Pondělí 13. prosince 1954

(Začátek schůze v 9 hod. 37 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády Široký, první tajemník ÚV KSČ Novotný, první náměstek předsedy vlády dr Dolanský, první náměstek předsedy vlády a ministr národní obrany gen. arm. dr Čepička, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády inž. Jankovcová, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády dr Škoda; ministři Barák, inž. Šimůnek, dr h. c. Plojhar, dr inž. Šlechta, V. David, Ďuriš, Krosnář, Machačová-Dostálová, akademik Nejedlý, Poláček, Štoll, Uher, Beran, Jonáš, Reitmajer, Smida, dr Bartuška, dr Kahuda, Málek, dr Neuman, Nosek, Pospíšil, inž. Púčik.

363 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik.

Předseda (zvoní): Zahajuji ustavující schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že Národnímu shromáždění došel dopis předsedy vlády ze dne 9. prosince 1954, kterým oznamuje, že president republiky rozhodnutím ze dne 9. prosince 1954 svolal Národní shromáždění k zasedání a k jeho ustavující schůzi na den 13. prosince 1954 do Prahy.

Slavné Národní shromáždění!

Zahajuji ustavující schůzi našeho nového Národního shromáždění, které se sešlo po vítězných volbách, v nichž náš lid znovu osvědčil svou nezlomnou vůli, kráčet neochvějně dál na cestě, kterou si ze své svobodné vůle určil - na cestě k socialismu.

Poslední volby probíhaly v době, kdy světová reakce svými plány o znovuvyzbrojení Německa nebezpečně zvýšila mezinárodní napětí a kdy svou nepřátelskou kampaň proti zemím tábora míru ještě více vystupňovala. Avšak právě naše volby ukázaly, s jakým odporem se setkávají tyto plány v nejširších vrstvách našeho lidu. Znovu ukázaly, jak pevný je bratrský svazek Čechů a Slováků, a daly znovu výraz naprosté jednotě našeho lidu, který se již nikdy nechce vrátit do tragické doby předválečné, do doby politického a hospodářského úpadku, který starý vyživší se společenský řád znamenal. Nikdy se nechce vrátit do doby, kdy svoboda a samostatnost československého státu stala se předmětem kupčení a smlouvání naší buržoasie, která nakonec naši republiku bez boje vydala Hitlerovi.

Reakčním silám, které rozněcují za hranicemi válečnou horečku, je trnem v oku naše jednota, kterou náš lid v posledních volbách tak manifestačně zdůraznil. Avšak není na světě takové síly, která by mohla otřásti naší jednomyslností a donutit nás zříci se velkých a ušlechtilých cílů, které si naše lidová demokracie vytyčila a které vzdor všem nepřátelům pokroku, míru a socialismu náš lid s úspěchem uskutečňuje.

V této velké a pro nás odpovědné době, kdy světová reakce se pokouší znovu obnovit německý šovinismus a militarismus a vyzbrojit západní Německo, jde o to, zabezpečit obranu republiky, ovoce našeho budovatelského úsilí, zabezpečit státní samostatnost a svobodu. Proti pokusům reakce znovu vyzbrojit západní Německo, obnovit fašistickou armádu, postavíme naši sílu, sílu zemí tábora míru a demokracie. Proto také poslání našeho Národního shromáždění je ještě daleko odpovědnější než kdykoliv před tím a vyžaduje od každého z nás mimořádné úsilí, poctivou a obětavou práci ve prospěch celku Našemu Národnímu shromáždění připadá nejen důležité poslání nejvyššího zákonodárného organu, ale taktéž, aby každý z nás byl živou spojkou mezi lidem a naším lidově demokratickým státním zřízením. Musíme bedlivě naslouchati hlasu našeho lidu, co nejlépe využíti iniciativy širokých pracujících vrstev a zajistit co nejširší jejich účast na správě státu. Musíme dovést nadchnout každého našeho občana pro velké úkoly socialistického budování a ještě lépe upevnit těsný svazek dělníků, rolníků a příslušníků naší pracující inteligence, ještě více pozvednout prapor naší Národní fronty pod vedením naší slavné Komunistické strany Československa. Vždyť ona to byla, která již v letech předválečných, ve svém neohroženém boji za práva pracujícího lidu a ve svém poctivém úsilí o zajištění naší státní samostatnosti a svobody, dovedla nejlépe vyjádřit city a tužby našeho pracujícího lidu měst a venkova.

Chceme ještě více upevnit a prohloubit naši lidovou demokracii. Naše snaha musí být zaměřena k tomu, abychom ještě více zvýšili úctu k našim socialistickým zákonům, upevnili státní disciplinu, dovedli se vypořádat se zbytky staré buržoasní morálky a vytvořili tak typ nového, vlastenecky cítícího socialistického člověka.

Velké úkoly, před které nás staví rychlý růst našeho národního hospodářství, budou vyžadovat ještě těsnější úspěšnou spolupráci všech jeho složek, ještě přísnější hospodárnost každého na jeho pracovišti, ještě větší iniciativu a pružnost příslušných správních i hospodářských orgánů a co nejlepší využití soudobé vědy a techniky a všech moderních výrobních metod za účelem neustálého zvyšování produktivity práce a tím i hmotné a kulturní úrovně širokých vrstev pracujících.

Proto musíme co nejsvědomitěji připravovat a uskutečňovat náš celostátní hospodářský plán, seznamovat s ním všechny pracující na závodech, na vesnicích i v úřadech a na každém jednotlivém pracovišti jej co nejpečlivěji provádět.

V dnešní odpovědné době, kdy světová reakce, zosobněná představiteli dravého monopolistického kapitálu a velkých zbrojařských koncernů, se pokouší znovu rozpoutat světový požár, je naší svatou povinností, abychom v těsné spolupráci s našimi přáteli a spojenci, se Sovětským svazem a ostatními lidově demokratickými státy, bděle stáli na stráži naší znovu nabyté svobody a samostatnosti, abychom nic neopomenuli, co je s to naše bezpečí zajistit.

Společně se Sovětským svazem a se všemi ostatními mírumilovnými státy věříme, že lze zajistit klidné soužití a vzájemnou spolupráci mezi všemi národy, byť i s rozdílnými společenskými řády. Naše upřímné snahy po míru nejsou projevem slabosti, ale vycházejí z podstaty našeho zřízení a z nejvlastnějších přání všech pracujících. V tom je naše síla a nikoli slabost. Na každý pokus nepřátel míru dáme patřičnou odpověď. Jak praví deklarace moskevské konference evropských států: "Jakékoliv pokusy napadnout naše národy, rozpoutat válku a zmařit jejich pokojný život, budou drtivě odraženy."

Byli jsme právě svědky velké a nádherné manifestace Národní fronty, na níž nejlepší představitelé našeho pracujícího lidu dali výraz svému rozhodnutí, s nadšením a bez výhrad se postavit za deklaraci moskevské konference, mobilisovat všechny své síly pro další rozvoj hospodářství, pro zvýšení obranyschopnosti našeho lidově demokratického státu. Tuto nezlomnou vůli splnit své povinnosti vůči republice a vůči našim přátelům a spojencům sdílí veškerý lid našeho státu. Z toho také vyplývají velké a odpovědné úkoly též pro naše Národní shromáždění a pro každého z nás. Naše rozhodná vůle k zvýšenému úsilí na budování naší vlasti a k společné obraně s našimi spojenci bude spolehlivou zárukou našeho bezpečí a míru. Předválečná doba naší vlastní bezmocnosti dávno minula. Jsme součástí velkého a mohutného tábora míru v čele se Sovětským svazem a s námi jdou stamiliony lidí i kapitalistických zemí.

V mezidobí od posledního zasedání Národního shromáždění, které skončilo uplynutím volebního období staré sněmovny, to jest ode dne 28. listopadu t. r. stalo se předsednictvo NS ústavním orgánem zajišťujícím funkci Národního shromáždění podle § 66 ústavy. Jelikož však žádná nová zákonná opatření nebyla v této době vládou navržena a ani jiné důvody nevyžádaly si jeho rozhodování, předsednictvo NS se k žádnému zasedání nesešlo, o čemž podávám jako předseda bývalého Národního shromáždění, podle § 66 odst. 7 ústavy, zprávu.

Naše nové Národní shromáždění, představující jednoznačnou vůli našeho lidu, má dnes veškeré předpoklady, aby ve spolupráci s presidentem republiky a naší vládou, za vedení naší slavné Komunistické strany Československa, své odpovědné úkoly s úspěchem splnilo. Bude to vyžadovat obětavou a odpovědnou práci každého člena jak na půdě NS, tak mezi voliči. Jsem přesvědčen, že každý z nás učiní vše, co je v jeho silách, aby společný úkol byl zvládnut, aby naše lidově demokratická republika se v míru a pokoji dále úspěšně rozvíjela ku prospěchu a štěstí našeho lidu. (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající hlučný potlesk. - Poslanci usedají.)

Vážené Národní shromáždění, sděluji dále, že Národnímu shromáždění došel dopis předsedy vlády ze dne 12. prosince 1954, kterým oznamuje, že president republiky přijal dne 12. prosince 1954 demisi vlády.

Dalším dopisem oznámil předseda vlády, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 12. prosince 1954 jmenoval podle § 74 odst. 1 ústavy novou vládu v tomto složení:

předseda vlády poslanec Viliam Široký (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající hlučný potlesk. - Poslanci usedají.),

první náměstek předsedy vlády poslanec dr Jaromír Dolanský (Potlesk.),

první náměstek předsedy vlády a ministr národní obrany poslanec gen. arm. dr Alexej Čepička (Potlesk.),

náměstek předsedy vlády poslanec Václav Kopecký (Potlesk.),

náměstkyně předsedy vlády poslankyně ing. Ludmila Jankovcová (Potlesk.),

náměstek předsedy vlády poslanec dr Václav Škoda (Potlesk.),

ministr vnitra poslanec Rudolf Barák (Potlesk.),

ministr-předseda státního úřadu plánovacího poslanec ing. Otakar Šimůnek (Potlesk.),

ministr místního hospodářství poslanec dr Jozef Kyselý (Potlesk.),

ministr zdravotnictví poslanec dr h. c. Josef Plojhar (Potlesk.),

ministr stavebnictví poslanec dr ing. Emanuel Šlechta (Potlesk.),

ministr zahraničních věcí poslanec Václav David (Potlesk.),

ministr financí poslanec Július Ďuriš (Potlesk.),

ministr vnitřního obchodu poslanec František Krajčír (Potlesk.),

ministr lesů a dřevařského průmyslu poslanec Josef Krosnář (Potlesk.),

ministryně výkupu poslankyně Božena Machačová (Potlesk.),

ministr poslanec akademik Zdeněk Nejedlý (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající potlesk. - Poslanci usedají.),

ministr strojírenství poslanec Karel Poláček (Potlesk.),

ministr kultury poslanec Ladislav Štoll (Potlesk.),

ministr potravinářského průmyslu poslanec Jindřich Uher (Potlesk.),

ministr státní kontroly poslanec Oldřich Beran (Potlesk.),

ministr paliv a energetiky poslanec Josef Jonáš (Potlesk.),

ministr hutního průmyslu a rudných dolů poslanec Josef Reitmajer (Potlesk.),

ministr zemědělství poslanec Marek Smida (Potlesk.),

ministr spravedlnosti poslanec dr Jan Bartuška (Potlesk.),

ministr zahraničního obchodu poslanec Richard Dvořák (Potlesk.),

ministr školství dr František Kahuda (Potlesk.),

ministr lehkého průmyslu poslanec Alois Málek (Potlesk.),

ministr Július Maurer (Potlesk.),

ministr spojů poslanec dr Alois Neuman (Potlesk.),

ministr pracovních sil poslanec Václav Nosek (Potlesk.),

ministr dopravy poslanec Antonín Pospíšil (Potlesk.),

ministr chemického průmyslu poslanec ing. Jozef Púčik (Potlesk.)

Podle denního pořadu usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 2. prosince 1954, který byl členům Národního shromáždění rozdán, je na pořadu schůze

1. slib poslanců,

2. volba předsednictva Národního shromáždění,

3. volba zapisovatelů,

4. volba mandátového výboru,

5. volba dočasného výboru pro projednávání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Námitek není.

Podle jednacího řádu rozhodne Národní shromáždění o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Navržený pořad je schválen.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP