Úterý 14. prosince 1954

Poslanec, který se zúčastní zasedání, má výlohy s ubytováním, stravováním atd., proto k úhradě těchto výloh je stanovena částka 100 Kčs denně, která bude vyplácena za účast na schůzích Národního shromáždění nebo jeho orgánů.

Odměna předsedy Národního shromáždění a jeho místopředsedů, kteří v období mezi schůzemi udržují neustálý styk s poslanci, je stanovena jako funkční plat: u předsedy v částce 5.000 Kčs měsíčně a u místopředsedů Národního shromáždění ve výši 3.300 Kčs měsíčně.

Navrhovaný zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění tedy určuje, aby poslanci, kteří zůstávají na svém pracovišti, byli odměňováni jako každý pracující za skutečně vykonanou práci podle zásady odměny podle zásluhy, ale zajišťuje dále, aby všem poslancům byly ze státních prostředků dány podmínky k vykonávání jejich povinností vůči voličům.

Dočasný výbor projednal iniciativní návrh zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění ve své schůzi dne 13. prosince tohoto roku a jednomyslně se usnesl doporučit Národnímu shromáždění přijetí tohoto zákona podle zprávy výborové. (Potlesk.)

Místopředseda dr Polanský: Ke slovu není nikdo přihlášen, přistoupíme k hlasování.

Protože není pozměňovacích návrhů, dám hlasovat o celém iniciativním návrhu zákona najednou podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým iniciativním návrhem zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění, a to ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění opět jednomyslně schválilo iniciativní návrh zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění.

Tím je vyřízen třetí bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání čtvrtého bodu schváleného pořadu, kterým je

4. Volba stálých výborů Národního shromáždění.

Byly mi předloženy písemné návrhy na volbu šesti stálých výborů Národního shromáždění. Tyto návrhy byly písemně rozdány všem členům Národního shromáždění.

Nebude-li námitek, budeme hlasovat tak, že bude přečten každý jednotlivý návrh a hlasování provedeme vždy o celém návrhu najednou.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Přistoupíme k projednávání jednotlivých návrhů.

Byl mi předložen návrh poslanců z krajů Libereckého, Gottwaldovského, Jihlavského a Prešovského, aby Národní shromáždění ustavilo kulturní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance podle rozdaného písemného návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z krajů Libereckého, Gottwaldovského, Jihlavského a Prešovského na volbu kulturního výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo kulturní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: Drda Jan, Hendrych Jiří, Homola Oleg, Hradská Mária, Kaliský Roman, Kozel Jaroslav, Kučera Jaroslav, Leščišín Ivan, Lörincz Július, Palas Josef, Petrášová Gabriela, dr Ing. Potužák Pavel, Przeczek Gustav, Romančík Emanuel, Sukupová Anděla, Šafařík Josef, akademik Trávníček František, Vraniaková Mária, Zvára Josef.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda dr Polanský: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo devatenáctičlenný kulturní výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo kulturní výbor.

Dále mi byl podán písemný návrh poslanců z hlavního města Prahy, krajů Ostravského a Banskobystrického, aby Národní shromáždění ustavilo rozpočtový a hospodářský výbor o 25 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance podle rozdaného písemného návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z hlavního města Prahy, krajů Ostravského a Banskobystrického na volbu rozpočtového a hospodářského výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo rozpočtový a hospodářský výbor o 25 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: ing. Baier Jiří, ing. Bauer Miroslav, Bekr Antonín, dr Berák Jaromír, Buzek Leopold, Fišarová Marie, Franko Jozef, ing. Goppoldová Miluše, dr Hulínský Václav, Jantošík Jozef, ing. Litvaj Vladimír, Nechybová Anna, Pavlík Ján, Režná Ludmila, Sládek Bohumil, Šimánek Jan, ing. Šiška Lubomír, Štambera Vilém, Štětka Josef, Štromp Jozef, Štyndl Bedřich, Toman Engelbert, Tomášek Karol, Tymeš František, Vaverka Oldřich.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda dr Polanský: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo dvacetipětičlenný rozpočtový a hospodářský výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo rozpočtový a hospodářský výbor.

Místopředseda Fiala (ujímaje se řízení schůze): Byl mi dále předložen písemný návrh poslanců z krajů Plzeňského, Brněnského a Bratislavského, aby Národní shromáždění ustavilo ústavně-právní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance uvedené v rozdaném písemném návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z krajů Plzeňského, Brněnského a Bratislavského na volbu ústavně-právního výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo ústavně-právní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: Červený Rudolf, ing. Čtvrtníček Miloslav, dr Hulinský Václav, Chalánek Stanislav, dr Klinger Miroslav, Krejstová Božena, dr Krofta Jaroslav, Mandovec Václav, Mĺkvy Augutin, Mráz František, Pavlík Ján, Rovný Jan, Skála Čestmír, Sommer Jindřich, ing. Štrauch Jozef, ing. Voborský Miroslav, Zach Josef, Zedník Josef, Žiak Andrej.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda Fiala: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo devatenáctičlenný ústavně-právní výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo ústavně-právní výbor.

Dále mi byl podán písemný návrh poslanců z krajů Pražského, Karlovarského a Nitranského, aby Národní shromáždění ustavilo zahraniční výbor o 15 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance podle rozdaného písemného návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z krajů Pražského, Karlovarského a Nitranského na volbu zahraničního výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo zahraniční výbor o 15 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: dr Berák Jaromír, Bouček Václav, Fleyberk Jiří, Hodinová-Spurná Anežka, Illa Josef, Karlovská Anna, Komárek František, Kutiš František, Leflerová Helena, Pokojný Vincent, Prokopová Julie, Vecker Miloslav, Zeman Ján, Zupka František, Žiak Andrej.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda Fiala: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo patnáctičlenný zahraniční výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo zahraniční výbor.

Dále mi byl předložen písemný návrh poslanců z krajů Pardubického, Olomouckého a Košického, aby Národní shromáždění ustavilo zemědělský výbor o 25 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance podle rozdaného písemného návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z krajů Pardubického, Olomouckého a Košického na volbu zemědělského výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo zemědělský výbor o 25 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: Borůvka Josef, Bureš Bohumil, Garažijová Aloisie, Chvílíček Jan, Kettner Stanislav, akademik Klečka Antonín, Kouba Jan, Krutina Vratislav, Ledl Jaroslav, Letavajová Pavla, ing. Matoušek Josef, Mikuláš Martin, Novák Josef, Porubský Vojtech, Přibyl Jaroslav, Rusnak Juraj, Spevák Ján, Svítek Mikuláš, Šefčík Samuel, akademik Šimon Jaroslav, Škoda Josef, Štromp Jozef, Vališ František, Záhorský Jozef, Zedník Karel.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda Fiala: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo dvacetipětičlenný zemědělský výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo zemědělský výbor.

Dále mi byl podán písemný návrh poslanců z krajů Českobudějovického, Ústeckého, Královéhradeckého a Žilinského, aby Národní shromáždění ustavilo zdravotní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru zvolilo poslance podle rozdaného písemného návrhu. Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Gen. tajemník NS Kováčik (čte):

Návrh poslanců z krajů Českobudějovického, Ústeckého, Královéhradeckého a Žilinského na volbu zdravotního výboru Národního shromáždění.

Podepsaní navrhují, aby Národní shromáždění ustavilo zdravotní výbor o 19 členech a aby za členy tohoto výboru byli zvoleni tito poslanci: Beneš Jiří, akademik Blažkovič Dionýz, Doubek Štěpán, Farkašovská Gizela, dr Fučík Mojmír, Holička Jozef, dr inž. Kácl Karel, Malina Josef, dr Manca Štefan, Myška Václav, Novara Josef, dr Pešková Kamila, Polachová Valerie, Pollák Ludovít, Sedláček Svatopluk, Svobodová Eliška, Šťastná Věra, dr Trpíková Vlasta, dr Vitík Bohuslav.

V Praze dne 13. prosince 1954.

Místopředseda Fiala: Kdo tedy souhlasí s tím, aby Národní shromáždění zřídilo devatenáctičlenný zdravotní výbor a zvolilo jeho členy podle předneseného návrhu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně zvolilo zdravotní výbor.

Tím byla provedena volba výborů Národního shromáždění a vyřízen čtvrtý bod pořadu schůze.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 11 hod. 52 min.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP