KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

ČS

87. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 12

(zákon o československých lázních a zřídlech).

8, 30. VIII. 1955; 44.

zdrav. výb. t. 23-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků).

P 10, 19. VII. 1956.

zdrav. výb. zpr. t. 222.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zák. č. 60/1952 Sb. o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.)

25, 17. IV. 1958; 83.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 107.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 73.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 137.

 

KALAŠ Zdeněk

KSČ

93. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o umělém přerušení těhotenství (t. 203).

23, 19. XII. 1957; 33.

 

KALISKÝ Roman

SSO

265. (Bratislava I.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 23. III. 1955; 156.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 33. XI. 1956; 103.

o Smlouvě mezi ČSR a Čínskou lidovou republikou o přátelství a spolupráci (t. 161).

19, 4. VII. 1957; 32.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 174.

o ústavním zákonu o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou (t. 255).

27, 17. 10. 1958; 180.

o zákonu o osvětové činnosti (osvětový zákon) (t. 316),

o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315),

o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317)

33, 9. VII. 1959; 186.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 158.

Projevy:

vítá delegaci Nejvyššího sovětu SSSR a vzpomíná osvobození Slovenska Sovětskou armádou.

9, 24. X. 1955; 27.

 

KAPLAN Gustav, Ing.

KSČ

178. (Znojmo)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

42. (Praha-venkov)

Slib vykonala 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 135.

(Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a Závěrečný protokol.)

18, 18. IV. 1957; 212.

zahr. a kult. výb. zpr. t. 256.

(Všeobecná úmluva o autorském právu ze dne 6. září 1952 a Dodatkové protokoly č. 2 a č. 3.)

27, 17. 10. 1958; 183.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 309.

(Smlouva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 16. ledna 1959.)

32, 12. V. 1959; 57.

zahr. výb. zpr. t. 334.

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou.)

33, 8. VII. 1959; 98.

zahr. výb. zpr. t. 391.

(Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení podepsaná v Praze dne 2. prosince 1959.)

38, 25. V. 1960; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 124.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 109.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 138.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 141.

 

KERNEROVÁ Svatoslava

B, KSČ

115. (Ústí n. L.)

Nastoupila po resign. Anně Nechybové

Slib vykonala 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 18.

 

Kettner Stanislav

ČS

36. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

KETTNEROVÁ-SLÁMOVÁ Marie

viz

SLÁMOVÁ-KETTNEROVÁ Marie

 

KHEK Josef

B

55. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KLADENSKÝ JIŘÍ

KSČ

215. (Hranice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 279.

(Dohoda mezi ČSR a Polskem o vypořádání nevyřízených majetkových otázek).

28. 11. XII. 1958; 48.

úst. práv. výb. zpr. t. 341

(zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami).

33, 8. VII. 1959; 87.

úst. práv. výb. zpr. t. 385

(zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění).

37, 9. IV. 1960; 26.

 

KLEČKA Antonín, akademik

KSČ

19. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměď.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 337

(o ochraně zemědělského půdního fondu).

33, 9. VII. 1959; 122.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na r. 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 144.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 64.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku. (t. 34-P.).

P 16, 18. XII. 1958.

 

KLEJCHOVÁ Anna

B

152. (Pardubice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KLEŇHOVÁ-BESSEROVÁ Ladislava

KSČ

28. (Praha-město)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24, II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o návrhu prohlášení Národního shromáždění RČS k manifestu míru.

23, 19. XII. 1957; 15.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o úst. zákonu o změně úst. zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a úst. zákona o národních výborech (t. 384), o zákonu, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění (t. 385), o zákonu o volbách do národních výborů (t. 386).

3, 9. IV. 1960; 34.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

KLIMAN Stanislav

KSS

315. (Nová Baňa-Kremnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Rada poslanců od 12. 11. 1955.

Výbor rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

zahr., rozp. a hosp. výb. zpr. t. 258.

(Dohoda mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek, podepsaná v Praze dne 26. června 1958.)

27, 17. 10. 1958; 187.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 123.

 

KLINGER Miroslav, JUDr.

ČS

24. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., úst. práv.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 17-P

(zákonné opatření předsednictva NS o zrušení Jednotného fondu pracujících).

P 7, 12. IV. 1956; 8.

Vlád. návrh t. 24-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci).

P 11, 20. IX. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 125

(zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.)

16, 6. III. 1957; 51.

úst. práv. výb. zpr. t. 137

(zákon o notářských poplatcích).

18, 18. IV. 1957; 226.

úst. práv. výb. zpr. t. 261

(zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru).

27, 17. 10. 1958; 172.

úst. práv. výb. zpr. t. 343

(zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků).

33, 8. VII. 1959; 40.

úst. práv. výb. zpr. t. 369

(zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě)

35, 18. XII. 1959; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18)

4, 23. III. 1955; 168.

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 130.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 85.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 32.

 

KNEIP Vladimír

B, KSČ

209. (Šternberk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 125.

 

KODAJ Samuel

KSS

302. (Levice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KOLÁŘ Václav

KSČ

257. (Ostrava-Slezská Ostrava)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956 - 20. 2. 1959.

Výb. rozp. a hosp. od 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

zahr. úst. práv. výb. zpr. t. 257.

(zákon ústavní o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou).

27, 17. 10. 1958; 177.

úst. práv., rozp. a hosp. a zahr. výb. zpr. t. 375

(Statut Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci).

36, 18. II. 1960; 167.

Řeč v rozpravě:

o Smlouvě mezi ČSR a Čínskou lidovou republikou (t. 161) a o Smlouvě mezi ČSR a Mongolskou lidovou republikou (t. 162)

19, 4. VII. 1957; 29.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 24.

 

KOMÁREK František

B

22. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 129.

(Protokol o obnovení normálních styků mezi republikou Československou a Japonskem).

16, 6. III. 1957; 90.

zahr. výb. zpr. t. 162.

(Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou).

19, 4. VII. 1957; 25.

Výb. zahr. a úst. práv. zpr. t. 213.

(Úmluva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě stát. občanství osob s dvojím občanstvím).

25, 16. IV. 1958; 20.

úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 283.

(Smlouva mezi ČSR a Rumunskem o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních).

28, 11. XII. 1958; 51.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 48.

 

KOMÁREK Josef

KSČ

146. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KOPECKÁ Ludmila

KSČ

171. (Třebíč)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KOPECKÝ Jaromír

KSČ

160. (Chotěboř-Chrudim)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

 

KOPECKÝ Václav

KSČ

127. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

KOTÁB Antonín

L

81. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KOUBA Jan

L

66. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

 

KOVALČÍKOVÁ Jolana

KSS

341. (Ružomberok)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KOZEL Jaroslav

KSČ

255. (Ostrava-Mar. Hory-Třebovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 14. 3. 1957.

Výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 23. III. 1955; 172.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288)

30, 19. II. 1959; 61.

 

KOZELKA Bedřich

KSČ

43. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954, 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Výb. zdravotní od 18. 4. 1957.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 302

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců).

31, 26. III. 1959; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podnikových fondech pracujících (t. 140).

18, 18. IV. 1957; 234.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 146.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250).

27, 16. 10. 1958; 57.

 

KRAJČÍR František

KSČ

136. (Hradec Králové)

Slib vykonal 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

 

KRAUS Josef

KSČ

111. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954 - 10. 2. 1956.

 

KRČEK Antonín

KSČ

14. (Praha hl. město)

Náhradník za Ant. Novotného

Slib vykonal 24, 15. IV. 1958; 9.

Volba ověřena 24, 15. IV. 1958; 9.

Výb. zahraniční od 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 358

(Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení).

34, 18. XI. 1959; 10.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

26, 3. VII. 1958; 34.

 

KREJČÍ Vilém

KSČ

248. (Karviná-Fryštát)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 10. 2. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 83.

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 112.

o státním rozpočtu na rok 1958 (t. 222).

24, 15. IV. 1958; 95.

 

KREJSTOVÁ-MAREČKOVÁ Božena

KSČ

201. (Svitavy)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 15-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních).

P 7, 12. IV. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 126

(zákon o čestném odznaku "Mateřství").

16, 6. III. 1957; 55.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 10. II. 1956; 125.

KROFTA Jaroslav, JUDr.

KSČ

88. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. dočas., úst. práv., rada poslanců.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

dočas. výb. zpr. t. 4

(zákon o jednacím řádu Národního shromáždění). 3, 14. XII. 1954; 117.

vlád. návrh t. 1-P

(zákonné opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby).

P 2, 28. XII. 1954.

vlád. návrh t. 2-P

(zákonné opatření předsednictva NS o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu).

P 2, 28. XII. 1954.

vlád. návrh t. 6-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu).

P 4, 31. III. 1955.

úst. práv. výb. t. 10-P

(zákonné opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. t. 19-P

(zákonné opatření předsednictva NS o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů).

P 9, 28. VI. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů).

19, 4. VII. 1957; 44.

předsednictva NS t. 33-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek).

P 16, 18. XII. 1958.

vlád. návrh t. 35-P

(zákonné opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti).

P 18, 28. IX. 1959.

úst. práv. výb. zpr. t. 384

(ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech.

37, 9. IV. 1960; 22.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 65.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

 

KROSNÁŘ Josef

KSČ

53. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem lesů a dřevařského průmyslu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn úřadu ministra lesů a dřevařského průmyslu 16. VI. 1956 a jmenován ministrem státní kontroly.

11, 30. VII. 1956; 4.

 

KRUTINA Vratislav

KSČ

212. (Olomouc-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. do 20. 10. 1955.

Jmenován ministrem zemědělství.

9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn funkce ministra zemědělství 16. VI. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

23, 19. XII. 1957; 108.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

 

KŘIČENSKÝ Václav

KSČ

156. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KUBÁNEK Jaromír

KSČ

153. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 365

(k vlád. nař. ze dne 30. září 1959 č. 65 Sb. o nové organizaci plemenářské služby).

35, 18. XII. 1959; 54.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24).

6, 24. V. 1955; 47.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 154.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 126.

 

KUBEC Marcel

ČS

145. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. a úst. práv. výb. zpr. t. 167

(zákon o technické normalizaci).

19, 5. VII. 1957; 77.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 223

[zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby].

25, 17. IV. 1958; 79.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebních zboží.

14, 30. XI. 1956; 99.

o státním závěrečném účtu za rok 1958 (t. 321).

33, 8. VII. 1959; 73.

 

KUBÍN Zdeněk

KSČ

46. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 19. II. 1959; 58.

 

KUBOŠ Jaroslav

B, KSČ

240. (Nový Jičín-Kopřivnice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KUČERA Jaroslav

KSČ

9. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 207

(zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě). 23, 19. XII. 1957; 52.

 

KUKRECHT Jan

KSČ

168. (Třešť)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KULIČKA Josef

Nastoupil po resig. JUDr. Václavu Hulínském.

ČS

52. (Praha-venkov)

Slib vykonal 34, 18. XI. 1959; 9.

Volba ověřena 34, 18. XI. 1959; 9.

 

KUPČÍK František

KSČ

196. (Vyškov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

KUPKA Rudolf

KSČ

141. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954. 116.

Rada poslanců.

Výb. kult. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 326

[o osvětové činnosti (osvětový zákon)].

33, 9. VII. 1959; 159.

 

KURIŠ Ján

B

318. (Lučenec-Zvolen)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas.

 

KUTIŠ František

KSČ

61. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 170

(Obchodní smlouva mezi vládou Československé republiky a Císařskou ethiopskou vládou).

19, 5. VII. 1957; 128.

zahr. výb. zpr. t. 352

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lid. republikou, podepsaná v Praze dne 27. května 1959).

34, 19. XI. 1959; 93.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 39.

 

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SSO

357. (Veľké Kapušany-Michalovce)

Slib vykonal 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem místního hospodářství 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP