Úterý 14. prosince 1954

2. den - úterý 14. prosince 1954.

(Schůze opět zahájena v 8 hod. 10 min.)

(President republiky Antonín Zápotocký provázen místopředsedkyní NS Hodinovou-Spurnou vstupuje do své lóže. - Přítomní povstávají a vítají presidenta republiky nadšeným potleskem a voláním: Ať žije soudruh Zápotocký!)

Podpredseda Valo (zvoní): Otváram prerušenú 2. schôdzu Národného zhromaždenia.

Menom Národného zhromaždenia republiky Československej vítam medzi nami čo najsrdečnejšie prezidenta republiky Československej súdruha Antonína Zápotockého.

(Poslanci povstávajú. - Dlho trvajúci hlučný potlesk. - Poslanci usadajú.)

Pristúpime k rozprave o vládnom vyhlásení, ktorým vláda predložila podľa § 82 Ústavy Národnému zhromaždeniu svoj program a zároveň ho požiadala o vyslovenie dôvery.

Do rozpravy sa prihlásili poslanci: Antonín Fiala, Žiak, Borůvka, Pokojný, Svobodová, dr Polanský, Pavol Dávid, Vecker, dr Trpíková a Hendrych.

Dávam slovo prvému prihlásenému rečníkovi, ktorým je poslanec A. Fiala. Prosím, aby sa ujal slova.

Posl. Antonín Fiala: Pane presidente, soudruzi poslanci, soudružky, bratři a sestry!

Vládní prohlášení, které jsme zde včera z úst pana předsedy vlády Viliama Širokého s velkou pozorností vyslechli, je v plném souladu s cítěním našeho lidu a s potřebami našeho národního hospodářství. Je zaměřeno k tomu, aby naše vlast i nadále všestranně vzkvétala a sílila a aby tak mohly být uspokojovány stále rostoucí potřeby našich pracujících a zvyšována obranyschopnost naší země. Ostravský kraj je nejlepší ukázkou toho, co během několika málo let jsme vykonali. Pilné ruce a bystré hlavy našich dělníků, rolníků a pracující inteligence vykonaly ve svorné spolupráci zde během uplynulých šesti let dílo, ke kterému by kapitalistický režim potřeboval 100 let. Nové vysoké a ocelářské pece, moderní hutní a strojírenské kombináty, velkodoly, koksovny, elektrárny a přehrady tvoří dnes velkou základnu pro další rozvoj našeho průmyslu i zemědělství. A s touto nebývalou výstavbou základního průmyslu rostla zde i sociální, kulturní a zdravotnická zařízení, jaká v kapitalistických zemích nemají obdoby.

Přesto, že plán bytové výstavby nebyl splněn, vyrostla nám krásná, nová, vpravdě socialistická města a sídliště s moderními byty v Porubě, v Šumbarku-Bludovicích, v Karviné, v Třinci, v Hlučíně, v Butovicích, v Dolním Benešově, v Opavě i v Ostravě. Toto vše je doplněno rozsáhlou výstavbou a úpravou stávajících měst a obcí. Stavějí se dále školy, jesle, nemocnice a ostatní kulturní i zdravotnická zařízení. Náš Ostravský kraj, Bezručův kraj, kraj kdysi bezuzdného vykořisťování, chudoby a bídy je v této krásné době změněn téměř k nepoznání. Požehnání našeho lidově demokratického řádu vypudilo navždy strádání a vystěhovalectví z nejchudších beskydských chaloupek a znemožnilo opakování se tragického případu Maryčky Magdonové.

Při této příležitosti si však znovu uvědomujeme, že vše to jsme byli schopni udělat proto, že jsme byli osvobozeni slavnou Sovětskou armádou, že si u nás vládne sám pracující lid a že za moudrého vedení Komunistické strany Československa ukuli jsme u nás nerozbornou, morálně politickou jednotu lidu měst i venkova, kterou se už nikdy nepodaří nikomu ani zevnitř ani zvenčí narušit. (Potlesk.) To nejlépe dokázaly vítězné výsledky voleb do Národního shromáždění a dokazují to denně úspěšné pracovní výsledky na nejdůležitějších úsecích našeho průmyslu i v zemědělství.

Je fakt, že klíč k plnění a zabezpečení vládního prohlášení, zejména v průmyslové výrobě, je i nadále na Ostravsku. Tam musíme především dbát, abychom našemu průmyslu zajistili dostatek uhlí, koksu, železa, oceli i moderních strojů, ekonomickou pomoc našemu zemědělství, abychom co nejvydatněji přispěli k zvyšování životní úrovně našich pracujících a abychom zároveň zajišťovali naší lidově demokratické armádě vše, co potřebuje k obraně našich hranic - zkrátka, abychom ji vybavili nejmodernější bojovou technikou nejvyšší světové úrovně. To s hlediska celostátního. Nesmíme ovšem zapomínat na politickou práci, jak mezi zemědělci Ostravska, tak i mezi ostatními pracujícími.

Poslanci Ostravského kraje, mezi nimiž jsou nejlepší pracovníci ze šachet, hutí i ze zemědělství, se plně stavějí za prohlášení vlády Národní fronty Čechů a Slováků a slibují, že učiní vše, aby tento vládní program byl na Ostravsku uskutečněn. Budeme mobilisovat naše horníky a techniky, aby po vzoru nejlepších šachet Orlovského trustu a velkodolu Mír v Karviné zajistili na všech šachtách rovnoměrné plnění plánu nejen v těžbě, ale i v přípravách a v otvírkách, v mechanisaci a v hospodárnosti. Tyto doly, o nichž jsem mluvil, ukázaly nám, že při dobré organisaci práce lze plán nejen předčasně splnit, ale dát ještě navíc. Tak Orlovský trust dá navíc do konce roku 325.000 t uhlí, a velkodůl Mír ještě 70.000 t.

Ve spolupráci s ministerstvy a národními výbory, s vedením závodů i se všemi masovými organisacemi budeme dbát o to, aby byl plněn a překračován plán výroby a produktivity práce i v hutích a strojírenských provozech, v elektrárnách i v chemických závodech, ve stavebnictví, a aby nově přijatými patronáty závodů nad JZD a STS byl upevněn svazek dělníků a rolníků, který přispěje k socialisaci vesnice a k podstatnému zvýšení zemědělské výroby i na Ostravsku.

Jsme si plně vědomi toho, že důsledné plnění vládního programu bude nejlepší odpovědí podněcovatelům války a jejich reakčním nohsledům z řad utečenců, jejichž vylhané předpovědi praskají vždy tak rychle jako jejich nicotné balonky s letáky, pro něž má každý u nás už jen útrpný úsměv a opovržení.

Naši voliči i naše krásné děti nám v předvolební kampani na mnoha schůzích a besedách skutečně uložili, abychom v jednotě se Sovětským svazem a ostatními mírumilovnými zeměmi učinili vše, aby byl zabezpečen mír pro naše domovy, klid pro naši budovatelskou práci a úplná bezpečnost a jistá budoucnost naší vlasti. Všeobecný odpor našeho lidu proti remilitarisaci západního Německa a spontánní souhlas s historickou deklarací, která vzešla z moskevské konference zemí tábora míru a socialismu, nám dávají mandát, abychom ještě úspěšněji rozvinuli boj za upevnění míru ve světě.

Přes 40.000 resolucí, které z našich závodů i vesnic byly zaslány pracujícím ve Francii a západním Německu, vyjádřilo přesvědčení našeho lidu, že je možno zabránit ratifikaci útočných pařížských dohod a znovuvyzbrojení západního Německa, avšak zároveň vyjádřilo také pevné odhodlání podpořit všechna opatření naší vlády, která směřují k zabezpečení našich hranic a k rozdrcení každého, kdo by se pokusil nás napadnout.

Jsem pevně přesvědčen, že plněním vládního programu poskytneme nejúčinnější pomoc mírové politice Sovětského svazu a naší vládě a ještě pevněji podepřeme deklaraci vlád zúčastněných na konferenci evropských států v Moskvě.

Jako příslušník Československé strany socialistické věřím, že v naší Národní frontě spolu s ostatními politickými stranami, masovými organisacemi i bezpartijními vytvoříme za vedení slavné Komunistické strany Československa takovou mohutnou jednotu národa, že naše vlast v nerozborném přátelství a spojenectví s velikým Sovětským svazem a zeměmi tábora míru a socialismu se stane ještě krásnější a silnější, takže ani síly pekelné ji nepřemohou. (Potlesk.)

Podpredseda Valo: Ďakujem p. posl. Fialovi a prosím posl. Žiaka, aby sa ujal slova.

Posl. Žiak: Vážený pán prezident, vážené Národné zhromaždenie!

Vládne vyhlásenie, ktoré v našom Národnom zhromaždení predniesol pán predseda vlády Viliam Široký, ukazuje všetkým občanom v nasej vlasti konkrétne úlohy, ktoré máme v radostnej spolupráci splniť, aby náš život bol duchovne a hmotne bohatý, radostný a šťastný. Ukazuje bezprostredné úlohy, ako máme prispieť vo veľkom úsilí mierumilovných národov, aby sme svetový mier natrvalo ubránili.

Náš ľud vo voľbách svorne ukázal, že je rozhodnutý neohrozene pokračovať na svojej ceste k socializmu. Národný front, blok statočných budovateľov socializmu a obrancov mieru, ako predstaviteľ vôle všetkého pracujúceho ľudu v novembrových voľbách slávne zvíťazil preto, lebo v našom zriadení, v našej politike nič sa nedeje a nesmie diať, čo by bolo proti záujmom ľudu.

V predvolebných prípravách mali sme mnoho príležitostí hovoriť s pracujúcimi ľuďmi, učiť sa z bohatých skúseností robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Láska českého a slovenského ľudu k ľudovodemokratickej vlasti vyviera z radostnej skutočnosti, že naša republika je naozaj starostlivou matkou všetkým pracujúcim. Naši občania bez ohľadu na politickú, národnú a náboženskú príslušnosť veľmi kladne hodnotia, že sme v našej otčine dôsledne odstránili pánov, ktorí vykorisťovali, ale aj žobrákov, ktorí žili v biede a boli výkričníkom do ľudského svedomia. Je v súlade aj s kresťanským pozitívnym pohľadom na prácu, že sme v našej vlasti, vedení Komunistickou stranou Československa a vládou Národného frontu, plánovite budovali továrne, vodné diela, cesty, nemocnice, školy a kultúrne domy. Vláda Národného frontu uskutočnila a uskutočňuje nejednu šľachetnú kresťanskú túžbu po spravodlivosti a láske, ktorú v minulosti nebolo možno uskutočniť, lebo v štátnom živote a spoločenskom zriadení rozhodovali bohatí s bezcitným kamenným srdcom.

Vo volebnom obvode Liptovský Hrádok v Žilinskom kraji, za ktorý mám česť byť poslancom, v posledných rokoch obec za obcou mení svoj vzhľad. V Liptovskej Kokave na predvolebnej besede občania takto hodnotili získané vymoženosti: "Ak prv naše staršie školopovinné deti chodili do strednej školy vo vzdialenom Liptovskom Hrádku, teraz chodia doma, lebo v obci máme zriadenú osemročnú strednú školu. Autobus nás každodenne spája so svetom a vozí robotníkov do nových tovární v Liptovskom Hrádku a Mikuláši, kde majú zabezpečenú prácu a zárobok. V obci nám zriadili poštový úrad, zaviedli telefón a máme stále kino. So štátnou podporou sme rozšírili kultúrny dom. Z miestneho rozhlasu počúvame zprávy i poučné prednášky. Protipožiarni pracovníci dostali modernú motorovú striekačku. Obecná práčka je na veľkú pomoc gazdinám. Veľkým nákladom budujeme prívodný kanál dobrej vody do obce. Náklad hradí štátna správa. Už sú pripravené plány pre stavbu moderného obchodného domu."

Takéto vymoženosti dosiahla nielen podtatranská obec Liptovská Kokava, ale tisíce obcí na Slovensku a v republike. Pravda, je ešte mnoho obcí, ktoré potrebujú školu, kultúrny dom, elektrifikáciu, dobrú cestu alebo autobus. Vládny program s týmito potrebami nášho ľudu počíta. Je v rukách našich, v rukách pracujúceho ľudu, aby sme tento šľachetný vládny program uviedli do života, aby sme vybudovali do každej obce dobrú cestu, zaviedli elektrickú energiu, všetkým deťom umožnili školenie v moderných, zdravých školách, aby sme vybudovali kultúrne domy a stánky osvety, zlepšili zdravotnú a sociálnu službu a tak urobili svoj život bohatým a šťastným. K takejto tvorivej budovateľskej práci zaväzuje všetkých občanov vládne vyhlásenie.

Vládne vyhlásenie venuje veľkú pozornosť nášmu poľnohospodárstvu. Našou dôslednou pozemkovou reformou sme spravedlivo upravili vlastníctvo pôdy. Pôdu vlastnia roľníci, ktorí na nej pracujú. Ľudovodemokratické zriadenie nebývalým rozvojom priemyslu umožňuje stály prísun poľnohospodárskych strojov, ktoré pomáhajú roľníkom a družstevníkom v každodennej práci. Desaťtisíce roľníkov už pochopilo, že cesta k lepšiemu životu na dedine vedie cez jednotné roľnícke družstvo. Družstevníci v Liptovskom Jamníku pri príležitosti dožinkovej slávnosti spomínali na ťažké začiatky v JRD, na nedôveru k spoločnému majetku a k spoločnej práci. Hovoria: "Keď to nijak nešlo, pochopili sme, že družstvo je naše, role sú naše i dobytok je náš, že škoda je našou škodou a osoh je naším ziskom. Ťažkosti sme prekonali a dnes pracujeme s láskou a nadšene, veď si uvedomujeme, že pracujeme na svojom a pre seba." Podľa toho vyzerá aj ich bilancia. I tohoročná bilancia práce je radostná. Takto porovnávali: "Ak sme v minulosti v súkromnom hospodárení v celej obci ročne dopestovali osem, najviac deväť vagónov obilia, tohto roku sme v družstve nažali a vymlátili 23 vagónov. Dosiahli sme nebývalý výnos ovsa - až 30 q z hektáru. Dodávky obilia sme splnili na 150%. Hoci bolo zlé počasie, seno sme usušili a doviezli suché a včas. Mlieka sme odovzdali o 15.000 litrov viac." Pracovnú jednotku odmieňajú sumou 24,80 Kčs a príslušnými naturáliami.

Toto dosiahli v horskej obci Liptovskom Jamníku v 600 metrovej nadmorskej výške. JRD v susedných obciach hospodária rovnako dobre. Takéto dobré výsledky v našich JRD sú svedectvom, že program strany a vlády združstevňovať naše poľnohospodárstvo je program správny, pokrokový, pre poľnohospodársku výrobu i pre roľníctvo prospešný. Plniť tento poľnohospodárský program našej vlády znamená zvyšovať hektárové výnosy, dopestovať viac krmovín a tým i viac mäsa, mlieka, potravín, technických plodín, znamená lepšie zásobiť stôl pracujúcich, ale znamená aj zvyšovať životnú úroveň roľníkov.

Pán predseda vlády významne se dotkol otázky súkromne hospodáriacich rolníkov. Vládne vyhlásenie svojou jasnou formuláciou podstatne prispeje k ďalšiemu upevneniu jednoty robotníkov s družstevníkmi a malými a strednými roľníkmi. Program vlády ukladá všetkým, ktorí sú za to zodpovední, aby pri plánovaní výroby pamätali na potreby nášho poľného hospodárstva, ako sú umelé hnojivá, poľnohospodárske stroje a náradie, kosy, podkovy, materiál na okutie vozov a mnoho iných vecí, a to tak, aby sa tieto predmety mohli distribuovať v dostatočnom množstve pre JRD i súkromne hospodáriacich roľníkov.

Medzi našimi roľníkmi majú veľkú prevahu dobrí hospodári, verní občania, ktorí radi plnia svoje občianske povinnosti v poľnohospodárskych dodávkach vo vedomí, že takto aktívne prispievajú k spoločnému socialistickému budovaniu a k šľachetnému mierovému úsiliu.

Vládne vyhlásenie dotýka sa všetkých vážnych úsekov našej vnútornej i zahraničnej politiky. V čase, keď nepriateľské sily zvyšujú medzinárodné napätie, spoločné úsilie mierumilovných národov na čele so Sovietskym sväzom dáva nám jasnú mierovú perspektívu. Kormidelníci nášho štátneho života, náš pán prezident Antonín Zápotocký, predseda nášej vlády Viliam Široký a naša ľudovodemokratická vláda, vedú nás iste bezpečnou cestou k blahobytu a mieru. Nebolo v minulosti takej pevnej jednoty ľudu a vlády, aká je dnes. Náš ľud nadšene schválil účasť našej vlády na moskovskej konferencii a jednomyseľne súhlasí s deklaráciou tejto konferencie o kolektívnej bezpečnosti v Európe, o začlenení celého zjednoteného demokratického Nemecka do rodiny mierumilovných národov.

Pán predseda vlády vo vládnom vyhlásení plným právom zdôraznil, že je v záujme mieru neobmedzovať, ale naopak rozvíjať styky so všetkými blízkymi i vzdialenými národmi a štátmi. Som presvedčený, že pracujúci ľud vo Francúzsku, Taliansku i v ktoromkoľvek inom štáte je za mier, je za mierovú spoluprácu všetkých štátov bez ohľadu na ich spoločenskú sústavu. A tak je určite v ostrej protive napríklad s túžbou talianskeho ľudu, keď rímsky rozhlas hovorí nepravdy o našej vlasti a uráža našich zodpovedných štátnych predstaviteľov. Bolo by pre taliansky ľud prospešnejšie, keby talianski zodpovední činitelia sústredili svoje úsilie na to, aby slobodu talianskeho národa neohrozoval západonemecký militarizmus, ktorý sa má rozrásť v dôsledku pripravovanej ratifikácie parížskych dohôd. Naši občania sú poctivo presvedčení, že vojna nielenže nie je nevyhnuteľná, ale že spoločným úsilím všetkých, ktorí po mieri túžia a za mier bojujú, mier udržíme a zachováme.

Vládne vyhlásenie nás učí, že veľké úlohy v budovaní socializmu splníme a veľký cieľ nášho mierového snaženia dosiahneme len usilovnou, tvorivou a svornou spoločnou prácou.

Preto nik nesmie zostať stranou so založenými rukami! Nik nesmie prekážať nášmu spoločnému radostnému dielu!

Tu je čas nadšenej práce. Budeme preto svorne spolupracovať, lebo socializmus ako spravodlivé spoločenské zriadenie budujeme pre všetkých občanov, pre komunistov i nekomunistov. Aj mier bránime pre všetkých. Pre seba, pre naše deti a pre šťastie ľudu na svete. Šľachetné úlohy, vytýčené vo vládnom vyhlásení, splníme, socializmus vybudujeme, mier ubránime. Splníme preto, lebo máme svoju ľudovodemokratickú vládu, lebo nás vedie Komunistická strana Československa, lebo sme pevne zomknutí v Národnom fronte.

Splníme preto, lebo nás po ceste víťazstva vedie veľký a slávny Sovietsky sväz. (Potlesk.)

Podpredseda Valo: Ďalším prihláseným rečníkom je posl. Borůvka. Prosím, aby sa ujal slova.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP