Čtvrtek 9. února 1956

(Začátek schůze v 10 hod. 7 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády Široký, první tajemník ÚV KSČ Novotný, první náměstek předsedy vlády dr Dolanský, první náměstek předsedy vlády a ministr národní obrany gen. arm. dr Čepička, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček, náměstek předsedy vlády dr Škoda; ministři Barák, dr Kyselý, dr h. c. Plojhar, dr ing. Šlechta, Bakuľa, David, Ďuriš, Krajčír, Krosnář, Machačová, akademik Nejedlý, Tesla, Uher, Beran, Jonáš, Reitmajer, Smida, dr Bartuška, Bukal, dr Kahuda, Málek, Maurer, dr Neumann, Ouzký, Pospíšil, ing. Púčik, dr Vlasák, Zatloukal.

350 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: vedoucí kanceláře NS Kováčik.

(President republiky Antonín Zápotocký, doprovázen místopředsedkyní NS Hodinovou-Spurnou, vstupuje do presidentské lóže. - Shromáždění povstává a vítá presidenta dlouhotrvajícím potleskem. - Shromáždění usedá.)

Předseda (zvoní): Zahajuji 10. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta republiky Československé soudruha Antonína Zápotockého. (Poslanci povstávají a obráceni k presidentské lóži zdraví presidenta dlouhotrvajícím potleskem.)

Sděluji, že Národnímu shromáždění došel dopis předsedy vlády ze dne 3. února 1956, kterým oznamuje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 31. ledna 1956 svolal podle § 49 ústavy Národní shromáždění k jarnímu zasedání na den 9. února 1956 do Prahy.

Podle denního pořadu usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 2. února 1956, který byl členům Národního shromáždění rozeslán, navrhuje užší předsednictvo tento pořad:

1. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

2. Volba předsednictva Národního shromáždění.

3. Zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, zemědělského, ústavně-právního, kulturního, zdravotního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 41) rozpočtového zákona na rok 1956 (tisk 50).

4. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu usnesení (tisk 49), jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet na rok 1954 (tisk 51).

5. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu nařízení ze dne 21. září 1955, č. 50 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, které bylo vydáno podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 (tisk 40).

6. Doplňovací volba členů Národního shromáždění.

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, to je většina. - Tím Národní shromáždění schválilo pořad schůze.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu schváleného pořadu, kterým je

1. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

Soudružky a soudruzi poslanci!

Dovolte mi, abych vám podal podle ustanovení § 66 naší ústavy zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění za dobu od skončení říjnového zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění sešlo se v této době ke dvěma schůzím. Ve své prvé schůzi dne 22. listopadu m. r. projednalo tři vládní návrhy zákonných opatření, a to

především zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 57 Sbírky, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí. Toto zákonné opatření zlepšuje péči o ochranu dětí, neboť zjednodušuje a urychluje dosavadní exekuční vymáhání výživného tak, aby bylo postaráno o plynulou úhradu jejich osobních potřeb i v těch případech, kdy osoby k výživě dětí povinné plní svou povinnost liknavě nebo se jí vyhýbají.

Za druhé: zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 58 Sbírky, o dětských příspěvcích a ochranné výchově. Toto zákonné opatření ve své první části umožňuje, aby dětem, o které není dostatečně postaráno jinak, poskytovaly výkonné orgány okresních národních výborů dětský příspěvek až do výše 140,- Kčs měsíčně. Dosud tyto dětské příspěvky vyplácely na žádost poručenského resp. opatrovnického soudu správy ministerstva spravedlnosti při krajských národních výborech. Dochází tu tedy k účelnému soustředění individuální sociální péče, jejíž součástí jsou i dětské příspěvky, v jedné instituci.

V druhé části tohoto zákonného opatření jsou obsažena některá organisační opatření, týkající se výchovných zařízení pro mravně narušenou mládež, a to potud, že tato zařízení určená pro mládež starší patnácti let přecházejí z působnosti ministerstva spravedlnosti do působnosti ministerstva školství, čímž se zdůrazňuje výchovný význam těchto zařízení.

Za třetí: zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 59 Sbírky, o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů. Úprava, provedená tímto zákonným opatřením, je podkladem pro systemisaci osobních stavů funkčních míst a platů u soudců a prokurátorů a má spolu se systemisací napomáhat ke zkvalitnění práce celého justičního aparátu.

K další schůzi sešlo se předsednictvo Národního shromáždění dne 15. prosince m. r. V této schůzi projednalo další čtyři vládní návrhy zákonných opatření, a to

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 61 Sbírky, o změně předpisů o rozvodu. Tato úprava mění dosavadní předpisy o rozvodu pouze v tom směru, že umožňuje soudu, aby i bez souhlasu toho z manželů, který rozvrat manželství nezavinil, ve výjimečných případech manželství zrušil, odpovídá-li to zájmu společnosti a jestliže manželé spolu již dlouho nežijí. V každém případě se však přihlíží především k zájmům dětí.

Dále zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 62 Sbírky, o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek. Toto zákonné opatření prodlužuje promlčecí dobu peněžitých pohledávek vůči cizině a navzájem až do dne, který stanoví vláda. Jde tu o pohledávky, které by byly dne 31. prosince 1955 zanikly promlčením, a které zejména naše podniky pro různé nezaviněné překážky nemohly vymáhat.

Za třetí: zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 63 Sbírky, o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu. Toto zákonné opatření zavádí nový způsob soudní exekuce na peněžité pohledávky, a to odepsáním vymáhané částky z dlužníkova účtu u peněžního ústavu a připsáním ve prospěch účtu vymáhajícího věřitele. Dosavadní úprava nepočítala se soustředěním všech peněžních prostředků na jednom místě a s běžným bezhotovostním placením a byla tedy v rozporu s dnešními potřebami hospodářského života. Nová úprava tyto nesnáze odstranila.

Konečně zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 64 Sbírky, o změně a doplnění zákona č. 103 Sbírky z roku 1951, o jednotné preventivní a léčebné péči. Účelem tohoto zákonného opatření je dát ministerstvu dopravy možnost zřizovat a provozovat na železnicích vlastní zdravotnická zařízení a vydávat pro ně potřebné předpisy tak, aby zdravotní služba na železnicích odpovídala po všech stránkách zájmům bezpečnosti železnic.

Všechny předložené vládní návrhy zákonných opatření, které také již předem projednaly příslušné výbory Národního shromáždění, předsednictvo Národního shromáždění schválilo a tyto vládní návrhy byly vydány jako zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění.

Poněvadž podle § 66 odst. 8 ústavy tato zákonná opatření pozbyla by platnosti, kdyby je Národní shromáždění neschválilo, doporučuji všechna zmíněná zákonná opatření k ústavnímu schválení.

Jsou nějaké připomínky nebo námitky k této zprávě? (Nebyly.)

Nejsou.

Přistoupíme tedy podle § 66 odst. 8 ústavy k hlasování o zákonných opatřeních předsednictva Národního shromáždění podle zpráv předsedy Národního shromáždění, a to:

1. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 55 Sb., kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (tisk 42),

2. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 58 Sb., o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (tisk 43),

3. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955, č. 59 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád) (tisk 44),

4. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 61 Sb., o změně předpisů o rozvodu (tisk 45),

5. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 62 Sb., o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek (tisk 46),

6. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č., 63 Sb., o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu (tisk 47),

7. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955, č. 64 Sb., o změně a doplnění zákona č. 103 Sb. z r. 1951, o jednotné preventivní a léčebné péči (tisk 48).

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Není námitek, abychom o těchto zákonných opatřeních schválených předsednictvem Národního shromáždění hlasovali najednou? (Námitky nebyly.)

Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? - (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? - (Nikdo.)

Budeme tedy hlasovat o všech sedmi zákonných opatřeních předsednictva Národního shromáždění najednou.

Kdo souhlasí, aby Národní shromáždění schválilo usnesení předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu a 15. prosince 1955, kterými vydalo výše uvedená zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? - (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? - (Nikdo.)

Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo všechna uvedená zákonná opatření.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Volba předsednictva Národního shromáždění.

Byl mi podán písemný návrh poslanců Jurana, dr Hulínského, Štyndla, Jakoubka, Romančíka, Prokopové, Kaliského a druhů na volbu předsednictva Národního shromáždění podle §§ 63 a 64 ústavy a §§ 8 a 15 jednacího řádu.

Písemný návrh byl členům Národního shromáždění rozdán.

Žádám o přečtení tohoto návrhu. (Předsednictví převzala místopředsedkyně Hodinová-Spurná.)

Vedoucí Kanceláře NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců Jurana, dr Hulínského, Štyndla, Jakoubka, Romančíka, Prokopové, Kaliského a druhů na volbu předsednictva Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby podle ustanovení §§ 63 a 64 ústavy a §§ 8 a 15 jednacího řádu Národního shromáždění bylo předsednictvo Národního shromáždění zvoleno takto:

předsedou Národního shromáždění poslanec Zdeněk Fierlinger;

místopředsedy Národního shromáždění poslanci: Jozef Valo, Anežka Hodinová-Spurná, dr Dionysius Polanský, Antonín Fiala, Andrej Žiak;

členy předsednictva Národního shromáždění poslanci: Jiří Beneš, Josef Čermák, Pavol Dávid, Marie Fišarová, Jan Harus, Ladislava Kleňhová-Besserová, dr Jaroslav Krofta, Jaroslav Ledl, dr Štefan Manca, Václav Mandovec, Antonín Novotný, Ján Pavlík, Ludvík Svoboda, akademik Jaroslav Šimon, Josef Štětka, dr Vlasta Trpíková, Josef Závěta, František Zupka.

V Praze dne 9. února 1956.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Podle ustanovení § 64 odst. 1 ústavy koná se volba předsedy Národního shromáždění a místopředsedů zvláštním hlasováním.

Kdo souhlasí s tím, aby předsedou Národního shromáždění byl zvolen poslanec Zdeněk Fierlinger, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? - (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Tím byl poslanec Zdeněk Fierlinger jednomyslně zvolen předsedou Národního shromáždění. (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající potlesk. - Poslanci usedají.)

Žádám nově zvoleného předsedu Národního shromáždění, aby se ujal řízení schůze.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP