, jak v naší zemi vláda a lid jedno jsou.

Jednotná tělovýchovná organisace bude představitelkou celého tělovýchovného hnutí především v tom, že její vrcholné orgány budou mít právo vytyčovat jednotné zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a to ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem školství a kultury a s ministerstvem pracovních sil. To znamená, že těmito zásadami bude vázána povinná školní tělovýchova, tělovýchova ve Svazarmu a pod.

Do vlastnictví jednotné tělovýchovné organisace bude bezplatně převeden nemovitý národní majetek, který stát převzal od tělovýchovných organisací po 31. březnu 1948 se vším příslušenstvím, jakož i další státní tělovýchovná a sportovní zařízení celostátního významu, nebo se jí odevzdá do trvalého užívání. Předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport a rady krajských národních výborů převedou bezplatně do vlastnictví jednotné tělovýchovné organisace movitá zarízení a inventář včetně kancelářského vybavení, aut a motocyklů, které jako národní majetek sloužily výborům pro tělesnou výchovu a sport všech stupňů. Bude třeba učinit rázná opatření, aby všechna tělovýchovná a sportovní zařízení, zabraná pro jiné účely, na příklad pro sklad obilí, byla bez průtahů vrácena svému poslání. Nechť je správa tělovýchovných zařízení zásadně soustředěna v JTO v zájmu nejúčelnějšího a nejhospodárnějšího jejich využití! Výkon správy majetku bude účelně decentralisován na nižší orgány JTO nebo bude svěřen tělovýchovným jednotám, což umožní lépe využít iniciativy a svépomoci dobrovolných pracovníků. Kromě národního majetku, o kterém jsem se zmínil, převezme JTO nebo její tělovýchovné jednoty do vlastnictví všechen majetek tělovýchovné a sportovní organisace ROH a Sokol a jejich tělovýchovných jednot. Stane se tak na základě usnesení Ústřední rady odborů a ÚV TSO Sokol.

Dosavadní distribuční národní podnik SVTVS "Sportovní prodejny" převezme do své sítě ministerstvo vnitřního obchodu, národní podnik Start převezme do svého systému ministerstvo spotřebního průmyslu.

V souvislosti s reorganisací tělesné výchovy bude třeba v zájmu rozvoje turistického a domácího cestovního ruchu zajistit plnění některých služeb obstarávaných doposud národním podnikem Turista v systému SVTVS. Příslušné návrhy, které jsou závislé na celkovém řešení otázky cestovního ruchu, jsou zkoumány.

Jako ostatním masovým organisacím v našem státě bude třeba i JTO povolit vlastní nakladatelskou činnost - vydávat tělovýchovnou, sportovní a turistickou literaturu. Jednotné tělovýchovné organisaci bude proto předáno Státní tělovýchovné nakladatelství v Praze a tělovýchovná a sportovní část vydavatelstva Osveta v Martině.

Na ministerstvo školství a kultury přejde Institut tělesné výchovy a sportu v Praze a Státní museum československé tělesné výchovy a sportu v Praze. Výzkumný ústav tělovýchovný převezme ministerstvo zdravotnictví.

Finanční prostředky jednotné tělovýchovné organisace budou tvořit tyto příjmové zdroje: členské příspěvky, příjmy z vlastní tělovýchovné činnosti, příjmy z kulturní a společenské činnosti, dotace. Jednotná tělovýchovná organisace bude ve své činnosti vyvíjet úsilí po hospodářské soběstačnosti a finanční vyrovnanosti. Přes to nutno počítat s tím, že prostředky, které doposud stát vynakládal na dobrovolnou tělesnou výchovu prostřednictvím SVTVS nebo jinak, bude třeba v zájmu jejího dalšího rozvoje věnovat i jednotné tělovýchovné organisaci. Nejtíživější položkou, již bez státní dotace by nebylo možno krýt, bude při tom náklad na výstavbu, generální opravy a údržbu převzatých tělovýchovných zařízení, jež jsou mnohde ve špatném stavu. Významným příjmovým zdrojem bude pro JTO i čistý výnos z obnoveného sázkového podniku, který bude po zrušení SVTVS předán JTO jako její zařízení podléhající dozoru ministerstva financí. JTO bude osvobozena od placení některých daní a poplatků. Bude uvažováno i o tom, jak by ROH mohlo podporovat z vlastních prostředků výstavbu i provoz tělovýchovných zařízení.

Ve výstavbě tělovýchovných zařízení a v podpoře tělovýchovy a sportu vůbec bylo péčí Komunistické strany Československa a vlády Národní fronty učiněno mnoho. Za předmnichovské republiky se o podobné věci nikomu ani nezazdálo. Můžeme dokonce tvrdit, že nám ta přebohatá péče v některých případech a na některých místech až škodila. Zpohodlňovala některé pracovníky v tělovýchově a sportu a nejen některé pracovníky - také celé kolektivy.

Za kapitalistického zřízení naše tělovýchovné organisace musely ve všech směrech spoléhat na sebe, ba co více proletářská tělovýchova musela o svou existenci tvrdě zápasit. A ještě daleko hůře na tom byla dělnická tělovýchova, která vznikla jako výsledek třídního uvědomění dělnictva. A přes to vzniklo poměrně bohaté tělovýchovné zařízení bez jakékoliv státní pomoci a mnohdy proti vůli tehdejší státní moci. Dnešním tělovýchovným pracovníkům již ztěžka vysvětlujeme, jak vznikaly i velké stavby tělocvičen a stovky tělocvičen normálních, stovky hřišť, plováren a potřebná vybavení. Bylo to v prve radě z velké obětavosti členstva a pak činovníků, kteří této práci věnovali nejen všechen svůj volný čas, avšak i peněžité částky. Ostatní příjmy měly jednoty z členských příspěvků, z veřejných vystoupení, z tanečních zábav, z divadel, filmových představení, z výnosu restaurací a pod.

Ještě dnes nás udivuje, jak mohly jednoty postavit své sokolovny i v chudých horských obcích, jako na př. v Bratrouchově na okrese Jilemnice, v četných obcích okresu Semily, o nichž mi vypravoval tělovýchovný pracovník soudruh Balatka, kdysi učitel v těchto končinách. Sám se obdivuji obětavosti chudých obyvatel matčina rodiště Slavíčkových a Raisových Kameniček na Hlinecku. Dávno před válkou si sami postavili sokolovnu. A jednoty ve smíšeném území? V obcích Proboštov, Novosedlice, Bohosudov a jiných na okrese Teplice dovedly tehdy postavit dokonce nákladné stavby. Bylo to všechno z lásky k tělovýchovné organisaci a až z nezměrné obětavosti. Tehdy nebylo možné, aby některý oddíl přišel s požadavkem, aby jed - nota zaplatila cestovné spojené se zájezdem anebo dokonce i stravné. Všichni cvičenci jezdili za své, museli mít vlastní vybavení anebo si na sebe museli vydělat peníze. Vlastní sportovní provoz byl tehdy velmi laciný. Nebylo ani řeči o tom, že by cvičitel nebo trenér mohl dostat příspěvek za svou činnost. Takovéhle zvyklosti zavedly teprve později sportovní kluby. Lidé ztěžka, avšak z lásky a obětavosti budovali a toho, co vybudovali za takovýchto okolností, si opravdu vážili. K tomu, k čemu se dojde lehko a pohodlně, velké vážnosti není.

Dnes se již s takovou iniciativou a obětavostí mezi lidmi zdánlivě nesetkáváme. Ale celý dnešní život, obrovské úspěchy při budování socialismu v naší zemi dokazují, že všechno je v našem pracujícím lidu ještě ve větším měřítku. A chcete-li doklady přímo z úseku tělovýchovy, tedy prosím!

V Rosicích nad Labem u Pardubic otevřeli novou sokolovnu 11. září 1955. Je velká 35 m X 17 m, samotná tělocvična 27 m X 12,5 m. Přední část budovy je jednopatrová. V celé budově je zavedeno ústřední topení. Její hodnota je 800.000 Kčs, státní příspěvek činil 335.000 Kčs. 180 brigádníků odpracovalo na stavbě zdarma na 30.000 pracovních hodin. Někteří z nich po celou dobu stavby za 21/2 roku jí věnovali všechen svůj volný čas. Učitel soudruh Josef Vaněk, který celou stavbu řídil, sám odpracoval přes 2.800 hodin zdarma, soudruh Charvát, soudruh Dolanský a řada jiných se přiblížila 2.000 brigádnických hodin. Rosické JZD se stalo prvým kolektivním členem jednoty a spolu s STS svými povozy zdarma dováželo stavební materiál a ušetřilo tak jednotě na 50.000 Kčs. Po dokončení stavby Rosičtí nesložili ruce v klín. Rovněž brigádnicky a zdarma vybudovali již čtyři dvorce pro odbíjenou v rozměru 60 m X 30 m. Rosice nad Labem markantně dokázaly, jaké hodnoty lze za pomoci státu vytvořit, když se tato pomoc správně zkoordinuje s iniciativou a obětavostí pracujících. Do roku 1960 hodlají Rosičtí vybudovat i koupaliště. A tak tu bude již ne jen tělocvična, avšak celé tělovýchovné středisko.

A to není jediný příklad z Pardubického kraje. V Rohožné u Poličky si vybudovali hřiště v hodnotě 70.000 Kčs, zatím co na státní dotaci obdrželi 25.000 Kčs. Celá obec - 140 lidí odpracovalo 14.200 brigádnických hodin zdarma. V Chrasti u Chrudimě jednota Tatran vybudovala stadion v hodnotě 844.000 Kčs se státní podporou 186.000 Kčs. I Spartak Slatiňany u Chrudimě si vybudoval stadion v hodnotě 500.000 Kčs s podporou 125.000 Kčs, zrovna tak v sousedních Nasavrkách. Byly však i oddíly a jednoty, které i bez státního příspěvku dovedly vybudovat pěkná a hodnotná zařízení. Uvádím pro příklad veslařské středisko na Seči vybudované Dynamem Pardubice, sokolské koupaliště v Barchově a j. Dávám příklady z jednoho kraje. Nejsou všechny. Jak dlouho bych musel vypočítávat, kdybych chtěl uvést podobné příklady z celé republiky a všechny? Dlouho, velmi dlouho. Ano, naši pracující lidé jsou iniciativní, jsou obětaví, mají velkou radost, když se jim podaří dobrá práce. A s tím vším počítá vládní návrh zákona!

Prvním krokem k reorganisaci tělesné výchovy byla celostátní diskuse k návrhu organisačního řádu pro jednotnou tělovýchovnou organisaci. Většina jednot pochopila, že reorganisace bude správná a zdravá zvláště proto, že dává všechnu pravomoc do rukou dobrovolných pracovníků. Jiskra v Horním Jelení na okrese Holice začala v praxi ověřovat tu stať organisačního řádu, ve které se říká, že jednoty mohou a musí zabezpečovat vlastní finanční základnu. Uspořádala posvícenskou taneční zábavu, na které vyzískala 2.000 Kčs. A to dalo podnět k činnosti. Do té doby se v jednotě necvičilo. Nebyli cvičitelé ani cvičenci, ba ani funkcionáři. A najednou se mohl ustavit desetičlenný cvičitelský sbor, tělocvična se naplnila žactvem, cvičí 18 dorostenek, nastoupily i ženy. Výbor, který byl na výroční schůzi doplněn dobrými pracovníky, plánuje již akademii a další podniky, i to, jak bude použito výtěžku: k opravě šaten a záchodů. Návrh organisačního řádu JTO dokázal rozhýbat neživou jednotu.

Něco podobného prožila jednota Sokola v Moravanech na tomtéž okrese. Neměla špatnou činnost. Při diskusi o nové organisaci tělovýchovy se však ukázalo, že převážně pracuje jen oddíl házené, avšak základní tělesná výchova je opomíjena. Dali hlavy dohromady a začali: Nejprve žactvo, pak dorost a nakonec dospěli. Dnes cvičí tolik žáků a žákyň, že se nemohou do tělocvičny vejít. I 36 žen navštěvuje pravidelně cvičení. Na ukončení Měsíce československo-sovětského přátelství připravili v Moravanech pěknou akademii. Počítají s opravou tělocvičny. Probudila se i jednota v Býšti na holickém okrese, kde to vypadalo zvlášť zle. Tři roky tam necvičili, výbor se po tu dobu nesešel, ani výroční členská schůze nebyla. Na diskusi o reorganisaci tělesné výchovy přišli nejdříve 4 členové, po druhé 8. Problém byl vysvětlen a pochopen. Po třech letech se sešla v Býšti výroční členská schůze, jednota se probudila a již žije. Zatím cvičí žactvo.

Snad se někomu nebude zdát vhodným, že jednoty jednotné tělovýchovné organisace budou pořádat i taneční zábavy, plesy a jiné společenské podniky. Bylo by nesprávné, kdyby svou finanční základnu hledaly jen v těchto podnicích a ne v podnicích tělovýchovného a kulturního rázu. Jinak lze souhlasit, protože i taneční zábava sdružuje a upevňuje kolektiv. Očekáváme od JTO, že to bude ona, která bude bojovat za vysokou kulturní úroveň společenských zábav tohoto druhu.

Jednoty budou mít práci a starost, bude je to však více zajímat a těšit a budou si více považovat toho, co získají. Při tom jsme ubezpečeni, že Komunistická strana Československa i vláda Národní fronty, které věnovaly v dřívějších letech tolik otcovské péče naší tělovýchově, nenechají ji nyní na holičkách, avšak budou na ni nadále bohatě pamatovat. Jde nám však o sladění péče strany a vlády s dobrovolnou a radostnou prací i iniciativou členstva jednotné tělovýchovné organisace. Jsme také přesvědčeni, že Národní fronta přijme mezi sebe novou složku, svou novou sestru s pozorností a láskou a že i ona bude ji pomáhati ze všech sil, zejména pak složky ROH a ČSM. Ani my poslanci nesmíme zůstat pozadu. K pomoci budeme mít příležitosti dost a dost!

Schválení nového zákona o vytvoření jediné, ve své podstatě dobrovolné, demokraticky řízené masové tělovýchovné organisace jako složky Národní fronty bude mít mimořádný význam. Tato skutečnost bude zaznamenána v historii našeho tělovýchovného hnutí jako rozhodný krok lidově demokratického státu k vybudování nové tělovýchovné organisace založené na principech demokratického centralismu a opírající se o slavné tradice československé tělovýchovy a sovětské fyskultury. Nový zákon umožní další podstatný rozmach československé tělovýchovy.

Nakonec mi dovolte, abych poděkoval poctivým pracovníkům Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport a všech krajských a okresních výborů pro tělesnou výchovu a sport. Tyto státní orgány ode dne platnosti zákona o organisaci tělesné výchovy zaniknou. Nedostatky, se kterými jsme se v tělovýchově a sportu setkávali, nebyly všechny z jejich viny, tkvěly však mnohdy v základech organisace samé. Věříme, že se s poctivými pracovníky těchto státních orgánů setkáme v nové jednotné tělovýchovné organisaci.

Kulturní výbor Národního shromáždění projednal pozorně vládní návrh zákona o organisaci tělesné výchovy dne 11. prosince 1956. Zvážil připomínky z celostátní diskuse o nové organisaci tělesné výchovy a došel k jednomyslnému názoru, že zásady formulované v návrhu zákona jsou správné, že znamenají podstatný krok vpřed. Bude jen třeba tyto zásady uvádět do celého tělovýchovného hnutí a v praktické činnosti je zcela a dobře uplatňovat. Kulturní výbor Národního shromáždění se rovněž jednomyslně usnesl doporučit vládní návrh zákona o organisaci tělesné výchovy plenu Národního shromáždění ke schválení. (Potlesk.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP