VÁCLAVÍKOVÁ Ludmila

viz

REŽNÁ Ludmila

 

VALIŠ František

KSČ

62. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 162.

 

VALO Jozef

KSS

345. (Kežmarok-Vysoké Tatry)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 217.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 90

(zákon o sociálním zabezpečení).

14, 29. XI. 1956; 24.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 227

(rozpočtový zákon na rok 1958).

24, 15. IV. 1958; 47.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 295

(rozpočtový zákon na r. 1959).

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 294

(zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky).

30, 19. a 20. II. 1959; 12 a 93.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 374

(rozpočtový zákon na rok 1960).

36, 17. II. 1960; 43.

čte návrh usnesení užšího předsednictva NS o souhlasu Národního shromáždění s deklarací moskevské konference, konané 29. XI.-2. XII. 1954.

2, 14. XII. 1954; 107.

čte Poselství NS Nejvyššímu sovětu SSSR o příležitosti 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

20, 30. X. 1957; 14.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu (t. 11-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 114.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o usnesení Nejvyššího sovětu SSSR k atomovému vyzbrojování západního Německa.

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru (t. 30-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD (t. 31-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (t. 33-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (t. 35-P).

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

Projevy:

o zákonodárné činnosti předsednictva NS podle § 66 ústavy, k jejímuž uskutečnění předs. NS přistupuje.

P 2, 28. XII. 1954.

 

VAVERKA Oldřich

KSČ

187. (Brno-město II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 35

(vl. nař. č. 34 Sb. z 10. VI. 1955 o ředitelských fondech v podnicích stát. obchodu, jiných chozraščotních odbytových, obchodních a zásobovacích organizacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu a vl. nař. č. 35 Sb. z 6. VII. 1955 o změně a doplnění vlád. nař. č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci).

9, 24. X. 1955; 58.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 112.

 

VÁVRA Zdeněk

KSČ

219. (Prostějov II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. a úst. práv. výb. zpr. t. 166

(zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích).

19, 5. VII. 1957; 71.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 263.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hosp. organizacích.)

27, 17. 10. 1958; 117.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 14.

 

VECKER Miloslav

KSČ

119. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 98.

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24).

6, 24. V. 1955; 55.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 38.

 

VESELÝ Adolf

KSČ

5. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

 

VITÍK Bohuslav, MUDr.

KSČ

126. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 175.

 

VLACH Otakar

KSČ

12. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

VOBORSKÝ Miroslav, Ing.

KSČ

118. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Rada poslanců od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 9-P

(zákonné opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 81

(zákon o civilním letectví) (letecký zákon).

13, 24. IX. 1956; 30.

úst. práv. výb. t. 30-P.

(zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru.)

P 14, 29. V. 1958.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 264

(zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi.)

27, 17. 10. 1958; 135.

úst. práv. výb. zpr. t. 346

(o dokumentaci staveb).

33, 8. VII. 1959; 84.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 104.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 71.

 

VODIČKA Jan

KSČ

29. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Zpravodajem:

mandát. výb. zpr. t. 3

(ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění.)

3, 14. XII. 1954; 112.

ústní zpráva mandát. výb.

(ověření platnosti volby posl. V. Housera.)

8, 30. VIII. 1955; 4.

mandát. výb. zpr. t. 39

(ověření platnosti volby posl. J. Pokorného.)

9, 24. X. 1955; 32.

mandát. výb. zpr. t. 69

(ověření platnosti volby posl. F. Štefánika, ing. H. Ďurkoviče a P. Bučáka.)

11, 30. VII. 1956; 5.

mandát. výb. zpr. t. 93

(ověření platnosti volby posl. A. Bernáškové.)

14, 29. XI. 1956; 8.

mandát. výb. zpr. t. 173

(ověření platnosti volby posl. Z. Fehérové, S. Kernerové, F. Meixnera, J. Míškové a A. Pauloviče.)

19, 4. VII. 1957; 10.

mandát. výb. zpr. t. 229

(ověření platnosti volby posl. Ant. Krčka a Michala Chudíka.)

24, 15. IV. 1958; 7.

mandát. výb. zpr. t. 268

(ověření platnosti volby posl. Přemysla Novotného, Pavla Tonhausera, Melichara Formánka a Jana Novotného.)

27, 16. X. 1958; 7.

mandát. výb. zpr. t. 305

(ověření platnosti volby posl. Josefa Černého.)

31, 26. III. 1959; 4.

mandát. výb. zpr. t. 347

(ověření platnosti volby posl. Tibora Bohdanovského.)

33, 8. VII. 1959; 10.

mandát. výb. zpr. t. 357

(ověření platnosti volby posl. Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského.)

34, 18. XI. 1959; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 90.

o zákonu o některých změnách v sociálním zabezpečení (t. 239) a o zákonu o úpravě důchodů některých odsouzených osob. (t. 240).

26, 3. VII. 1958; 61.

 

VONKA Alois

B

134. (Hradec Králové)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

VOREL Jan

L

101. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

VOŘÍŠEK Josef

B, KSČ

59. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

VRÁBEL Vendelín

KSS

293. (Hurbanovo)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

VRANIAKOVÁ Mária

KSS

344. (Poprad)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.Přihlásit/registrovat se do ISP