Středa 19. prosince 1956

(Začátek schůze v 9 hod. 50 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Náměstek předsedy vlády Kopecký; ministři Berák, dr Kyselý, dr h. c. Plojhar, dr ing. Šlechta, Bakuľa, Krajčír, akademik Nejedlý, dr Škoda, Tesla, Uher, Beran, Jonáš, Dvořák, dr Kahuda, gen.-pluk. Lomský, dr Neuman, Pospíšil, dr Vlasák.

329 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: vedoucí kanceláře NS Kováčik.

Předseda Fierlinger (zvoní): Zahajuji 15. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došel dopis předsedy vlády ze dne 15. prosince 1956, kterým oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 14. prosince 1956 svolal podle § 49 odstavec 3 ústavy Národní shromáždění k zasedání na den 19. prosince 1956 do Prahy.

Užší předsednictvo Národního shromáždění usneslo se ve své schůzi dne 29. listopadu 1956 navrhnout Národnímu shromáždění k projednání tento denní pořad, který byl členům Národního shromáždění rozeslán:

1. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 92) o prokuratuře (tisk 101).

3. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 95) o trestním řízení soudním (trestní řád) (tisk 103).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 94), kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. (tisk 102).

5. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 96), kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů (tisk 104).

6. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 97) o organisaci tělesné výchovy (tisk 99).

7. Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 98) o hospodaření s byty (tisk 105).

8. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 88), kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem (tisk 100).

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, to je většina. - Tím Národní shromáždění schválilo pořad schůze.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

1. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

Vážené Národní shromáždění,

podávám vám zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy za dobu od minulého zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění sešlo se v této době jednou, a to dne 13. prosince 1956.

V této schůzi předsednictvo Národního shromáždění projednalo a schválilo předně vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky. Tento vládní návrh projednal dne 14. listopadu ústavně-právní výbor a doporučil jej po rozpravě předsednictvu Národního shromáždění ke schválení.

Novelisace některých platových a mzdových předpisů, obsažená v tomto vládním návrhu, je součástí celé řady opatření, která se v poslední době provádějí ke zlepšení a zjednodušení práce státního a hospodářského aparátu. Tyto změny mají také na úseku platovém a mzdovém přispět k provedení decentralisace, k oproštění vlády od rozhodování v méně závažných věcech a k rozšíření pravomoci a zvýšení odpovědnosti ministrů a vedoucích ostatních rozpočtových organisací.

Zjednodušení postupu při provádění platových a mzdových opatření a při vydávání podrobnějších předpisů na tomto úseku jistě přispěje k omezení zbytečné administrativy v duchu zásad usnesení červnové celostátní konference Komunistické strany Československa.

V téže schůzi projednalo a schválilo předsednictvo Národního shromáždění též vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o těžbě rašeliny. Tento vládní návrh projednal ve své schůzi dne 14. listopadu rozpočtový a hospodářský výbor a po rozpravě jej doporučil předsednictvu Národního shromáždění ke schválení.

Není pochyb o tom, že význam rašeliny jako suroviny potřebné zejména pro výrobu humusových hnojiv a jako steliva v zemědělské živočišné výrobě neustále u nás stoupá, především v důsledku zvýšené péče, kterou v poslední době zemědělství věnujeme. Bohatství rašeliny na území Československé republiky není přitom bezvýznamné. Co nám však ještě chybí, je, že dosud ještě není dokonalý přehled o všech rašeliništích a že nebyl proveden jejich systematický průzkum zvláště na některých územích státu.

Poněvadž potřeba rašeliny stále více vzrůstá, stoupá přirozeně i její těžba, avšak ukazuje se, že našemu hospodářství chybí orgán, který by mohl závažnými pokyny její těžbu i racionální využití řídit. Proto zmíněné zákonné opatření svěřuje tento úkol ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství.

Zákonné opatření o těžbě rašelin spočívá na těchto zásadách:

a) systematický výzkum a průzkum rašelinišť organisuje stát;

b) těžbu je možno provádět až po provedení průzkumu rašeliniště a po zhodnocení výsledků tohoto průzkumu;

c) těžbu je pak možno provádět pouze podle předem vypracovaného plánu, který musí pamatovat na asanaci vytěžených ploch;

d) ústředním orgánem řídícím plánovitou těžbu rašelin je ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství;

e) těžba rašelin se povoluje především podnikům socialistického sektoru, po případě jednotným zemědělským družstvům.

Soudružky a soudruzi poslanci,

uvedl jsem ve své zprávě hlavní zásady a význam obou schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění. Doporučuji, aby Národní shromáždění obě zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění schválilo.

Má někdo nějaké návrhy, námitky nebo připomínky k přednesené zprávě? (Nebyly.)

Nemá.

Přistoupíme tedy k hlasování. Navrhuji, abychom o těchto zákonných opatřeních hlasovali odděleně.

Má někdo nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Nemá.

Budeme tedy o obou zákonných opatřeních hlasovat odděleně.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí se zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. prosince 1956, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo toto zákonné opatření.

Kdo dále souhlasí se zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. prosince 1956 o těžbě rašelin, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění schválilo jednomyslně i toto zákonné opatření.

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k dalšímu jednání.

Užší předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby rozprava k druhému až pátému bodu schváleného pořadu byla sloučena. Má někdo nějaké námitky proti návrhu na sloučení rozpravy? (Nebyly.)

Nemá.

Kdo tedy s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. To je většina.

Rozprava bude tedy podle návrhu sloučena.

Přistoupíme tedy k dalšímu jednání tím způsobem, že nejprve přednesou své zpravodajské zprávy zpravodajové a pak Národní shromáždění provede společnou rozpravu.

Žádám nyní o přednesení zpravodajské zprávy k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona o prokuratuře (tisk 101).

Zpravodajem je poslanec Chalánek, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Chalánek: Vážené Národní shromáždění!

Byl jsem pověřen podat vám zprávu o vládním návrhu zákona o prokuratuře, který významným způsobem doplňuje zákony našeho socialistického právního řádu. Tento zákon vysoko vyzvedá ochranu občanských práv a svobod našich pracujících a stane se jistě významným nástrojem pro zabezpečení dodržování socialistické zákonnosti.

Celostátní konference Komunistické strany Československa při hodnocení práce na tomto úseku dospěla k závěru, že i když ne v nějakém značném rozsahu, přece jen v minulosti docházelo k porušování socialistické zákonnosti a to hlavně proto, že dosavadní právní řád nevytvářel vždy dostatečné předpoklady k tomu, aby k porušování zákonů a zákonných nařízení u nás nedocházelo. A největší nedostatky na tomto úseku se jevily právě v dozoru nad zachováváním socialistické zákonnosti, který je z převážné části svěřen právě prokuratuře.

Proto také jedním z usnesení celostátní konference bylo, novelisovat ještě v tomto roce zákon o prokuratuře tak, aby v něm byla plně vyjádřena úloha prokuratury jako nejvyššího strážce socialistické zákonnosti, jako orgánu zajišťujícího jednotné používání zákonů v celé republice a ochránce jak práv a zájmů státu a socialistických organisací, tak i politických a osobních práv občanů naší republiky.

Konference přitom zdůraznila, že tento zákon má rovněž jasně stanovit i prostředky prokurátorského dozoru. Proto vláda republiky dbala na to, aby návrh zákona o prokuratuře, který je dnes předkládán Národnímu shromáždění k projednávání a ke schválení, vyjadřoval všechny tyto požadavky, které vyplynuly z hodnocení právního stavu této oblasti, a aby byl postaven na zásadě upevňování naší socialistické zákonnosti.

I když je třeba říci, že dosavadní zákon o prokuratuře sice v podstatě správně vymezil obsah prokurátorského dozoru nad zachováváním socialistické zákonnosti ministerstvy, soudy, národními výbory i jinými orgány a institucemi, jakož i jednotlivými občany a stanovil i některé prostředky, sloužící k odstranění rozhodnutí a opatření, která odporují právnímu řádu a položil tak základy k organisaci prokuratury nového typu, přece však, a to zejména proto, že u nás nebylo vlastních zkušeností z činnosti a působení prokuratury nového typu, neposkytoval vždy dostatečný právní základ pro důsledné a účinné provádění dozoru na dodržování socialistické zákonnosti.

Vzhledem k tomu, že se potřebné změny týkaly skoro všech ustanovení dosavadního zákona o prokuratuře, nezvolila vláda formu novelisace, nýbrž přepracovala zákon v plném rozsahu. Návrh zákona přitom čerpá do značné míry z bohatých zkušeností sovětské prokuratury i z úprav platných v lidově demokratických zemích, přitom však důsledně přihlíží k našim podmínkám a potřebám i ke zvláštnostem našeho právního řádu.

V duchu usnesení celostátní konference strany nový zákon o prokuratuře odstraňuje všechna omezení prokurátorského dozoru a dává prokurátorům široká oprávnění zejména všude tam, kde je třeba zvláště účinně chránit ústavou zaručená práva občanů.

V navrhovaném zákoně jsou úkoly generálního prokurátora oproti dřívější úpravě rozvedeny a specifikovány tak, aby vedle úkolu, chránit společenský řád a státní zřízení republiky, její socialistickou výstavbu a socialistické vlastnictví, byla zdůrazněna jako rovnocenný a stejně významný úkol i ochrana politických, osobních a pracovních práv občanů, jakož i majetkových práv a zájmů proti jakémukoliv nezákonnému omezování.

Ustanovení, která nevyhovovala nebo byla vývojem překonána, byla ze zákona odstraněna. K nim patřilo především ustanovení dosavadního zákona o působnosti generálního prokurátora. Prokurátorský dozor byl v něm vyjádřen nejen nepřesně, nýbrž také způsobem, který prokurátora omezoval při dozoru nad zachováváním zákonnosti orgány místní bezpečnosti tím, že vázal tento dozor na zvláštní řád, vydaný v dohodě s ministerstvem národní bezpečnosti, respektive se zřetelem ke změnám v organisaci ministerstev s ministerstvem vnitra. Navrhovaný zákon v tomto směru jakákoliv omezení odstraňuje.

Druhá oblast prokurátorského dozoru, kterou navrhovaný zákon zcela nově upravuje, je dozor nad zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná výchova a ochranné léčení.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP