Úterý 24. května 1955

(Začátek schůze v 15 hod.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, A. Fiala, dr Polanský, Žiak.

První tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády dr Škoda; ministři dr Kyselý, dr inž. Šlechta, V. David, Krosnář, Machačová, Beran, dr Bartuška, Málek, inž. Púčik.

344 poslanců podle presenční listiny.

Z Kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda (zvoní): Zahajuji 7. schůzi Národního shromáždění.

Oznamuji, že z poslanců zvolených dne 28. listopadu 1954 nesložila dosud ústavou předepsaný poslanecký slib poslankyně Mária Hradská.

Protože poslankyně Mária Hradská se dostavila do dnešní schůze, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy tím způsobem, že bude předem přečten ústavou předepsaný slib, poslankyně Hradská ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenovanou poslankyni žádám, aby ke mně přistoupila vykonat slib. (Shromáždění povstává.)

Vedoucí kanceláře NS Kováčik (číta): Sľubujem, že budem verná republike Československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu, budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu.

Posl. Hradská (podávajúc predsedovi ruku): Sľubujem. (Shromáždění usedá. - Předsednictví prevzal místopředseda Žiak.)

Podpredseda Žiak: Podľa denného poriadku, uzneseného užším predsedníctvom Národného zhromaždenia dňa 17. mája 1955, ktorý bol členom Národného zhromaždenia rozdaný, navrhuje užšie predsedníctvo tento poriadok:

1. Zpráva predsedu Národného zhromaždenia podľa § 66, ods. 7 ústavy o činnosti predsedníctva Národného zhromaždenia;

2. Spoločná zpráva výborov zahraničného a ústavnoprávneho o vládnom návrhu (tlač 22), ktorým sa predkladá Národnému zhromaždeniu na prejavenie súhlasu Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov (tlač 25).

Sú proti návrhu na tento poriadok voľajaké námietky? (Ne boli.)

Námietky nie sú.

Kto teda súhlasí s navrhnutým poriadkom schôdze, nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

To je väčšina. Národné zhromaždenie tým schválilo poriadok schôdze.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu poriadku, ktorým je

1. Zpráva predsedu Národného zhromaždenia podľa § 66, ods. 7 ústavy o činnosti predsedníctva Národného zhromaždenia.

Dávam slovo predsedovi Národného zhromaždenia Zdeňkovi Fierlingerovi.

Předseda: Slavné Národní shromáždění!

Dovolte mi, abych vám podal podle ustanovení § 66 naší ústavy zprávu o činnosti předsednictva Národního shromáždění za dobu od skončení březnového zasedání Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění se sešlo v této době ke schůzi dne 31. března 1955. Ve své schůzi projednalo předsednictvo 3 vládní návrhy zákonných opatření (tisky 26, 27, 28). Jsou to:

1. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března letošního roku č. 21 Sb. z r. 1955, o zřízení presidia nejvyššího soudu.

Presidium nejvyššího soudu podle tohoto zákonného opatření se zřizuje proto, aby bylo zajištěno lepší organisování dozoru nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudu ve věcech trestních i občansko-právních. Úkolem presidia je připravovat podklady pro jednání plena nejvyššího soudu, projednávat otázky organisace dozoru na rozhodovací činnost soudu a, pokud věc nepředloží plenu nejvyššího soudu, rozhodovat o stížnostech proti porušení zákona, podaných proti rozhodnutí senátu některého soudního kolegia nejvyššího soudu.

2. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března letošního roku, č. 22 Sb. z r. 1955, o státní dřevařské inspekci.

Mimořádná potřeba dřeva pro rychlou výstavbu našeho socialistického hospodářství vyžaduje zavedení přísné hospodárnosti v jeho používání. Proto se tímto zákonným opatřením zřizuje při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu státní dřevařská inspekce jako samostatný správní orgán celostátní působnosti, který provádí především kontrolu těch odvětví národního hospodářství, která hospodaří s dřevem. Hlavním úkolem státní dřevařské inspekce je zajistit co největší úspornost při spotřebě dřeva a hospodaření s výrobky, v nichž dřevo tvoří podstatnou část, Jakož i zajistit odstranění zjištěných závad. Ministerstva i ostatní ústřední orgány, pověřenectva a národní výbory budou povinny se státní dřevařskou inspekcí úzce spolupracovat a řešit s ní dílčí problémy.

3. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března letošního roku, č. 23 Sb. z r. 1955, o jedech a látkách škodlivých zdraví.

Hlavní zásadou tohoto zákonného opatření je nutnost, aby jak při výrobě, zpracování a přípravě, tak i při uschování, prodeji a jakémkoli zacházení byly v každé době přesně evidovány, aby se znesnadnilo jejich zneužití, zajistila potřebná spolehlivost a odborná způsobilost osob, které s jedy zacházejí, ochrana zdraví a života pracujících s jedy, spotřebitelů i široké veřejnosti. Zákonné opatření také sjednocuje dosavadní zastaralé a rozptýlené předpisy o jedech.

Předsednictvo Národního shromáždění všechny tyto vládní návrhy o zákonných opatřeních projednalo a schválilo a usneslo se vydat je jako zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění.

Navrhuji plenu Národního shromáždění, aby tato zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění schválilo. (Potlesk.)

Podpředseda Žiak: Sú voľajaké námietky alebo pripomienky k tejto zpráve? (Neboli.)

Nie sú.

Tým teda Národné zhromaždenie vyslovilo súhlas s prednesenou zprávou o činnosti predsedníctva Národného zhromaždenia.

Pristúpime teraz podľa § 66, ods. 8 ústavy k hlasovaniu o jednotlivých zákonných opatreniach predsedníctva Národného zhromaždenia podľa zpráv predsedu Národného zhromaždenia, tlače číslo 26, 27 a 28.

Kto súhlasí, aby Národné zhromaždenie prijalo toto uznesenie: "Národné zhromaždenie republiky Československej schvaľuje podľa § 66 Ústavy 9. mája č. 150/1948 Zb. zákonne opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia zo dňa 31. marca 1955 č. 21/1955 Zb., ktorým sa zriaďuje prezídium najvyššieho súdu", nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa voľakto hlasovania? (Nikto.)

Tým Národné zhromaždenie schválilo jednomyseľne zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium najvyššieho súdu.

Kto súhlasí ďalej, aby Národné zhromaždenie prijalo toto uznesenie: "Národné zhromaždenie republiky Československej schvaľuje podľa § 66 Ústavy 9. mája č. 150/1948 Zb. zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia zo dňa 31. marca 1955 č. 22/1955 Zb., o štátnej drevárskej inšpekcii", nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa voľakto hlasovania? (Nikto.)

Tým Národné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej drevárskej inšpekcii.

Kto súhlasí teraz, aby Národné zhromaždenie prijalo toto uznesenie: "Národné zhromaždenie republiky Československej schvaľuje podľa § 66 Ústavy 9. mája č. 150/1948 Zb. zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia zo dňa 31. marca 1955 č. 23/1955 Zb., o jedoch a látkach škodlivých zdraviu", nech zdvihne ruku! (Deje sa.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa voľakto hlasovania? (Nikto.)

Národné zhromaždenie tým jednomyseľne schválilo zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o jedoch a látkach škodlivých zdraviu.

Tým je vybavený prvý bod poriadku schôdze.

Pristúpime k prerokovaniu druhého bodu poriadku schôdze, ktorým je

2. Spoločná zpráva výborov zahraničného a ústavnoprávneho o vládnom návrhu, ktorým sa predkladá Národnému zhromaždeniu na prejavenie súhlasu Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov (tlač 25).

Zpravodajkou je poslankyňa Prokopová, dávam jej slovo.

Zpravodajka posl. Prokopová: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi!

Vláda republiky Československé předložila Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluvu o výsadách a imunitách Organisace Spojených národů.

Je nutno říci, že mír, tak potřebný pro lidstvo, vyžaduje soustavného úsilí všech států, které poctivě a nadšeně jako největší obránce míru - Sovětský svaz - bojují za projednávání sporných otázek cestou mírovou, cestou dohod a mezinárodního jednání. Jednou ze základen, na nichž Sovětský svaz a Československo mohutně rozvíjejí mírovou ofensivu, je Organisace Spojených národů. Boj v OSN je v současné době veden na Valném shromáždění i v ostatních orgánech OSN za životní zájmy všeho lidstva: za zákaz atomových zbraní, za mírové využití atomové energie, za snížení zbrojení.

Charta OSN poskytuje velké možnosti hájit ušlechtilé cíle míru, demokracie a pokroku. Cíle a zásady Charty OSN jsou Sovětským svazem i Československem plněny, respektovány a hájeny.

Valné shromáždění OSN schválilo 13. února 1946 Úmluvu zakotvenou v článku 104 a 105 Charty, již se zabezpečuje rozsah výsad a imunit OSN, zástupců členských států a úředníků OSN při výkonu a pro výkon jejich funkcí.

Vcelku je dnes Úmluvou vázáno již 41 států. Úmluva poskytuje vysoká práva Organisaci Spojených národů i jejím úředníkům a zástupcům členských států. Jsou to práva obdobná výsadám a imunitám diplomatických představitelů cizích států.

Úmluvou jsou místnosti OSN zabezpečeny před prohledáváním a záborem věcí i spisů a jsou znemožněny exekuční, správní i zákonodárné zásahy toho státu, kde se Organisace Spojených národů nalézá.

Archivy OSN jsou nedotknutelné. § 5 Úmluvy chrání plně finanční prostředky OSN. Zástupcům členských států při výkonu funkce a poslání ve spojitosti s úkoly OSN jsou poskytovány celní a jiné dávkové úlevy.

Podle Úmluvy má OSN rozsáhlé výhody při dopravování zpráv, které nepodléhají censuře. Rovněž kurýři OSN pozívají imunity a výsad diplomatických kurýrů.

Zástupci členských států v hlavních i pomocných orgánech OSN požívají při výkonu svých funkcí a plnění úkolů imunity, která se poskytuje zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním. Za zástupce se považují delegáti, poradci, odborní znalci a tajemníci delegací.

Článek V, §§ 17 až 21 vytyčují zásady imunity a ochrany pro určité kategorie úředníků OSN. § 20 dává možnost zříci se výsad a imunit. Rozhodování o tom je v pravomoci generálního tajemníka OSN. Rozhodnutí, pokud jde o generálního tajemníka, může učinit pouze Rada bezpečnosti. ONS je Úmluvou zavázána bránit zneužívání výsad a imunit zástupců členských států, vlastních úředníků i znalců.

Článek VI určuje práva znalců pověřených posláním v OSN. Je to hlavně osobní imunita a bezpečnost, a to i pokud se týká osobních zavazadel.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP