Úterý 14. prosince 1954

Zpráva

dočasného výboru pro projednávání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění o návrhu poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, Dr Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. července 1949 č. 195 sb., o jednacím řádu Národního shromáždění, a nahrazuje zákonem novým (tisk 1) - (tisk 4).

Dočasný výbor Národního shromáždění projednal ve své schůzi, konané dne 13. prosince 1954 návrh poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona o jednacím řádu.

Po zprávě zpravodaje posl. dr Krofty a projednání návrhu dospěl výbor k závěru, že uzákonění předloženého návrhu znamená podstatnou pomoc pro práci orgánů Národního shromáždění i každého poslance zejména proto, že návrh zákona klade tak velký důraz na spolupráci poslanců se svými voliči.

Po podrobném projednání návrhu zákona a po provedení některých stilistických úprav a oprav některých tiskových chyb usnesl se výbor doporučit návrh zákona plenu Národního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 9 škrtá se bod 1 a nahrazuje se novým zněním:

"1. vykonává pravomoc ve věcech vyhrazených mu ústavou (§ 46 odst. 3, § 49 odst. 3 poslední věta, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 65, § 66, § 78, § 83 odst. 2, § 84 odst. 3, § 87 odst. 2 a § 91 odst. 2 ústavy),"

2. V § 10 se vkládá za bod 5 nový bod 6 tohoto znění:

"6. rozhoduje o žádostech poslanců o dovolené." V důsledku toho se původní body 6, 7, 8, přečíslují na body 7, 8, 9.

3. V § 43 odst. 1 škrtá se věta třetí a nahrazuje se tímto zněním: "Zejména jsou poslanci povinni vysvětlovat voličům význam zákonů schválených Národním shromážděním a pomáhat tak, aby státní a hospodářské orgány a občané zákony zachovávali."

Všechny doporučené změny znamenají zpřesnění návrhu zákona.

V Praze dne 13. prosince 1954.
Harus v. r.,
Dr Krofta v. r.,
předseda
zpravodaj.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP