Úterý 14. prosince 1954

Zákon

ze dne........................1954,

o náhradách poslanců Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Poslancům Národního shromáždění náleží za výdaje souvisící s výkonem poslaneckého mandátu náhrada 1200 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.

(2) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 5000 Kčs, místopředsedům 3300 Kčs měsíčně. Funkční plat zahrnuje i náhradu podle odstavce 1.

§ 2.

(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo jeho orgánů a za dobu potřebnou k cestám na schůze a zpět náleží poslancům denní dieta 100 Kčs.

(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odstavci 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku, vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (jako členům jednotných zemědělských družstev, soukromě hospodařícím rolníkům), poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku za tyto dny stát.

(3) Poslanci mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků a pro cesty na schůze Národního shromáždění nebo jeho orgánů a zpět též letadel.

§ 3.

Dekret č. 106/1945 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, a zákon č. 246/1948 Sb., o náhradě poslanců Národního shromáždění, se zrušují.

§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1954, provedou jej všichni členové vlády.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP