Čtvrtek 29. listopadu 1956

(Začátek schůze ve 14 hod. 4 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády Široký, první tajemník ÚV KSČ Novotný, první náměstek předsedy vlády dr Dolanský, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády ing. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček, ministři Barák, ing. Šimůnek, dr Kyselý, dr h. c. Plojhar, dr ing. Šlechta, Bakuľa, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, Machačová, akademik Nejedlý, dr Škoda, Tesla, Uher, Beran, Jonáš, Reitmajer, Bukal, gen. pluk. Lomský, dr Neuman, Ouzký, Pospíšil, dr Vlasák

340 poslanců podle presenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik, vedoucí odboru dr Manďák.

(President republiky Antonín Zápotocký, doprovázen místopředsedkyní NS posl. Hodinovou-Spurnou, vstupuje do presidentské lóže. - Shromáždění povstává a vítá presidenta dlouhotrvajícím potleskem. - Shromáždění usedá.)

Předseda (zvoní): Zahajuji 14. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta republiky Československé soudruha Antonína Zápotockého. (Poslanci povstávají a obráceni k presidentské lóži zdraví presidenta republiky hlučným potleskem.)

Sděluji, že došel dopis předsedy vlády ze dne 31. října 1956, kterým oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 31. října 1956 svolal podle § 49 odstavec 1 ústavy podzimní zasedání Národního shromáždění.

Užší předsednictvo Národního shromáždění usneslo se ve své schůzi dne 16. listopadu 1956 navrhnout Národnímu shromáždění k projednání tento denní pořad, který byl členům Národního shromáždění rozeslán:

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nové poslankyně (tisk 93).

2. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně-právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 84) o nemocenském pojištění zaměstnanců (tisk 89).

3. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně-právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 85) o sociálním zabezpečení (tisk 90)

4. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně-právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 87) o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (tisk 91).

5. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 75), kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací (tisk 86).

Užší předsednictvo Národního shromáždění požádalo předsedu vlády soudruha Viliama Širokého, aby podal Národnímu shromáždění v této schůzi výklad o mezinárodní situaci. Poněvadž předseda vlády projevil ochotu svůj výklad o mezinárodní situaci přednést, navrhuje užší předsednictvo Národního shromáždění, aby rozeslaný návrh denního pořadu byl doplněn o další, šestý bod, to jest

6. Výklad předsedy vlády o mezinárodní situaci.

Jsou proti návrhu denního pořadu včetně jeho doplnění o další, šestý bod, nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s takto doplněným pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, to je většina. - Tím Národní shromáždění schválilo pořad schůze.

Před tím, než přistoupíme k projednání schváleného programu našeho zasedání, chtěl bych se zhostit milé povinnosti a vyřídit členům Národního shromáždění srdečný a upřímný pozdrav předsednictva Lidové sněmovny NDR. (Potlesk.) Na její pozvání dlela totiž v minulých dnech naše parlamentní delegace v NDR, kde měla příležitost hovořit s poslanci a s celou řadou nejvýznačnějších státních činitelů i s dělníky na závodech a zemědělci na venkově.

Naše návštěva byla poselstvím mírumilovné spolupráce mezi národy a manifestací našich hlubokých a upřímných sympatií s NDR a s jejím úsilím socialistické výstavby, jakož i s velkým a vznešeným cílem, kterým je sjednocení německého národa na zásadách skutečné demokracie a míru. Naše návštěva měla mimořádný význam právě v době, kdy došlo k zákeřnému přepadení Egypta vojsky Anglie, Francie a Izraele, odsouzeného převážnou většinou členů Organisace spojených národů a odsuzovaného všemi upřímně pokrokovými lidmi celého světa.

Delegace se mohla přesvědčit o velkých úspěších NDR, dosažených na poli hospodářském i kulturním a o pevném postoji všech činitelů stran Národní fronty, jakož i o dobrém duchu a dobré pracovní morálce pracujících měst a venkova a to přes nesčetné obtíže, zapříčiněné jednak roztržením hospodářského celku, kterým bylo předválečné Německo, jakož i událostmi poslední doby, které se odehrály na Blízkém Východě i v našem bezprostředním sousedství. Nabyli jsme přesvědčení, že NDR se podaří překonat úspěšně tyto přechodné obtíže. Mohli jsme též naše německé přátele ujistit o našem přání, vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi dále prohloubit a rozšířit v duchu skutečného socialistického internacionalismu. Tak, jak to bylo již vyjádřeno ve společné deklaraci, podepsané u příležitosti nedávné návštěvy u nás, vládní delegace NDR v čele s předsedou vlády s. Grotewohlem.

Chceme, aby NDR a ČSR, dvě vysoce průmyslové země, zůstaly pevnou hradbou na západě velkého socialistického tábora, o niž se rozbíjí všechny pokusy našich nepřátel, uvrhnout nás zpět do doby tragických krisí a konfliktů a nakonec uvrhnout i celý svět do nové války. Během svého pobytu v NDR mohla si naše delegace znovu ověřit naprostou naši jednotu v nazírání na cíle naší socialistické výstavby, jakož i na cíle zahraniční politiky obou našich zemí, sloužící myšlence upřímné spolupráce všech národů a míru v celém světě. Chceme ještě lépe upevnit náš bratrský svazek s naším velkým společným přítelem Sovětským svazem a se všemi zeměmi socialistického tábora, v duchu plného rovnopráví, svobody a nezávislosti, jak to je vyjádřeno v nedávné deklaraci vlády Sovětského svazu. Jsem přesvědčen, že návštěva byla významným příspěvkem k upevnění přátelství mezi národy. (Potlesk.)

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby nové poslankyně (tisk 93).

Dávám slovo zpravodaji poslanci Vodičkovi.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážená sněmovno!

Jsem pověřen úkolem podat v dnešní schůzi Národního shromáždění zprávu o jednání mandátového výboru, který se sešel dnes dopoledne, aby přezkoumal platnost volby nově zvolené poslankyně Národního shromáždění Aleny Bernáškové, zvolené v doplňovací volbě ve volebním obvodu č. 26 - Praha 15, 14 (Braník).

Doplňovací volbu v tomto volebním obvodu stanovila vláda republiky Československé svým usnesením ze dne 9. října 1956 na den 11. listopadu 1956. Kandidátem Národní fronty pro tuto volbu byla navržena Alena Bernášková, která byla v této doplňovací volbě též zvolena.

Mandátový výbor Národního shromáždění prozkoumal tyto dokumenty: prohlášení kandidátky o přijetí kandidatury, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta na poslance Národního shromáždění, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Mandátový výbor zjistil, že doplňovací volby ve volebním obvodu č. 26 - Praha 15, 14 (Bráník) byly provedeny v plném souhlasu s předpisy ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a s předpisy zákona o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošla žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění.

Poněvadž doplňovací volba poslankyně Národního shromáždění Aleny Bernáškové byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvod pro zrušení její platnosti, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby ověřil podle § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslankyně Aleny Bernáškové.

Předseda: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslankyně Aleny Bernáškové

Poněvadž se poslankyně Bernášková dostavila do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný poslanecký slib, poslankyně Bernášková ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a poslankyni Bernáškovou žádám, aby ke mně přistoupila vykonat slib. (Shromáždění povstává.)

Vedoucí odboru Kanceláře NS dr Manďák (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a jejímu lidově demokratickému zřízení. Budu zachovávat její zákony a svůj mandát vykonávat podle nejlepšího vědomí a svědomí k prospěchu lidu a státu."

Posl. Alena Bernášková (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji. (Shromáždění usedá.)

Předseda: Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání dalšího pořadu schůze.

Užší předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby rozprava k druhému, třetímu a čtvrtému bodu schváleného pořadu byla sloučena.

Jsou nějaké námitky proti návrhu na sloučení rozpravy? (Námitky nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, to je většina.

Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Žádám nyní o přednesení zpravodajské zprávy k druhému bodu pořadu, kterým je

2. Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně-právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (tisk 89).

Zpravodajem je poslanec Mátl, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Mátl: Pane presidente, vážené Národní shromáždění!

Národní shromáždění republiky Československé dnes přistupuje k projednávání návrhu zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, který je úzce spjat s návrhem zákona o sociálním zabezpečení a zákonem o náhradě škody za pracovní úrazy a náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení.

Návrhy těchto zákonů prošly velkou diskusí našich pracujících a v jejich ustanoveních je zakotveno nespočetné množství jejich připomínek.

I když všechna zákonná opatření vlády Národní fronty jsou našimi pracujícími bedlivě sledována, přece jenom je možno zcela otevřeně říci, že právě tyto zákony vyvolaly zcela mimořádný zájem všeho našeho lidu. A je to pochopitelné. Vždyť uvedení těchto zákonů v život se ve svých důsledcích bude dotýkat zájmů každého občana od jeho narození až po nejzazší stáří.

Pracující lid se na těchto zákonech opět přesvědčuje, o kolik se zvýší jeho životní úroveň, o kolik jsme opět dál. Přestavba národního pojištění poskytuje pracujícím a jejich rodinám takové zabezpečení, jaké v naší zemi dříve nikdy nebylo.

Projednávání citovaných návrhů zákonů na tak široké základně, na besedách na pracovištích, v závodech, v úřadech, v JZD znovu potvrdilo, že naše vláda Národní fronty netvoří zákony tajně a proti lidu. Naopak.

V naší lidově demokratické republice provádíme zákonné úpravy, vycházejíce z Ústavy 9. května, ze skutečného života a potřeb lidu. Vytváříme zákony společně s lidem a pro lid. Tyto návrhy zákonů jasně ukazují, že základní práva občanů naší republiky, vtělená do ústavy, nezůstávají mrtvou literou.

Jinak tomu bylo v naší první republice. Uskutečnění sociálního pojištění bylo v té době pro dělnickou třídu jistě velkým krokem vpřed. Byl to však zákon, který sloužil především buržoasii a k její ochraně před vykořisťovanou a utlačovanou pracující masou. Byl to zákon, jímž mělo být v poválečné revoluční době zabráněno vzmáhajícímu se třídnímu boji proti vykořisťovatelům. Avšak i přes to bylo třeba velkých bojů a demonstrací pracujícího lidu za jeho uskutečnění.

Taková tedy byla minulost, taková péče o pracující lid byla v první republice. A nejinak si představovali národní pojištění po roce 1945 utečenci a zrádci národa, kteří dnes ve službách imperialismu a fašismu se snaží namluvit našemu lidu, že Komunistická strana Československa a vláda Národní fronty pracují proti zájmům lidu, a vyzývají pracující, aby kladli vysoké a nákladné požadavky v přesvědčení, že se jim touto cestou podaří rozvrátit naše hospodářství.

Pošetilost těchto bývalých průmyslníků, velkostatkářů a jejich přisluhovačů jde tak daleko, že v souvislosti s událostmi v Maďarsku volali dokonce po kontrarevoluci v Československu. Vyšli samozřejmě a vyjdou i v budoucnu naprázdno. Ukazují jen, jak neznají náš lid a poměry u nás doma, ukazují, jak jsou již vzdáleni od nich jedenácti roků naší rodné zemi, kterou zrádně opustili, jak jsou již celí prosáklí zradou i trudnou perspektivou budoucnosti.

Náš pracující lid jasně a spontánně odpověděl na útoky imperialistů jak v Maďarsku, tak v Egyptě zvýšeným pracovním úsilím a závazky na splnění prvního roku pětiletky před stanoveným termínem, vytvořením předpokladů pro další rozvoj našeho národního hospodářství a tím pro další zvyšování úrovně lidu. Naši pracující vědí, že všechny naše úspěchy, rozkvět a síla naší vlasti jsou ovocem našeho socialistického budování a že jsou s ním nerozlučně spjati.

Jestliže imperialisté a jejich přisluhovači z řad utečenců měli ještě nějaké pochybnosti o morálně politické jednotě našeho lidu, o jednotě lidu, Komunistické strany Československa, vlády Národní fronty, o nerozlučném a bratrském spojenectví se Sovětským svazem, o odhodlání vybudovat socialismus v naší vlasti, dostali opět od našeho pracujícího lidu jasnou a jednoznačnou odpověď. Byla tak konkretní, že nenechala nikoho na pochybách, že u nás reakci pšenice nepokvete, že zrádci, špioni a diversanti nenajdou u nás živnou půdu. (Potlesk.) Náš pracující lid je odhalí a smete tak rychle, jako smetl nepřátele socialismu v únoru 1948. (Potlesk.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP