Úterý 22. března 1955

2. den -úterý 22. března 1955.

(Schůze opět zahájena v 9 hod. 8 min.)

(President republiky Antonín Zápotocký, doprovázen místopředsedou NS Žiakem, vstupuje do své lóže. - Shromáždění povstává a vítá presidenta nadšeným potleskem. - Shromáždění usedá.)

Předseda (zvoní): Zahajuji přerušenou 4. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta republiky Československé, soudruha Antonína Zápotockého. (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající bouřlivý potlesk. - Poslanci usedají.)

Budeme pokračovat v jednání.

Třetím bodem denního pořadu je

3. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského, ústavně právního, zemědělského, kulturního, zdravotního a zahraničního o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1955 (tisk 18) a

zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet za rok 1953 a schvaluje použití nespotřebovaného přebytku z rozpočtového hospodaření za rok 1953 (tisk 13).

Zpravodajem je poslanec Tymeš, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Tymeš: Vážený soudruhu presidente, vážení přátelé, soudružky a soudruzi!

Národní shromáždění, které náš lid přímo manifestačním způsobem zvolil v loňských listopadových volbách, bylo postaveno před prvý velký úkol: projednat a schválit zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a zákon o státním rozpočtu na rok 1955. Oba významné vládní návrhy zákonů -prvé zákony jubilejního roku republiky - jsou vypracovány vládou v duchu směrnic X. sjezdu Komunistické strany Československa.

Rozpočtový zákon na rok 1955 stanoví celkové příjmy státního rozpočtu částkou 86.209,424.000 Kčs, celkové výdaje částkou 86.039,452.000 Kčs. Předpokládaný přebytek státního rozpočtu činí 169,972.000 Kčs. Státním rozpočtem zajišťujeme plnění a splnění státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1955.

Celková výše příjmů a výdajů státního rozpočtu je poněkud nižší než v minulém roce, což je způsobeno snížením cen. Přepočteme-li ceny, vidíme, že objem rozpočtových příjmů a výdajů proti roku 1954 stoupá o 8 %. To znamená, že i v tomto roce pokračujeme v linii stálého vzrůstu a rozvoje našeho hospodářství. Zvlášť velký a radostný je rozvoj průmyslu na Slovensku.

Od roku 1949 je náš státní rozpočet každý rok vyšší a letos činí toto zvýšení proti roku 1949 130 %. Od roku 1949 je také každý náš státní rozpočet aktivní a účetní závěrky končí velkými přebytky. Tato skutečnost je nesmírně radostná a povzbuzující. Ukazuje nám a celému světu stále rostoucí hospodářskou sílu naší země. Ukazuje také, jak směšná byla proroctví všech Zenklů a Majerů po únoru roku 1948, že kapitalistický svět nás zničí, že našemu hospodářsvtí hrozí úpadek, rozvrat a zkáza. Díky velké a nezištné pomoci Sovětského svazu nemohla diskriminační opatření kapitalistických států ani zpomalit náš hospodářský rozmach. Dokázali jsme všem našim nepřátelům, že náš lid se nebojí jejich hrozeb, neboť ví, že naše spojenectví a přátelství s mohutným Sovětským svazem nám zajistí stálý rozvoj a bezpečnost naší vlasti. Dokázali jsme také, že náš lid, vedený Komunistickou stranou Československa, dovede lépe hospodařit než kapitalisté, a jako v minulosti, tak i v přítomnosti a budoucnosti skončí stejně žalostně všechna proroctví reakční emigrace o naší zkáze, neboť v kapitalistickém světě není síly, která by nás a svobodné země mohla vrhnout zpět do kapitalismu. Ne u nás, avšak v kapitalistických zemích je hospodářský úpadek a rozvrat. Ani nejsilnější kapitalistické země - Spojené státy americké - nemůže předložit vyrovnaný státní rozpočet. Při tom státní dluhy Spojených států dosahují přímo astronomických čísel.

Rozpočty kapitalistických zemí zajišťují především výdaje na šílené zbrojení. Ve Spojených státech amerických to činí 65 % všech výdajů státního rozpočtu. Náš státní rozpočet dává 51 % výdajů na rozvoj národního hospodářství, téměř 35 % na kulturní, zdravotní a sociální opatření a 12,1 % na obranu státu.

Výdaje na národní hospodářství ve srovnatelných cenách jsou téměř o 6 % vyšší než loni a jsou zejména věnovány na další rozvoj průmyslu, zvláště těžkého průmyslu, na rozvoj zemědělství, dopravy a dalších odvětví národního hospodářství. l tentokrát je značná část finančních prostředků určena na investice.

Na rozvoj zemědělství je v státním rozpočtu téměř 8 miliard Kčs kromě miliardového investičního úvěru. Na zvýšení mechanisace zemědělských prací se letos dává téměř miliarda korun. Z těchto prostředků bude dodáno zemědělcům tisíce strojů. Mezi jinými stroji bude dodáno zemědělství 1.100 kombajnů obilních, 463 řepných a 591 kombajnů na brambory. Velké výdaje na zemědělství ukazují, jak nesmírnou péči věnuje strana a vláda našemu zemědělství, péči, o jaké se zemědělcům za kapitalismu ani nesnilo.

Kulturní a sociální opatření tvoří téměř třetinu výdajů našeho státního rozpočtu (32,9 %), t. j. o 1,7 % více než loni. Tyto výdaje se během pětiletky více než zdvojnásobily a letos činí 28.276,000.000 Kčs. Na příklad na školství dáváme ve státním rozpočtu částku 5.065,000.000 Kčs, t. j. o 11,6 % více než v roce 1954. Naše dnešní výdaje na školství činí celou polovinu předválečného československého státního rozpočtu. Značně částky jsou rozpočtem stanoveny na rozvoj vědecké práce a umění, na divadla a ostatní kulturní podniky.

Náklady na zdravotnictví jsou stanoveny částkou téměř 51/2 miliardy Kčs. Na letošní rok se plánuje další zvýšení počtu lůžek v nemocnicích. porodnicích a zdravotních ústavech. Výsledky naší zdravotní péče jsou opravdu radostné. Na př. péče o kojence se projevuje dalším snížením kojenecké úmrtnosti, která klesla z 11,7 % v roce 1937 na 3,6 % v roce 1954.

Na nemocenské a důchodové pojištění poskytuje státní rozpočet 12 miliard Kčs, což je o 3 % více než v roce 1954.

Ve všech kapitalistických zemích se v rozpočtových položkách škrtá nejvíce ve výdajích na školství, zdravotnictví a sociální péči, přesto, že tyto výdaje v těchto rozpočtech činí malé procento. Vládnoucí kruhy v těchto zemích zajišťují především blahobytný život kořistnických vrstev - tak, jako tomu bylo v minulosti u nás - a válečný průmysl. Náš státní rozpočet ukazuje, jak velká je v naší zemi péče o člověka. Tato péče se dalším rozvojem našeho hospodářství bude stále zlepšovat a zdokonalovat.

Při zajišťování rozvoje národního hospodářství a péče o potřeby našeho obyvatelstva nezapomínáme na bezpečnost a obranyschopnost naší vlasti. Víme, že v hospodářské síle republiky a v naší politické jednotě je náš cenný příspěvek, který přinášíme mírovým silám celého světa v boji proti válce a za vítězství míru. Avšak mezinárodní situace, zejména úsilí kapitalistických vlád o obnovu militarismu v západním Německu si žádá, abychom byli silni nejen hospodářsky a politickou jednotou našeho lidu, ale také vojensky. Naše armáda, budovaná podle vzoru slavné sovětské armády, je armádou míru. Nikoho neohrožuje, avšak nikdy nedovolí, aby němečtí nacisté znovu mohli okupovat naši zemi, pálit a pustošit naše města a dědiny, mučit a vraždit náš lid. (Potlesk.)

Částka 10 miliard Kčs, kterou dáváme ve státním rozpočtu na bezpečnost a obranu naší země, je rovněž naším příspěvkem v boji mírových sil se silami války. Neboť čím bude mírový tábor silnější, tím menší bude nebezpečí vzniku nové světové války.

Vzrůst výdajů zaznamenávají také rozpočty národních výborů, a to o 7,5 % proti minulému roku. Celkem se stanoví na výdaje vlastních rozpočtů národních výborů částka 15.524,000.000 Kčs. Plánované výdaje národních výborů jsou kryty necelou pětinou vlastními příjmy, ostatní podílem na státních příjmech. Národní výbory mají velké úkoly při socialistické výstavbě a v péči o potřeby občanstva, které mohou úspěšně plnit jen v úzkém a stálém styku s lidem.

Naší ohromnou výstavbou průmyslu a zemědělství a velkými výdaji na kulturní, zdravotní a sociální zabezpečení nijak nezatěžujeme budoucí generace. My - na rozdíl od kapitalistických států - dluhy neděláme. Státní dluh, který v kapitalistických zemích je velkým břemenem, které nesou pracující, si u nás vyžaduje jen malé výdaje. Jsou to vlastně úroky ze starých zahraničních dluhů, neboť vnitřní státní dluh jsme zlikvidovali již v roce 1953. Za prvé republiky při poměrně malých výdajích na investice, školství, zdravotní a sociální zařízení rostly dluhy každým rokem, a to nejen dluhy státu, ale také dluhy zemí, okresů a obcí.

Velkou část státních výdajů včetně výdajů národních výborů platíme z příjmů socialistického sektoru. Tyto příjmy tvoří téměř 85 % všech státních příjmů. Největším příjmem státního rozpočtu je daň z obratu a daň z výkonů, která dosahuje 52,1 % celkových rozpočtových příjmů. Dalším velkým příjmem státního rozpočtu jsou odvody podniků ze zisků, které činí 13.043,000.000 Kčs, t. j. 15,1 % státních příjmů. Daně obyvatelstva zajišťují jen 11,9 % státních příjmů, t. j. celkem 10.256,000.000 Kčs. Z daní připadá největší část na daň ze mzdy, a to 8.253.000.000 Kčs. Zemědělská daň, kterou platí jednotná zemědělská družstva, členové JZD a soukromě hospodařící rolníci, je stanovena částkou pouze 400 mil. Kčs.

Plánované rozpočtové příjmy jsou - stejně jako výdaje - vysoké, avšak je možno je splnit. Státní rozpočet je spojen se státním plánem rozvoje národního hospodářství, a proto když budeme rovnoměrně plnit národohospodářský plán, máme předpoklady pro plnění finančního plánu. Stejně tak rovnoměrné plnění finančního plánu působí na plnění národohospodářského plánu. Plnění plánu je závislé na dobré práci řídících orgánů, ale především na aktivitě všeho pracujícího lidu. O rozpočtu se nerozhoduje pouze v Národním shromáždění, ale také na pracovištích. Proto s velkými úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu musí být seznámeni všichni pracující a musí být získáni pro splnění těchto úkolů. Toho si byli vědomi poslanci, kteří se v minulých dnech ve výborech Národního shromáždění účastnili projednávání rozpočtových kapitol ministerstev a ústředních úřadů.

Přesto, že nové Národní shromáždění vykonává svou funkci teprve několik měsíců, můžeme říci, že státní rozpočet byl projednán ve výborech Národního shromáždění se stejnou pečlivostí a odpovědností jako v minulých letech. Zpravodajové k jednotlivým kapitolám se důkladně obeznámili s problematikou ministerstev a poslanci přinesli do jednání výborů poznatky a zkušenosti, které získali na besedách se svými voliči, a při projednávání kapitol výrobních ministerstev uplatnili vlastni zkušenosti ze svých pracovišť.

Přes 500 diskusních příspěvků poslanců ve výborech Národního shromáždění a úroveň jednání o státním rozpočtu potvrdily, že naši pracující vyslali do Národního shromáždění své nejlepší pracovníky.

Poslanci se při projednávání státního rozpočtu ve výborech zajímali zejména o to, zda výrobní ministerstva mají dostatečné prostředky na plánované úkoly a zda si vytvářejí již od počátku roku nutné předpoklady pro to, aby všechny plánované úkoly mohla splnit při dodržování největší úspornosti a při stálém zvyšování kvality výrobků. Z vlastních zkušeností uváděli poslanci, že v našem hospodářství máme ještě velké reservy, kterých je třeba lépe využívat, aby se neopakovalo neplnění některých důležitých úkolů, jako to bylo v minulých letech.

Zvláštní pozornost věnovali poslanci kapitolám ministerstev paliv a energetiky, hutí a rudných dolů a strojírenství, vzhledem ke klíčovému významu těchto resortů. Urychlená likvidace zaostávání palivové, energetické a rudné základny za potřebami národního hospodářství je jedním z nejdůležitějších úkolů, stanovených X. sjezdem Komunistické strany. V diskusi ukázali poslanci, jak nedostatečně se užívá v naší výrobě osvědčených sovětských zkušeností a method. Ani vynálezy a zlepšovací návrhy a nové pracovní methody našich vynálezců, zlepšovatelů a novátorů nejsou včas zaváděny ve všech podnicích, v některých závodech je k novým věcem, které přicházejí z jiných podniků, zbytečná a neodůvodněná nedůvěra. A přece zavádění nových method podle vzoru nejlepších sovětských a našich pracovníků nám může značně pomoci při dalším zvyšování, zhospodárňování a zkvalitňování výroby. Všichni pro to můžeme přinést množství dokladů. Na příklad v Gottwaldových závodech - První brněnské - vytvořilo zlepšovatelské hnutí předpoklad pro úsporu více než 8 milionů Kčs.

Také úkolům v zemědělské výrobě byla věnována ve výborech Národního shromáždění, zejména ve výboru zemědělském, velká pozornost. Ani v zemědělské výrobě se dostatečně nevyužívá sovětských příkladů a zkušeností. Na příklad v Brněnském kraji se podařilo zejména pracovníkům SČSP dosáhnout popularisací methody soudr. Malininové u mnohých dojiček podstatného zvýšení dojivosti krav. Přes tyto úspěchy dojiček, které pracují podle methody soudr. Malininové, používá se této methody v kraji - podle zjištění KNV - pouze asi u 4 % krav. Je to další doklad, že dobré, osvědčené methody zavádíme velmi pomalu, a je to také doklad o naší nedostatečné politickopropagační a výchovné práci.

V rozpočtovém a hospodářském výboru ukázali poslanci na příkladech ze závodů, jak velký význam pro zlepšení plnění státního rozpočtu má hnutí za zrychlení oběžných prostředků na závodech. Iniciativa pracujících při rozvoji tohoto významného hnutí není však dostatečně podporována ani ministerstvy a hlavními správami, ani finančními pracovníky.

Na mnohých závodech je velká zmetkovitost, která se sice registruje, avšak nečiní se řádná opatření k jejímu zmenšení a odstranění, jak o tom uvedli příklady někteří poslanci.

Mnozí poslanci ukázali na to, že nedostatečné tempo rozvoje výroby v některých závodech, chyby v kooperaci mezi podniky, nehospodárnost a jiné nedostatky ve výrobě jsou zaviněny tím, že vedoucí pracovníci na závodech mají malý kontakt s pracujícími, nevyužívají jejich iniciativy a kritiky, a že v mnohých závodech úroveň politické práce je ještě velmi nízká.

Ministři a pracovníci ústředních úřadů a ministerstev, kteří se jednání o státním rozpočtu ve výborech Národního shromáždění zúčastnili, jistě využijí všech připomínek, podnětů a návrhů poslanců k tomu, aby nedostatky, které dosud máme, byly účinněji odstraňovány.

Nepochybuji o tom, že členové výborů Národního shromáždění a my všichni využijeme bohatého materiálu z jednání výborů Národního shromáždění i z jednání plena Národního shromáždění ke zlepšení naší politické práce. Naším úkolem není pouze rozpočet projednat a schválit, je také třeba celý rok využívat všech možností, které máme k tomu, abychom pomohli splnit úkoly, které si dáváme státním plánem a státním rozpočtem. Jsou to úkoly velké, avšak úkoly radostné, jejichž splnění a překročení bude nejlepší oslavou jubilejního roku republiky. Splnění těchto úkolů bude znamenat další rozvoj a rozkvět naší vlasti, další zvýšení životní úrovně našeho lidu, další posílení obranyschopnosti naší republiky a mírových sil v celém světě.

Doporučuji proto jménem rozpočtového a hospodářského výboru a jménem ostatních výborů, které projednaly rozpočtové kapitoly, aby Národní shromáždění schválilo rozpočtový zákon a státní rozpočet na rok 1955 tak, jak byl vládou předložen.

Přikročuji nyní k podání zprávy o hospodaření podle státního rozpočtu na rok 1953. Vláda předložila Národnímu shromáždění výsledky hospodaření podle státního rozpočtu na rok 1953 současně s návrhem rozpočtového zákona na rok 1955. Můžeme proto jednati o výsledcích hospodaření za rok 1953 současně s projednáváním státního rozpočtu na letošní rok.

Národní shromáždění, které má podle § 62 ústavy zkoumat státní závěrečné účty, pochopitelně nezkoumá pouze výsledky hospodaření, ale také to, jak jsme plánovali a plány plnili, jak jsme hospodařili.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP